Teknik- og Miljøudvalget

11-05-2010

Sager 36 - 44

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 36

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Egegårdsvej 61 - opførelse af tilbygning
Sag nr. 37

Sagens kerne

Ansøgning om principiel tilladelse til at opføre en 300 m2 tilbygning til PANDORA Holding A/S' hovedkontor.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives dispensation fra byplanens bestemmelse om, at der på ejendommen kun må opføres bygninger, hvis rumfang er højst 2 m3/m2, til at opføre en 2-etagers tilbygning med et etageareal på 300 m2 til administrations- og produktionsbygningen.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Brandholms Alle 1A - antenner til mobiltelefoni
Sag nr. 38

Sagens kerne

Ansøgning om placering af bærerør med antenner på ejendommen Brandholms Alle 1A-C, som ligger uden for områderne til mobilantenner, der blev udpeget af Kommunalbestyrelsen den 28.08.2007, sag nr. 104.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles tilladelse til opsætning af bærerør med antenner til mobiltelefoni på taget af ejendommen Brandholms Alle 1A-C.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Islevbrovej 16 - antenner til mobiltelefoni
Sag nr. 39

Sagens kerne

Ansøgning om placering af antennemast på Islevbrovej 16, som ligger uden for områderne til mobilantenner som blev udpeget af Kommunalbestyrelsen den 28.08.2007, sag nr. 104.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles tilladelse til opsætning af antennemast til mobiltelefoni på Islevbrovej 16.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Godkendelse af vedtægtsændringer for afviklingsselskabet af 1. december 2009 (tidligere Miljølaboratoriet I/S)
Sag nr. 40

Sagens kerne

Godkendelse af vedtægtsændringer for afviklingsselskabet af 1. december 2009, vedtægterne ændres til alene at have som formål af afvikle interessentselskabet. Rødovre Kommunes bestyrelsesmedlem skal gives mandat til at godkende vedtægtsændringerne på bestyrelsesmødet den 26.05.2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives mandat til Rødovre Kommunes bestyrelsesmedlem til at godkende vedtægtsændringerne på bestyrelsesmødet den 26.05.2010.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændring af erhvervsaffaldsgebyrer som følge af ændrede statslige regler
Sag nr. 41

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen ændrede på sit møde den 29.09.2009 (sag nr. 149) strukturen for opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer. Dette var foranlediget af forventet ny lovgivning, det vil sige ny affaldsbekendtgørelse. Udregningen af gebyrerne skete på baggrund af brev fra Miljøstyrelsen af 10.07.2009 om 'Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren'. Brevet fra Miljøstyrelsen beskrev meget konkret betydningen af affaldssektorens nye organisering for gebyropkrævningen. Imidlertid har den nye affaldsbekendtgørelse med ikrafttræden 20.01.2010 ændret ved denne struktur således at de gebyrpligtige brancher og de kategorier af brancher, der er fritaget for betaling af gebyr er opgjort på en anden måde end fastlagt i regulativet. Dette  betyder samtidig mindre ændringer i gebyrstørrelserne. Efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen skal alle kommuner have vedtaget nye regulativer inden 01.01.2011. Ovennævnte ændringer af erhvervsaffaldsgebyrerne forudsætter enten en ændring af erhvervsaffaldsregulativer på nuværende tidspunkt eller at reglerne for gebyropkrævning i affaldsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser følges. Da både regulativet for husholdningsaffald og regulativet for erhvervsaffald som nævnt ovenfor skal ændres i løbet af dette efterår har Teknisk Forvaltning valgt at indstille at Rødovre Kommune venter med at ændre erhvervsaffaldsregulativet og i stedet gennemfører gebyropkrævningen efter affaldsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at nye gebyrer for erhvervsaffald for 2010 godkendes, samt
   
 2. at brugen af affaldsbekendtgørelsens overgangsbestemmelser vedrørende gebyropkrævning for erhvervsaffald tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget). Teknik- og Miljøudvalget understreger vigtigheden af at virksomhederne informeres om den nye ordning i forbindelse med udsendelsen af gebyropkrævningerne.

Rødovre Landsby - anlægsbevilling samt rådighedsbeløb
Sag nr. 42

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag for Rødovre Landsby frigivelse af rådighedsbeløb på 4.3 mio. kr. til Rødovre Landsby mv. finansieret ved låneoptagning. Den 17.03.2010 besluttede Økonomiudvalget i Rødovre Kommune, at Indenrigs- og Socialministeriet har givet Rødovre Kommune lånedispensation fra lånerammen for 2010 til ekstraordinære anlægsprojekter, herunder Rødovre Landsby som skal fremlægges. I lånedispensationen er der givet adgang til 4,3 mio. kr. til det samlede projekt vedrørende Rødovre Landsby. Fra tidligere år er overført 3 mio. kr. til Rødovre Landsby projekt.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslag for område 1, 2, 3 og 4 af 15.04.2010 godkendes,
   
 2. at ændringer i projektforslaget i forhold til Lokalplan 66 principielt godkendes og sendes i naboorientering,
   
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb på 4.300.000 kr. til anlæggelse af Rødovre Landsby mv. finansieret gennem låneoptagning,
   
 4. at der igangsættes en projektering af Rødovre Landsby, Heerups Plads, kirkeforplads mv. til en samlet anlægssum på 7.300.000 kr. inkl forarbejder, honorar til projektering mv., samt
   
 5. at brugerne af nyttehaverne ved Rødovregaard tilbydes en ny nyttehave ved Vestvolden og indgår som 1. prioritet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77 - ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling
Sag nr. 43

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2010 er der afsat rådighedsbeløb på 8.300.000 kr. Der er den 25.02.2010 givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektering. Der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 7.700.000 kr. til tilpasninger af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.300.000 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejderne udbydes dels som totalentreprise, dels som fagentreprise, samt
   
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevilling på 7.700.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til tilpasning af Teknisk Forvaltnings materielplads på Tæbyvej 77.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 44

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK