Børne- og Skoleudvalget

02-12-2008

Sager 138 - 146

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 138

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hendriksholm Skole - permanent let bygning til specialundervisningen, omdisponering af anlægsbevilling vedrørende ombygning af Øen
Sag nr. 139

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen bevilgede i sit møde den 25.03.2008 3.896.000 kr. til ombygning af stue-etagen i Øen til undervisningslokaler mm.

I forbindelse med anlægsstoppet blev projektet udsat til 2009.

Skolens specialklasser har været placeret i den gamle inspektørbolig, men på grund af problemer med skimmelsvamp i bygningen har man været nødsaget til at flytte elever og lærere over til Øen i lokaler, der ikke er optimale til formålet.

Der søges om godkendelse af, at tidsfølgeplanen for Hendriksholm Skole omdisponeres, således at permanent let bygning til specialundervisning etableres i 2009 i stedet for ombygning af Øen.

Ombygningen af Øen foreslås i stedet medtaget i investeringsoversigten for 2010.

Der søges om anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til etablering af permanent let bygning til specialundervisningen.

Der søges om frigivelse af 200.000 kr. til nedrivning og projektering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ændring af tidsfølgeplanen for Hendriksholm Skole godkendes,
 2. at der etableres en permanent let bygning til specialundervisning i 2009,
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til etablering af permanent let bygning til specialundervisning,
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 3.100.000 kr.,
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning og projektering, som finansieres af kassebeholdningen i 2009, og
 7. at det afsatte beløb på 3.896.000 kr. bevilget til ombygning af stueetagen i Øen tilgår kassebeholdningen i 2009.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 140

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Omlægning af skoledistrikter
Sag nr. 141

Sagens kerne

Med henblik på at opnå en bedre sammensætning af elever med dansk og elever med anden etnisk baggrund end dansk på Rødovre Kommunes folkeskoler fremlægges høringssvarene fra de berørte parter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at ændringen af skoledistrikterne iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2009/2010.

Beslutning

2 medlemmer Flemming Østergaard Hansen (A) og Annie Arnoldsen Pedersen (A) anbefaler, 1. at Knud Anchers Vej ikke deles, og at begge sider af vejen fortsat hører til Nyager Skoles distrikt, 2. at det tilføjes, at der ved indskrivningen reserveres 2 pladser pr. klasse på Valhøj, Hendriksholm og Rødovre Skoler til elever med dansk baggrund samt 2 pladser pr. klasse på Tinderhøj, Nyager og Islev Skoler til elever med anden etnisk baggrund, jfr. tidligere praksis på området, 3. at forvaltningen indgår i en dialog med skolerne om ”sikring af skolevejen”, og 4. at forvaltningen vurderer placeringen af modtageklasserne, og at forvaltningen udarbejder et notat i den forbindelse. 2 medlemmer Claus Gisselmann Olsen (V) og Svend Erik Pedersen (F) tog forbehold. (Til Økonomiudvalget).

Evaluering af evalueringskulturen
Sag nr. 142

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger status på evalueringskulturen på skoleområdet til orientering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Navngivning af ny daginstitution ved Rødovrehallen
Sag nr. 143

Sagens kerne

Efter drøftelse i projektgruppen for den nye institution ved Rødovrehallen er det besluttet, at forældrebestyrelsen i Vuggestuen ved Valhøj Skole, som er senere brugere af institutionen, kommer med navneforslag.

Lederen fremsender bestyrelsens forslag, som er Børnehuset Græshoppen.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at den nye daginstitution navngives Børnehuset Græshoppen.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes deltagelse i etablering af fælleskommunale klinikker til tandregulering.
Sag nr. 144

Sagens kerne

Rødovre Kommune har sammen med de øvrige Vestegnskommuner deltaget i et analysearbejde i forbindelse med vurderingen af mulighederne for etablering af fælleskommunale klinikker i området.

Analysearbejdet er resulteret i et konkret forslag om etablering af to klinikker i Hvidovre, Glostrup eller Albertslund/Vallensbæk kommuner.

De enkelte kommunalbestyrelser skal i den forbindelse give tilsagn om deltagelse i den Fælleskommunale tandregulering.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune ikke indgår i en forpligtende aftale om fælleskommunal tandregulering, og
 2. at Rødovre Kommune samtidig giver tilsagn om at repræsentanter fra Den Kommunale Tandpleje i Rødovre indgår i relevante arbejdsgrupper, såfremt der er behov herfor.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Serviceplan - status på 2008 samt ny plan for 2009
Sag nr. 145

Sagens kerne

I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2008. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2009 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2008 til 2009.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2008 tages til efterretning, og
 2. at forslag til Serviceplan 2009 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 146

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK