Beskæftigelsesudvalget

13-04-2010

Sager 24 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 24

Beslutning

Taget til efterretning

Resultatrevision for Rødovre Jobcenter 2009
Sag nr. 25

Sagens kerne

Ifølge Lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejdes der årlige resultatrevisioner for de enkelte Jobcentre. Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for resultatrevisionen 2009 for Rødovre Jobcenter, herunder Jobcenterets bemærkninger samt en tidsplan for resultatrevisionens videre behandling.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Resultatrevision 2009 for Rødovre Jobcenter tages til efterretning, og
   
 2. at bemærkningerne til resultatrevisionen, herunder tidsplan for dens videre behandling, godkendes.

Beslutning

1. Taget til efterretning. 2. Godkendt.

Styringsmodel via fleksibel bemanding på arbejdsmarkedsområdet
Sag nr. 26

Sagens kerne

Den statslige styring af aktiviteterne i landets kommunale Jobcentre er gennem en årrække blevet skærpet via økonomiske incitamenter. Redskabet er i høj grad den statslige refusion af forsørgelsesudgifterne, der kan bortfalde, hvis de formelle krav til sagsbehandlingen ikke overholdes. Endvidere tilskyndes der via refusionsprocenten til en høj grad af aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Økonomistyringen på forsørgelsesområdet får derfor fokus på at øge indtægterne i form af højere statsrefusion af overførselsudgifterne. Dette vanskeliggøres i en tid med dårlige konjunkturer, idet der opstår bemandingsproblemer i forhold til at kunne opretholde rettidighed og høj aktiveringsgrad blandt kontanthjælpsmodtagerne. På den baggrund foreslås en mere fleksibel bemanding på arbejdsmarkedsområdet; også på områder hvor de økonomiske effekter ikke er helt så åbenbare som på kontanthjælpsområdet, men hvor konjunkturerne på tilsvarende vis bringer mulighederne for at yde en kvalificeret betjening i fare.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller
 1. at der etableres en fremtidig styringsmodel, hvor bemandingen på arbejdsmarkedsområdet varierer med antallet af ledige, således at sagstallet pr. sagsbehandler holdes relativt stabilt
   
 2. at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget på kr. 3.200.000 i 2010
   
 3. at der gives en  tillægsbevilling til Beskæftigelsesudvalget på kr. -2.300.000 i 2010
     
 4. at den forventede økonomiske effekt i 2011ff indarbejdes i de respektive udvalgs rammebevillinger
   
 5. at lokalerne på Tæbyvej 11 anvendes til aktiveringsindsats særligt målrettet borgere i matchkategori 2

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 27

Beslutning

Intet