Kommunalbestyrelsens

10-12-2009

Sager 1 - 76

Fold alle ud

Konstituering 2010-2013 / Meddelelse om Kommunevalget den 17.11.2009
Sag nr. 1

Sagens kerne

Ved Kommunevalget den 17.11.2009 blev følgende 19 medlemmer valgt til Rødovre Kommunalbestyrelse for perioden 01.01.2010-31.12.2013:
 1. Erik Nielsen (A)
 2. Britt Jensen (A)
 3. Niels Spittau (O)
 4. Flemming Østergaard Hansen (A)
 5. Svend Erik Pedersen (F)
 6. Annie Arnoldsen Petersen (A)
 7. Jan Kongebro (A)
 8. Kim Drejer Nielsen (C)
 9. Ahmed Dhaqane (A)
 10. Anne-Marie Linneboe (F)
 11. Claus Gisselmann Olsen (V)
 12. Steen Skriver Rasmussen (A)
 13. Lene Due (A)
 14. Henrik Kalat (O)
 15. Grethe Rasmussen Kujack (A)
 16. Torben Petersen (F)
 17. Bente Hylleborg (A)
 18. Michel Berg (A)
 19. Kim Hammer (O).
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Konstituering 2010-2013 / Meddelelse om eventuelle valggrupper i forbindelse med konstitueringen
Sag nr. 2

Sagens kerne

Meddelelse om valggrupper i forbindelse med konstitueringen skal anmeldes til formanden i henhold til styrelseslovens § 24, stk. 3.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Der er anmeldt følgende valggrupper: Listerne A + F Listerne C + O + V

Konstituering 2010-2013 / Valg af borgmester
Sag nr. 3

Sagens kerne

Valg af borgmester i henhold til styrelseslovens § 6, stk. 2, jfr. § 24, stk. 1.

Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet og foretages som flertalsvalg. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F Erik Nielsen

Konstituering 2010-2013 / Valg af 1. og 2. viceborgmester
Sag nr. 4

Sagens kerne

Valg af 1. og 2. viceborgmester foretages i henhold til Styrelseslovens § 6, stk. 4 og 5, jfr. § 24, stk. 3 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 1, stk. 2.

Valget foretages som et forholdstalsvalg på grundlagt af d'Hondts metode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F 1. viceborgmester Jan Kongebro 2. viceborgmester Svend Erik Pedersen

Konstituering 2010-2013 / Eventuel omfordeling af udvalgspladser
Sag nr. 5

Sagens kerne

Behandling af eventuelle indsigelser fra en valggruppe, som ved forholdstalsvalg i henhold til §§ 27 og 24 i Styrelsesloven ikke har fået så mange pladser i de stående udvalg, som valggruppen ville have fået ved en fordeling under ét af samtlige 25 pladser i de stående udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F afgiver 1 plads i Kultur- og Fritidsudvalget til C + O + V.

Konstituering 2010-2013 / Valg af medlemmer til Økonomiudvalget
Sag nr. 6

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Økonomiudvalget, jfr. Styrelseslovens §§ 17 og 18 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 10.

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der formand for udvalget samt 4 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
 
Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsens beslutning.

Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen samt løn- og personaleforhold.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Erik Nielsen Britt Jensen Flemming Østergaard Hansen Anne-Marie Linneboe C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / Valg af medlemmer til Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 7

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Beskæftigelsesrådet, jf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 14 stk. 3 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 17.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Annie Arnoldsen Petersen Steen Skriver Rasmussen Grethe Kujack Anne-Marie Linneboe C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / Valg af medlemmer til Børne- og Skoleudvalget
Sag nr. 8

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Børne- og Skoleudvalget jf. Styrelseslovens §§ 17 og 19 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 14.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Flemming Østergaard Hansen Annie Arnoldsen Petersen Bente Hylleborg Torben Petersen C + O + V: Claus Gisselmann Olsen

Konstituering 2010-2013 / Valg af medlemmer til Børn- og Ungeudvalget
Sag nr. 9

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer samt personlige suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, dog kan medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget ikke vælges som medlemmer eller suppleanter til Børn- og Ungeudvalget.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Grethe Kujack suppl. Annie A. Petersen Michel Berg suppl. Bente Hylleborg C + O + V: Claus G. Olsen suppl. Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / Valg af medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 10

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Kultur- og Fritidsudvalget, jf. §§ 17 og 19 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, samt § 15 i Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Jan Kongebro Ahmed Dhaqane Lene Due C + O + V: Kim Hammer Kim Drejer Nielsen

Konstituering 2010-2013 / Valg af medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget
Sag nr. 11

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Social- og Sundhedsudvalget, jf. styrelseslovens § 17 og § 19 samt Rødovre Kommunes Styrelsesvedtægt § 16.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Britt Jensen Ahmed Dhaqane Lene Due Svend Erik Pedersen C + O + V: Henrik Kalat Pedersen

Konstituering 2010-2013 / Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget
Sag nr. 12

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget, jfr. Styrelseslovens § 17 og § 19 samt Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt § 13.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  Udpegninger inden for Teknisk Forvaltnings område:

Beslutning

A + F: Svend Erik Pedersen Steen Skriver Rasmussen Michel Berg Bente Hylleborg C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / Beredskabskommissionen
Sag nr. 13

Sagens kerne

Valg af 4 medlemmer til Beredskabskommissionen. Det ene medlem skal være Borgmesteren, der tillige er formand.

Det er ingen betingelse, at de øvrige medlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Endvidere er Politimesteren medlem.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Erik Nielsen Dan Larsen Jean Jensen C + O + V: Troels Kastoft-Christensen

Konstituering 2010-2013 / Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning
Sag nr. 14

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpege 5 medlemmer til bestyrelsen.

Medlemmerne og dermed bestyrelsen er identisk med Rødovre Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Svend Erik Pedersen Steen Skriver Rasmussen Michel Berg Bente Hylleborg C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / Ekspropriations- og taksationskommsissioner. (Statslig ekspropriation)
Sag nr. 15

Sagens kerne

Transportministeriet har ved brev af 04.11.2009 anmodet om udpegning af 1 person til optagelse på listen over medlemmer af ekspropriationskommissionen for Statens Ekspropriationer på Øerne, samt 1 person til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen for Sjælland.

Ekspropriations- og taksationskommissionerne afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens og koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom.

Ekspropriationskommissionerne nedsættes med det formål at foretage ekspropriationer til statslige anlæg og fastsætte erstatning i konkrete sager.

Taksationskommissionerne er ankeinstanser for Ekspropriationskommissionernes erstatningsfastsættelse i forbindelse med ekspropriation.

Det er intet krav, at de pågældende skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Der bør ikke udpeges samme person til begge kommissioner.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Per Biener John Hedegaard

Konstituering 2010-2013 / Taksationskommissioner. (Kommunal Ekspropriation) - 1. instans
Sag nr. 16

Sagens kerne

Transportministeriet har ved brev af 04.11.2009 anmodet om udpegning af 2 personer til optagelse på listen over medlemmer af taksationskommissionen for Sjælland.

Kommissionens opgave er at fastsætte erstatninger i forbindelse med ekspropriationer foretaget af kommuner.

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål mv. i henhold til lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love.

Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Det er intet krav, at de pågældende skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Samme person bør ikke udpeges til begge instanser.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Kurt Faber Pedersen Jan Hylleborg

Konstituering 2010-2013 / Overtaksationskommission.(Kommunal ekspropriation) - 2. instans
Sag nr. 17

Sagens kerne

Transportministeriet har ved brev af 04.11.2009 anmodet om udpegning af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen.

Kommissionens opgave er at fastsætte erstatninger i forbindelse med ekspropriationer foretaget af kommuner.

Taksationsmyndighederne afgør erstatningsspørgsmål mv. i henhold til lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, lov om planlægning, lov om okker, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, vandløbsloven og vandforsyningsloven samt en række andre love.

Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen.

Det er intet krav, at de pågældende skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Samme person bør ikke udpeges til begge instanser.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Per Biener

Konstituering 2010-2013 / Erhvervsrådet
Sag nr. 18

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til Erhvervsrådet.

De 3 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være Borgmesteren, der tillige er formand.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Erik Nielsen Torben Petersen C + O + V: Kim Drejer Nielsen

Konstituering 2010-2013 / Fredningsnævn for København
Sag nr. 19

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til Fredningsnævnet.

Det er ingen betingelse, at medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Kurt Faber Pedersen suppl. John Hedegaard

Konstituering 2010-2013 / Hegnsynsmænd - herunder vurderingsmænd i henhold til mark- og vejfredsloven
Sag nr. 20

Sagens kerne

Valg af 3 hegnsynsmænd, hvoraf en beskikkes som formand for Hegnsynet. Mindst et medlem skal være plantningskyndig, og et medlem skal være bygningskyndig. På samme måde udpeges 3 personlige suppleanter.

Det er ingen betingelse, at medlemmerne og suppleanterne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Opgaver som vurderingsmænd varetages tillige af Hegnsynet.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Per Biener suppl. Jan Hylleborg Gert Sager suppl. Preben Røhling C + O + V: Finn K. Simonsen suppl. Arna Schnoor

Konstituering 2010-2013 / HMN Naturgas I/S (tidligere Hovedstadsregionens Naturgas I/S)
Sag nr. 21

Sagens kerne

Rødovre Kommunalbestyrelse skal blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpege 1 medlem og 1 personlig suppleant til repræsentantskabet.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Steen Skriver Rasmussen suppl. Michel Berg

Konstituering 2010-2013 / Iværksætterkontaktpunktet
Sag nr. 22

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Iværksætterkontaktpunktet.

Medlemmet vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende til og med 2013.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Steen Skriver Rasmussen

Konstituering 2010-2013 / Lynettefællesskabet I/S
Sag nr. 23

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Lynettefællesskabet I/S.

Det er ingen betingelse, at medlemmet og suppleanten er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Bente Hylleborg suppl. Michel Berg

Konstituering 2010-2013 / Miljølaboratoriet I/S
Sag nr. 24

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Miljølaboratoriet I/S. Medlem og suppleant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Bente Hylleborg suppl. Steen S. Rasmussen

Konstituering 2010-2013 / MOVIA
Sag nr. 25

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal som en del af Trafikselskabet Movia udpege et medlem til trafikselskabets repræsentantskab samt en suppleant.

Medlemmet og suppleanten vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Bente Hylleborg suppl. Michel Berg

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Forsyning A/S
Sag nr. 26

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen for Rødovre Forsyning A/S, heraf 1 formand og 1 næstformand, som vælges blandt Kommunalbestyrelses medlemmer.

Bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Svend Erik Pedersen Steen Skriver Rasmussen Michel Berg Bente Hylleborg C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Spildevand A/S
Sag nr. 27

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen for Rødovre Spildevand A/S, heraf 1 formand og 1 næstformand, som vælges af bestyrelsen for Rødovre Forsyning A/S blandt Kommunalbestyrelses medlemmer.

Bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Svend Erik Pedersen Steen Skriver Rasmussen Michel Berg Bente Hylleborg C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Vand A/S
Sag nr. 28

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen for Rødovre Vand A/S, heraf 1 formand og 1 næstformand, som vælges af bestyrelsen for Rødovre Forsyning A/S blandt Kommunalbestyrelses medlemmer.

Bestyrelsens valgperiode følger den kommunale valgperiode.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Svend Erik Pedersen Steen Skriver Rasmussen Michel Berg Bente Hylleborg C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 / SMOKA
Sag nr. 29

Sagens kerne

Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til repræsentantskab og bestyrelse i I/S Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (I/S SMOKA).

De udpegede medlemmer skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Repræsentanterne til selskabets bestyrelse udpeges af medlemmerne af repræsentantskabet af deres midte.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Michel Berg suppl. Bente Hylleborg

Konstituering 2010-2013 / Spildevandscenter Avedøre I/S
Sag nr. 30

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Spildevandscenter Avedøre A/S. Medlemmerne og suppleanterne skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Michel Berg suppl. Bente Hylleborg Svend Erik Pedersen suppl. Torben Petersen

Konstituering 2010-2013 / Taxinævn
Sag nr. 31

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde i april 2008 at godkende oprettelse af det fælleskommunale nævn 'Taxinævnet i Region Hovedstaden' og vedtægterne.

Nævnet består af i alt 13 Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Ét af nævnets medlemmer udpeges af de tyndt befolkede yderkommuner. 3 medlemmer udpeges af Københavns Kommune, 1 medlem af Frederiksberg Kommune og 8 medlemmer udpeges af de øvrige 22 kommuner i regionen.

Det er de 22 kommuners Kommunalbestyrelser, der via deres repræsentant (borgmesteren) i Kommunekontaktrådet for Hovedstaden (KKR Hovedstaden), udpeger de 8 medlemmer. KKR Hovedstaden koordinerer indstillingerne til de 22 kommuners udpegning af 8 medlemmer til Taxinævnet, der efterfølgende skal godkendes af de 23 Kommunalbestyrelser.

Der skal således foreslås et medlem til Taxinævnet i Region Hovedstaden.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se dagsordenen
 

Beslutning

A + F: Steen Skriver Rasmussen

Konstituering 2010-2013 / Vandsamarbejde Sjælland A/S
Sag nr. 32

Sagens kerne

Valg af 1 repræsentant for Rødovre Kommune i Vandsamarbejde Sjælland A/S.

Det er en betingelse at repræsentanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Bente Hylleborg

Konstituering 2010-2013 / Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 33

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til bestyrelsen for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Michel Berg suppl. Steen S. Rasmussen Anne-Marie Linneboe suppl. S. E. Pedersen

Konstituering 2010-2013 / Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
Sag nr. 34

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpege 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen.

Rødovre Kommune er berettiget til at udpege en observatør, som har adgang til at deltage i bestyrelsens møder, men som ikke har stemmeret.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Steen S. Rasmussen suppl. Michel Berg Observatør Svend Erik Pedersen

Konstituering 2010-2013 / Brugerråd i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)
Sag nr. 35

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal vælge 2 medlemmer til brugerrådet.

Mindst det ene medlem skal være medlem af bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjervarmeforsyning (RKF). Der er ingen betingelser for det andet medlem. I tidligere valgperioder har det nogle gange været en medarbejder fra RKF's administration, der har været det andet medlem.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Finn Gade Ærø Bente Hylleborg

Konstituering 2010-2013 / Vestegnens Vandsamarbejde I/S
Sag nr. 36

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen
for Vestegnens Vandsamarbejde udsættes til bestyrelsen for det nye selskab Rødovre Vandforsyning A/S træder sammen første gang efter 01.01.2010.

Det er ingen betingelse, at repræsentanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Svend Erik Pedersen suppl. Bente Hylleborg

Konstituering 2010-2013 / I/S Vestforbrændings Bestyrelse
Sag nr. 37

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant til I/S Vestforbrændings bestyrelse, som vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Erik Nielsen suppl. Steen S. Rasmussen

Konstituering 2010-2013 / I/S Vestforbrændings generalforsamling
Sag nr. 38

Sagens kerne

Der skal vælges 2 stemmeberettigede til I/S Vestforbrændings generalforsamling, da Rødovre Kommune som interessent har 2 stemmer på generalforsamlinger, 1 stemme pr. påbegyndt 20.000 indbyggere.

De delegerede skal vælges af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valgene er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  Udpegninger indenfor Kultur- og Fritidsforvaltningens område:

Beslutning

A + F: Steen Skriver Rasmussen Michel Berg

Konstituering 2010-2013 / Folkeoplysningsudvalget
Sag nr. 39

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valget gælder for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Ahmed Dhaqane suppl. Lene Due Anne-Marie Linneboe suppl. Svend E. Pedersen C + O + V: Kim Hammer suppl. Kim Drejer Nielsen

Konstituering 2010-2013 / Foreningshuset Højnæsvej
Sag nr. 40

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen til bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Foreningshuset, Højnæsvej 63.

De 3 medlemmer indgår alene som tilforordnede og uden stemmeret i bestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Sagen udsat.

Konstituering 2010-2013 / Heerup Museum
Sag nr. 41

Sagens kerne

Valg af 2 repræsentanter udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, hvoraf den ene repræsentant udpeges af Kommunalbestyrelsen som formand.

Endvidere skal der vælges 2 personlige stedfortrædere.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Jan Kongebro suppl. Lene Due Ahmed Dhaqane suppl. Grethe Kujack

Konstituering 2010-2013 - Rødovre Kommunale Musikskole
Sag nr. 42

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 suppleant valgt af og blandt Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Jan Kongebro suppl. Lene Due

Konstituering 2010-2013 / Vestbad
Sag nr. 43

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Vestbad, jf. vedtægternes § 4.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af og blandt medlemmerne af Rødovre Kommunalbestyrelse.

3 medlemmer vælges af Brøndby Kommunalbestyrelse.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Lene Due suppl. Ahmed Dhaqane Torben Petersen suppl. Svend Erik Pedersen

Konstituering 2010-2013 / Vestegnens Kulturinvesteringsråd
Sag nr. 44

Sagens kerne

Valg af 1 personlig stedfortræder for borgmesteren, jf. vedtægter § 4 stk. 2.

Borgmesteren for de deltagende 8 kommuner udgør den samlede bestyrelse.

Valget gælder for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Suppleant Jan Kongebro

Konstituering 2010-2013 / Vestvoldens Ungdomsklub
Sag nr. 45

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  Udpegninger indenfor Børne- og Skoleforvaltningens område:

Beslutning

A + F: Ahmed Dhaqane suppl. Jan Kongebro Lene Due suppl. Steen S. Rasmussen C + O + V: Kim D. Nielsen suppl. Kim Hammer

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Gymnasium
Sag nr. 46

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til Rødovre Gymnasiums bestyrelse.

Det er ikke en betingelse, at medlemmet udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Elly Willer

Konstituering 2010-2013 / Ungdomsskolebestyrelsen
Sag nr. 47

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til ungdomsskolebestyrelsen.

Det er ingen betingelse, at medlemmer og suppleanter er medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  Udpegninger indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens område:

Beslutning

A + F: Elly Willer suppl. Preben Røhling John Hedegaard suppl. Margit Grenaa

Konstituering 2010-2013 / Handicapråd
Sag nr. 48

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til Handicaprådet, som udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Britt Jensen

Konstituering 2010-2013 / Klagerådet for hjemmehjælpsområdet
Sag nr. 49

Sagens kerne

Klagerådet har følgende sammensætning:

3 medlemmer samt stedfortrædere for disse udpeges af og blandt SeniorRådet. Medlemmer vælges for samme periode, som der er valgt til SeniorRådet.

1 medlem samt stedfortræder for dette udpeges af Danske Handicaporganisationer. Medlemmer skal på tidspunktet for udpegelsen modtage social pension og være under 60 år samt have fast bopæl i Kommunen.

Medlemmer vælges for samme periode som gælder for valg til Kommunalbestyrelsen.

2 medlemmer samt personlige stedfortrædere udpeges af og blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Britt Jensen suppl. Lene Due Ahmed Dhaqane suppl. Grethe Kujack

Konstituering 2010-2013 / Det Lokale Beskæftigelsesråd
Sag nr. 50

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til Det lokale Beskæftigelsesudvalg, samt udpegning af en personlig suppleant, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen:
 • En fra Kommunalbestyrelsen
    
 • Op til tre efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening
    
 • Op til tre efter indstilling fra Lansdorganisationen i Danmark
    
 • En efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
    
 • En efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation
    
 • Op til to efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer
    
 • En efter indstilling fra De Praktiserendes Lægers Organisation i egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger
    
 • En efter indstilling fra Det Lokale Integrationsråd
    
 • Op til to fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de øvrige medlemmer af rådet i forening.
Samtidig skal Kommunalbestyrelsen på samme måde udpege en suppleant for hvert medlem. Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen, bortset fra formanden og dennes suppleant, som udpeges for en toårig periode af rådets medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Annie A. Petersen suppl. Grethe Kujack

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Ungdomspension - Elektravej
Sag nr. 51

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Rødovre Ungdomspension - Elektravej.

Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Kirsten Ærø

Konstituering 2010-2013 / Den Selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet
Sag nr. 52

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for den selvejende institution Dorthe Marie Hjemmet, som udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Lene Due

Konstituering 2010-2013 / Sprogcenterråd
Sag nr. 53

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til bestyrelsen for Ballerup Sprogcenter, som vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Rødovre Kommune har indgået aftale med to andre kommuner om brug af Ballerup Sprogcenter. De to kommuner er Ballerup og Herlev.

Bestyrelsen sammensættes af de kommunale repræsentanter i aftalekommunernes Beskæftigelsesudvalg med henblik på at sikre fokus på sammenhængen mellem danskundervisning og arbejdsmarkedsplacering.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Annie Arnoldsen Petersen

Konstituering 2010-2013 / Tårnvejskollegiet
Sag nr. 54

Sagens kerne

Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Tårnvejskollegiet.

Det er ingen betingelse, at medlemmet skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Bestyrelsen for Tårnvejskollegiet består af 5 medlemmer, hvoraf Rødovre Kommunalbestyrelse udpeger 1 medlem.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Dan Larsen

Konstituering 2010-2013 / Beboerklagenævn
Sag nr. 55

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet består af:
 1. 1 formand (jurist) og 1 suppleant, der efter indstilling fra Rødovre Kommune beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen.
              
 2. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen.
            
 3. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen.
              
 4. 1 socialt sagkyndig person og 1 suppleant udpeget af kommunalbestyrelsen.
Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Leif Hedegaard suppl. Marianne Stigborg Jens Damsø suppl. Ole Pass

Konstituering 2010-2013 - Bemyndigelse i henhold til Styrelseslovens § 32
Sag nr. 56

Sagens kerne

Bemyndigelse til, på Kommunalbestyrelsens vegne at underskrive skøder ved køb af faste ejendomme og de i den forbindelse med køb og salg udfærdigede pantebreve samt til at underskrive relaxations-, ryknings- og moderationspåtegninger og kvitteringer på pante- og skadesløsbreve.

Endvidere bemyndigelse til at underskrive pantebreve, kommuneforskrivninger, kommuneobligationer og gældsbeviser, der udstedes for lån, hvis optagelse er vedtaget af kommunalbestyrelsen samt til at underskrive påtegninger, hvori kommunen med kommunalbestyrelsens samtykke, eller i henhold til særlige lovbestemmelser yder kaution.


Fællesforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen giver ovennævnte bemyndigelse til følgende: Borgmesteren, 1. viceborgmester eller 2. viceborgmester i forbindelse med enten kommunaldirektør Per Ullerichs, sekretariatschef Pia Mørch, chefjurist Jane Slott eller økonomi- og personaledirektør Nikolaj Weyser Mortensen.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Konstituering 2010-2013 / Bevillingsnævnet
Sag nr. 57

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til Bevillingsnævnet.

Bevillingsnævnet består af politimesteren (eller en af denne udpeget repræsentant).

Det er ingen betingelse, at medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

A + F: Erik Nielsen Britt Jensen Flemming Østergaard Hansen Anne-Marie Linneboe C + O + V: Niels Spittau

Konstituering 2010-2013 - Fondsbestyrelse
Sag nr. 58

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for nedenstående 2 fonde:

Fonden for Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 til fordel for ubemidlede studerende og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til fordel for unge menneskers uddannelse.
 1. Fonden for borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til fordel for kronisk syge og invalider.
                        
 2. Medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for fondsbestyrelserne.
Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Erik Nielsen Ruth Mørch C + O + V: Ulla Spangtoft

Konstituering 2010-2013 / Grundlisteudvalg
Sag nr. 59

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer til at udpege medlemmer til nævningegrundlisten.

Der er intet krav om, at medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Helge Møller Dorthe Hildebrandt Hanne Kjærulff Lone Henriksen C + O + V: Claus Gisselmann Olsen

Konstituering 2010-2013 / Huslejenævn
Sag nr. 60

Sagens kerne

Valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til Huslejenævnet

Huslejenævnet består af:
 1. 1 formand (jurist) og 1 suppleant, der efter indstilling fra Rødovre Kommune beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen.
           
 2. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større udlejerforeninger i kommunen.
             
 3. 1 medlem og 1 suppleant valgt af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de større lejerforeninger i kommunen.
             
 4. 1 socialt sagkyndig person og 1 suppleant udpeget af kommunalbestyrelsen.
Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Marianne Stigborg suppl. Leif Hedegaard Jens Damsø suppl. Ole Pass

Konstituering 2010 - 2013 / Kommunernes Landsforenings Kommunalpolitisk Topmøde
Sag nr. 61

Sagens kerne

Valg af 5 delegerede og 5 stedfortrædere for disse til KL´s Kommunalpolitisk Topmøde.

Hver af KL´s medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret per 8000 indbyggere i kommunen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F i 2010: Erik Nielsen suppl. Annie A. Petersen Britt Jensen suppl. Ahmed Dhaqane Fl. Ø. Hansen suppl. Grethe Kujack Jan Kongebro suppl. Anne-Marie Linneboe A + F i efterfølgende år: Erik Nielsen suppl. Jan Kongebro Britt Jensen suppl. Annie A. Petersen Fl. Ø. Hansen suppl. Ahmed Dhaqane A.-M. Linneboe Suppl. Grethe Kujack C + O + V: Henrik Kalat suppl. Claus G. Olsen

Konstituering 2010-2013 / Valg og konstituering af KKR
Sag nr. 62

Sagens kerne

Orientering om afholdelse af konstituerende møder i KL's fem kommunekontaktråd (KKR) i januar 2010.
          
De borgmestre, der vælges på de konstituerende møder i de nyvalgte kommunalbestyrelser i første halvdel af december 2009, er fødte medlemmer af KKR (med 1. viceborgmester som stedfortræder).

Desuden vælges efterfølgende et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og listesamarbejder, således at sammensætningen af hvert KKR svarer til stemmefordelingen ved kommunevalget den 17.11.2009. Dette valg sker som valgproces inden for det enkelte parti/listesamarbejde i kommunerne i regionen, hvor gruppen af kommunalbestyrelsesmedlemmer af deres egen midte vælger det antal medlemmer, som det pågældende parti/listesamarbejde er berettiget til at vælge til KKR.
         
Det betyder, at der ikke sker et særskilt valg af medlemmer til KKR i forbindelse med konstitueringen i de enkelte kommunalbestyrelser.
                     
KL forventer den 16.12.2009, at kunne informere kommunalbestyrelserne om, hvor mange yderligere medlemmer, der skal vælges fra parti og listesamarbejde til hvert af de fem KKR.
Valget skal være afsluttet senest den 8. januar 2010.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen 

Beslutning

Taget til efterretning.

Konstituering 2010-2013 / Kredsråd vedr. politiets virksomhed, valg af stedfortræder for borgmesteren
Sag nr. 63

Sagens kerne

I hver politikreds oprettes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Københavns Vestegns Politi dækker kommunerne:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Erik Nielsen suppl. Jan Kongebro

Konstituering 2010 - 2013 / Skatte- og Vurderingsankenævn Københavns Vestegn
Sag nr. 64

Sagens kerne

Valg af 1 medlem til Skatteankenævnet og 1 medlem til Vurderingsankenævnet.

Herudover skal der vælges personlige suppleanter for hvert af de to medlemmer.

Medlemmerne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen.

Funktionsperioden begynder den 1. juli 2010, og medlemmer og suppleanter bliver valgt for en 4-årig periode.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Helge Møller suppl. Lars Schmidt Gert Sager suppl. Per Biener

Konstituering 2010-2013 / Valgbestyrelse ved Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger
Sag nr. 65

Sagens kerne

Valg af 4 medlemmer og 4 personlige suppleanter af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være borgmesteren. Borgmesteren i den kommune, hvor opstillingskredsen er hjemmehørende, er formand for valgbestyrelsen. Herlev og Rødovre kommuner er fælles opstillingskreds - Københavns Omegns Storkreds 4. Rødovrekredsen. I opstillingskredse, der omfatter 2 kommuner, vælger hver kommunalbestyrelse 4 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. I kredse, der består af flere kommuner, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Erik Nielsen suppl. Flemming Ø. Hansen Britt Jensen suppl. Annie A. Petersen Jan Kongebro suppl. Grethe Kujack C + O + V: Kim Drejer Nielsen suppl. Henrik Kalat

Konstituering 2010-2013 / Valgbestyrelse ved kommunale valg
Sag nr. 66

Sagens kerne

Valg af 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Det ene medlem skal være borgmesteren, der er formand for valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Erik Nielsen suppl. Grethe Kujack Britt Jensen suppl. Annie A. Petersen Jan Kongebro suppl. Steen S. Rasmussen Fl. Ø. Hansen suppl. Bente Hylleborg C + O + V: Kim Drejer Nielsen suppl. Henrik Kalat

Konstituering 2010-2013 / Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer m.v.
Sag nr. 67

Sagens kerne

Der er i styrelsesloven med tilhørende regler hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte forskellige diæter, godtgørelser m.m. Reglerne gælder for medlemmer og ikke medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt udvalgsformænd for deltagelse i diverse aktiviteter.


Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at de nuværende regler for vederlag, diæter m.v. videreføres
      
 2. at ovenstående vederlæggelse er gældende for hele Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 2010-2013
             
 3. at Økonomi- og Personaleforvaltningen fortsat er bemyndiget til at regulere satserne for befordring, rejser m.v. i overensstemmelse med Indenrigs- og Socialministeriets anvisninger.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Konstituering 2010-2013 / Arbejdernes Boligselskab
Sag nr. 68

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre.

Medlemmet og suppleanten vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Grethe Blomberg suppl. Jørgen Dam

Konstituering 2010-2013 / Arbejdernes Kooperative Byggeforening
Sag nr. 69

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for AKB, Rødovre.

Medlemmet vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Klaus Lind Bentsen suppl. Safdar Sethi

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Almennyttige Boligselskab
Sag nr. 70

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for Rødovre Almennyttige Boligselskab.

Medlemmet og suppleanten vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Dan Larsen suppl. Per Biener

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Boligselskab
Sag nr. 71

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Rødovre Boligselskab.

Medlemmerne og suppleanterne vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Grethe Kujack suppl. Michel Berg Anne-Marie Linneboe suppl. Svend E. Pedersen

Konstituering 2010-2013 / Boligorganisationen RKE
Sag nr. 72

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til RKE´s bestyrelse.

Medlemmerne og suppleanterne vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Det ene medlem/suppleant skal være beboer i RKE.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Jan Hylleborg suppl. Safdar Sethi Dora Arvidsen suppl. John Hedegaard

Konstituering 2010-2013 / Rødovre Ældreboligselskab
Sag nr. 73

Sagens kerne

Valg af 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter til bestyrelsen for Rødovre Ældreboligselskab.

Medlemmerne og suppleanterne vælges af kommunalbestyrelsen, men ikke nødvendigvis blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Helge Møller suppl. Margit Grenaa Safdar Sethi suppl. John Hedegaard

Konstituering 2010-2013 / De Vanføres Boligselskab
Sag nr. 74

Sagens kerne

Valg af 1 medlem og 1 personlig suppleant til bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab, Ørbygård.

Medlemmet og suppleanten vælges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Valget er gældende for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

A + F: Svend E. Pedersen suppl. Anne-Marie Linneboe

Forslag til politisk mødeplan for 2010
Sag nr. 75

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder for året 2010.

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30.


Fællesforvaltningen indstiller,

at forslag til politisk mødeplan for 2010 godkendes.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 76

Beslutning

Taget til efterretning.