Social- og Sundhedsudvalget

15-03-2011

Sager 16 - 27

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 16

Beslutning

Taget til efterretning.

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge - 2. halvår 2010
Sag nr. 17

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.07.2010-31.12.2010 fra Børne- og Familieafdelingen samt status på antal anbragte børn og unge pr. 31.12.2010.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om den sociale boliganvisning for 2010
Sag nr. 18

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget har i 2002 besluttet at nedsætte et socialt boliganvisningsudvalg og samtidigt overdrage kompetencen til anvisning af de boligsociale lejligheder til dette udvalg. Boliganvisningsudvalget udarbejder en årlig orientering om det foregående års arbejde.
 
Social- og sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fastlæggelse af særlige målgrupper på frivillighedsområdet 2011
Sag nr. 19

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal i følge lov om social service § 18, stk. 2 årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I henhold til den reviderede udgave af frivillighedspolitikken, der blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 29. september 2009 (sag nr. 163 ), skal Social- og Sundhedsudvalget hvert år udpege særlige målgrupper/indsatsområder. Forvaltningen foreslår, at følgende målgrupper/ indsatsområder udpeges:
 • Udsatte børn og unge
   
 • Aktiviteter inden for temaet 'mental sundhed'
   
 • Ensomme ældre
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til målgrupper godkendes.

Beslutning

Godkendt

Rødovre Frivilligcenter - ændret finansiering og ansættelsesforhold for frivilligkoordinatorstillingen
Sag nr. 20

Sagens kerne

Bestyrelsen for Rødovre Frivilligcenter har anmodet Rødovre Kommune om, at det afsatte beløb på Rødovre Kommunes budget til aflønning af frivilligkoordinatoren fremover udbetales som et tilskud til Rødovre Frivilligcenter. Frivilligcenteret bliver så ansættende myndighed i forhold til frivilligkoordinatoren som i dag er ansat af Rødovre Kommune. Anmodningen er betinget af, at Rødovre Frivilligcenter får godkendt nye vedtægter på generalforsamlingen i april, så det fremgår af disse, at frivilligkoordinatoren er ansat og refererer direkte til frivilligcenterets bestyrelse. Et sådant referenceforhold er en forudsætning for, at frivilligcenteret kan få del i Socialministeriets grundfinansieringsmidler (kr. 350.000 i 2011).
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at frivilligkoordinatoren overdrages til Rødovre Frivilligcenter i henhold til Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
   
 2. at der gives et tilskud til Rødovre Frivillig- center i 2012 ff svarende til det i 2011 afsatte lønbudget fremskrevet med KL's P/L skøn

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Udviklingsaftaler 2011-2012 - Ældre-og Handicapområdet
Sag nr. 21

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalerens fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået på ældre- og handicapområdet.
 
Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Udviklingsaftaler 2011-2012 - Børneområdet
Sag nr. 22

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalerens fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået på børneområdet.
 
Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Udviklingsaftaler 2011-2012 - Social-og Psykiatriområdet
Sag nr. 23

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalerens fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået på social- og psykiatriomrrådet.
 
Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Udviklingsaftaler 2011-2012 - Sekretariat for Udvikling, Administration og Økonomi
Sag nr. 24

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Sigtet med aftalerne er at understøtte enhedernes udvikling i forhold til en række fælles fokusområder og evt. mål. Aftalerne indeholder derfor alle mindst et fokusområde, der gælder for alle enheder i kommunen (som periodens fokus på nedbringelse af sygefravær), mindst et fokusområde, der går på tværs af ensartede enheder og er udmeldt af fagchefen - f.eks. alle skoler og mindst et fokusområde, der besluttes af enheden selv. For at understøtte aftalerens fokus på udvikling, er aftalestyringen fra og med 2011 justeret. Aftaleperioden er forlænget fra 1 til 2 år, skriftligheden omkring aftalerne er reduceret, og vægten er i højere grad lagt på dialog om mål og resultater hen over aftaleperioden. Med ændringerne reduceres enhedernes interne ressourceforbrug på den skriftlige udformning af aftalerne. Aftalerne i det tilpassede styringskoncept kaldes fremover for: Udviklingsaftaler. Der gives en orientering om indholdet i de udviklingsaftaler, der er indgået for Sundhedsplejen og Sekretariat for Udvikling, Administration og Økonomi.
  
Social-og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Handleplan for sundhedsindsatsen 2011
Sag nr. 25

Sagens kerne

Rødovre Kommunes sundhedspolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2006 (sag nr. 176). Sundhedspolitikken bliver udmøntet i en årlig handleplan for sundhedsområdet. Handleplanen indeholder de konkrete tiltag, der iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger i sundhedspolitikken. Direktionen har på sit møde den 28. februar 2011 drøftet handleplan for sundhedsindsatsen 2011. Handleplan for sundhedsindsatsen 2011 forelægges hermed. Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.
 
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at handleplan for sundhedsindsatsen 2011 godkendes

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010
Sag nr. 26

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2010, herunder aktiviteter, møder og medlemsstatus. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelse for Integrationsrådets arbejde 2010 tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 27

Beslutning

Intet