Teknik- og Miljøudvalget

08-02-2011

Sager 9 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 9

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Status på handleplan for sundhedsområdet 2010
Sag nr. 10

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Status for handleplan for sundhedsindsatsen 2010 forelægges hermed. Sagen forelægges samtidigt i alle udvalg. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at status på handleplan for sundhedsindsatsen 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Nedrivning af højhusene Agerkær 5-25 og Ruskær 37-59
Sag nr. 11

Sagens kerne

AAB har med brev af 21.01.2011 fremsendt en anmeldelse om nedrivning af de to højhuse. Anmeldelsen består af et projektforslag, som beskriver nedrivningsmetoden og de foranstaltninger, der etableres til overholdelse af de miljømæssige krav. Teknisk Forvaltning har som svar på anmeldelsen udarbejdet to breve med henholdsvis tilladelse til nedrivning efter byggeloven, og miljøvilkår til begrænsning af gener for de omboende og forureningen i forbindelse med nedrivningen. Brevet med miljøvilkår indeholder også kommunens anvisning af affaldet fra nedrivningen. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til nedrivningstilladelse godkendes, samt
   
 2. at meddelelse af afgørelse om vilkår for støj, støv og vibrationer samt anvisning af affald i forbindelse med nedrivning af højhusene, godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Opfølgning på Designmanual 2011
Sag nr. 12

Sagens kerne

Supplering af Designmanualen med bynavneskilt, askebæger til steder med særlige behov, samt løberuteskilte til tre 10 kilometer- ruter og en ½ maratonrute.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at forslagene til nye produktblade godkendes som supplering af Designmanual for by-rum i Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Realisering af Designmanual 2011, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 13

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til udskiftning af byudstyr. Godkendelse af forslag til realisering af designmanual i 2011. På anlægsbudgettet i budget 2011 er der afsat rådighedsbeløb på 1.456.600 kr. Der ansøges om en anlægsbevilling på 1.456.600 kr. til indkøb af byinventar jf. designmanualen.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til realisering af designmanual i 2011 godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 1.456.600 kr. til indkøb af byinventar, jf. designmanualen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Kampagne fra Vestforbrænding 'Reklamer nej tak'
Sag nr. 14

Sagens kerne

I/S Vestforbrænding har i samarbejde med nogle kommuner udarbejdet en kampagne, som hedder 'Reklamer nej tak'. Formålet med projektet er at reducere mængden af adresseløse forsendelser i form af de reklamer, som omdeles til husstande i de deltagende kommuner (Kort sagt: Affaldsforebyggelse). I stedet opfordres borgerne til at anvende internettet, når de vil læse reklamer. Vestforbrænding har vurderet, at hver husstand årligt modtager omkring 65 kg reklamer. Der er således et betydeligt potentiale i, at mindske brugen af de husstandsomdelte reklamer og i stedet fremme brugen af de elektroniske reklamer på internettet.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune deltager i Vestforbrændings kampagne 'Reklamer nej tak'.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Cykelsti på Islevdalvej
Sag nr. 15

Sagens kerne

Godkendelse af ændret forslag til ind- og udkørsel til Toys 'R' Us.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at ændret forslag til ind- og udkørsel til Toys 'R' Us vedtages.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Vejpuljen 2011, ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 16

Sagens kerne

I budgetår 2011 er der afsat en 'Vej- og stipulje' på en samlet sum af 5 mio. kr. til udførelse af renoveringer af vej-, fortovs- og stiarealer samt uheldsbekæmpelse og analysearbejder. Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste med tilhørende forslag til hvordan midlerne kan prioriteres til forskellige projekter i 2011. De foreslåede projekter, som prioriteres gennem Vejpuljen 2011 beløber sig samlet set til 5.000.000 kr.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at projektforslagene godkendes, samt
   
 2. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. til udførelsen af ovenstående arbejder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Konvertering af Islevtoftens rækkehuse fra naturgas til fjernvarme
Sag nr. 17

Sagens kerne

RKF anmoder Rødovre Kommune om, at behandle projektforslaget for fjernvarmeforsyning til Islevtoftens rækkehuse. Når projektforslaget har været i høring vil det blive fremlagt til endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde i april-møderækken. Hvis Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune godkender projektforslaget så indstiller Teknisk Forvaltning, at området Islevtoftens rækkehuse ændrer opvarmningsform fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning.
  
Teknisk Forvaltning indstiller, at projektforslaget for fjernvarme Islevtoftens rækkehuse sendes til høring hos HMN Naturgas I/S Hovedstaden og hos VEKS.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 18

Beslutning

Taget til efterretning.