Beskæftigelsesudvalget

08-12-2009

Sager 56 - 64

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 56

Beslutning

Taget til efterretning

Kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 3. kvartal 2009
Sag nr. 57

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter for 3. kvartal 2009. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at kvartalsstatistik for Rødovre Jobcenter 3. kvartal 2009 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Status på handicappolitikken
Sag nr. 58

Sagens kerne

September 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Handicappolitik (sag nr. 148) Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på handicappolitikken hvor det beskrives, hvordan handicappolitikken har haft betydning for udviklingen på handicapområdet og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af handicappolitikken. Sagen forelægges samtidig i alle udvalg Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Rødovre Kommunes sundhedspolitik: Status på handleplan for 2009
Sag nr. 59

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. I sundhedspolitikken er de overordnede målsætninger for kommunens sundhedsindsats beskrevet. Hvert år bliver der formuleret en handleplan på sundhedsområdet med beskrivelse af de indsatsområder, der sættes i gang det pågældende år. Ved året slutning udarbejdes status på handleplanen med beskrivelse af, hvordan det så er gået i årets løb. Handleplan for sundhedsområdet 2009 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2009 (sag nr. 35). Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2009 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status for handleplan for sundhedsområdet 2009 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 60

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2009 (sag nr. 166) evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008. Evalueringen har efterfølgende været i høring hos Rødovre Kommunes Integrationsråd. Sagen behandles samtidig i alle udvalg. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Integrationsrådets høringssvar tages til efterretning, og
        
 2. at evalueringen endelig godkendes.

Beslutning

Punkt 1. Indstilles taget til efterretning Punkt 2. Anbefales (Økonomiudvalget)

Udsættelse af valg til Integrationsrådet
Sag nr. 61

Sagens kerne

Den løbende, og relativt store udskiftning af Integrationsrådets medlemmer har - sammen med det forhold, at stemmeprocenten er meget lav (4 % ved valget i 2005) - givet anledning til overvejelser om en ændring af måden at sammensætte Integrationsrådet. Integrationsrådet angiver i høringssvaret til Forvaltningens evaluering af integrationsindsatsen, at det gerne medvirker til en drøftelse af de fremtidige rammer for rådets virke. Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at valg til Integrationsrådet i Rødovre, der er berammet til januar 2010, udskydes til januar 2011
     
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen gennemfører en undersøgelse blandt kommuner, der afdækker mulige måder at sammensætte integrationsråd på, og at forslag til kommende forretningsorden for Integrationsrådet i Rødovre fremlægges senest ved møderækken i oktober 2010
      
 3. at Integrationsrådet i Rødovre inddrages i arbejdet, og at den kommende forretningsorden sendes til høring i Integrationsrådet inden fremlæggelse til beslutning i Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Serviceplaner - Serviceplan 2010 og status på Serviceplan 2009
Sag nr. 62

Sagens kerne

I december 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2009. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. I december 2009 behandler Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan for 2010-2022. Temaerne i kapitel 1 er her Attraktive boliger, Byrum, Tryghed og nærvær, Aktiviteter for alle, Et udfordrende børne- og ungeliv og Erhvervsliv i udvikling. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2009 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2010 herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2009 til 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2009 tages til efterretning, samt
        
 2. at forslag til Serviceplan 2010 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022
Sag nr. 63

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18.12.2007 (sag nr. 200) i forbindelse med offentliggørelsen af Strategi 2007 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 indledes med Kommunalbestyrelsens visioner for den fremtidige udvikling i kapitlet "Det rige hverdagsliv" . De øvrige kapitler indeholder planens forudsætninger, beskrivelse af byudviklingsmuligheder især i de fire byudviklingsområder, retningslinjer for administration og fysisk planlægning, udviklingsmuligheder i kommunens syv lokalområder, samt rammer for lokalplanlægningen. Det er en helhedsorienteret kommuneplan, som skaber sammenhæng mellem visionerne og målene, herunder målet om bæredygtighed - dvs. økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til Kommuneplan 2006 - 2018 indeholder Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 retningslinjer for planlægningen, som erstatter Regionplan 2005. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet at Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen indgår i planforslaget. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller, at Forslag til Kommuneplan 2010 2022 med miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring fra den 27.01.2010 - 23.03.2010.

Beslutning

Anbefales, idet det skal tilføjes, at Økonomiudvalget som planlægningsudvalg, udarbejder et rettelsesblad vedrørende ændringer af anvendelses og byggemuligheder på hjørnegrunden af Avedøre Havnevej/Roskildevej. Det forslås at udvide område 7D01 (Hendriksholm skole og Rødovre Gymnasium) så hjørnegrunden indgår deri. Derved udgår rammeområde 7F04 af Kommuneplan forslaget. (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 64

Beslutning

Intet