Kultur- og Fritidsudvalget

02-12-2008

Sager 77 - 84

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 77

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Orientering om anke til Naturklagenævnet af 02.12.08 udleveret på mødet.

Ny skøjte/tennishal og daginstitution - udearealer/parkeringspladser, ansøgning om bevilling
Sag nr. 78

Sagens kerne

I forbindelse med opførelsen af ny skøjte- og tennishal samt daginstitution skal udearealerne retableres, herunder etablering af erstatningsparkeringspladser.

Der er i investeringsoversigten i budget 2009 afsat 2.800.000 kr. til projektet.

Der søges om anlægsbevilling på 3.670.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet som vist på plan af 05.10.2008 samt tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 3.670.000 kr.,
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009,
 6. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 870.000 kr.,
 7. at der frigives rådighedsbeløb på 870.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2009, og
 8. at de forelagte tilvalg drøftes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget), idet der samtidig indhentes pris på tilvalg nr. 1, 2, 5 og 6.

Ny håndboldhal - udearealer/ parkeringspladser, ansøgning om bevilling
Sag nr. 79

Sagens kerne

I forbindelse med opførelsen af ny håndboldhal ved siden af eksisterende stadionhal på Elstedvej skal udearealerne retableres, herunder etablering af erstatningsparkeringspladser.

Der i investeringsoversigten i budget 2009 afsat 3.000.000 kr. til projektet.

Der søges om anlægsbevilling på 2.510.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet som vist på plan af 05.10.2008 samt tidsplan godkendes,
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2.510.000 kr.,
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 2.510.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009, og
 6. at det forelagte tilvalg drøftes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Opførelse af skøjte- og tennishal - tillæg til anlægsbevilling
Sag nr. 80

Sagens kerne

Tennisklubben har ønsket en forøgelse af højden i tennishallen i forhold til det tidligere aftalte.

Efter drøftelser med Teknisk Forvaltning samt arkitekt og entreprenør er der mulighed for at forøge den indvendige højde i tennishallen med ca. 1 meter mod en merpris på 468.000 kr.

Tennisklubben har accepteret at afholde denne merudgift.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektet ændres, således at tennishallens indvendige højde forøges med ca. 1 meter,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 468.000 kr. Herefter udgør den samlede bevilling 37.966.000 kr.,
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb på 468.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen i 2008,
 4. at der gives en tillægsbevilling på -468.000 kr. (indtægt) finansieret af Tennisklubben,
 5. at der afsættes et rådighedsbeløb på -468.000 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2008, og
 6. at begge rådighedsbeløb frigives.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Status og fremtidigt samarbejde mellem Den Selvejende Institution, Foreningshuset Højnæsvej 63 og Rødovre Kommune
Sag nr. 81

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet redegørelse for status på samarbejdet med Den Selvejende Institution Foreningshuset, Højnæsvej 63 samt redegørelse for hvorledes det fremtidige samarbejde vil blive tilrettelagt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den fremtidige administrative praksis ændres, som beskrevet i sagen.

Beslutning

Godkendt.

Administrationslokaler til oplysningsforbund i Rødovre Kommune
Sag nr. 82

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til ændring af praksis til vederlagsfrit at stille administrationslokaler til rådighed for oplysningsforbund, som er godkendt af Rødovre Kommune, til lokalt at afvikle folkeoplysende voksenundervisning med videre.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der med virkning fra 01.01.2009 gives lokaletilskud svarende til niveauet for 2008,
 2. at tilskud alene udbetales til oplysningsforbund, som har lejet administrationslokaler i Rødovre Kommune, og som har en samlet omsætning på over 500.000 kr., jvf. de gældende tilskudsregler § 13,
 3. at Brøndby Kommune får dækning for FOF Brøndby/Rødovre, svarende til det p.t. gældende niveau,
 4. at tilskud til leje af administrationslokaler maximalt kan udgøre et beløb, svarende til den indgåede lejekontrakt inklusiv lys, varme og vand med videre.

Beslutning

Godkendt.

Serviceplan - status på 2008 samt ny plan for 2009
Sag nr. 83

Sagens kerne

I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2008. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2009 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2008 til 2009.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2008 tages til efterretning,
 2. at forslag til Serviceplan 2009 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 84

Beslutning

Taget til efterretning.