Børne- og Skoleudvalget

04-12-2007

Sager 105 - 114

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 105

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Forventet behov for daginstitutionspladser.
Sag nr. 106

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne
Sag nr. 107

Sagens kerne

Evaluering af de pædagogiske læreplaner i daginstitutionerne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at kompetencen til at godkende og følge op på daginstitutionernes dokumentation af arbejdet med de pædagogiske læreplaner delegeres til Børne- og Kulturforvaltningen,
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen efterfølgende udarbejder en samlet fremstilling af institutionernes besvarelser og temavalg til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Pædagogisk lukkedag i børneinstitutionen Solen
Sag nr. 108

Sagens kerne

Evaluering af pædagogisk lukkedag i børneinstitutionen Solen 30. marts 2007.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at evalueringen forelægges til orientering,
 2. at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder retningslinier for, hvordan institutionerne fremtidigt skal forholde sig i forbindelse med afholdelse af en pædagogisk dag, herunder at forældrebestyrelserne i de konkrete tilfælde godkender foranstaltningen,
 3. at retningslinierne forelægges udvalget på kommende møde.

Beslutning

Godkendt.

Sprogvurdering
Sag nr. 109

Sagens kerne

Efter Dagtilbudslovens § 11 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, at alle 3-årige børn i kommunen får tilbudt sprogvurdering og sprogunderstøttende aktiviteter og anden bistand efter behov.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget godkender kommissoriet for kommunens videre arbejde med sprogvurderinger.

Beslutning

Godkendt.

Ferie- og fridagsplan 2008-2009
Sag nr. 110

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet ferie- og fridagsplan for skoleåret 2008/2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ferie- og fridagsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole
Sag nr. 111

Sagens kerne

Ansøgning fra skolebestyrelsesmedlem Pia Jensen samt 1. suppleant Jette Pudselykke om at udtræde af skolebestyrelsen ved Tinderhøj Skole på grund af ændrede arbejdsforhold.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ansøgningerne imødekommes,
 2. at 2. suppleant Marianne Frank indtræder for den resterende del af valgperioden.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status på 2007 samt forslag for 2008
Sag nr. 112

Sagens kerne

I december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2007. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2007 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2008 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2007 til 2008.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2007 tages til efterretning,
 2. at forslag til Serviceplan 2008 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget).

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 113

Sagens kerne

Godkendelse af Strategi 2007.

Jf. planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 – strategi inden udgangen af 2007.

En planstrategi og en Agenda 21 – strategi for Rødovre Kommune er indarbejdet og indeholdt i vedlagte Strategi 2007.

Strategi 2007 indeholder:

En beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år, og som skal supplere Kommuneplan 2006 – 2018 til en ny Kommuneplan 2010 – 2022. En ny stor planlægningsopgave i forbindelse med arbejdet bliver indarbejdelse af en del af regionplanens retningslinier i den nye kommuneplan, ligesom der vil blive sat fokus på forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer.

Beslutning om revisionsmetode. Kommuneplan 2006 – 2018 forudsættes revideret i sin helhed.

Oplysninger om planlægningen siden sidst.

Rødovre Kommune har i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner udarbejdet en fælles planstrategi for Vestegnen. Den fælles planstrategi er ikke indarbejdet i Strategi 2007, men foreslås offentliggjort som baggrundsnotat.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 26.06.2007, at Strategi 2007 offentliggøres i januar 2008 med en frist på 8 uger.

Den egentlige debat om planrevisionens målsætninger (borgermøder m.m.) forudsættes at ske i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2010 – 2022.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at Strategi 2007 vedtages og offentliggøres, samt
 2. at der fastsættes en frist på 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. til den offentliggjorte Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 114

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK