Teknik- og Miljøudvalget

08-06-2010

Sager 48 - 57

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 48

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommuneplan 2010 -2022 - Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 49

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 22.12.2009 (sag nr. 213) Forslag til Kommuneplan 2010-2022 og besluttede at udsende denne i offentlige høring i otte uger fra 27.01.2010 til 23.03.2010. I høringsperioden indkom 24 bemærkninger og indsigelser til kommuneplanforslaget. Heraf indstilles syv forslag til ændringer i kommuneplanen. Forslag til ændringer fremgår af sagsfremstillingen. Miljøcenter Roskilde har indsendt indsigelse vedrørende stationsnærhed i henhold til Fingerplan 2007. I henhold til Planlovens § 29 skal Miljøministeren fremsætte indsigelse mod forslag til bl.a. kommuneplaner, der ikke er i overensstemmelse med overordnede interesser og i henhold til § 28 kan et planforslag ikke vedtages endeligt, før der er opnået enighed mellem parterne om nødvendige ændringer. Borgmesteren har i brev af 12.04.2010 anmodet Miljøministeren om at revurdere Miljøcenter Roskildes indsigelse vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten. Rødovre Kommune har ikke modtaget tilbagemelding fra Miljøministeren og har derfor besluttet at vedtage Kommuneplan 2010-2022, hvor det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten er fastholdt. Kommuneplan 2010-2022 fremlægges derfor til endelig vedtagelse, idet det forudsættes, at Miljøministeren følger Rødovre Kommunes anmodning om at indsigelsen vedrørende det særlige lokaliseringsområde omkring bymidten trækkes tilbage. De indkomne bemærkninger og indsigelser besvares som foreslået i 'Behandling af høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2010-2022'.
 
Direktionen indstiller,
  1. at Kommuneplan 2010-2022 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen, samt
     
  2. at Kommuneplan 2010-2022 offentliggøres.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget). Gruppe F stemmer imod, idet rammen for bebyggelse af område 7F.04 ønskes reduceret.

Forlængelse af kontrakter for indsamling af dagrenovation samt storskrald og haveaffald
Sag nr. 50

Sagens kerne

Kontrakterne for indsamling af dagrenovation samt storskrald og haveaffald trådte i kraft den 01.01.2007 og løber frem til den 31.12.2011. I kontrakterne er der en option på forlængelse af kontrakterne med op til 2 år på uændrede vilkår. Såfremt at Rødovre Kommune vælger at benytte optionen på forlængelse af kontrakterne skal dette være meddelt renovatørerne senest den 01.08.2010. Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Rødovre Kommune bør benytte sig af optionen omkring forlængelse af kontrakterne for indsamling af dagrenovation, samt storskrald og haveaffald med i første omgang et år.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at forlænge kontrakterne for indsamling af dagrenovation samt storskrald og haveaffald med 1 år i henhold til den option der er gældende i de nuværende kontrakter.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Region Hovedstadens udkast til indberetning til Miljøstyrelsen
Sag nr. 51

Sagens kerne

Godkendelse af kommentarer til Region Hovedstadens indberetning til Miljøstyrelsen vedrørende aktiviteter på jordforureningsområdet. Indberetningen indeholder en beskrivelse af Region Hovedstadens gennemførte aktiviteter på jordforureningsområdet i 2009 samt en oversigt over den planlagte indsats på området i 2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at kommentarer til Region Hovedstadens indberetning godkendes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Rødovre Kommunes Agenda 21-plan 2010/2011
Sag nr. 52

Sagens kerne

'Agenda 21-plan 2010/2011' fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2009/2010 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2010/2011.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at 'Agenda 21-plan 2010/2011' godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Trafikanalyse af Roskildevej
Sag nr. 53

Sagens kerne

Rambøll har for Teknisk Forvaltning, udarbejdet notat vedrørende trafiksanering af Roskildevej. Notatet indeholder en vurdering af hvilken trafikal indvirkning de enkelte tiltag vil have i området omkring Roskildevej, i forbindelse med en trafiksanering. Teknisk Forvaltning har vurderet de enkelte forslag, og på baggrund af denne kommet med følgende indstilling.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der arbejdes videre med forslag B, hvor bredden på de 4 kørespor reduceres, og der etableres fartdæmpende foranstaltninger i form af forsætninger af køresporene, samt trafikforholdene omkring Damhustorvet undersøges nærmere.

Beslutning

Sagen udsat.

Nordre Ringvej, nedsættelse af hastighedsgrænse fra 80 km/t til 70 km/t
Sag nr. 54

Sagens kerne

For at sikre et mere ensartet forløb mellem kommunerne på Nordre Ringvej, ønsker Teknisk Forvaltning, at sænke den tilladte hastighedsgrænse fra 80 km/t, som er gældende i dag, til 70 km/t på den del af Nordre Ringvej som er beliggende i Rødovre Kommune. Glostrup og Herlev Kommuner har gennemført hastighedsnedsættelsen fra 80 km/t til 70 km/t. Ændringen af vejens hastighedsklasse er dog ikke blot et spørgsmål om en politisk beslutning, da Rødovre Kommune ikke kan gennemføre ændringen uden godkendelse fra Københavns Vestegns Politi.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der tages beslutning om, at ændre den tilladte hastighedsgrænse på Nordre Ringvej fra 80 km/t som er gældende i dag, til 70 km/t indenfor Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vejnavnskift fra Fundervej 33 og 38 til Pilemosevej 25A og 25B
Sag nr. 55

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 13.04.2010, sag nr. 30, besluttet at forslag til vejnavneændring fra Fundervej 33 og 38 til Pilemosevej 25A og 25B blev sendt i partshøring. Gennem partshøringen er der ikke indkommet indsigelser imod ændringen. Ved vedtagelse af vejnavneændringen sørger Teknisk Forvaltning for, at opdatere diverse registrer, og informere eksterne parter som eksempelvis Post Danmark, samt at orientere de berørte parter pr. brev. For at sikre en hensigtsmæssig overgangsperiode foreslås det, at vejnavneændringen først træder i kraft pr. 01.08.2010.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at vejnavneændringen vedtages således, at Fundervej 38 ændres til Pilemosevej 25A og Fundervej 33 ændres til Pilemosevej 25B, samt
     
  2. at Pilemosevej 25-27 ændres til henholdsvis Pilemosevej 27A og 27B.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Naturen i Rødovre
Sag nr. 56

Sagens kerne

Med henblik på at udarbejde en naturplan for Rødovre Kommune, er der foretaget en registrering af naturen i Rødovre. Registreringen har vist, at der er overordentlig mange arter af planter og dyr, også arter som i Danmark kun er fundet i Rødovre. Registreringen vil være grundlag for udarbejdelse af en naturplan for Rødovre.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at rapporten 'En screening af Naturen i Rødovre' af maj 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 57

Beslutning

Taget til efterretning.