Beskæftigelsesudvalget

12-01-2010

Sager 1 - 7

Fold alle ud

Konstituering af Beskæftigelsesudvalget
Sag nr. 1

Sagens kerne

Valg af formand og næstformand

Beslutning

Annie Arnoldsen Petersen blev valgt som formand og Grethe Kujack Rasmussen som næstformand.

Meddelelser
Sag nr. 2

Beslutning

Intet.

Generel orientering om Beskæftigelsesudvalgets ressortområde
Sag nr. 3

Sagens kerne

Generel orientering om Beskæftigelsesudvalgets ressortområde, herunder organisering, kompetencefordeling og overordnet økonomi. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Virksomhedsrettede jobkonsulenter - midtvejsevaluering af indsatsen.
Sag nr. 4

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om Rambølls midtvejsevaluering af indsatsen og de foreløbige resultater af de virksomhedsrettede jobkonsulenter. Evalueringen viser blandt andet, at indsatskommunerne er blevet bedre til at få målgruppen ud af offentlig forsørgelse, og at de har etableret en bedre kontakt til målgruppen, der har udmøntet sig i en mere helhedsorienteret afklaring af målgruppen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Udmelding af løntilskudskvoter for 2010
Sag nr. 5

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af løntilskudskvoter for ledige for 2010 samt ændret lovgivning på området. Kvoten for Rødovre Kommune i 2010 er 108 offentlige løntilskudspladser. I 2009 var kvoten på 66 pladser. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Jobcenter - overtagelse af lokaler på Rødovre Parkvej 304B, 1.sal (tidligere Hjælpemiddelcentralen)
Sag nr. 6

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hjælpemiddelcentralen skal lukke den 1/1 2010 (sag nr. 117). Det åbner op for anden udnyttelse af lokalerne på adressen Rødovre Parkvej 403B. Jobcentrets kursusvirksomhed for forsikrede og ikke forsikrede ledige, der i dag har adresse på Tæbyvej 3, foreslås placeret i den bagerste del af 1. salen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på kr. 820.000 til flytning, alarmer, IT og adgangsforhold m.v.
  2. at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på kr. 820.000
  3. at der gives en tillægsbevilling på kr. -114.000 i 2010 til Beskæftigelsesudvalget, og
  4. at der i 2011 ff gives en tillægsbevilling på kr. -249.000 til Beskæftigelsesudvalget svarende til en sparet bygningsdrift (husleje m.m.).

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 7

Beslutning

Intet.