Kommunalbestyrelsen

22-12-2009

Sager 211 (ØU 273/2009) - 239

Fold alle ud

Serviceplaner - Serviceplan 2010 og status på Serviceplan 2009
Sag nr. 211 (ØU 273/2009)

Sagens kerne

I december 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2009. Serviceplanen fungerer som udmøntning af kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service. I december 2009 behandler Kommunalbestyrelsen Forslag til Kommuneplan for 2010-2022. Temaerne i kapitel 1 er her Attraktive boliger, Byrum, Tryghed og nærvær, Aktiviteter for alle, Et udfordrende børne- og ungeliv og Erhvervsliv i udvikling. Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2009 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2010 - herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2009 til 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. 
 
Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2009 tages til efterretning, samt
   
 2. at forslag til Serviceplan 2010 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
 
Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Direktionens indstilling indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fjernvarmestik Islevbrovej/Brunevang "Danmarksgrunden" - anlægsregnskab
Sag nr. 212 (ØU 274/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.08.2007650.000 kr.
Forbrug 130.710 kr.
Mindre forbrug519.290 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen.
  
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Kommuneplan 2010 - 2022
Sag nr. 213 (ØU 275/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18.12.2007 (sag nr. 200) i forbindelse med offentliggørelsen af Strategi 2007 at revidere kommuneplanen i sin helhed. Forslag til Kommuneplan 2010-2022 indledes med Kommunalbestyrelsens visioner for den fremtidige udvikling i kapitlet 'Det rige hverdagsliv'. De øvrige kapitler indeholder planens forudsætninger, beskrivelse af byudviklingsmuligheder især i de fire byudviklingsområder, retningslinjer for administration og fysisk planlægning, udviklingsmuligheder i kommunens syv lokalområder, samt rammer for lokalplanlægningen. Det er en helhedsorienteret kommuneplan, som skaber sammenhæng mellem visionerne og målene, herunder målet om bæredygtighed - dvs. økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I forhold til Kommuneplan 2006-2018 indeholder Forslag til Kommuneplan 2010-2022 retningslinjer for planlægningen, som erstatter Regionplan 2005. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet at Forslag til Kommuneplan 2010-2022 skal miljøvurderes. Miljøvurderingen indgår i planforslaget. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Direktionen indstillerat Forslag til Kommuneplan 2010-2022 med miljøvurdering vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring fra den 27.01.2010-23.03.2010. Alle fagudvalg: Anbefales. Dog således at alle fagudvalg foreslår, at Økonomiudvalget som planlægningsudvalg, udarbejder et rettelsesblad vedr. ændringer af anvendelses og byggemuligheder på hjørnegrunden af Avedøre Havnevej/Roskildevej. Det foreslås at udvide område 7D01 (Hendriksholm Skole og Rødovre Gymnasium), så hjørnegrunden indgår deri. Derved udgår rammeområde 7F04 af kommuneforslaget.  Svend Erik Pedersen (F) tager på Teknik- og Miljøudvalget  forbehold, idet rammen for bebyggelse på rammeområde 7F05 ønskes reduceret. Økonomiudvalget: Fagudvalgenes flertalsanbefaling indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt.

Affaldsplan 2009-2020
Sag nr. 214 (ØU 276/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 25.08.2009 at sende forslag til ny affaldsplan for Rødovre Kommune: Affaldsplan 2009-2020 i høring. Høringsperioden for forslaget er nu afsluttet. Der er i høringsperioden indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er modtaget fra Grundejerforeningen Nørregaard, Danmarks Naturfredningsforening, Afdelingen i Rødovre og Agenda 21-gruppen i Rødovre. De tre høringssvar er overordnet set positive i forhold til initiativerne i planen. Det konkrete indhold i høringssvarene er gennemgået i sagsfremstillingen. De indkomne høringssvar til affaldsplanen har ikke givet anledning til rettelser i forhold til det forslag af affaldsplanen, som har været fremlagt til høring.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at Affaldsplan 2009-2020, del 1 og del 2 for Rødovre Kommune godkendes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ændring af affaldsregulativer som følge af ny lovgivning - december 2009
Sag nr. 215 (ØU 277/2009)

Sagens kerne

Ændringen af miljøbeskyttelsesloven og materiale, der er udsendt af Miljøstyrelsen efter lovens ikrafttræden, fastslår kommunernes pligt til pr. 01.01.2010 at gennemføre yderligere ændringer i de kommunale bestemmelser om erhvervsaffald og for adgangen til genbrugsstationen. Ændringerne betyder især følgende for Rødovre Kommune:
 • Kildesorteret genanvendeligt affald fra virksomheder er ikke længere omfattet af de kommunale ordninger.
   
 • Ændret opkrævning og fastsættelse af affaldsgebyr for virksomhedernes, herunder udenlandske virksomheders, benyttelse af genbrugsstationen.
   
 • Opkrævning af affaldsgebyr skal ske hos den i CVR-registret registrerede ejer af virksomheden.
   
 • Adgangen til genbrugsstationen ændres ved at vægtgrænsen for det benyttede køretøj ændres.
 
Ændringerne af regulativerne supplerer de ændringer, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelse den 27.10.2009 (Sag nr. 181) og som træder i kraft den 01.01.2010 samtidig med ændringerne beskrevet i denne fremstilling. For husholdningsaffaldsregulativets vedkommende indskænker behovet for ændringer sig til bestemmelserne om adgangen til genbrugsstationen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes, samt
   
 2. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget:  Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om anlægsbevilling, vejpuljen 2010
Sag nr. 216 (ØU 278/2009)

Sagens kerne

Der ansøges om en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til mindre anlægsopgaver og vedligeholdelse af kørebaner og fortove, samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til udførelse af de nævnte arbejder, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt, idet man i forprojektet for Roskildevej også vurderer fartdæmpende foranstaltninger samt trafiksikkerhedsmæssige indretninger.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Realisering af designmanual 2010
Sag nr. 217 (ØU 279/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til realisering af Rødovre Kommunes designmanual i 2010. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til indkøb og opsætning af byinventar, jf. designmanualen, herunder bænke, papirkurve, cykelstativer og vejnavneskilte samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til realisering af designmanual i 2010 godkendes,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til indkøb og opsætning af byinventar jf. designmanualen, samt
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Anlægsregnskab vejpulje
Sag nr. 218 (ØU 280/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg.  
Bevilling 24.06.20081.500.000 kr.
Forbrug 1.460.110 kr.
Mindreforbrug 39.890 kr.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
   
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Anlægsregnskab etablering af hastighedsnedsættelse på primære trafikveje
Sag nr. 219 (ØU 281/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 16.12.2008950.000 kr.
Forbrug 975.537 kr.
Merforbrug 25.537 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller
 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt

 2. at merudgiften afholdes af kassebeholdningen.

 
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Anlægsregnskab reparation og genopsætning af gangbro over Jyllingevej
Sag nr. 220 (ØU 282/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte anlæg. 
Bevilling 28.10.2008 1.300.000 kr.
Forbrug 924.048 kr.
Mindreforbrug 375.952 kr.
Bevilling 28.10.2008-1.300.000 kr.
Forbrug -924.048 kr.
Mindreforbrug -375.952 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
   
 2. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen, samt
   
 3. at mindreindtægten afholdes af kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Nedlæggelse af kedelanlæg på Agerkær varmecentral
Sag nr. 221 (ØU 283/2009)

Sagens kerne

Boligforeningen AAB har fremsendt ansøgning om godkendelse af nedlæggelse af kedelanlæg på Agerkær varmecentral, fordi VEKS har opsagt lejeaftalen med AAB om, at kedelanlægget skal være til rådighed for transmissionssystemet som spids- og reservelast. Projektforslaget ændrer ikke gældende varmeplan. Bebyggelsen i 'Kærene' er som hidtil fjernvarmeforsynet fra Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at AAB's projektforslag om rydning af kedelanlæg på Agerkær varmecentral godkendes, og der dermed gives tilladelse til at kedelanlægget nedlægges. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77 - anlægsregnskab
Sag nr. 222 (ØU 284/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77. Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling 28.08.2007 1.470.000 kr.
Bevilling 29.01.20086.500.000 kr.
Nedskrivning af bevilling 25.11.2008-6.191.223 kr.
Bevilling i alt 1.778.777 kr.
 
Forbrug 2007 1.240.509 kr.
Forbrug 2008 538.268 kr.
Forbrug i alt1.778.777 kr.
 
Mer-/mindre forbrug 0 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget:
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vestbad - vedtægter for det fælleskommunale samarbejde
Sag nr. 223 (ØU 285/2009)

Sagens kerne

Bestyrelsen for Vestbad har på sit møde den 10.11.2009 behandlet forslag til nye vedtægter for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad. Bestyrelsen anbefaler forslag til nye vedtægter.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til nye vedtægter for Det fælleskommunale samarbejde Vestbad godkendes, og
   
 2. at vedtægterne træder i kraft med gældende virkning fra 01.01.2009.
 
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
  
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ajourføring af delegationsregler - kultur- og fritidsområdet
Sag nr. 224 (ØU 286/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en ajourført liste over delegationsregler i forbindelse med det nye Kultur- og Fritidsudvalgs ikrafttræden for den nye kommunalbestyrelsesperiode. Oversigten er en ajourføring af delegationsregler i Rødovre Kommune indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den ajourførte liste over delegationsregler godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ajourføring af delegationsregler - børne- og ungeområdet
Sag nr. 225 (ØU 287/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en ajourført liste over delegationsregler i forbindelse med det nye Børne- og Skoleudvalgs ikrafttræden for den nye kommunalbestyrelsesperiode. Oversigten er en ajourføring af delegationsregler i Rødovre Kommune indenfor Børne- og Skoleudvalgets område. Oversigten indeholder desuden en ændring vedrørende bemyndigelse til, at Børne- og Kulturforvaltningen kan træffe beslutning om anmodning om udsættelse af undervisningspligten, således at kompetencen delegeres fra Kommunalbestyrelsen til skoleinspektøren.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at de ajourført delegationsregler godkendes, og
   
 2. at den foreslåede ændring godkendes.
 
Børne- og Skoleudvalget:
 1. Anbefales.
   
 2. Kompetencen vedrørende udsættelse af undervisningspligten anbefales opretholdt i Børne- og Kulturforvaltningen.
 
Økonomiudvalget: Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Visitationsregler til dagtilbud
Sag nr. 226 (ØU 288/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til nye visitationsregler til dagtilbud i Rødovre kommune.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til nye visitationsregler til dagtilbud i Rødovre kommune godkendes med virkning fra 1. januar 2010. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Mål og indholdsbeskrivelser i SFO'er
Sag nr. 227 (ØU 289/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til fælles Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger i Rødovre Kommune, jf. Bekendtgørelse nr. 550 af 18. juni 2009.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne sendes til høring i skolebestyrelserne. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales, med bemærkning om, at der indskrives et afsnit om samarbejde og aktiviteter 'på tværs' af SFO'erne, samt at der indskrives et afsnit om anvendelse af kommunale tilbud, som ikke er SFO'er. Økonomiudvalget: Børne- og skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet forslaget også sendes til høring i Integrationsrådet.

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet, skoleåret 2008-2009
Sag nr. 228 (ØU 290/2009)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har, med afsæt i bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af Kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2008/2009. Kvalitetsrapporten fremlægges til Kommunalbestyrelsens behandling.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kvalitetsrapporten 2008-2009 tages til efterretning og indgår i det videre arbejde med Rødovre Kommunes skolevæsen. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Varetagelse af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet
Sag nr. 229 (ØU 291/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2009 (sag nr. 117), at lukke Hjælpemiddelcentralen. Samtidig blev det besluttet at udarbejde en plan for, hvordan rådgivningsopgaven på hjælpemiddelområdet fremover skal varetages i Rødovre. Social- og Sundhedsforvaltningen har efterfølgende udarbejdet en plan for, hvordan rådgivningsopgaven på hjælpemiddelområdet løses kvalificeret fremover. Finansieringen af den udarbejdede plan for specialrådgivningen på hjælpemiddelområdet afholdes dels inden for den afsatte ramme i budget 2010, dels via en forsættelse af aftalen med VISO, og dels via en samarbejdsaftale med 5-6 kommuner om køb af specialrådgivning af Rødovre Kommune.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den udarbejdede plan for løsning af specialrådgivning på hjælpemiddelområdet godkendes,
   
 2. at der gives en udgiftsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 489.000 kr. i 2010ff, og
   
 3. at der gives indtægtsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget på 489.000 kr. i 2010ff
 
Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Status på handicappolitikken
Sag nr. 230 (ØU 292/2009)

Sagens kerne

September 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Rødovre Kommunes Handicappolitik (sag nr. 148) Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en status på handicappolitikken hvor det beskrives, hvordan handicappolitikken har haft betydning for udviklingen på handicapområdet og hvilke konkrete initiativer, der er sat i gang på baggrund af handicappolitikken. Sagen forelægges samtidig i alle udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status på handicappolitikken tages til efterretning. Social-og Sundhedsudvalget: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunes sundhedspolitik: Status på handleplan for 2009
Sag nr. 231 (ØU 293/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik. I sundhedspolitikken er de overordnede målsætninger for kommunens sundhedsindsats beskrevet. Hvert år bliver der formuleret en handleplan på sundhedsområdet med beskrivelse af de indsatsområder, der sættes i gang det pågældende år. Ved året slutning udarbejdes status på handleplanen med beskrivelse af, hvordan det så er gået i årets løb. Handleplan for sundhedsområdet 2009 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen den 24. februar 2009 (sag nr. 35). Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2009 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at status for handleplan for sundhedsområdet 2009 tages til efterretning Alle fagudvalg: Indstilles taget til efterretning. Økonomiudvalget: Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Evaluering af integrationsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 232 (ØU 294/2009)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2009 (sag nr. 166) evaluering af integrationsindsatsen og Integrationsrådets virke i Rødovre Kommune 2008. Evalueringen har efterfølgende været i høring hos Rødovre Kommunes Integrationsråd. Sagen behandles samtidig i alle udvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Integrationsrådets høringssvar tages til efterretning, og
   
 2. at evalueringen endelig godkendes.
 
Alle fagudvalg: Punkt 1. Indstilles taget til efterretning. Punkt 2. Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udsættelse af valg til Integrationsrådet
Sag nr. 233 (ØU 295/2009)

Sagens kerne

Den løbende, og relativt store udskiftning af Integrationsrådets medlemmer har - sammen med det forhold, at stemmeprocenten er meget lav (4 % ved valget i 2005) - givet anledning til overvejelser om en ændring af måden at sammensætte Integrationsrådet. Integrationsrådet angiver i høringssvaret til Forvaltningens evaluering af integrationsindsatsen, at det gerne medvirker til en drøftelse af de fremtidige rammer for rådets virke.
 
Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at valg til Integrationsrådet i Rødovre, der er berammet til januar 2010, udskydes til januar 2011
   
 2. at Social- og Sundhedsforvaltningen gennemfører en undersøgelse blandt kommuner, der afdækker mulige måder at sammensætte integrationsråd på, og at forslag til kommende forretningsorden for Integrationsrådet i Rødovre fremlægges senest ved møderækken i oktober 2010
   
 3. at Integrationsrådet i Rødovre inddrages i arbejdet, og at den kommende forretningsorden sendes til høring i Integrationsrådet inden fremlæggelse til beslutning i Kommunalbestyrelsen
 
Beskæftigelsesudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fusion mellem HNG og Naturgas Midt-Nord
Sag nr. 234 (ØU 296/2009)

Sagens kerne

Indtægt i form af provenu i forbindelse med fusion mellem HNG og Naturgas Midt-Nord. Rødovres oprindelige indskud udbetales forrentet, dog med fradrag for et indskud i det nye gasselskab. Forskellen udgør 5.585.345 kr., som udbetales til kommunen.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling til Økonomiudvalget på 5.585.345 kr., som tilgår kassebeholdningen. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Den selvejende almene ældreboliginstitution Dorthe Marie Hjemmet - Anmodning om godkendelse af nedsættelse af beboerbetalingsprocenten
Sag nr. 235 (ØU 297/2009)

Sagens kerne

PAB har som forretningsfører for Den selvejende ældreboliginstitution Dorthe Marie Hjemmet med hjemmel i de nye regler for finansiering af støttet byggeri anmodet Rødovre Kommune om godkendelse af reduktion af beboerbetalingsprocenten fra 3,4 % til 2,8 %, svarende til en nedsættelse af lejen på ca. 10 %. Lejenedsættelsen får virkning fra 1. januar 2010.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender, at beboerbetalingsprocenten i Den selvejende ældreboliginstitution Dorthe Marie Hjemmet nedsættes fra 3,4 % til 2,8 %. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 236

Sagens kerne

   
 

Supplementsdagsorden

ÅBEN DAGSORDEN

Beslutning

Taget til efterretning.

Dorthe Mariehjemmet - ny aftale pr. 01.01.2010
Sag nr. 237 (ØU 214/2009)

Sagens kerne

Godkendelse af indgåelse af ny aftale med bestyrelsen for Dorthe Mariehjemmet til erstatning for den nuværende driftsoverenskomst.  Aftalen anbefales at træde i kraft pr. 1. januar 2010 og med et opsigelsesvarsel på 12 måneder til et kalenderårs udløb.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den foreslåede aftale indeholdende en døgntakst på kr. 1.470 (2010-prisniveau) godkendes
   
 2. at det af Dorthe Mariehjemmet fremsendte forslag til allonge til aftalen afvises, således at Dorthe Mariehjemmet som konsekvens heraf ikke får udbetalt kr. 1,4 mio. som grundkapital, samt at Rødovre Kommune ikke overtager finansieringen af Dorthe Mariehjemmets forventede merforbrug i 2009
   
 3. at Rødovre Kommune afskriver sit tilgodehavende for ekstraordinær á conto betaling i 2008 på kr. 3,1 mio.
   
 4. at der indarbejdes yderligere kr. 3.790.000 i budget 2010 og ff. til dækning af køb af pladser på Dorthe Mariehjemmet.
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales. Økonomiudvalget: Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet pkt. 4 er indarbejdet i budget 2010.

Dorthe Mariehjemmet, Rødovrevej 325, 18a Islev by, Islev - Skema C - Boliger
Sag nr. 238

Sagens kerne

Den Selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet fremlægger skema C, det endelige byggeregnskab, vedrørende udvidelse og ombygning af ældreboligerne i Den Selvejende almene ældreboliginstitution Dorthe Marie til kommunalbestyrelsens godkendelse. Anskaffelsessummen for boligerne er opgjort til I alt kr. 136.253.000, hvilket er en overskridelse af anskaffelsessummen i skema B med kr. 13.643.000. Overskridelsen skyldes bl.a. uforudsete ektraor-dinære udgifter som følge af asbestsanering, forlængelse af byggeperiode m.v. Boligarealet er på 5.908 m2 og gennemsnitsarealet pr. bolig 65,6 m2. Boligafgiften er beregnet til kr. 1.171 pr. m2 eller kr. 6.401 pr. måned pr. bolig.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender skema C.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Dorthe Mariehjemmet, Rødovrevej 325, 18a Islev by, Islev - Skema C - Servicearealer
Sag nr. 239

Sagens kerne

Den Selvejende Institution Dorthe Mariehjemmet fremlægger skema C, det endelige byggeregnskab vedrørende etablering af servicearealer i tilknytning til ældreboligprojektet opført af Den almene Ældreboliginstitution Dorthe Marie til kommunalbestyrelsens godkendelse. Anskaffelsessummen er opgjort til kr. 36.697.000, hvilket er en afvigelse fra anskaffelsessummen i skema B med kr. - 4.200.000. Boligafgift for servicearealerne udgør kr. 1.345 pr. m2
  
Fællesforvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender skema C.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.