Kultur- og Fritidsudvalget

04-12-2007

Sager 61 - 66

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 61

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

I/S Vestbad - ansøgning om tilladelse til lukning i påsken
Sag nr. 62

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad ansøger i brev af 14.11.2007 om tilladelse til at holde lukket i påsken på skærtorsdag, langfredag og påskelørdag.

I henhold til vedtægterne for I/S Vestbad skal ændringer i åbningstiden, jfr. § 15, forelægges interessentkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ansøgningen imødekommes.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Den Selvejende Institution, Foreningshuset Højnæsvej - ny struktur for det fremtidige samarbejde.
Sag nr. 63

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har på baggrund af henvendelse fra Bestyrelsen for Den Selvejende Institution, Foreningshuset Højnæsvej udarbejdet forslag til det fremtidige samarbejde, hvorved alle foreningerne sikres en ramme for deres daglige virke, samt at den nuværende fleksibilitet i foreningernes brug af huset opretholdes.

Der er i forslaget sket ændringer i forhold til det p.t. aftalte, hvilket er begrundet i ønsket om at styrke anvendelsen af fælleslokaler m.v. ved
en udgiftsneutral finansiering.

Ændringerne er baseret på eksterne vurderinger af kvadratmeterlejen og udgiften til de enkelte rengøringsarealer.

Sagen har været behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 20.11.2007, som har anbefalet sagen, idet driftsaftale forelægges til endelig godkendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at det udarbejdede forslag til ny struktur for det fremtidige samarbejde godkendes,
  2. at det udarbejdede forslag til ny struktur danner grundlag for tilskudsberegningen med virkning fra 01.01.2008,
  3. at det af borgmesteren i notat af 04.11.2007 givne tilskudstilsagn for 2007 til delvis dækning af el-regning godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status på 2007 samt forslag for 2008
Sag nr. 64

Sagens kerne

I december 2006 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2007. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2007 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2008 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2007 til 2008.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan 2007 tages til efterretning,
  2. at forslag til Serviceplan 2008 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 65

Sagens kerne

Godkendelse af Strategi 2007.

Jf. planloven skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi og en Agenda 21 – strategi inden udgangen af 2007.

En planstrategi og en Agenda 21 – strategi for Rødovre Kommune er indarbejdet og indeholdt i vedlagte Strategi 2007.

Strategi 2007 indeholder:

En beskrivelse af de emner, der skal arbejdes med de næste år, og som skal supplere Kommuneplan 2006 – 2018 til en ny Kommuneplan 2010 – 2022. En ny stor planlægningsopgave i forbindelse med arbejdet bliver indarbejdelse af en del af regionplanens retningslinier i den nye kommuneplan, ligesom der vil blive sat fokus på forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer.

Beslutning om revisionsmetode. Kommuneplan 2006 – 2018 forudsættes revideret i sin helhed.

Oplysninger om planlægningen siden sidst.

Rødovre Kommune har i et samarbejde med de øvrige Vestegnskommuner udarbejdet en fælles planstrategi for Vestegnen. Den fælles planstrategi er ikke indarbejdet i Strategi 2007, men foreslås offentliggjort som baggrundsnotat.

Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 26.06.2007, at Strategi 2007 offentliggøres i januar 2008 med en frist på 8 uger.

Den egentlige debat om planrevisionens målsætninger (borgermøder m.m.) forudsættes at ske i forbindelse med offentliggørelse af forslag til Kommuneplan 2010 – 2022.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at Strategi 2007 vedtages og offentliggøres, samt
  2. at der fastsættes en frist på 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag mv. til den offentliggjorte Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 66

Beslutning

Taget til efterretning.