Børne- og Skoleudvalget

14-11-2006

Sager 102 - 112

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 102

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 103

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidi­ge forventninger til og behov for daginstituti­onspladser.
    
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Overenskomst for dagplejere – forhandling af forhåndsaftale.
Sag nr. 104

Sagens kerne

Som en konsekvens af ny overenskomst pr. 1. april 2005 for dagplejere, har Børne- og Kultur­forvaltningen forhandlet en ny forhåndsaftale pr. 1. januar 2007 med Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)/Forbundet for Offent­lige Ansatte (FOA). Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen om forhandlingerne med de faglige organisationer om ny forhåndsaftale for dagplejere tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget)

Lov om børnemiljø i dagtilbud
Sag nr. 105

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag til skema til brug for udarbejdelse af børnemiljøvurderinger i.h.t. Lov om børnemiljø i dagtilbud. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at skemaet godkendes som grundlag for opfyldelse af lovens krav, og
  2. at forvaltningen indsamler og godkender de enkelte udfyldte skemaer.

Beslutning

Godkendt.

Madordning på skolerne
Sag nr. 106

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af to forsøgsordninger gennemført i 2005 valgt at afsætte midler på budgettet for 2006 ff (230.000 kr. pr. skole) til, såfremt skolebestyrelsen måtte ønske det, at etablere en madordning på skolen.
     
Alle skoler har nu etableret en madordning. Børne- og Kulturforvaltningen orienterer om status på madordninger på skolerne. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at orienteringen tages til efterretning og
  2. at madordning på skolerne evalueres i løbet af efteråret 2007.

Beslutning

Godkendt

Ændring af kriterierne for indskrivning til børnehaveklasser
Sag nr. 107

Sagens kerne

Den 01.08.2005 trådte loven om mere frit valg inden for og over kommunegrænserne i kraft. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26.10.2004 skolekapaciteten samt tilhørende retningslinier for optagelse i skolerne i Rødovre Kommune. På baggrund af de erfaringer Børne- og Kulturforvaltningen har gjort sig siden lovens indførelse har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til ændring af skolekapaciteten. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt, idet udvalget til efteråret 2007 ønsker en orientering om forløbet af indskrivningen.

Udpegning af KB-medlem til Skolebestyrelsen på Skovmoseskolen
Sag nr. 108

Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Skovmoseskolen anmoder om udpegning af et Kommunalbestyrelsesmedlem til Skolebestyrelsen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem for perioden 01.01.2007 – 31.03.2010 fra Kommunalbestyrelsen til Skolebestyrelsen.

Beslutning

Flemming Østergaard Hansen indstilles udpeget til skolebestyrelsen. (Til Økonomiudvalget)

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole
Sag nr. 109

Sagens kerne

Ansøgning fra Johnny Skjoldborg om tilladelse til at udtræde af Skolebestyrelsen ved Tinder­høj Skole på grund af ændrede arbejdsforhold. 
     
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at ansøgningen imødekommes og
  2. at 1. suppleant Peder Skjalm Lissner ind­træder som nyt medlem for resten af valg­perioden.

Beslutning

Godkendt.

Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2007/2008
Sag nr. 110

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2007/2008. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ferie- og fridagsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt

IT-plan - folkeskoleområdet
Sag nr. 111

Sagens kerne

Der ansøges om en indtægtsbevilling til anlæg på 1.492.000 kr.. Undervisningsministeriet har med baggrund i den afsatte pulje på Finanslo­ven 2005 - 2006 til anskaffelse af IT i folkesko­lerne tildelt Rødovre Kommune 1.492.000 kr. i tilskud.      
     
Tilskuddet er søgt på baggrund af implemente­ring af IT-planen i årene 2004-2008 i folkesko­len. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der gives en indtægtsbevilling til anlæg på 1.492.000 kr.,
  2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen (udgift) på 1.492.000 kr. Herefter udgør den samlede udgiftsbevilling 7.085.000 kr.,
  3. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.492.000 kr. til udgiftsbevillingen på funktionen Folkeskoler til implementering af IT-planen i årene 2004-2008 og
  4. at begge rådighedsbeløb frigives. Finansie­res af Undervisningsministeriet.

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 112

Beslutning

Taget til efterretning

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK