Kultur- og Fritidsudvalget

13-05-2008

Sager 32 - 37

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 32

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

I/S Vestbad - ud- og ombygning, ansøgning om rådighedsbevilling 2008
Sag nr. 33

Sagens kerne

Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 4.005.645 kr. til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.03.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad.

Godkendelse af frigivelse af indtægtsbevilling på halvdelen 2.002.822 kr. i 2008 fra Brøndby kommune.

Der er i investeringsoversigten 2008 afsat et rådighedsbeløb på 8.125.000 kr. samt en indtægt fra Brøndby Kommune på 4.062.000 kr.

Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 54.410.645 kr.
Den samlede fremskrevne rådighedsbevilling udgør i alt 58.530.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at der frigives et rådighedsbeløb på 4.005.645 kr. i 2008 til finansiering af ud- og ombygning af Vestbad, afsat i investeringsoversigten 2008, og
  2. at der frigives en indtægtsbevilling på i alt 2.002.822 kr. fra Brøndby Kommune afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Københavns Befæstning - en attraktion i verdensklasse
Sag nr. 34

Sagens kerne

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune vil deltage i beliggenhedskommunernes fælles projekt ”En historisk vandring på Vestvolden”. Bevilling vil blive forsøgt indarbejdet i budget 2009 ff og vil blive sammentænkt med istandsættelse af Ejbybro.

Tilkendegivelse af at Rødovre Kommune ønsker, at deltage i de fælles projekter for hele København.

Sagen fremlægges samtidig i Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet en revitalisering af Københavns befæstning vil få betydning for flere forvaltningsområder.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at det overfor Real Dania tilkendegives, at Rødovre Kommune er interesseret i at deltage i fællesprojekterne om at revitalisere Københavns befæstning, men at et endelig tilsagn først kan gives når forslag til driftsøkonomi og organisering kendes og kan behandles politisk,
  2. at forslag til ”En historisk vandring på Vestvolden” godkendes og fremsendes til Partnerskabet bag revitalisering af Københavns befæstning, som beliggenhedskommunernes forslag, samt
  3. at der i budget 2009 ff forsøges indarbejdet 2,5 mio. kr. til gennemførelse af projektet ”En historisk vandring på Vestvolden”.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 35

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Strategi 2007.

Strategien har været fremlagt i høring i perioden 23.01.2008 til den 20.03.2008. Der er indkommet 3 høringssvar.

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af henvendelserne, at der i det videre kommuneplanarbejde fastlægges retningslinier for den kommunale detailhandelsstruktur, der sikrer Rødovre Centrums status og konkurrenceevne, at der fastlægges retningslinier der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier, at der sættes fokus på hvorledes bydelscenteret ved Islev Torv kan styrkes, samt at der tages stilling til borger- og interessentinddragelse i kommuneplanarbejdet. Der vil blive inddraget mange andre emner og ovenstående præciseringer vurderes ikke at være i modstrid med den vedtagne Strategi 2007.

Jf. Planlovens § 23a skal Kommunalbestyrelsen efter udløbet af fristen tage stilling til, om der skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi.

Sagen forelægges samtidigt i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at der ikke sker ændringer i den vedtagne Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 36

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 13.03.2008 fremlagt et forslag til regional udviklingsplan for Region Hovedstaden med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

I forbindelse med strukturreformen blev den regionale udviklingsplan indført som et strategisk instrument, der skal opstille visioner for den ønskelige regionale udvikling, efter bortfaldet af egentlige regionplaner.

Den regionale udviklingsplan har været i høring i alle forvaltninger, og Teknisk Forvaltning har på baggrund af forvaltningernes tilbagemeldinger udarbejdet forslaget til høringssvar.

Sagen forelægges samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til Region Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 37

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK