Teknik- og Miljøudvalget

15-03-2011

Sager 21 - 34

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 21

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 22

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Direktionen har på sit møde den 28. februar 2011 drøftet handleplan for sundhedsindsatsen 2011. Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed. Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2011 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010
Sag nr. 23

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2010, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Miljøministeriets vandplaner - Rødovre Kommunes høringssvar
Sag nr. 24

Sagens kerne

By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har den 04.10.2010 sendt forslag til vandplaner i offentlig høring med høringsfrist 06.04.2011. Vandplanerne indeholder målsætninger for miljøtilstanden af vandløb, søer, kystområder, fjorde og grundvand, og erstatter alle de retningslinier i regionplanen, som handler om vand. Vandplanerne fastlægger endvidere, hvilken indsats der skal gøres for at nå de fastsatte målsætninger. For Rødovre Kommune vil vandplanerne frem til 31.12.2015 især betyde, at der skal bygges 3 nye forsinkelsesbassiner i kommunen og gennemføres en udbygning af de fælleskommunale anlæg. Udgiften hertil skal afholdes af Rødovre Forsyning og finansieres via vandafledningsafgiften.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune afgiver høringssvar på forslag til vandplan for Hovedopland 2.4 Køge Bugt.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Vestbadet I/S - ny godkendelse
Sag nr. 25

Sagens kerne

Vestbadet I/S har den 03.03.2009 søgt om en ny samlet godkendelse af svømmebadsanlægget, beliggende på Nykær 26, 2605 Brøndby på matr.nr. 6k, Brøndbyøster By. I godkendelsen stilles der vilkår om, at 3 af bassinerne inden udgangen af 2011 igen skal have glatte og rengøringsvenlige overflader f.eks. ved at de males. Fremover skal maling af bassinerne følge de anbefalinger, som et uafhængigt firma giver efter inspektion af bassinerne. 3 af anlæggets bassiner får dispensation fra lovens krav om omsætningstider. For at sikre en god vandkvalitet stilles der for disse bassiner krav om ekstra vandanalyser ud over lovens minimumskrav. Der stilles krav om, at anlæggets omklædnings- og badefaciliteter skal fremstå rene og hygiejniske og have en størrelse, som sikrer, at de badende ikke fristes til at springe et brusebad over. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles Vestbadet I/S en ny samlet godkendelse som ansøgt.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Godkendelse af ophævelsen af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S samt godkendelse af vedtægter for afviklingsselskabet af 1. december 2009 (tidligere Miljølaboratoriet I/S)
Sag nr. 26

Sagens kerne

Endelig godkendelse af beslutningen om at ophæve Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S - i overensstemmelse med Statsforvaltningens betingelser. Godkendelse af vedtægterne for Afviklingsselskabet af 1. december 2009 indeholdende Statsforvaltningens bemærkninger. Orientering om Statsforvaltningens godkendelse af vederlag til formand og næstformand.
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at beslutningen om at ophæve Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S godkendes, samt
   
 2. at vedtægterne for Afviklingsselskabet af 1. december 2009 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om fritagelse for vandafledningsafgift - Marius Pedersen
Sag nr. 27

Sagens kerne

Marius Pedersen A/S har den 27.01.2011 søgt om fritagelse for betaling af vandafledningsafgift i forbindelse med ledningsbrud. Ledningsbruddet skyldes frostsprængning af vandrør til et sprinkleranlæg i en hal i vinteren 2009/2010 og opdages kort efter, det bliver tøvejr. Ved den årlige aflæsning af vandmåleren i oktober 2010 konstateres det, at vandforbruget er steget fra 1.461 m3 til 4.141 m3, hvilket udgør en difference på 2.680 m3.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at der i lighed med tidligere sager ikke gives reduktion i betaling af vandafledningsafgiften.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Cykelsuperstier i Hovedstadsområdet, Plan og Koncept
Sag nr. 28

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med 17 øvrige kommuner og Region Hovedstaden siden medio 2009 samarbejdet om udarbejdelsen af en plan og et koncept for såkaldte 'cykelsuperstier' (højklasset net af cykelpendlerruter) i hovedstadsområdet. Plan for sammenhængende net af 'cykelsuperstier'.
Der er i alt 26 ruter som i strukturen ligner udbygningen af både tog- og vejnettet i Storkøbenhavn, dvs. med radial- og diagonal/ringruter (se bilag 2). Koncept for 'cykelsuperstier'
'Cykelsuperstiernes' succes afhænger af, at der sikres et vist kvalitetsniveau på ruterne. Derfor er der udarbejdet et fælles koncept for ruterne (bilag 1). 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at vedlagte plan og koncept for cykelsuperstier i hovedstadsregionen godkendes,
   
 2. at planen indgår i den fremtidige udvikling og udbygning af cykelinfrastrukturen i kommunen, herunder indarbejdes i den kommende revidering af kommuneplanen, samt
   
 3. at Teknisk Forvaltning fortsætter samarbejdet med de 17 øvrige kommuner og Region Hovedstaden om udvikling af plan og konceptet for cykelsuperstierne i 2011.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Landsby
Sag nr. 29

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fundet frem til et forslag til vejbelysning til Rødovre Landsby.
 
Teknisk Forvaltning indstiller: at forslag til vejbelysning til Rødovre Landsby godkendes.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 30

Sagens kerne

De udendørs anlæg
Godkendelse af en konkretisering af de udendørs leverancer i henhold til kontrakt med Partnerskabet om at gøre Københavns Befæstning til en attraktion i verdensklasse. Leverancerne omfatter en rute, så kørestolsbrugere kan opleve Vestvolden og adgangsforhold til formidlingsventeret i Ejbybunkeren herunder en sikker krydsning af Jyllingevej for cyklister. Frigivelse af rådighedsbeløb på 780.000 kr. af det afsatte beløb på 2.500.000 kr. til Vestvoldsprojektet overført fra budget 2010. Frigivelse af rådighedsbeløb på 244.000 kr. af det afsatte beløb på 1.477.000 kr. til Vestvoldsprojektet i budget 2011. Eventuel tilvalg af bro over Jyllingevej i stedet for et lyskryds. Merudgiften til en bro vil være i alt 13.320.000 kr. Partnerskabet forventes at kunne bidrage med 50 %, i alt 6.670.000 kr. Derudover er der ansøgt om midler fra Vejdirektoratets Pulje til mere cykeltrafik, i alt 5.330.000 kr. svarende til 40%, således at Rødovre selv skal finansiere broen med 1.330.000 kr. svarende til 10%. Der er ikke afsat rådighedsbeløb på anlægsbudgettet til projektet, hvorfor der søges et tillæg til anlægsbevillingen på 1.330.000 kr., der finansieres af kassen. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at De udendørs leverancer som beskrevet i notatet 'Københavns befæstning, De udendørs anlæg, Beskrivelse af leverancer' af 21.02.2011 godkendes,
   
 2. at økonomisk overslag til realisering af de udendørs anlæg som beskrevet i notatet 'Københavns Befæstning, De udendørs anlæg, Oversigt over økonomi' af 21.02.2011 godkendes som udgangspunkt for realisering af projekterne,
   
 3. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.024.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til Vestvoldsprojektet,
   
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.330.000 kr., der finansieres af kassen, samt
   
 5. at der gives en anlægsbevilling på 1.330.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb udover det allerede afsatte beløb til Vestvoldsprojektet, såfremt opførelse af en bro over Jyllingevej vælges i stedet for et lysreguleret kryds og under forudsætning af, at der opnås støtte fra Partnerskabet og fra Vejdirektoratets pulje til mere cykeltrafik.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Formidlingscenter i Ejbybunkeren
Sag nr. 31

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til et formidlingscenter for Vestvolden i Ejbybunkeren i henhold til kontrakt med Partnerskabet om at gøre Københavns Befæstning til en atraktion i verdensklasse. Formidlingscentret i Rødovre vil blive det ene af 3 high-lights på Københavns Befæstning. Sagen omhandler en godkendelse af en lejeaftale med Naturstyrelsen, godkendelse af koncept for formidling, organisering og drift samt godkendelse af forslag til istandsættelse af bygningen. Frigivelse af rådighedsbeløb på 1.233.000 kr. af det afsatte beløb på 1.478.000 til Vestvoldsprojektet i Budget 2011. Sagen vil blive behandlet samtidigt i Teknik og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
 
Teknisk Forvaltning indstiller:
 1. at koncept til et formidlingscenter i Ejbybunkeren som beskrevet i rapporten 'Besøgscenter Vestvolden, Ejbybunkeren - på sporet af Vestvoldens historie' fra Bysted A/S godkendes som udgangspunkt for den videre projektering og udførelse,
   
 2. at udkast til 'Aftale om 'Formidlingscenter Vestvolden i Ejbybunkeren'' godkendes,
   
 3. at istandsættelse af bygningen som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Istandsættelse af bygningen' af 16.02.2011 godkendes som udgangspunkt for den videre projektering og udførelse,
   
 4. at forslag til organisation og drift af Formidlingscentret godkendes som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Forslag til organisering og drift' af 16.02.2011,
   
 5. at anlægs- og driftsøkonomi som beskrevet i notatet 'Ejbybunkeren, Oversigt over økonomi, Anlæg og Drift' godkendes,
   
 6. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.233.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløbet til Vestvoldsprojektet til etablering af formidlingscentret, samt
   
 7. at driften af Formidlingscentret indarbejdes i budgetforslag 2012 ff. i henhold til notatet 'Oversigt over økonomi, Anlæg og Drift' af 16.02.2011.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget), dog således, at det i indstillingens pkt. 4 anbefales, at Kulturchefen og Kommunaldirektøren udpeges til bestyrelsen for formidlingscenteret.

Park- og naturplan for Rødovre Kommune
Sag nr. 32

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Park og naturplan for Rødovre Kommune. Park- og naturplanen skal udgøre grundlaget for den videre udvikling af de grønne områder og sikre en helhedsorienteret planlægning, som tilgodeser såvel rekreative som biologiske hensyn, og de grønne områders muligheder for at bidrage til en bæredygtig byudvikling, både når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse og udfordringer indenfor klimatilpasning. 
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at Forslag til Park- og naturplan godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Udviklingsaftaler 2011-2012 i Teknisk Forvaltning
Sag nr. 33

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalerens fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået i Teknisk Forvaltning.
 
Teknisk Forvaltning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 34

Beslutning

Taget til efterretning.