Kultur- og Fritidsudvalget

12-08-2008

Sager 52 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 52

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg - midtvejsevaluering.
Sag nr. 53

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 29 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15.04.2008, hvor det blev besluttet at afholde en temadag med samtlige brugerbestyrelser for drøftelse af midtvejsevalueringen.

Mødet med brugerbestyrelserne blev afholdt torsdag den 19.06.2008, hvor formanden for Kultur- og Fritidsudvalget forelagde midtvejsevalueringen, og drøftede de fremtidige arbejdsopgaver for repræsentanterne i brugerbestyrelserne.

Midtvejsevalueringen og mødet med brugerbestyrelserne påpeger nødvendigheden af en kompetenceafklaring i forhold til
 
 • udendørsarealer
   
 • rengøring
   
 • egne arbejder for maling og bygningsvedligeholdelse
  inden for de områder, som p.t. er dækket af brugerbestyrelser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at midtvejsevalueringen drøftes, herunder en afklaring af den fremtidige beslutningskompetence for brugerbestyrelsernes arbejdsopgaver.

Beslutning

Det anbefales at kompetencen til at disponere og planlægge for udendørsarealer og rengøring flyttes, samt at der udarbejdes forslag til retningslinjer for udførelse af mindre vedligeholdelsesarbejder af bygninger m.v., som giver medarbejdere og foreningsrepræsentanter mulighed for at udføre dette. (Til Økonomiudvalget).

I/S Vestbad - årsregnskab 2007
Sag nr. 54

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 19.06.2008 årsregnskab 2007 for I/S Vestbad.

Beretning nr. 13 fra BDO - Kommunernes Revision A/S og revisionsberetning af 04.06.2008 er vedlagt.

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender årsregnskab 2007 til godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at årsregnskab 2007 godkendes,
    
 2. at de af revisionen fremsatte krav til fremtidig regnskabsaflæggelse afklares på møde i august 2008, samt
    
 3. at kommunerne fastholder, at I/S Vestbad ikke er et § 60 selskab.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Budgetforslag 2009 - Kultur- og Fritidsudvalget
Sag nr. 55

Sagens kerne

Orientering om budgetforslag 2009, som det er fremsendt til Økonomiudvalgets 1. behandling den 20. august 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse.
Sag nr. 56

Sagens kerne

Med henblik på at styrke Valhøj Skoles profil forelægges forslag til etablering af styregruppe samt forslag til tids- og handleplan med henblik på godkendelse som idrætsprofilskole for 7., 8. og 9. klasse med virkning fra 01.08.2009.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 
 1. at den forelagte tids- og handleplan godkendes, og
   
 2. at forslag til styregruppe godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 57

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2008 (sag nr. 78), at sende forslag til implementering af handicappolitikken til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Specialbørn Rødovre.

Høringssvarene har ikke resulteret i forslag til ændringer i forhold til indholdet i implementeringsplanen, der er beskrevet i det oprindelige forslag. Specialbørn Rødovre stillede sig til rådighed til følgegruppen, og følgegruppen suppleres derfor med en repræsentant fra Specialbørn Rødovre.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til implementering af handicappolitikken godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Forslag til mødeplan for 2009 uddelt og datoer og mødetidspunkt godkendt.