Kommunalbestyrelsen

24-11-2009

Sager 196 (ØU 254/2009) - 210 (ØU 271/2009)

Fold alle ud

Fjernvarmestik og brugerinstallation - Ny sportshal på Elstedvej 40 - anlægsregnskab
Sag nr. 196 (ØU 254/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
 
Bevilling 24.02.2009300.000 kr.
Forbrug 223.351 kr.
Mindre forbrug76.649 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:
 
Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Movias Trafikplan 2009- høring
Sag nr. 197 (ØU 255/2009)

Sagens kerne

Movia har i oktober 2009 fremsendt Trafikplan 2009 i høring. Høringsfristen er den 13.11.2009, hvorfor høringssvar fremsendes som udkast med forbehold for Kommunalbestyrelses godkendelse på mødet den 24.11.2009.
 
Trafikplanen formål er at formulere overordnede mål og visioner samt udstikke overordnede retningslinier for udviklingen af den kollektive trafik.
 
Indsatsområder som er særlig interessante for Rødovre Kommune er: Højklasse bus på Ring 3 som forløber for letbanen, busbaner og busprioritering samt sammenhæng i knudepunkterne.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 
at Rødovre Kommunes høringssvar til Movias Trafikplan 2009 vedtages til fremsendelse til Movia.
 
Teknik- og Miljøudvalget:
 
Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Høringssvar til Glostrups Vej- og Trafikplan
Sag nr. 198 (ØU 256/2009)

Sagens kerne

Glostrup Kommune har den 29.09.2009 fremsendt Forslag til Vej- og Trafikplan 2009, som er i offentlig høring. Høringsfristen er den 11.11.2009, hvorfor høringssvaret fremsendes om udkast med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse på mødet den 24.11.2009.
 
Teknisk Forvaltning har vurderet Forslag til Trafikplan 2009, og har ikke fundet forhold som er væsentlige for Rødovre Kommune.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Glostrups Vej- og Trafikplan 2009 tages til efterretning, samt  

 2. at Rødovre Kommunes høringssvar til Glostrup Kommunes Forslag til Trafikplan 2009 vedtages til fremsendelse til Glostrup Kommune.

 
Teknik- og Miljøudvalget:
 
Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Hovedbiblioteket - åbningstid med virkning fra 01.01.2010
Sag nr. 199 (ØU 257/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har drøftet hovedbibliotekets åbningstider med bibliotekets ledelse, og det er bibliotekets erfaring, at lånerne ofte kommer på biblioteket i forbindelse med et besøg i Rødovre Centrum, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen foreslår at ændre de nuværende åbningstider, så de i højere grad passer med brugernes behov og adfærdsmønster.
 
Børne- og Kulturforvaltningen foreslår med udgangspunkt i ovenstående, at de nuværende åbningstider:
 
Mandagkl. 10.30 - 18.30
Tirsdagkl. 10.30 - 18.30
Onsdag kl. 10.30 - 18.30
Torsdag  kl. 10.30 - 18.30
Fredag kl. 10.30 - 18.30
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
 
Ændres til:
Mandagkl. 10.00 - 19.00
Tirsdagkl. 10.00 - 19.00
Onsdagkl. 10.00 - 19.00
Torsdag  kl. 10.00 - 19.00
Fredagkl. 10.00 - 17.00
Lørdagkl. 10.00 - 14.00
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye åbningstider med virkning fra 01.01.2010 godkendes, og
   
 2. at de nye åbningstider evalueres løbende, første gang efter 1 år.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
 
Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen 

Filialbibliotek Trekanten - åbningstider med virkning fra 01.01.2010
Sag nr. 200 (ØU 258/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at den nuværende åbningstid på Filialbibliotek Trekanten ændres med virkning fra 01.01.2010.
 
Forslaget er begrundet i ønsket om ændring i udviklingen af det faldende udlåns- og besøgstal, som kan imødekommes ved en ændring i åbningstid, ydelser og indretning.
 
Den nuværende åbningstid er:
   
Mandagkl. 12.00 - 19.00
Tirsdagkl. 12.00 - 19.00
OnsdagLukket
Torsdag   kl. 12.00 - 19.00
Fredagkl. 12.00 - 16.00
Lørdagkl. 10.00 - 14.00
 
Ændres til:
  
Mandagkl. 12.00 - 18.00
Tirsdagkl. 12.00 - 18.00
Onsdagkl. 10.00 - 18.00
Torsdag  kl. 12.00 - 18.00
Fredagkl. 12.00 - 16.00
Lørdagkl. 10.00 - 14.00
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye åbningstider med virkning fra 01.01.2010 godkendes, og
   
 2. at  de nye åbningstider evalueres løbende, første gang efter 1 år.
  
Kultur- og Fritidsudvalget:
 
Anbefales.
  
Økonomiudvalget:
  
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Borgerservice, åbningstider for personligt fremmøde
Sag nr. 201 (ØU 259/2009)

Sagens kerne

De nye opgaver omkring pas og kørekort, som kommunen har overtaget som en del af kommunalreformen, har medført et behov for en revurdering af åbningstiderne i Borgerservice. Pasopgaven har f.eks. medført, at børnefamilier skal møde personligt frem i forbindelse med udstedelse eller fornyelse af pas.
 
Endvidere er der brug for at gennemføre justeringer af serviceniveauet af hensyn til sparekravene på det administrative område i 2010 og fremover, og endelig vil det, af hensyn til tilgængeligheden og ensartetheden, være hensigtsmæssigt at harmonisere den samlede administrations åbningstider.
 
Fællesforvaltningen indstiller, 1. at åbningstiden på hverdage for personligt fremmøde i administrationen ændres pr. 1. januar 2010 som følgende: Nuværende åbningstider i Borgerservice:
Mandag-onsdag:  kl. 8.30-14.00
Torsdag:kl. 8.30-18.00
Fredag:kl. 8.30-14.00
 
Den øvrige administration:
Mandag-onsdag:  kl. 10.00-14.00
Torsdag:kl. 10.00-14.00 + 16.00-18.00
Fredag:kl. 10.00-13.00
 
Nye åbningstider i hele administrationen:
Mandag-onsdag:  kl. 10.00-14.00
Torsdag:kl. 10.00-18.00
Fredag:kl. 10.00-14.00
 
2. at der, som en 2-årig forsøgsordning, etableres lørdagsåbent i Borgerservice den 1. lørdag i hver måned (excl. juli måned) i tidsrummet kl. 10.00-13.00, hvor der bemandes med 3 medarbejdere.

Den tilbudte service vil omfatte de mest almindeligt forekommende opgaver dvs. pas, kørekort, sygesikring, ind- og udlevering af blanketter samt opgaveløsning svarende til selvbetjeningsniveauet på rk.dk og generelle råd og vejledninger på øvrige ydelsesområder.

Hvis fredagen før planlagt lørdagsåbent er en fridag, holdes der lukket den pågældende lørdag. I de tilfælde holdes åbent den efterfølgende lørdag. Herudover holdes 3 sæsonbetingede lørdagsåbninger for f.eks. pasekspeditioner.

Ordningen skal forhandles med de faglige organisationer.
  
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Børneinstitutionen Regnbuen - istandsættelse og indretning, Regnskab
Sag nr. 202 (ØU 260/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 29.01.20084.300.000 kr.
Bevilling 30.09.2008 750.000 kr.
Samlet anlægsbevilling 5.050.000 kr.
Bevilling 30.09.2008/refusion - 500.000 kr.
I alt 4.550.000 kr.
Forbrug 4.549.793 kr.
Mindreforbrug 207 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 207 kr. tilgår kassen 2009.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 203 (ØU 261/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger 'Strategiplan for arbejdet med Ungdomsuddannelse Til Alle'.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at 'Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle, UTA' godkendes,
   
 2. at 'Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle, UTA' sendes til drøftelse i Erhvervsrådet og i Det Lokale Beskæftigelsesråd, og
   
 3. at Børne- og Kulturforvaltningen i februar 2010 fremlægger forslag til prioriteringen af indsatser.
 
Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet planen også sendes til drøftelse i Integrationsrådet.

Målgruppe for Rødovre Kommunes Diplomuddannelse i ledelse
Sag nr. 204 (ØU 262/2009)

Sagens kerne

Fastlæggelse af målgruppe for Rødovre Kommunes Diplomuddannelse i ledelse.
 
I sommeren 2007 indgik regeringen, kommunerne, regioner og fagbevægelsens hovedorganisationer den såkaldte trepartsaftale. Trepartsaftalens formål er at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor og for udvikling af medarbejdernes kompetencer og af attraktive arbejdspladser.
 
Som et led i sikringen af trepartsaftalens formål er det fastsat, at institutionsledere og andre decentrale ledere har ret til at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau inden 2015.
 
Direktionen indstiller,
 1. at ledere på niveau 2 og 3 har ret til at gennemføre Diplomuddannelse i ledelse inden 2015.
   
 2. at der tages stilling til uddannelsesretten i de enkelte tilfælde, hvis diplomuddannelsen er gennemført siden 1998.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Etablering af en kontrolgruppe - socialt be-drageri
Sag nr. 205 (ØU 263/2009)

Sagens kerne

Administrationen ønsker at styrke Rødovre Kommunes indsats mod borgernes misbrug af offentlige ydelser. Det foreslås at styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere en kontrolgruppe.

Rødovre Kommunes nuværende indsats mod socialt bedrageri varetages p.t. af Borgerservice og afdelinger som udbetaler sociale ydelser. Ved at etablere en kontrolgruppe ønsker administrationen at styrke og koordinere indsatsen.

Indsatsen skal primært koncentrere sig om to hovedområder a) kontrol af 'arbejdsrelaterede' socialydelser samt b) kontrol af bopælsrelaterede ydelser. Endvidere vil indsatsen på de to områder være koncentreret om at styrke kontrollerne inden udbetalingen eventuelt finder sted og ved en efterfølgende systematiseret kontrol.

I budget 2010 forventes en nettobesparelse på ca. 130.000 kr. og i budget 2011-2012 en årlig nettobesparelse på ca. 890.000 kr.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres en kontrolgruppe i en 3-årig projektperiode.
   
 2. at der gives en bevilling til budget 2010 på 760.000 kr. til Økonomiudvalget til etablering af kontrolgruppen.
   
 3. at der gives en bevilling til budget 2010-2012 på 1.060.000 kr. til Økonomiudvalget til driftsudgifter til kontrolgruppen.
   
 4. at der gives en bevilling til budget 2010-2012 på -1.951.000 kr. fordelt på hhv. Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget som beskrevet i sagsfremstillingen.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt

3/4-årsregnskabet 2009 - ansøgning om tillægsbevillinger
Sag nr. 206 (ØU 264/2009)

Sagens kerne

Direktionen har gennemgået de centrale drifts- og finansieringskonti. Direktionens gennemgang har medført, at der i novembermøderækken i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive søgt om tillægsbevillinger til de enkelte udvalg, så det enkelte udvalgs bevilling og forventede forbrug for 2009 søges bragt i balance.

Opdelt på bevillingsniveau udgør tillægsbevillingerne pr. udvalg:
 
Indtægtsbevillinger:
Teknik- og Miljøudvalget0
Børne- og Skoleudvalget-644.847
Kultur- og Fritidsudvalget -440.492
Social- og Sundhedsudvalget4.300.000
Beskæftigelsesudvalget-14.763.000
Økonomiudvalget -19.100.000
I alt -30.648.339
Note: + = mindreindtægt og - = merindtægt
  
Udgiftsbevillinger:
Teknik- og Miljøudvalget0
Børne- og Skoleudvalget1.665.588
Kultur- og Fritidsudvalget -1.460.000
Social- og Sundhedsudvalget15.551.970
Beskæftigelsesudvalget31.223.000
Økonomiudvalget -16.332.219
I alt30.648.339
Note: + = merudgifter og - = mindreudgifter
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives indtægtsbevillinger til Børne- og Skoleudvalget på -644.847 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på -440.492 kr., Social- og Sundhedsudvalget på 4.300.000 kr., Beskæftigelsesudvalget på -14.763.000 kr. og Økonomiudvalget på 19.100.000 kr.
   
 2. at der gives udgiftsbevillinger til Børne- og Skoleudvalget på kr. 1.665.588 kr., Kultur- og Fritidsudvalget på kr. -1.460.000 kr., Social- og Sundhedsudvalget på kr. 15.551.970 kr., Beskæftigelsesudvalget på 31.223.000 kr. og Økonomiudvalget på -16.332.219 kr.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 207 (ØU 267/2009)

Beslutning

Taget til efterretning.

Miljølaboratoriet I/S
Sag nr. 208 (ØU 269/2009)

Beslutning

Godkendt.

Lån til betaling af ejendomsskatter - aflysning af pant
Sag nr. 209 (ØU 270/2009)

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 210 (ØU 271/2009)

Beslutning

Taget til efterretning.