Børne- og Skoleudvalget

12-02-2008

Sager 12 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 12

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skole, opførelse af ny gymnastiksal - ansøgning om bevilling
Sag nr. 13

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2008 på opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole.

Godkendelse af at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud.

Der er i oktobermøderækken 2007 givet en anlægsbevilling på 10.500.000 kr.

Endvidere blev der i oktobermøderækken 2007 frigivet rådighedsbeløb til ekstern konsulent på 985.000 kr.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 9.515.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
    
 2. at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud,
     
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
      
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
     
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 9.515.000 kr. hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 10.500.000 kr.

Beslutning

Anbefales med bemærkning om, at det af udbudsmaterialet skal fremgå, at omklædningsområdet bør svare til ”mellembygning II”, idet det forudsættes, at Rødovre Skole financierer det ene af de to omklædningsrum. (Til Økonomiudvalget).

Omlægning af fjernvarmeledning i forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole - ansøgning om bevilling
Sag nr. 14

Sagens kerne

I forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole skal fjernvarmeledningen omlægges, idet den pt. er placeret der, hvor den nye gymnastiksal skal opføres.

Der søges om en anlægsbevilling på 920.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning varetager omlægningen af fjernvarmeledningen,
    
 2. at der gives en anlægsbevilling på 920.000 kr. til omlægning af fjernvarmeledningen,
    
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 920.000 kr., og
    
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 920.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Islev Skole - Gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 15

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 5.800.000 kr. til Islev Skole til etablering af basis- og grupperum i Gul bygning, stueetagen.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 160.000 kr. til ekstern konsulent.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at tidsplanen godkendes,
    
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
    
 3. at der gives en anlægsbevilling på 160.000 kr. til ekstern konsulent, og
    
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 160.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 16

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring for enhederne på daginstitutionsområdet 2008
Sag nr. 17

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis Direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på daginstitutionsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Retningslinier for afholdelse af pædagogiske lukkedage i daginstitutionerne
Sag nr. 18

Sagens kerne

Evaluering af en pædagogisk lukkedag i børneinstitutionen Solen blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2007. Udvalget besluttede, at Børne- og Kulturforvaltningen skulle udarbejde forslag til ensartede retningslinier for pædagogiske lukkedage i daginstitutionerne fremover.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager forvaltningens forslag til retningslinier for afholdelse af pædagogiske lukkedage i daginstitutionerne til efterretning.

Beslutning

Retningslinierne godkendt.

Aftalestyring for enhederne på skoleområdet 2008
Sag nr. 19

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis Direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på skoleafdelingens område.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tidlig indskrivning i SFO
Sag nr. 20

Sagens kerne

Sagen er en opfølgende orientering vedrørende Børne- og Skoleudvalgets beslutning på mødet den 14.11.2007 om tidlig indskrivning i SFO.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Timefordelingsplan, skoleåret 2008/2009
Sag nr. 21

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter forslag til ændret timefordelingsplan, således at Rødovre Kommunes vejledende timefordelingsplan opfylder Undervisningsministeriets minimumstimeplan for de enkelte fagblokke, samt Undervisningsministeriets vejledende timetal for de enkelte fag på 1. til 9. årgang.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til vejledende timefordelingsplan godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.

Aftalestyring for Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed 2008
Sag nr. 22

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis Direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af den aftale, der er indgået for Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed.

Sagen forelægges samtidig både i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik: Status 2007 og Handleplan 2008
Sag nr. 23

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik som forberedelse til kommunernes øgede ansvar for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.

Den 19. december 2006 blev Handleplan for Sundhedspolitikken 2007 vedtaget i Kommunalbestyrelsen (sag nr. 204).

Første år med Sundhedspolitikken er gået, og der fremlægges en status for Handleplan 2007.

Samtidig er der udarbejdet forslag til Handleplan 2008, hvor de prioriterede indsatser er skitseret.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at status for Handleplan 2007 tages til efterretning,
    
 2. at Handleplan for Sundhedspolitikken 2008 godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse til Udviklingsrådet for Hovedstaden
Sag nr. 24

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet,
    
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos Handicaprådet og Specialbørn Rødovre.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Besvarelse til KKR, vedrørende overblik over de kommunale strategier for det sociale område
Sag nr. 25

Sagens kerne

KKR har rettet henvendelse til samtlige kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden med henblik på at skaffe overblik over, hvilke strategier den enkelte kommune har for social- og specialundervisningsområdet.

Baggrunden for henvendelsen er at få afklaret hvilke principper, der skal udgøre grundlaget for det fremtidige kommunale samarbejde på social- og specialundervisningsområdet inden for regionens grænser.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt de af KKR fremsendte spørgeskemaer og forelægger dem for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at de besvarede spørgeskemaer fremsendes til KKR,
    
 2. at Rødovre Kommune tilkendegiver ønske om at indgå i samarbejde om kompetence- og kvalitetsudvikling på nærmere afgrænsede områder.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Redegørelse 2007 for Integrationsrådets arbejde
Sag nr. 26

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2007.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes overordnede retningslinier for kost i alderen 0-18 år
Sag nr. 27

Sagens kerne

De overordnede retningslinier for kost i alderen 0-18 år er udarbejdet af en kostgruppe bestående af repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Formålet med retningslinier for kost er at sikre en sund og ernæringsrigtig kost for børn og unge i kommunens institutioner og skoler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Desuden er det et formål at sikre, at institutioner og skoler bidrager til at skabe en god livsstil for børn og unge. Dette skal blandt andet ske gennem eksisterende og fremtidige kosttilbud i kommunen.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at de udarbejdede retningslinier for kost i alderen 0-18 år godkendes.

Beslutning

Anbefales med en bemærkning om, at udmøntningen af de nye retningslinier evalueres primo 2009. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 28

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK