Økonomiudvalget

17-02-2010

Sager 22 - 45

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 22

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bygningsvedligeholdelse 2010 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 23

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 22.843.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger i 2010 samt frigivelse af rådighedsbeløb.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 22.843.000 kr. til bygningsvedligeholdelse, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 22.843.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Agerkær 5 og Ruskær 37 - principiel ansøgning om udstykning
Sag nr. 24 (TMU 12/2010)

Sagens kerne

Principiel ansøgning fra Landinspektørfirmaet Tvilum på vegne af Arbejdernes Andels Boligforening om udstykning af grunde i forbindelse med nedrivning af to højhuse ved Agerkær 5 og Ruskær 37.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives principiel tilladelse til at udstykke grunde ved højhusene Agerkær 5, matr.nr. 8eæ Rødovre By, Hendriksholm, og Ruskær 37, matr.nr. 8eø Rødovre By, Hendriksholm, som ansøgt, herunder at der gives dispensation fra lokalplanens § 7.1, til en bebyggelsesprocent på ca. 86 på matr.nr. 8eæ, Rødovre By, Hendriksholm, med del af den tilgrænsende matrikel, del nr. 2 af matr.nr. 8ep Rødovre By, Hendriksholm svarende til en overskridelse på ca. 26 % og en bebyggelsesprocent på ca. 68 på matr.nr. 8eø Rødovre By, Hendriksholm, med del af den tilgrænsende matrikel, del nr. 3 af matr.nr. 8ep Rødovre By, Hendriksholm, svarende til en overskridelse på ca. 8 %. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Dispensationsansøgning for individuelle varmemålere, Schweizervænget
Sag nr. 25 (TMU 13/2010)

Sagens kerne

Afdelingsbestyrelsen i Schweizervænget, Schweizerdalsvej 2-16 og Mariehøj 1-15 har søgt om dispensation for individuel måling og fordeling af varmen i bebyggelsen. Samlet set skriver Schweizervænget, at man hellere vil bruge lidt flere penge på et større varmeforbrug og dermed bedre varmekomfort, end på installation af målere og administration af varmeregnskab. Beregninger viser imidlertid, at varmebesparelsen ved at have individuelle varmemålere langt overskrider udgiften til målere. Over 10 år kan man forvente at spare mere end 1 års varmeforbrug.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at bebyggelsen Schweizervænget ikke gives dispensation for opsætning af individuelle varmemålere til fordeling af bebyggelsens varmeudgift. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales. Der gives vejledning om energisparende foranstaltninger.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77
Sag nr. 26 (TMU 15/2010)

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 600.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til igangsættelse af geotekniske undersøgelser og udarbejdelse af projektforslag til nybygning og ombygning på Teknisk Forvaltnings materialeplads.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der vælges en af de foreslåede løsninger,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til igangsætning af geotekniske undersøgelser og udarbejdelse af projektforslag, samt
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 600.000 kr. som en del af det i investeringsoversigten 2010 afsatte beløb på 8.300.000 kr.
 
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales, således at der arbejdes videre med Forslag 1.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 01.01.2010 - 31.12.2013
Sag nr. 27 (KFU 10/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har den 25.01.2010 afviklet valgmøde med henblik på udpegning af 10 foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 01.01.2010-31.12.2013. Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde den 10.12.2009 valgt 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer til Folkeoplysningsudvalget. På valgmødet blev de fremmødte foreningsrepræsentanter enige indenfor de respektive valggrupper. 3 medlemmer og stedfortrædere fra Folkeoplysende foreninger Oplysningsforbund
Medlemmer:
1.  Jan Howy Rasmussen, RKA.
2.  Dan Larsen, AOF.
3.  Per Biener, AOF. Personlige stedfortrædere:
Ad. 1  Boje Juhl-Petersen, RKA.
Ad. 1  Benna Nielsen, RKA.
Ad. 2  Preben Rølling, AOF.
Ad. 3  Birgitte Smedegård, AOF. 4 medlemmer og stedfortrædere fra folkeoplysende Idrætsforeninger
Medlemmer:
1.  Jan Quaade, Orient.
2.  Poul Lundberg Andreasen, Rødovre Tennisklub.
3. Torben Z. Petersen, Islev Sportsdykker Klub.
4. Birgitte Nielsen, Rødovre Statsskoles Volleyball Klub. Personlige stedfortrædere:
Ad. 1  Preben Riel, B77 Bordtennis.
Ad. 2  Michael Eriksen, Rødovre      Håndboldklub.
Ad. 3  Peter J. Christensen, Islev Sportsdykker Klub.
Ad. 4  Torsten Land Daugaard, Rødovre Karate Skole. 1 medlem og stedfortræder fra folkeoplysende foreninger Kulturelle foreninger
Medlem:
1.  Helle Skaarup, Rødovre Flygtninge- og Indvandrervenner. Stedfortrædere:
1. suppleant Thomas Lilliebjerg, Rødovre Lokalhistoriske Forening.
2. suppleant Jan Hylleborg, RFE-TV. 1 medlem og stedfortrædere fra folkeoplysende foreninger Børne- og ungdomsorganisationer
Medlem:
Evan Rungsted, FDF Grøndalslund. Stedfortrædere:
1. suppleant Stig Christiansen, Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd.
2. suppleant Lis Olesen, DUI – Leg og Virke 1. medlem og stedfortræder fra folkeoplysende foreninger Lokale handicapforeninger Medlem:
Jan Diemer, Dansk Blindesamfund, Rødovre. Stedfortræder:
Kirsten Falster, SIND Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 27.10.2009, vil repræsentanter for Integrationsrådet, Seniorrådet og Frivillighedscentret vælge repræsentanter, som kan deltage i Folkeoplysningsudvalgets møder som tilforordnede uden stemmeret. De valgte er:
Integrationsrådet: Tuncay Balaban.
suppleant: Ahmed Saad Musse. Frivillighedscentret: Tina Andersen Messaoudi.
Suppleant: (meddeles senere). Seniorrådet: Ruth Mørch.
Suppleant: Jan Hylleborg.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget: Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Organisering af specialpædagogisk bistand til voksne
Sag nr. 28 (KFU 12/2010)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet redegørelse for en ændret organisering af opgaverne med specialpædagogisk bistand til voksne. Baggrunden for ændringen skal ses i forhold til den praksis, der har udviklet sig siden amternes nedlæggelse 01.01.2007. Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den fremtidige organisering godkendes,
   
 2. at omfordelingen af midlerne mellem udvalgene godkendes og mindreforbruget på 278.600 kr. tilføres kassebeholdningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Skole-IT udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr, ansøgning om frigivelse af bevilling.
Sag nr. 29 (BSU 12/2010)

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i 2010 afsat 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af skole IT-udstyr i forhold til IT-handleplanen 2004-2008. Planen for udbygning af IT på skoleområdet blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 22.06.2004. Der ansøges om frigivelse af 1.940.000 kr. så det nuværende IT-niveau på skolerne kan opretholdes. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.940.000 kr. til udskiftning og vedligeholdelse af IT-udstyr i forhold til IT-planen 2004-08, og
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.940.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010 under 'IT - udskiftning og vedligeholdelse folkeskoleområdet'.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Skole-IT - tekniske investeringer og anskaffelser i perioden 2004-08. - Regnskab.
Sag nr. 30 (BSU 13/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt. Udgifter:
Bevilling 29.06.20041.826.000 kr.
Bevilling 25.10.20051.864.000 kr.
Bevilling 28.02.20061.903.000 kr.
Bevilling 19.12.20061.492.000 kr.
Indtægtsbevilling
Bevilling 27.03.20072.693.000 kr.
Bevilling 29.04.20081.984.000 kr.
Bevilling i alt 11.762.000 kr.
Forbrug11.760.143 kr.
 
Mindreforbrug
 
1.857 kr.
 
Indtægter:
Bevilling 19.12.06-1.492.000 kr.
Bevilling 27.03.07-750.000 kr.
-2.242.000 kr.
Forbrug-2.242.000 kr.
 
Mer-/mindreindtægt
 
0 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 1.857 kr. tilgår kassebeholdningen.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Skovmoseskolen, udskiftning af asbestholdige materialer på legepladsen - dispositions-forslag, ansøgning om bevilling
Sag nr. 31 (BSU 14/2010)

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten i budget 2010 afsat 780.000 kr. til udskiftning af asbestplader fra Skovmoseskolens legeplads. Forelæggelse af dispositionsplan for ovennævnte projekt. Der søges om frigivelse af 780.000 kr. til udførelse af arbejdet.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af arealet som vist på skitseforslag af 20.01.2010 samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse,
   
 4. at det endelige projekt udarbejdes af Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen,
   
 5. at der gives en anlægsbevilling på 780.000 kr., og
   
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 780.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2010.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tinderhøj Skole - fjernelse af palavergård og etablering af legeområde, regnskab
Sag nr. 32 (BSU 15/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 25.03.20081.515.000 kr.
Forbrug/regnskab1.224.707 kr.
 
Mindreforbrug
 
270.293 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 270.293 kr. tilgår kassebeholdningen.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Opførelse af ny daginstitution Græshoppen - regnskab
Sag nr. 33 (BSU 16/2010)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
   
Bevilling 29.01.2008 1.500.000 kr.
Bevilling 27.05.200813.700.000 kr.
Bevilling i forbindelse med vedtagelse af budget 20093.800.000 kr.
 
Ialt
 
19.000.000 kr.
Forbrug/regnskab 19.380.743 kr.
Merforbrug 380.743 kr.
Merforbruget skyldes ekstra omkostninger på ialt 393.353 kr. til udskiftning af forurenet jord og fundering.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 380.743 kr. finansieres af kassebeholdningen.
 
Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med Ungdomsuddannelse Til Alle
Sag nr. 34 (BSU 23/2010)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2009 'Strategiplan for Rødovre Kommunes arbejde med ungdomsuddannelse til alle (UTA)'. Med afsæt i strategiplanen har styregruppen for kommunens UTA-indsats udarbejdet oplæg til prioritering af tiltag til fremme af 95 %-målsætningen. Indsatserne er beskrevet i forhold til budgetårene 2010 og 2011. Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget. 
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at indsatserne i budgetåret 2010 godkendes,
   
 2. at det drøftes, om der skal igangsættes yderligere tiltag i 2010, samt
   
 3. at øvrige indsatser drøftes og prioriteres i forbindelse med budgetlægningen for 2011.
 
Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Tilskud til ældreområdet fra Indenrigs- og Socialministeriet samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Sag nr. 35 (SOSU 13/2010)

Sagens kerne

Indenrigs- og Socialministeriet har givet tilsagn om tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje. Tilskuddet er givet til at gennemføre projektet 'Implementering af selvevaluering med instrumentet OK-Quality som metode til forbedring af plejekvaliteten'. Tilskuddet gives til Plejehjemmet Engskrænten, og udgør i alt 187.095 kr. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har givet tilsagn om tilskud til Rødovre Kommunes andel af projektet 'Implementering af den kommunale del af forløbsprogrammer for borgere med KOL, diabetes 2, hjerte- karsygdomme og muskel-skeletsygdomme'. Tilskuddet, der i alt udgør 1.145.450 kr. fordeles over årene 2010-2012 med hhv. 392.144 kr., 392.144 kr. og 361.162 kr. Tilskuddene i 2011 og 2012 vil blive indarbejdet i budgetforslagene. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at de nævnte bevillinger godkendes Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende henvendelse fra Specialbandager A/S
Sag nr. 36 (SOSU 14/2010)

Sagens kerne

Statsforvaltningen, Hovedstaden, har på baggrund af henvendelse fra Specialbandager A/S om frit valg af leverandør af hjælpemidler, besluttet at rejse en tilsynssag. Statsforvaltningen ønsker at Kommunalbestyrelsen redegør for, hvorfor det tilsyneladende ikke fremgår af bevillingen af kropsbårne hjælpemidler, hvad hjælpemidlet koster.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forvaltningens forslag til udtalelse fremsendes til Statsforvaltningen. Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Børnehuset
Sag nr. 37 (SOSU 16/2010)

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2010 blev det besluttet at etablere et børnehus. Børnehuset er en forebyggende foranstaltning for ca. 8 børn mellem 6 og 12 år, og er et alternativ til anbringelse. Det nuværende Skiftesporet, beliggende i Carlsro, bliver ledigt sommeren 2010, hvorpå stedet indrettes til børnehus med forventet start 1. september 2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres Børnehus på Borgmester Gustav Jensens Vej 9,
   
 2. at der gives en anlægsbevilling på 0,976 mio. kr.,
   
 3. at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb på 0,976 mio. kr., finansieret af det i investeringsoversigten afsatte beløb på 2,382 mio. kr. til køb af Børnehus. Den resterende del af beløbet er i januar møderækken frigivet til etablering af Skiftesporet 1 og 2 på Rødovre Parkvej 403 B.
 
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Fremtidig anvendelse af Rødovre Ungdomspension, herunder godkendelse i henhold til lov om social service § 107
Sag nr. 38 (SOSU 17/2010)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 8. december 2009 social- og sundhedsforvaltningens indstilling om at udarbejde et forslag til fremtidig anvendelse af Rødovre Ungdomspension (RUP), herunder at afdække behov for bo- og behandlingstilbud til unge (sag nr. 103). Arbejdsgruppen foreslår at delvist omlægge RUPs nuværende målgruppe til også at inkludere en gruppe unge med psykiatrisk diagnose i efterbehandlingsforløb (ny målgruppe). Derudover skal RUP fortsat tilbyde pladser til unge i udredning med indadreagerende og selvskadende adfærd, tilknytningsforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser (den nuværende målgruppe).
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forslag om ny målgruppe godkendes,
   
 2. at Rødovre Ungdomspension i henhold til lov om social service § 107 godkendes som midlertidigt botilbud for voksne,
   
 3. at der godkendes en døgntakst på 2.399 kr. vedr. den psykiatriske efterbehandling og en døgntakst på 1.973 kr. vedr. den psykosociale behandling,
   
 4. at der gives en negativ tillægsbevilling til driften svarende til ca. 64.000 kr. i helårsvirkning (2011-pris- og lønskøn), idet øgede udgifter i forbindelse med udvidelsen mere end modsvares af øgede takstindtægter.
 
Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Etablering af misbrugscenter
Sag nr. 39 (SOSU 21/2010)

Sagens kerne

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2008 blev det besluttet at etablere et misbrugscenter i eget regi som et ambulant tilbud til stofmisbrugere i Rødovre Kommune. Forventningen var at kunne nedbringe ressourceforbruget på området med ca. 2 mio. kr. idet driften kunne gøres billigere end det, Rødovre Kommune betaler andre leverandører - primært KABS, Glostrup. Det har i mellemtiden været vanskeligt at gennemføre initiativet; dels i forhold til at finde fysiske rammer for centeret og dels i forhold til at skaffe den nødvendige lægefaglige ekspertise. Den indarbejdede besparelse har således ikke kunnet realiseres hidtil. Der foreslås nu etableret et misbrugscenter i lokaler på Højnæsvej 73,1 - det tidligere distriktspsykiatriske center. Centeret vil kunne tilbyde den ikke-medicinske behandling, det vil sige af hash- og kokainmisbrug, samt den sociale behandling af alle stofmisbrugere. Medicinsk behandling og døgnbehandling af stofmisbrugere vil fortsat skulle købes af eksterne leverandører. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til etablering af IT samt indretning og møblering af lokalerne, hvorfor der søges om et rådighedsbeløb på 560.000 kr. Der ansøges endvidere om en anlægsbevilling på 560.000 kr. til etableringen.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der etableres et misbrugscenter beliggende på Højnæsvej 73,1,
   
 2. at udgifterne til driften af misbrugscenteret prioriteres i det budget, der er afsat til behandling af stofmisbrugere,
   
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb på 560.000 kr. der finansieres af kassen,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 560.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af misbrugscenteret.
 
Social-og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Redegørelse for 2009 til Udviklingsrådet - om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet
Sag nr. 40 (BEU 12/2010)

Sagens kerne

Udviklingsrådet for Region Hovedstaden skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Til brug for udarbejdelsen af redegørelsen er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune skal besvare. Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre kommune og forelægger hermed redegørelsen for Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles samtidigt i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet, og
   
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring i Handicaprådet.
 
Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Økonomisk Oversigt i 2010
Sag nr. 41

Sagens kerne

For at skabe bedre kvalitet i økonomistyringen og set i lyset af aftalen om den kommunale økonomi for 2010 vil Økonomisk Oversigt fremover fokusere mere målrettet på de områder, der i særlig grad kræver bevågenhed for, at de givne bevillinger kan overholdes. I 2010 vil fokus i 7 af oversigterne være rettet mod tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til voksne med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, kontante ydelser, revalidering og arbejdsmarkedsforanstaltninger. I de 4 øvrige oversigter vil der som hidtil være fokus på hele kommunens økonomi. Økonomiudvalget kan efter indstilling fra direktionen fastlægge yderligere fokusområder.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at den beskrevne procedure for Økonomisk Oversigt i 2010 godkendes.

Beslutning

Sagen udsat.

Budget 2011 - Generelle retningslinier og tidsplan
Sag nr. 42

Sagens kerne

Med denne sag fastlægger Økonomiudvalget de generelle retningslinier og tidsplanen for budgetlægningsprocessen for Budget 2011 (2012-2014), herunder retningslinierne for udarbejdelsen af det administrative budget-oplæg, som fremlægges for Økonomiudvalget i juni møderækken. Økonomi- og Personaleforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget til brug for udarbejdelsen af budgetoplæg 2011 som udgangspunkt fastsætter budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at de generelle retningslinier, herunder budgetrammer og tidsplan for udarbejdelse af Budget 2011 og budgetoverslagsår 2012-2014, godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Lånedispensation til ekstraordinære anlægs-projekter
Sag nr. 43

Sagens kerne

Rødovre Kommune har ansøgt Indenrigs-og Socialministeriet om dispensation fra lånerammen i 2010 på hhv. 46,8 mio. kr. til renovering af veje og etablering af sundhedshus og på 1,6 mio. kr. vedrørende kvalitetsfondsområdet. Rødovre Kommune har fået dispensation fra lånerammen i 2010 på hhv. 46,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring 2010 - Fællesforvaltningen
Sag nr. 44

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau. Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Fællesforvaltningens område.
 
Fællesforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 45

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK