Kommunalbestyrelsen

29-01-2013

Sager 1 - 15

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Sagens kerne

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. janaur 2013, sag nr. 1.
Taget til efterretning.

Kommuneplan 2014 - program og tidsplan
Sag nr. 2

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 28.08.2012 Kommuneplanstrategi 2012 - Fremtidens forstad - vækst gennem bæredygtig byudvikling (sag nr. 227).

I Kommuneplanstrategi 2012 beskrives hvilke temaer Rødovre Kommune ønsker, at arbejde med i den kommende kommuneplanproces. Denne gang gennem en temarevision af Kommuneplan 2010-2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at program og tidsplan for Kommuneplan 2014 vedtages, samt
 2. at alle fagudvalg tager stilling til, om der er udarbejdet politikker for deres fagområder, der kan have relevans for revisionen af kommuneplanen.

Beslutning

Alle fagudvalg, den 15. januar 2013.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 2.
Indstilles godkendt, idet der til inspiration for planforslaget afholdes et borgermøde om planstrategiens 5 temaer. På baggrund af fagudvalgenes overvejelser udarbejder forvaltningen forslag til et eller flere borgermøder.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 2.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommuneplan 2014 kommer til at bestå af indholdet fra Kommuneplan 2010-2022, og en revision af temaet bæredygtig byudvikling. Derudover vil Kommuneplan 2014 også forholde sig til planlægningen siden sidst, herunder bl.a. de nye vandplaner.

Kommuneplanrevisionen omhandler fem udviklingsområder med fokus på det enkelte områdes muligheder og potentialer for, at bidrage til det rige hverdagsliv, kommunens fortsatte vækst og en samlet bæredygtig byudvikling i Rødovre.

I det efterfølgende vil det blive beskrevet, hvilke forslag til emner som Kommuneplan 2014 vil indeholde, samt et udkast til en tidsplan. Man kan betragte Kommuneplan 2014 som et tillæg til Kommuneplan 2010-2022, der påfører ændringer til de afsnit der omhandler byudvikling, samt vandplanens område.

Det er intentionen, at retningslinjer for byudvikling skal revideres, ligesom der skal tages stilling til rækkefølgeplanen for byudviklingsområderne. Herudover forventes det, at udviklingen i flere af byudviklingsområderne vil være nået så langt, at der kan indarbejdes nye detaljerede rammer for lokalplanlægningen for byudviklingsområderne.

Udkast til overordnet indholdsfortegnelse for revision af temaet bæredygtig byudvikling

Indledning:

 • Forord/indledning – velkommen
 • Fremtidens forstad – Kommuneplan 2014
 • Planlægning siden sidst
 • De nye vandplaner

Hovedstruktur og retningslinjer, Bysamfundet:

 • Byudvikling i Rødovre
 • Retningslinjer for byudvikling i Rødovre
 • En samlet byudvikling
 • De 5 byudviklingsområder

Hovedstruktur og retningslinjer, Trafik, miljø og forsyning:

 • Vand
 • Retningslinjer for vand

Rammer for lokalplanlægningen:

 • Detaljerede rammer i byudviklingsområder

En samlet byudvikling i Rødovre

Som det er beskrevet i Kommuneplanstrategi 2012 er det vigtigt, at sikre en bæredygtig sammenhængende byudvikling.
De fem udviklingsområder er placeret i forskellige dele af kommunen, og det er vigtigt at sikre, at der skabes en sammenhæng i udviklingen, så der sikres et bredt udbud af nye boliger, erhverv og andre byfunktioner, der kan være med til at tiltrække en lang række nye borgere og arbejdspladser til Rødovre, samtidig med at der sikres bedre forhold for dem der allerede bor og arbejder i kommunen.

De store trafikårer både forbinder og opdeler byen og byudviklingsområderne, ligesom den kollektive trafik, herunder en kommende letbane og en eventuel metro, forbinder områderne. Andre elementer som grønne strøg er også med til at skabe en sammenhæng. Derudover er det vigtigt, at skabe en relation mellem det nye og det der har været, for at sikre en autencitet i byudviklingen. Der skal ikke bare planlægges for en bæredygtig sammenhængende byudvikling generelt, men derimod skal byudviklingen være forankret i det lokale miljø i Rødovre. Derfor skal Rødovres arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter være grundlaget for en ny udvikling.

Kommuneplan 2014 vil indeholde et forslag til hvilke elementer det er vigtigt at planlægge for, når sammenhængskraften i bybilledet i årene fremover skal styrkes.

Disse forslag vil hænge tæt sammen med Rødovre Kommunens visioner for byudviklingen, både med hensyn til den ønskede boligudvikling, den ønskede erhvervsudvikling og den ønskede arkitektoniske udvikling. Derfor vil kommuneplanen naturligt følge op på og udarbejdes i tæt relation til kommunens allerede vedtagne politikker på området, og dem der skulle komme i planprocessen. Herunder kan blandt andet nævnes Erhvervspolitik og en kommende Arkitekturpolitik.

De 5 udviklingsområder

Der udpeges fem udviklingsområder i Kommuneplanstrategi 2012, hvoraf de 4 også er udpeget i Kommuneplan 2010-2022, side 98.

 1. Området ved Islev Torv (Rødovre Nord)
 2. Området omkring bymidten (Bykernen)
 3. Korsdalskvarteret
 4. Rødovre Syd
 5. Islevdal Erhvervskvarter

De fem udviklingsområder er på nuværende tidspunkt nået til forskellige stadier i planprocessen, og indholdet i den kommende kommuneplan vil afspejle dette. Områderne Rødovre Nord og Rødovre Syd er de områder, der på nuværende tidspunkt er nået længst i planprocessen.

Her gives en kort status for de fem områder – en oversigt over udviklingen siden vedtagelsen af Kommuneplanstrategi 2012.

1 Rødovre Nord – Der er afsat ressourcer til igangsætning af lokalplanarbejdet efter der blev fundet en vinder af EUROPAN11. Det undersøges hvorvidt Rødovre Kommune i samarbejde med Freja (Statens ejendomsselskab) kan igangsætte en lokalplanproces med konkurrencevinderen, tegnestuen SLETH, hvor konkurrenceprojektets visioner omformes til en lokalplan, der derudover også tager den kommende letbane i Ring 3, og et ønske om en tunnel under M3, med som vigtige parametre i den nye plan.

2 Bykernen – Der er ikke siden offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2012 i oktober, sket yderligere i udviklingen af Bykernen.

3 Korsdalskvarteret – Der er ikke siden offentliggørelsen af Kommuneplanstrategi 2012 i oktober, sket yderligere i udviklingen af Korsdalskvarteret.

4 Rødovre Syd – Der er afsat ressourcer til, at igangsætte en proces, der skal sikre realisering af konkurrenceprojektets og Rødovre Kommunes visioner for området. Der fokuseres på to delforløb i den kommende periode. Et forløb omkring udviklingen omkring Rødovre Station og Agerkær, og et forløb hvor Rødovre Kommune i samarbejde med boligselskaberne i området, igangsætter en proces der skal munde ud i en lokalplan, hvorefter boligbebyggelsen kan omdannes i forlængelse af konkurrenceprojektet.

5 Islevdal Erhvervskvarter – Rødovre Kommune er i gang med en undersøgelse af erhvervsklimaet i kommunen. Dette skal sammen med Erhvervspolitikken danne grundlag for en udvikling af erhvervsområdet, der i højere grad tilpasser sig den aktuelle situation og muliggør flere typer af erhverv, herunder service- og administrationserhverv, som i en længere periode har været efterspurgt.

Planlægning siden sidst

Det forventes, at Staten udsender et forslag til Fingerplan 2012 primo 2013. En revision af Fingerplanen vil give nye og ændrede muligheder for planlægningen i Rødovre Kommune. Det forventes, at Fingerplanen vil indeholde regler for stationsnærhed og udvikling langs letbanen.
Der vil ligeledes løbende blive indarbejdet statslige krav og muligheder for planlægningen.

Derudover vil Rødovre Kommunes egen planlægning siden sidst blive indarbejdet i det omfang, det er omfattet af revisionsområdet Byudvikling, f.eks. lokalplaner, politikker mv.

Indarbejdelse af vandplanerne

Siden Kommuneplan 2010-2022 blev vedtaget har Staten udsendt vandplanerne. Som varslet både i Kommuneplan 2010-2022 og Kommuneplanstrategi 2012 skal vandplanen indarbejdes i Kommuneplan 2014.

Udkast til tidsplan

Vi forventer, at Forslag til Kommuneplan 2014 kan vedtages af den siddende Kommunalbestyrelse i slutningen af 2013. Herefter sendes planforslaget i høring.
I høringsperioden foreslås det, at der ligesom med Forslag til Kommuneplanstrategi 2012 inviteres til en cafedebat eller lignende, hvor alle interesserede borgere, politikkere og erhvervsdrivende m.fl. kan deltage. Der vil derudover blive overvejet andre måder, at inddrage borgerne i planlægningen, såsom traditionel oplysning på offentlige steder med plakater og lignende, samt muligheder for at komme med kommentarer på hjemmesiden, på postkort eller lignende.

Vi forventer, at den endelige Kommuneplan 2014 vil kunne vedtages af den nye Kommunalbestyrelse medio 2014.

Der er afsat to møder med direktionen et i marts 2013 og et i marts 2014.

Der er afsat tid til møder med forvaltningerne i april 2013. Her vil der være mulighed for at drøfte fagforvaltningernes relevante politikker mv. Derudover kan der indkaldes til møder med relevante faggrupper, når der opstår et behov.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen

Vi foreslår, at der afholdes et temamøde for Kommunalbestyrelsen i juni 2013, hvor der vil være mulighed for Kommunalbestyrelsen til blandt andet, at drøfte planlægningen i udviklingsområderne.

Lov- og plangrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til tidsplan vedlagt som bilag.

Forslag til Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby
Sag nr. 3

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 127 skal modernisere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for de bebyggelser, der er omfattet af Lokalplan 127, og som hidtil har været reguleret af Byplanvedtægt 13A og 13B, samt tillæg 1 til Byplanvedtægt 13A. En enkelt bebyggelse (Rødovre Parkvej nr. 3) har været reguleret af Lokalplan 34. Lokalplan 127 aflyser de gamle og utidssvarende planer. Samtidig opdateres og tilpasses lokalplanens bestemmelser til rammebestemmelserne i Kommuneplan 2010 - 2022. Lokalplanen skaber samtidig mulighed for en bæredygtig udvikling af området - i forlængelse af visionerne i Kommuneplan 2010-2022.

Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Indstilling

Teknisk Forvaltningindstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 127 for Rødovregård Villaby vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i otte uger, samt
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 3.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 3.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 3.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er, at bevare og fastholde de bærende kvaliteter i lokalplanområdet. Bebyggelserne og arkitekturen får sammen med beplantningen, villakvarteret til at fremstå varieret, grønt og frodigt. Dette er med til at gøre området til et rart sted at bo og færdes i. Lokalplanen skal sikre de bevaringsværdige boligkvarterer og bebyggelser i området, og samtidig sikre at ombygninger, tilbygninger eller andre ændringer af bebyggelsernes ydre sker med respekt for husenes oprindelige arkitektur og stilart, byggeskik og kvaliteter. Desuden skal lokalplanen sikre bevaringsværdig beplantning i området.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen opdeler området i 5 delområder benævnt A – E. Delområderne A, C og D omfatter fritliggende enfamiliehuse. Område B udgør en rækkehusbebyggelse med tilhørende haver, skure og p-pladser. Område E er udlagt til grønt område. De bygningsregulerende bestemmelser er afpasset i forhold til de enkelte bebyggelser i delområderne.

Lokalplanens bestemmelser sikrer, at kvaliteterne i de forskellige delområder opretholdes: I delområde A er der bl.a. registreret en række bygninger med bevaringsværdi, hvorfor der for disse bygninger er anført særlige bestemmelser for om- og tilbygning. For delområde B fastsætter lokalplanen bestemmelser for, at fastholde de kvaliteter bebyggelsen er opført med. Delområde C er et villaområde med en bevaringsværdig struktur og arkitektur, som med lokalplanen opretholdes og forstærkes gennem en række bestemmelser, der kan fastholde og tilbageføre bebyggelserne til deres oprindelige arkitektur. For delområde D fastsætter lokalplanen bestemmelser for rækken af lave gule murstenshuse, der danner en skarp grænse mod Rødovre Parkvej.

Hensigten med de bygningsregulerende bestemmelser for hele lokalplanområdet er at sikre, at eventuelle bygningsændringer på de enkelte huse sker i forhold til helheden i bebyggelsen og de arkitektoniske kvaliteter, der er værd at fastholde. Hertil kommer bestemmelser vedrørende beplantning i området, da dette ligeledes er en væsentlig faktor for, hvordan villavejene opleves og ønskes oplevet.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009, Lov om planlægning (med senere ændringer).
Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24.09.2009, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – januar 2013.
Offentliggørelse af forslag - februar 2013.
Høring i 8 uger – fra februar 2013 til april 2013.
Endelig vedtagelse – juni 2013.
Offentliggørelse – juli 2013.

Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018
Sag nr. 4

Sagens kerne

Rødovre Kommunes støjhandlingsplan er baseret på en kortlægning af vejtrafikstøjen i Rødovre. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 5 år, 2013-2018. Planen afløser Støjhandlingsplan 2009-2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 4.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 4.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 4.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21.12.2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner. Rødovre Kommune er omfattet af bekendtgørelsen, idet kommunen er en del af et samlet byområde med mere end 100.000 indbyggere.

I støjhandlingsplanen beskrives de handlinger og tiltag, som kommunen vil foretage for at begrænse trafikstøjen. Støjhandlingsplanen er baseret på en kortlægning af vejtrafikstøjen i Rødovre Kommune, som er udført i 2012. Teknik- og Miljøudvalget tog støjkortlægningen til efterretning i juni 2012 (sag nr. 51). Støjkortlægningen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk. På nuværende tidspunkt er det støjkortene fra 2007, der kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj er Lden = 58 dB for boliger. I Rødovre Kommune er 8.934 boliger i følge støjkortlægningen fra 2012 belastet med mere end 58 dB fra vejtrafikstøj. Det medfører ikke handlepligt, at støjkortlægningen viser, at en vejledende grænseværdi er overskredet.

For at reducere og forebygge støj vil Rødovre Kommune i perioden 2013-2018:

 • tilstræbe at anvende en støjdæmpende asfalt ved renovering af trafikvejene med en årsdøgntrafik over 10.000 køretøjer,

 • overveje hvorvidt der skal anvendes en støjreducerende asfalt ved renovering af sekundære trafikveje og fordelingsveje med en årsdøgntrafik over 2500 køretøjer,

 • tilstræbe at renovere 2 mindre vejstrækninger hvert år,

 • vurdere mulighederne for at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger gennem trafikplanlægning,

 • arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik,

 • foretage beregninger af effekter af støjskærme langs primære trafikveje,

 • følge udviklingen og fortsat arbejde målrettet på at få Vejdirektoratet til at prioritere yderligere støjafskærmning langs M3 både ved boligområder og Vestvolden,

 • stille de krav som efter planloven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vejledende grænseværdier for trafikstøj overholdes, såvel indendørs som på de primære udendørs opholdsarealer ved opførelse af nyt byggeri, samt

 • anvende kortlægningen af de kommunale arealer, der kan anvendes til stilleområder, som et værktøj i forbindelse med den øvrige planlægning af byen.

Kommunen har foruden de planlagte foranstaltninger i perioden 2013-2018 et langsigtet mål. På lang sigt (30+ år) tilstræber Rødovre Kommune, at boliger langs kommunens veje højst vil blive udsat for et støjniveau svarende til den gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj på Lden = 58 dB.

I planen evalueres endvidere gennemførelsen og resultaterne af Støjhandlingsplan 2009-2014. Blandt andet evaluereres på effekten af hastighedsnedsættelsen fra 70 km/t til 60 km/t på de primære trafikveje, ændringer i støjniveauet fra Motorring 3 efter udbygningen, samt effekten af forbedringerne af cykelstinettet i Rødovre.

Udover at være Rødovre Kommunes handlingsplan for ekstern støj, fungerer støjhandlingsplanen som kommunens lovpligtige indberetning til Staten (Miljøstyrelsen).

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr.1309 af 21.12.2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Ingen. De planlagte foranstaltninger i støjhandlingsplanen finansieres inden for det eksisterende budget.

Tidsplan

Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 skal i henhold til støjbekendtgørelsen i offentlig høring i minimum 8 uger, og den endelige plan skal være udarbejdet senest den 18.07.2013.

Støjhandlingsplanen forelægges til endelig godkendelse senest i juni 2013. Planen skal derefter offentligt annonceres og indsendes til Miljøstyrelsen.

Orientering om ophævelse af de statslige vandplaner
Sag nr. 5

Sagens kerne

Miljø- og Naturklagenævnet har truffet afgørelse om, at vedtagelsen af de statslige vandplaner er ugyldige, pga. en for kort supplerende høring. Dette betyder, at Rødovre Kommunes vandhandleplan bortfalder, og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen igen, når der foreligger nye gyldige statslige vandplaner.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 5.
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 5.
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 5.
Taget til efterretning. 

Sagsfremstilling

På mødet den 27.11.2012 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til vandhandleplan for Rødovre Kommune (sag nr. 291). Natur- og Miljøklagenævnet har den 06.12.2012 truffet afgørelse i en række klagesager omkring de statslige vandplaner. Afgørelsen betyder, at vedtagelsen af de 23 statslige vandplaner er ugyldige, idet den supplerende høring på 8 dage, som Naturstyrelsen gennemførte i december 2011, var væsentligt for kort til at opfylde kravene i miljømålslovens §30. Dette har følgende konsekvenser:

 • Der skal snarest iværksættes en ny supplerende høring om de statslige vandplaner med en passende høringsfrist. Først herefter kan vandplanerne vedtages på ny.
 • Retsstillingen er nu den samme som før gennemførelsen af den supplerende høring om de statslige vandplaner. Vandplanerne skal betragtes som endnu ikke endeligt vedtaget.
 • Alle retsakter, der direkte bygger på de nu ophævede vandplaner, er bortfaldet.
 • De kommunale vandhandleplaner er bortfaldet, og skal vedtages igen, når der på ny foreligger endeligt vedtagne statslige vandplaner.
 • Målene for vandforekomster i de tidligere amtsregionsplaner, som blev afløst af miljømålene i vandplanerne, og som i forbindelse med strukturreformen fik retsvirkninger som landsplandirektiver, genopstår.
 • Faktiske oplysninger i vandplanerne kan anvendes i samme grad som før vandplanernes endelige vedtagelse, f.eks. i forbindelse med en VVM-vurdering (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Derimod kan vandplanernes målsætninger ikke længere anvendes som retlig reference eller vurderingsgrundlag i en VVM-vurdering.

Naturstyrelsen vurderer i øjeblikket en række yderligere spørgsmål om håndteringen af aktiviteter, som i større eller mindre grad hviler på en forudsætning om, at der foreligger endeligt vedtagne statslige vandplaner. Så snart der foreligger en nærmere afklaring af disse spørgsmål, vil Naturstyrelsen vende tilbage med yderligere orientering til kommunerne.

Når der er vedtaget nye statslige vandplaner, vil Teknisk Forvaltning tage stilling til, om de nye vandplaner giver anledning til at foreslå ændringer i Rødovre Kommunes vandhandleplan, og herefter vil vandhandleplanen blive forelagt Kommunalbestyrelsen til ny vedtagelse.

En afledet konsekvens af ophævelsen af de statslige vandplaner er, at vedtagelsen af en ny spildevandsplan for Rødovre Kommune bør udsættes, til vandhandleplanen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen igen, da det ellers bliver nødvendigt at tage vandhandleplanens indsatser ud af spildevandsplanen, og vedtage dem i et senere tillæg til denne.

Lov- og plangrundlag

Miljømålsloven, Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24.09.2009.

Lov om Natur- og Miljøklagenævnet, Lov nr. 483 af 11.05.2010.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af om de nye vandplaner medfører ændringer i indsatser i Rødovre Kommune eller i tidsplanen herfor.

Tidsplan

Naturstyrelsen har endnu ikke meldt noget ud omkring, hvornår de forventer, at der foreligger nye og gyldige statslige vandplaner.

Godkendelse af mageskifte Ejby Mosevej 219, I/S Vestforbrænding og Glostrup Kommune
Sag nr. 6

Sagens kerne

I forbindelse med omlægning og renovering af Vestforbrændings indkørsel, er der behov for at foretage mageskifte af Ejby Mosevej 219 med Glostrup Kommune.
I henhold til §10 stk. 14 i vedtægter for I/S Vestforbrænding, skal mageskifte godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at mageskifte - Ejby Mosevej 219 med Glostrup Kommune godkendes.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 6.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 6.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 6.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling om mageskifte har været behandlet på Vestforbrændings bestyrelsesmøde nr. 380 den 13.06.2012.

I forbindelse med projekt for omlægning og renovering af Vestforbrændings indkørsel er der behov for, at foretage mageskifte af arealer mellem I/S Vestforbrænding og Glostrup Kommune. Herved overtager Glostrup Kommune en del af arealet på den anden side af Ejby Mosevej samtidig med, at Vestforbrænding overtager vejarealet, der i dag udgør enden af Ejby Mosevej. Herved bliver Vestforbrændings areal sammenhængende, og der bliver mulighed for at forbedre de trafikale forhold.

Problemstilling:

Vestforbrændings indkørsel er nedslidt som følge af mange års tung trafik og trænger til renovering. I den sammenhæng er det vurderet muligt, samtidig at forbedre de trafikale forhold – særligt for de mange besøgende til WasteLab – men også for kørende gæster til Vestforbrænding (se afsnittet indkørselsprojekt). Gennemførelse af projektet indebærer behov for mageskifte af arealer mellem Vestforbrænding og Glostrup Kommune.

I henhold til vedtægtens § 10, stk. 14, kræver dispositioner over fast ejendom udtrykkelig vedtagelse i samtlige af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. ”Dispositioner over fast ejendom” er en bred formulering, og vil efter en ren ordlydsfortolkning også omfatte dispositioner, som i forhold til VF’s virksomhed er af underordnet betydning. Dette kan tale for, at bestemmelsen ud fra en formålsfortolkning må fortolkes indskrænkende til beslutninger af en vis betydning.

Det kan således argumenteres, at ”dispositioner over fast ejendom” i vedtægtens § 10, stk. 14, alene omfatter dispositioner, der potentielt medfører en økonomisk forpligtelse eller risiko.

Da det ønskede mageskifte i omfang ikke kan medføre økonomisk forpligtigelse eller risiko, kan der således argumenteres for, at bestyrelsen kan godkende mageskiftet som alternativ til, at skulle gennemføre en godkendelsesproces i alle ejerkommuner. Det vurderes dog som korrekt i henhold til vedtægtens bestemmelse, at mageskiftet udsendes til godkendelse i alle ejerkommuner. Projektet gennemføres forud for mageskiftet ved indgåelse af en aftale om midlertidigt udlån af areal mellem parterne.

Indkørselsprojekt:

Vestforbrænding har som følge af behov for renovering af indkørsel, samt trafikrelaterede problemstillinger set på ændring af de eksisterende indkørselsforhold. Trafik med personbiler til administrationsbygningen er ikke effektivt adskilt fra renovationsbilerne til affaldsmodtagelsen, og derudover er den lette trafik i form af gående og cyklende ikke effektivt adskilt fra den tunge trafik. Desuden er den lette trafik til Vestforbrænding øget betragteligt efter etableringen af forbrugertjenesten og efter indvielsen af Waste-Lab, hvorfor risikoen for uheld mellem let og tung trafik må anses for, at være øget tilsvarende.

Der er i samarbejde med Glostrup Kommune, og trafikplanlægningskonsulent set på en samlet løsning, som bl.a. indebærer, at busholdepladserne på Nordre Ringvej er flyttet, så den gående trafik til Vestforbrænding nu kommer fra Ejby Mosevej. Der er udarbejdet et projekt, der søger at løse den samlede trafikale situation ved indkørsel til Vestforbrænding, så den afvikles sikrest muligt og uden generende kødannelser på offentlig vej.

Tegning af projektforslag fremgår af bilag. Af tegningen fremgår de arealer, der indstilles mageskiftet. Arealerne er omtrent af samme størrelse, hvor vejarealet som Glostrup Kommune afgiver er ca. 1.800 m2, og det grønne areal Vestforbrænding afgiver, bliver af samme omfang.

Ved Glostrup Kommunes økonomiudvalgsmøde den 08.05.2012 godkendtes nedenstående indstilling, som muliggør realisering af indkørselsprojektet:

 1. at det meddeles Vestforbrænding, at Glostrup Kommune er indstillet på at indgå aftale om nedlæggelse af vejareal og mageskifte med henblik på at realisere projekt for ny indkørsel til Vestforbrænding på betingelse af,
  - at Vestforbrænding indgår aftale med de ledningsejere, der har ledninger liggende i det vejareal, der planlægges nedlagt, med henblik på at ledningerne sikres ved flytning eller pålæggelse af servitut,
  -at alle udgifter i forbindelse med projektet er Glostrup Kommune uvedkommende, herunder udgifter til ledningsomlægninger, matrikulære berigtigelser m.v.
 2. at detailprojekt for nye indkørselsforhold og ny stiforbindelse godkendes,
 3. at det kommunale vejareal nedlægges efter vejlovens bestemmelser samt
 4. at sagen forelægges igen, hvis der i høringsperioden kommer indsigelser mod nedlæggelse af vejarealet.

Projektets samlede overslag udgør 6 mio. kr. inklusiv ændrede adgangsforhold. Heraf vurderes det, at erstatning af nedslidt belægning for indkørselsområdet vil koste ca. 3 mio. kr., og meromkostningen for forbedring af adgangsforhold, samt sikring af sammenhængende arealer er dermed ca. 3 mio. kr. Investeringen i ny indkørsel forudsættes afholdt som en driftsmæssig investering, der finansieres af beholdning, uden optagelse af lån.

Projektet forventes, at kunne gennemføres i løbet af ca. 6 måneder, og forventes dermed færdigt omkring udgangen af 2012, starten af 2013.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for I/S Vestforbrænding af 08.03.2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

-

Godkendelse af låneramme på 370 mio. kr. i I/S Vestforbrænding
Sag nr. 7

Sagens kerne

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøde nr. 383, onsdag den 05.12.2012, godkendt en foreløbig låneramme for 2013-2014 på 370 mio. kr. til finansiering af anlægsudgifter.

I henhold til Vestforbrændings vedtægter (§ 10, stk. 14) skal bestyrelsens beslutning efterfølgende godkendes af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at foreløbig låneramme 2013-2014 på 370 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, anlægsudgifter til kraftvarmeanlæg og renovering af ældre bygninger/anlæg i Frederikssund, jf. tabel 2 og 3 i sagsfremstilling godkendes, samt
 2. at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertaller det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. Vestforbrændings vedtægt § 6 stk. 2-3.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 7.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 7.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 7.
Godkendt.

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrændings bestyrelse har på bestyrelsesmøde nr. 383, onsdag den 05.12.2012, godkendt en foreløbig låneramme for 2013-2014 på 370 mio. kr. til finansiering af varmeplaner, anlægsudgifter til anlæg 5 (forbrændingsovn) og bygninger/anlæg i Frederikssund.

Som det fremgår af Vestforbrændings vedtægt, skal alle låneansøgninger fra Vestforbrænding godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

§ 10. Bestyrelse Stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse, samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Ifølge den kommunale lånebekendtgørelse skal låneoptagelsen følge regnskabsåret.

§ 2, stk. 3 Ved opgørelsen af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Da mulighederne for lånoptagelse i et specifikt regnskabsår således udløber senest 30. april i det efterfølgende regnskabsår, stiller dette krav om, at Vestforbrænding skal ansøge om lånoptagelse i god tid inden årets udløb, da låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder.

På denne baggrund indstiller Vestforbrænding, at der indhentes godkendelse om lånoptagelse for nedenstående planlagte strategiske og driftsmæssige investeringer, jf. Rammebudget 2013; dvs. således både for regnskabsåret 2013 og 2014. For alle investeringer gælder, at de efter lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres, og at der ikke optages lån førend investeringerne igangsættes i praksis.

Allerede godkendt ikke effektueret lånoptagelse

Vestforbrændings bestyrelse har pt. godkendt lånoptagelse på 504,8 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1.

Projekt Godkendelse Ramme Mio. kr.
1 Kraftvarmeanlæg B373 30.03 2011

53,0

2 Varmeplan 2015, Bagsværd og Furesø B371 15.12.2010

150,0

3 Varmeplan 2015, Måløv og Herlev B373 30.03.2011

226,0

4 Nedregulering af turbiner, Kraftvarme B373 30.03.2011

12,5

5 Akkumulatortank, Varmedistribution B373 30.03.2011

15,0

6 Driftsmæssige investeringer B373 30.03.2011

48,3

Godkendt lånoptagelse  

504,8

Tabel 1.

Der udestår således hjemtagelse af lån på i alt 504,8 mio. kr. vedrørende allerede godkendt lånoptagelse i bestyrelsen og de enkelte kommunalbestyrelser. Den endelige godkendelse forelå den 07.11.2011. Af ovenstående godkendt låneramme udgør Varmeplan 2015 i alt 376 mio. kr.

Strategiske investeringer

Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen, samt i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

 

Projekt Godkendelse 2013 mio. kr. 2014 mio. kr I alt mio kr.
1 Levetidsforlængelse A5 B382 10.10 2012

100,0

0,0

100,0

2 Bygninger, Rampehuset B383 05.12.2012

15,0

0,0

15,0

3 Varmeplan 2015, Gladsaxe B382 10.10.2012

66,0

0,0

66,0

4 Varmeplan 2015, Lyngby B382 10.10.2012

84,0

50,0

134,0

5 Bygninger, Frederikssund  

0,0

15,0

15,0

Forventet lånoptagelse  

265,0

65,0

330,0

Tabel 2.

Ad 1 Levetidsforlængelse af anlæg 5 (forbrændingsovn), forventet lånoptagelse: 100,0 mio. kr.
Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde nr. 382 den 10.10.2012 projekt og tidsplan for en hovedrevision og levetidsforlængelse på anlæg 5. Den samlede projektsum udgør 135 mio. kr., heraf er indeholdt 35 mio.kr. i lånegodkendelsen på bestyrelsesmøde nr. 373. Disse penge er endnu ikke anvendt. Forøgelse af lånerammen for projektet er derfor på 100 mio. kr.

Ad 2 Køb af Rampehuset, forventet lånoptagelse: 15,0 mio. kr.
I forbindelse med etablering af Rampehuset blev det besluttet at leje bygningen. Købssummen blev ved kontrakten fastsat, så den årligt blev nedskrevet til rimeligt niveau for at se, om kontorfaciliteterne i Rampehuset ville blive nødvendige på længere sigt. I dag kan det konstateres, at udviklingen har betydet, at det vil være nødvendigt at fastholde Rampehuset eller etablere tilsvarende kontorfaciliteter på anden måde. Indstilling om køb af Rampehuser er behandlet på Bestyrelsesmøde nr. 383 den 05.12.2012.

Ad 3 Varmeplan 2015, Gladsaxe, forventet lånoptagelse: 66,0 mio. kr.
Som led i udførelsen af varmeplaner blev der på bestyrelsesmøde nr. 382 den 10.10.2012 godkendt projekt for forsyning af boligområder i Gladsaxe Nord, Gladsaxe Kommune. Projektet er et led i Vestforbrændings Energi- og klimastrategi, der går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af CO2 i forbindelse med opvarmning samtidig med at sikre billigere varmeforsyning. Investeringen følger det projektforslag, der er sendt til Gladsaxe Kommune.

Ad 4 Varmeplan 2015, forventet lånoptagelse: 134,0 mio. kr.
Som et led i den allerede godkendte Varmeplan 2015, skal Vestforbrænding hjemtage lån til den videre udbygning af varmenettet på 134 mio. kr. Lånet forudsættes hjemtaget i 2013 og 2014.

Den samlede investering i Varmeplan 2015 udgør i alt 806 mio. kr. Der udestår således godkendelse af lånoptagelse på 230 mio. kr. for 2015. Indstilling om godkendelse af lånoptagelse til den sidste del af investeringen i Varmeplan 2015 fremsendes først, når de faktiske investeringer er tættere på.

Ad 5 Anlæg og bygninger i Frederikssund, forventet lånoptagelse: 15,0 mio. kr.
Det forventes, at der skal foretages udskiftning og renovering af bygninger på Frederikssund anlægget. De er 30 år gamle, og er ikke længere tidssvarende. Når der foreligger et endeligt projektforslag med økonomi og tidsplan, vil det blive forelagt til godkendelse i bestyrelsen.

 

Driftsmæssige investeringer

Lånoptagelse vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser. Selve investeringerne kræver ikke forudgående godkendelse i Vestforbrændings bestyrelse eller ved ejerkommunerne, da investeringer af driftsmæssig karakter falder ind under den løbende ledelse af Vestforbrænding.

Projekt Godkendelse 2013 mio. kr. 2014 mio. kr I alt mio kr.
1 Varmedistribution B382 10.10 2012

20,0

20,0

40,0

Forventet lånoptagelse  

20,0

20,0

40,0

Tabel 3.

Ad 1 Varmedistribution, Forventet lånoptagelse: 40,0 mio. kr.
Der er tale om række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimeringer på fjernvarmenettet, samt overtagelse af varmecentraler. For at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen, og dermed opretholde den reelle varmepris er Vestforbrænding nødsaget til, at hjemtage specifikke lån til de enkelte aktiviteter.

Med denne indstilling sikres, at Vestforbrænding kan hjemtage relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2013 og 2014.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for I/S Vestforbrænding af 08.03.2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Foreningen Demokratiradioen i Rødovre - ansøgning om ændring af lånevilkår
Sag nr. 8

Sagens kerne

Foreningen Demokratiradioen i Rødovre anmoder i brev modtaget 08.11.2012 om eftergivelse af lånebeløb på 93.500 kr., subsidiært ændring af vilkårene for tilbagebetaling af lånet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at Demokratiradioen tilbagebetaler 16.000 kr. pr. 01.01.2013,
 2. at det resterende lån tilbagebetales med 4.500 kr. pr. år fra og med 01.01.2014, og
 3. at sagen genoptages om 5 år.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 2.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 8.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 8.
Godkendt.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31.05.2011 blev det godkendt at yde Demokratiradioen et rentefrit lån på 93.500 kr., hvor første afdrag på 18.700 kr. skulle ske pr. 01.01.2013.

Demokratiradioen anmoder i brev modtaget 08.11.2012 om eftergivelse af lånebeløbet på 93.500 kr., subsidiært anmoder radioen om ændrede lånevilkår, således at det bliver muligt at tilbagebetale lånet med et beløb svarende til medlemskontingentet, hvilket i budgetoverslaget for 2013 er fastsat til 4.500 kr.

Foreningens økonomi består af to indtægtskilder. Medlemskontingentet samt tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier. For så vidt angår tilskuddet fra Bibliotek og Medier skal det bruges til den løbende drift af radioen, og såfremt foreningen anvender færre midler end tildelt, skal restbeløbet betales tilbage. Såfremt der indhentes yderligere kontingent eller anden indtægt, vil dette tilsvarende blive modregnet i tilskuddet.

Børne- og Kulturforvaltningen har den 03.01.2013 afholdt møde med repræsentanter for Demokratiradioens bestyrelse, og forvaltningen er blevet oplyst om, at det vil være muligt for foreningen at afdrage 16.000 kr. pr. 01.01.2013, og 4.500 kr. i de efterfølgende år. Såfremt det skulle vise sig muligt for radioen at afdrage yderligere i de kommende år, er den indstillet herpå.

Foreningen Demokratiradioen har vedlagt budgetoverslag for 2013 samt regnskab for 2011.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at Demokratioradioens forslag til tilbagebetaling godkendes, dog således at sagen genoptages om 5 år, idet Rødovre Kommune normalt ikke yder lån med en tilbagebetalingsperiode af denne længde.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse samt bekendtgørelse om lokalradiovirksomhed.

Økonomiske konsekvenser

Tilbagebetaling af 16.000 kr. pr. 01.01.2013.
Tilbagebetaling af 4.500 kr. pr. år fra og med 01.01.2014.

Tidsplan

En tilbagebetaling af lånet som foreslået vil betyde en forlængelse af tilbagebetalingstidspunktet til 2030.

Frigivelse af anlægsmidler til Skolen altid online
Sag nr. 9

Sagens kerne

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat 13.540.000 kr. til digitalisering i skolerne, jf. visonen "Skolen altid online". Beløbet dækker udvidelse af det eksisterende netværk, SmartBoards i faglokalerne og pc'er til eleverne i 6. - 10. klasse samt pilotprojekt med tablets på Tinderhøj Skole fra 0. til og med 5. klasse.

"Skolen altid online" blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2012.

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler 13.540.000 kr., så digitaliseringsindsatsen kan påbegyndes.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at den bevilligede anlægsbevilling til digitalisering af skolerne på 13.540.000 kr. frigives, og
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at tage stilling til indkøbet af computere/tablets til eleverne.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 2.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 9.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 9.
Godkendt.

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 13.540.000 kr. til "Skolen altid online", til udvidelse af det eksisterende netværk, SmartBoards i faglokalerne og pc'er til eleverne i 6. - 10. klasse samt pilotprojekt med tablets på Tinderhøj Skole 0. til og med 5. klasse. Endvidere øges bemandingen i Skole-IT i takt med investeringerne.

Beløbet er afsat på grundlag af visionsplanen "Skolen altid onlinie", fremlagt juni 2012. Ialt er der afsat 19.256.000 kr., hvoraf de 13.540.000 kr. er anlægsmidler.

Børne- og Kulturforvaltningen har i "Skolen altid online" beskrevet behov for pc'ere i overbygningen.

Udviklingen af hardware igennem det sidste halve år er gået stærkt, og der er nu udviklet enheder, der kombinerer egenskaberne fra den kendte PC-verden med den nye tablet-verden. Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Digitaliseringsafdelingen derfor undersøgt de nyeste muligheder inden for området og anbefaler, at der ses på indkøb af denne nye form for hybridenheder til overbygningen frem for de mere traditionelle PCere. Pædagogisk set vil denne løsning give en endnu bedre mulighed for fleksibilitet i undervisningen, samtidig med at de velkendte funktioner fra pc'en i stor udstrækning kan fastholdes. De nye enheder vil være Windows 8-baserede og vil bygge videre på den teknologi, der i forvejen anvendes på skolerne.

Udarbejdelse af grundlag for udbud sker i samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen, Digitaliseringsafdelingen og Indkøbsafdelingen. Børne- og Skoleudvalget vil løbende blive holdt orienteret om processen.

Visionen "Skolen altid online" bygger på 4 strategibeskrivelser, der skal arbejdes med i perioden 2013-2015.

 • "Didaktik og pædagogik" - udvikling og implemetering af en IT-didaktik, der fremmer læring hos eleverne.
 • "1:1 computing" - robust infrastruktur og elevadgang til en digital enhed.
 • "Videndeling og kompetenceudvikling" - nye lærerroller, kompetenceudvikling og videndeling.
 • Læringscenteret" - viderebygning af Læringscenterets rolle som et dynamisk, fagligt kraftcentrum.

Børne- og Kulturforvaltningen vil fremlægge en status på indsatserne i foråret 2013.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og Ministeriet for Børn og Unge om digitalisering i folkeskolen.
Tilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 13.540.000 kr. til anlæg og 5.716.000 kr. til drift.
Der anmodes om, at de 13.540.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten for 2013, frigives.

Tidsplan

Arbejdet gennemføres i 2013.

Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde - høringssvar
Sag nr. 10

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger høringssvar vedrørende kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområde.

Sagen behandles samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at kvalitetsstandarderne for det specialiserede voksenområde godkendes.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 4 og Beskæftigelsesudvalget, sag nr. 3.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 11.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 10.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde har været i høring hos Handicaprådet, Seniorrådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd og Integrationsrådet. Der er indkommet høringssvar fra alle råd. Kvalitetsstandarderne beskriver den nuværende praksis og serviceniveauet på området.

I sit høringsvar skriver Handicaprådet indledningsvis, at kvalitetsstandarderne er letlæselige, og de finder det også positivt, at lovgrundlag og sagsbehandlingsfrister er blevet mere synlige for borgerne. Herefter bemærker rådet, at sagsbehandlingstiderne er for lange, men de har samtidig forståelse for, at de akutte sager har fortrinsret. Rådet anerkender også, at tunge sager som boligændringer kan tage lang tid.

I forhold til kvalitetsstandarden for tekniske genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer (SEL §112, §113 og §116) er det Handicaprådets holdning, at borgerens livskvalitet bør vægtes højt i funktionsevnevurderingen. Derudover finder rådet, at en sagsbehandlingstid på op til fire måneder for en cykel (tre-, og firehjulet) er urimelig, idet de ikke mener, at disse typer cykler bør betragtes som forbrugsgoder.

Rådet kommenterer også på indhentelsen af dokumentation i sagsbehandlingen generelt. De mener, at en erklæring fra sidst sete fagperson burde være tilstrækkelig dokumentation.

I relation til kvalitetsstandarden for transport (SEL §117) mener Handicaprådet, at der bør gives mulighed for tilkøb af ekstra ture. De efterlyser desuden klage- og ankemulighed. Dernæst bemærker rådet om kvalitetsstandarden for henholdsvis midlertidig og længerevarende botilbud (SEL §§ 107 og 108), at grundlaget for tilbuddet må være borgerens behov.

Afslutningsvis foreslår Handicaprådet, at der i kvalitetsstandarden for specialundervisning for voksne i målgruppeafsnittet præcist angives, hvem der sagsbehandler de områder, der ikke varetages af Sundhedsfremme og Visitation. Det drejer sig om målgrupperne: Voksne med bevægelsesvanskeligheder, voksne med personlighedsmæssige, psykiatriske og sociale vanskeligheder samt voksne med psykisk udviklingshæmning/generelle indlæringsvanskeligheder.

Forvaltningens kommentarer:
Forvaltningen har forståelse for, at sagsbehandlingstiderne for hjælpemidler opleves som lange. Der sker løbende en prioritering af sagerne, og i denne prioritering vægtes borgerens mobilitet og sikkerhed højst.

Det er forvaltningens vurdering, at borgerens livskvalitet allerede indgår som et centralt parameter i funktionsevnevurderingen i henhold til § 112, § 113 og § 116, idet der i vurderingen inddrages oplysninger om borgerens helbredsmæssige-, sociale-, boligmæssige- og erhvervsmæssige forhold samt deres daglige liv. Disse oplysninger er med til at belyse borgerens livskvalitet.

I forhold til rådets kommentar om, at tre- og firehjulede cykler ikke bør betegnes som forbrugsgoder, kan forvaltningen oplyse , at der sker en individuel vurdering i hver sag af, om hjælpemidlet er et forbrugsgode eller ej. Det afhænger blandt andet af, hvorvidt der er tale om en specialtilpasset cykel eller ej.

Som svar på rådets generelle kommentar om indhentelse af dokumentation i sagsbehandlingen, skal forvaltningen bemærke , at det i tillæg til erklæringer og øvrige oplysninger er nødvendigt at lave en funktionsvurdering i borgerens daglige omgivelser for at få et retvisende billede af borgerens funktionsniveau. Hvad angår rådets kommentar til kvalitetsstandarden for transport (§117) og antal af afgange, tilkøb af ekstra ture og klagemulighed, skal forvaltningen henvise til Movia.

Forvaltningen mener, at det fremgår tydeligt af kvalitetsstandarderne for midlertidig og længerevarende botilbud (SEL §§ 107 og 108), at det er borgerens behov, der afgør hvilket tilbud, der gives. Der står op til flere steder i standarderne, at ydelserne tilrettelægges på baggrund af borgerens konkrete, individuelle behov.

Forvaltningen imødekommer rådets forslag om at angive, hvem der i sager om specialundervisning for voksne sagsbehandler de målgrupper, der ligger uden for Visitation og Sundhedsfremmes bevillingskompetence. Det vil blive tilføjet i standarden.

Seniorrådet stiller sig i sit høringssvar undrende over for, at der i kvalitetsstandardernes visitationsprincipper er angivet, at der som udgangspunkt ikke visiteres førstegangsydelser til borgere over 65 år, med mindre der er tale om ganske særlige omstændigheder. Dernæst kommenterer rådet på enkelte sagsbehandlingsfrister, som de mener er upræcist angivet.

I forhold til kvalitetsstandarden for diabeteshjælpemidler (SEL §112) er det Seniorrådets holdning, at tilskuddet bør være ens for alle borgere med diagnosticeret diabetes, både type 1 og 2. Herefter bemærker rådet om kvalitetsstadarden for transport (SEL § 117), at der mangler en beskrivelse af handicapkørsel via Movia.

Afsluttende kommenterer Seniorrådet formuleringen om egenbetaling i kvalitetsstandarden for kontaktperson til døvblinde (SEL § 98). De finder det forvirrende, at der både står ingen egenbetaling og, at borgeren betaler for udgifter til kontaktpersonen.

Forvaltningens kommentarer:
Aldersgrænsen på de 65 år er ïkke defineret af Rødovre Kommune. Det fremgår af lovgivningen hvilke målgrupper, der kan få hvilke ydelser.

Med hensyn til sagsbehandlingstider er de varierende afhængigt af sagens kompleksitet.

Det er lovgivningen, der afgør tilskud til diabeteshjælpemidler (SEL §112). Det er ikke et spørgsmål om kommunalt serviceniveau.

Forvaltningen vil sørge for, at der bliver udarbejdet en kvalitetsstandard for handicapkørsel, som rådet efterlyser, og med hensyn til standarden for kontaktperson til døvblinde er det angivet, at det er gratis at få en kontaktperson, men at borgeren selv skal afholde udgifter til for eksempel aktiviteter. Dette er ikke en del af ordningen.

Det Lokale Beskæftigelsesråd svarer, at forslaget i sin helhed fremstår gennemarbejdet i forhold til både ydelser og visitationsprincipper, men bemærker, at det kunne være hensigtsmæssigt, at der også blev anført specifikke minimumsfrister for ydelser på det psykiatriske område.

Forvaltningens kommentar:
Det er ikke muligt at angive mere specifikke frister, da behovet er varierende, og at der reelt er ventetid, men der tages individuelle hensyn og prioriteres i forhold til, hvor behovet er størst.

Integrationsrådet betegner i sit høringssvar kvalitetsstandarderne som et godt værktøj, der sikrer, at bevillingskompetencen er synlig. Rådet hæfter sig desuden ved, at de kan bruges som grundlag for dialogbaseret samtale mellem borger og sagsbehandler. Integrationsrådet anbefaler afslutningsvis, at standarderne løbende evalueres for at sikre kvaliteten.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service, lov om specialundervisning for voksne, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv og sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Januar 2013: Behandling af kvalitetsstandarder og høringssvar.
Efteråret 2012: Indkøb og implementering af model til behovsvurdering.
September 2013: Opfølgning på kvalitetsstandarderne.

Beskæftigelsesplan 2013 for Rødovre Kommune
Sag nr. 11

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger forslag til Beskæftigelsesplan 2013 for den prioriterede beskæftigelsesindsats i Rødovre Jobcenter.

Beskæftigelsesplanen indeholder Beskæftigelsesministerens og Rødovre Kommunalbestyrelses mål og strategier for indsatsen i 2013 (Se bilag 1- Beskæftigelsesplan 2013). Beskæftigelsesplanen fremlægges i år senere end sædvanligt, da Arbejdsmarkedsstyrelsens endelige data for fastlæggelse af Beskæftigelsesministerens mål først forelå den 19. december 2012.

Dette har dog samtidigt givet anledning til at aktualisere Beskæftigelsesplanen med de nyeste prognoser for ledighedsudviklingen og de seneste lovinitiativer i forbindelse med førtidspension og fleksjob samt initiativer i forbindelse med virkninger af den to-årige dagpengeperiode.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Beskæftigelsesplan 2013 for Rødovre Jobcenter godkendes.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget, den 15. januar 2013, sag nr. 2.
Anbefales.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 12.
Indstilles godkendt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr.11.
Godkendt.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanens prioriterede indsatser er et resultat af en vurdering af de aktuelle og kommende arbejdsmarkedspolitiske udfordringer på lands- regionalt og lokalt plan, sammenholdt med de udfordringer i indsatsen, som fremgår af Resultatrevisionen for 2011. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i jobcentrets nuværende service- og aktivitetsniveau og bygger videre på beskæftigelsesplan 2012 og de allerede iværksatte aktiviteter.

Beskæftigelsesplanens målsætninger
Beskæftigelsesministeren har for 2013 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål:

Flere unge skal have en uddannelse.
Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension.
Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

Langtidsledigheden skal bekæmpes
Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

Tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår følgende mål udmeldt af Kommunalbestyrelsen i Rødovre:

Antallet af sygemeldte med varighed over 52 uger skal begrænses mest muligt
Resultaterne af indsatsen i 2011 og 2012 skal fastholdes og udbygges.

Strategier for beskæftigelsesindsatsen i 2013
Rødovre Jobcenters indsats bygger videre på indsatsen i 2012, men fokuserer særligt på følgende:

1. Udviklingen af samarbejdet med uddannelsesinstitutioner – herunder at tilrettelægge aktiveringsforløb for ledige på uddannelsesinstitutionerne, der foregår som afklaring, introduktion og forberedelse til uddannelse. Desuden tilrettelæggelse af en øget indsats for at skaffe lære- og praktikpladser til unge i Rødovre, der har gennemført et grundforløb på en erhvervsuddannelse.

2. Samarbejde med det kliniske sundhedsvæsen i Regionen, således at ledige med behov for kombineret beskæftigelses- og social og sundhedsmæssig indsats får adgang til behandling sideløbende med aktivering. Desuden fortsættelse og udbygning af tværsektorielt team i Rødovre til vurdering af indsatsen i komplekse personsager.

3. Fortsættelse og udbygning af det tværfaglige samarbejde omkring borgere med behov for indsats i flere forvaltninger og afdelinger i Rødovre Kommune.

4. Særlig indsats for at bekæmpe langtidsledighed for alle målgrupper – herunder initiativer i forbindelse med akutpakker og den øvrige statslige bevilling til formålet (Se bilag 3 – tillæg til Beskæftigelsesplanen – Stærkere ud af Krisen)

5. Udbygning af samarbejdet med private virksomheder – herunder fortsættelse af samarbejdet med det Lokale Beskæftigelsesråd om den virksomhedsrettede indsats. (Se bilag 4 – Det Lokale Beskæftigelsesråds indsatser i 2013)

Beskæftigelsesplanen udarbejdes i en proces, hvor et første udkast har været til høring henover sommeren 2012 i Det Lokale Beskæftigelsesråd (Se bilag 5 – Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd).

Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland har afgivet bemærkninger til Beskæftigelsesplanen, så disse er indgået i drøftelserne om Beskæftigelsesplanen i Det Lokale Beskæftigelsesråd, inden dennes endelige fremlæggelse i Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune (Se bilag 6 – Bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2013 fra Beskæftigelsesregionen).

Lov- og plangrundlag

Lov om Styring af den aktive Beskæftigelsesindsats.
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.
Lov om Dagpenge ved Sygdom.

Økonomiske konsekvenser

Jævnfør budget 2013.

Tidsplan

Ingen.

Detailhandelsundersøgelse i Islev
Sag nr. 12

Sagens kerne

Detailhandelsstrukturen har gennem de sidste år ændret sig i Islev. Fakta er flyttet fra Islev Torv til Islevbrovej og har efterladt en tom bygning på Islev Torv.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at igangsættelse af detailhandelsundersøgelse omkring Islev Torv og Islevbrovej tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget, den 23. januar 2013, sag nr. 14.
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 12.
Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For at sikre en hensigtsmæssig udvikling i området er det væsentligt at få belyst, hvilke muligheder der er for at etablere og drive butikker og andre former for kundeorienterede servicefunktioner i og ved Islev Torv og langs Islevbrovej.

Teknisk Forvaltning agter at igangsætte en detailhandelsundersøgelse og har bedt ICP A/S om at give et tilbud på en sådan undersøgelse.

I undersøgelsen vil der desuden blive taget stilling til mulighederne for etableringen af endnu en større dagligvarebutik som driver for en detailhandelsmæssig udvikling i området, samt hvilken betydning en letbane i Ring 3 vil have for detailhandlen i Islev.

Undersøgelsen vil også vurdere mulighederne for udviklingen i detailhandel i forhold til de skitserede planer i Europan-projektet ”Islev ID”.

COOP har oplyst at de igangsætter en nærmere analyse af, hvilke muligheder der er for udnyttelse af ejendommen på Islev Torv, hvor Fakta lå før.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at undersøgelsen tager ca. 5 til 6 uger fra igangsættelse.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning agter at afholde udgiften til undersøgelsen indenfor anlægsbevillingen Rødovre Kommunalbestyrelse vedtog på deres lukkede møde den 30.10.2012, sag nr. 284.

Diverse
Sag nr. 13

Sagens kerne

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 13.
Taget til efterretning.

Anvendelse af Islevgård Alle 5
Sag nr. 14

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 14. Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

Diverse
Sag nr. 15

Sagens kerne

Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 29. januar 2013, sag nr. 15.
Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl.: 19.14_______________
Erik Nielsen


_______________
Ahmed Hussen Dhaqane


_______________
Svend Erik Pedersen 


_______________
Kim Hammer 


_______________
Lene Due 


_______________
Britt Jensen 


_______________
Steen Skriver Rasmussen


 _______________
Grethe Kujack 


_______________
Flemming Lunde Østergaard Hansen 


_______________
Bente Hylleborg 


_______________
Michel Berg


_______________
Henrik Kalat Pedersen


 _______________
Niels Spittau 


 _______________
Kim Drejer Nielsen 


_______________
Lise Lanvig 


_______________
Torben Petersen 
_______________
Pia MørchCookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK