Børne- og Skoleudvalget

13-01-2009

Sager 1 - 7

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Skole - etablering af parkeringsplads mod Gunnekær/Rødovrevej, dispositionsplan
Sag nr. 2

Sagens kerne

I forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal og omklædningsbygning ved Rødovre Skole skal der etableres ny parkeringsplads.

Der er i budget 2009 afsat 1.900.000 kr. til etableringen.

Forelæggelse af dispositionsplan for etablering af ny parkeringsplads.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet som vist på plan af 15.12.2008 samt tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udføres i fagentreprise, og
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver.

Beslutning

Skrivelse af 9. januar 2009 fra Rødovre Kommunes Tekniske Forvaltning blev omdelt på mødet. (08.00705-007). Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forventet behov for daginstitutionspladser 2008
Sag nr. 3

Sagens kerne

Forvaltningen orienterer om status og fremtidige forventninger til og behov for daginstitutionspladser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Etablering af madordning i daginstitutioner
Sag nr. 4

Sagens kerne

Ved Finanslovens vedtagelse er det besluttet, at alle børn i daginstitutioner senest pr. 01.01.2010 skal tilbydes et sundt frokostmåltid inkl. drikkelse.

At frokostmåltidet skal være sundt betyder, at det skal følge de til enhver tid gældende officielle danske anbefalinger for kost til børn i den relevante aldersgruppe samt de kommunalt vedtagne kostretningslinier.

Det er kommunen, der beslutter, om maden skal være varm eller kold, om maden skal tilberedes i institutionen eller leveres fra kommunalt storkøkken eller privat leverandør.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Bygningsafdelingen gennemgået de enkelte institutioners bygningsmæssige muligheder med hensyn til etablering af produktionskøkken eller modtagekøkken for helt eller delvist færdigtilberedt mad.

Der er i 2009 afsat 5.000.000 kr. i investeringsoversigten til etablering af produktionskøkkener eller modtagekøkkener i daginstitutionerne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at udvalget drøfter de forskellige forslag til madordninger for daginstitutionsbørn i Rødovre Kommune, og
 2. at der etableres et pilotprojekt af en måneds varighed i Børneinstitutionen Egegården med levering fra viKA’OSmad.

Beslutning

Pkt. 1 Drøftet. Pkt. 2 Godkendt.

Afskaffelse af løsrevne lukkedage
Sag nr. 5

Sagens kerne

Som led i kommuneaftalen 2009 er det besluttet af afskaffe løsrevne lukkedage i daginstitutioner.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at lavt fremmøde defineres som fremmøde på under 50%,
 2. at der fortsat placeres centralt fastsatte lukkedage 1. maj, fredag efter Kristi Himmelfart, grundlovsdag, juleaftensdag samt nytårsaftensdag,
 3. at punkt 2 sendes til høring i forældrebestyrelserne,
 4. at der etableres alternativ pasning i en af kommunens daginstitutioner 1. maj og fredag efter Kristi Himmelfart,
 5. at kompetencen til at beslutte evt. lukning af institutionen mellem jul og nytår samt placeringen af de decentralt fastsatte lukkedage uddelegeres til forældrebestyrelsen på den enkelte institution, samt
 6. at det alternative pasningstilbud i forbindelse med de decentralt fastsatte lukkedage etableres i en naboinstitution.

Beslutning

Godkendt.

Børnehuset Slotsherrens Have – ansøgning om navneskift.
Sag nr. 6

Sagens kerne

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Slotsherrens Have har i brev af 10.11.2008 fremsendt et ønske om navneskift til Børnehuset Slottet.
   
Ansøgningen begrundes i, at stuerne efter ombygningen for nylig har fået nye navne, og at navneskiftet kan være afslutningen på noget gammelt og begyndelsen på noget nyt.
    
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
   
at forældrebestyrelsens og personalets forslag om et navneskift fra Børnehuset Slotsherrens Have til Børnehuset Slottet imødekommes.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 7

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK