Social- og Sundhedsudvalget

13-04-2010

Sager 37 - 42

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 37

Beslutning

Taget til efterretning

Embedslægens tilsyn med plejehjemmene 2009
Sag nr. 38

Sagens kerne

Embedslægen har i 2009 gennemført uanmeldt tilsyn på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Mariehjemmet. I forbindelse med tilsynene vurderes det, om der i tilstrækkeligt omfang findes retningslinier, så medarbejderene kan gennemføre plejen og behandlingen sundhedsmæssigt forsvarligt.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at tilsynsrapporterne drøftes
   
 2. at tilsynsrapporterne sendes til høring i de relevante råd.

Beslutning

Godkendt

Tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje 2009
Sag nr. 39

Sagens kerne

Rødovre Kommune gennemfører årligt to tilsynsbesøg, et uanmeldt og et anmeldt, på plejehjem, i hjemmeplejen og de sociale tilbud beliggende i kommunen. Formålet med tilsynene er at sikre:
 • at borgerne får den hjælp, de er berettigede til
   
 • at hjælpen bliver tilrettelagt og udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og
   
 • at der gribes forebyggende og korrigerende ind.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den samlede redegørelse drøftes
   
 2. at redegørelsen sendes til høring i de relevante råd.

Beslutning

Godkendt

Aftalestyring Børne- og Familieområdet 2010
Sag nr. 40

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau. Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på børne- og familieområdet.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Sundhedsaftale II: 2011 - 2014
Sag nr. 41

Sagens kerne

Rødovre Kommune og Region Hovedstaden skal pr. 1. januar 2010 indgå ny sundhedsaftale. Sundhedsaftalen kommer til at bestå af to dele: En fælles tværgående del, der gælder for alle kommuner i Regionen, og en kommunespecifik del gældende for Rødovre Kommune. Den tværgående del kommer til at indeholde en beskrivelse af de politiske mål og rammer for aftalen. Med henblik på at få konsolideret disse mål og rammer har KKR sendt udkast til Sundhedsaftale II, det politiske oplæg, til politisk midtvejsdrøftelse i kommunerne. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til høringssvar til KKR.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at udkast til sundhedsaftalens generelle del (det politiske oplæg) drøftes
   
 2. at forslag til høringssvar til KKR godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 42

Beslutning

Intet