Kultur- og Fritidsudvalget

12-01-2010

Sager 1 - 8

Fold alle ud

Kultur- og Fritidsudvalget 01.01.2010 - 31.12.2013 - konstituering
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af: A. Formand. B. Næstformand.

Beslutning

Følgende blev valgt: Formand: Jan Kongebro. Næstformand: Lene Due.

Meddelelser
Sag nr. 2

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Introduktion til medlemmer på Kultur- og Fritidsudvalgets område
Sag nr. 3

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet give og drøfte en introduktion til medlemmerne om Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde, struktur, delegationer samt større temaer og opgaver jf. bl.a. den kommende kommuneplan og serviceplan 2010. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kulturelt Kraftcenter - udarbejdelse af program, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 4

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten 2010 afsat 300.000 kr. til udarbejdelse af program for Kulturelt Kraftcenter. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24.06.2009 visionen om etablering af et unikt kulturelt mødested for byens borgere, hvor det forelagte forslag blev taget til efterretning. Der søges om frigivelse af 300.000 kr. til behovsafdækning samt til udarbejdelse af program. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen varetager opgaven for udarbejdelse af program for et Kulturelt Kraftcenter,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til behovsafdækning samt til udarbejdelse af program for et Kulturelt Kraftcenter, og
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 300.000 kr. som er afsat på investeringsoversigten 2010.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Dækning af transportudgifter ved deltagelse i folkeoplysende aktiviteter
Sag nr. 5

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har via anmodning fra Folkeoplysningsudvalget udarbejdet forslag til dækning af transportudgifter i forbindelse med blindes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. Det af Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdede forslag blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15.12.2009, hvor det blev anbefalet godkendt over for Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det udarbejdede forslag til dækning af transportudgifter i forbindelse med blindes deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2610 Rødovre Mighty Bulls ApS - ansøger om støtte efter elitelovens § 7.
Sag nr. 6

Sagens kerne

Bestyrelsen for 2610 Rødovre Mighty Bulls ApS ansøger i brev af 21.12.2009 om et samlet tilskud på 2,1 mio. kr., og baggrunden for anmodningen er en samlet rekonstruktionsplan, som skal sikre, at 2610 Rødovre Mighty Bulls ApS fortsat kan udvikle elitearbejdet i et tæt samarbejde med moderklubben Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub, samt kan opfylde de af Dansk Ishockey Union stillede krav om egenkapital for fortsættelse i AL Bank Liga'en. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse, og såfremt der jf. Elitelovens § 7 gives støtte, foreslås det, at støtten gives i forhold til den ansøgte model i scenarie 2 med et tilskud på 1.000.000 kr. og et lån på 1.100.000 kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

Anbefales til Økonomiudvalget, idet der med hjemmel i elitelovens §7 ekstraordinært ydes et økonomisk engangstilskud på 1.000.000 kr. At der ydes et rentefrit lån på 1.100.000 kr., som afdrages med 137.500 kr. pr. år., første gang den 01.02.2013. At der gives en tillægsbevilling på 2.100.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen. At tilskud og lån er betinget af, at 2610 Rødovre Mighty Bulls ApS dokumenterer, at der i vedtægt/anpartshaveroverenskomst er indført udbyttebegrænsning jf. kriterierne i elitelovens §7.

Pavillon ved Rødovre Skole - nedrivning/ bortskaffelse samt flytning til Espelundens idrætsanlæg, ansøgning om frigivelse af bevilling
Sag nr. 7

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2010 afsat 150.000 kr. til bortskaffelse af pavillon ved Rødovre Skole samt opsætning af midlertidigt hegn. Endvidere er der afsat 260.000 kr. til opsætning af 1/3-del af pavillonen ved Espelundens idrætsanlæg. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 150.000 kr. samt om frigivelse af rådighedsløb på 260.000 kr. til gennemførelse af projekterne. Der søges om godkendelse af, at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte projekter. Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr.
      
 2. at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr., 
      
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 150.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010,
        
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 260.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010, og
       
 5. at der aflægges et samlet anlægsregnskab for ovennævnte 2 projekter

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 8

Beslutning

Taget til efterretning.