Kultur- og Fritidsudvalget

12-02-2008

Sager 8 - 18

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Opførelse af håndboldtræningshal - ansøgning om bevilling
Sag nr. 9

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2008 på opførelse af håndboldtræningshal.

Godkendelse af at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud.

Der er i oktobermøderækken 2007 givet en anlægsbevilling på 14.320.000 kr.

Endvidere blev der i oktobermøderækken frigivet rådighedsbeløb til ekstern konsulent på 1.002.000 kr.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 13.318.000 kr. samt om en yderligere bevilling på 2.500.000 kr. som finansieres af en del af provenuet fra salget af Rødovrevej 354.
Dvs. en samlet bevilling på 16.820.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
    
 2. at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud,
    
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
    
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen,
    
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 13.318.000 kr.,
    
 6. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 2.500.000 kr., hvorefter den samlede bevilling udgør 16.820.000 kr.
    
 7. at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr., og
    
 8. at der frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Opførelse af skøjte- og tennistræningshal - ansøgning om bevilling
Sag nr. 10

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2008 på opførelse af skøjte- og tennistræningshal, samlet i én bygning med skøjtehal i underetagen og tennishal ovenover.

Godkendelse af at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud.

Der er i oktobermøderækken 2007 givet en anlægsbevilling på i alt 29.800.000 kr., fordelt med henholdsvis 18.300.000 kr. til skøjtehal og 11.500.000 kr. til tennishal.

Endvidere blev der i oktobermøderækken 2007 frigivet rådighedsbeløb til ekstern konsulent på i alt 1.581.000 kr. fordelt med henholdsvis 1.000.000 kr. til skøjtehal og 581.000 kr. til tennishal.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på i alt 28.219.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
    
 2. at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud,
    
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
    
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
     
 5. at der frigives rådighedsbeløb på i alt 28.219.000 kr., hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 29.800.000 kr.

Beslutning

Anbefales, idet der som supplement indhentes tilbud på placering af bade- og omklædningsrum i niveau med henholdsvis tennis- og skøjtebane. Endvidere ønskes tilbud på forbindelse til eksisterende skøjtehal i niveau med skøjtebane. (Til Økonomiudvalget).

Aftalestyring for enhederne på kultur- og fritidsområdet 2008
Sag nr. 11

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på kultur- og fritidsområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Spørgeskemaundersøgelse på Rødovre Bibliotek - januar 2008
Sag nr. 12

Sagens kerne

Hovedbiblioteket har efter indførelse af nye selvbetjeningsautomater gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som er afviklet i perioden 07.01.-12.01.2008, hvor spørgsmålet har haft fokus på funktionalitet og indretning. I alt har 71 personer deltaget i spørgeskemaundersøgelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at resultatet af spørgeskemaundersøgelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

I/S Vestbad - takster
Sag nr. 13

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til nye takster for takstblad 1, jfr. indstillingen fra I/S Vestbads bestyrelse.

Jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning den 29.08.2006 (sag nr. 157) skal takster i henhold til takstblad 1 godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det fremsendte forslag til takster for takstblad 1 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Aftalestyring for Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed 2008
Sag nr. 14

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis Direktionen, fagcheferne og enhederne, hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af den aftale, der er indgået for Børne- og Kulturforvaltningens interne forvaltningsenhed.

Sagen forelægges samtidig både i Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Direktionen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse til Udviklingsrådet for Hovedstaden
Sag nr. 15

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet,
    
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos Handicaprådet og Specialbørn Rødovre.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik: Status 2007 og Handleplan 2008
Sag nr. 16

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik som forberedelse til kommunernes øgede ansvar for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.

Den 19. december 2006 blev Handleplan for Sundhedspolitikken 2007 vedtaget i Kommunalbestyrelsen (sag nr. 204).

Første år med Sundhedspolitikken er gået, og der fremlægges en status for Handleplan 2007.

Samtidig er der udarbejdet forslag til Handleplan 2008, hvor de prioriterede indsatser er skitseret.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  
 1. at status for Handleplan 2007 tages til efterretning,
    
 2. at Handleplan for Sundhedspolitikken 2008 godkendes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Redegørelse 2007 for Integrationsrådets arbejde
Sag nr. 17

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2007.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 18

Beslutning

Taget til efterretning.