Kultur- og Fritidsudvalget

13-01-2009

Sager 1 - 6

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

B.77 - flytning og indretning af nye klublokaler, regnskab
Sag nr. 2

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling den 27.11.2007 1.040.000 kr.
Forbrug 1.197.624 kr.
Merforbrug 157.624 kr.
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at regnskabet godkendes, og
  2. at merforbruget på 157.624 kr. afholdes af kassebeholdningen 2008.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Ting taler - børn, klima og skraldekunst i Rødovre
Sag nr. 3

Sagens kerne

Heerup Museum har sammen med Vestforbrænding, Ballerup Kommune og CCPA – Open Fun Footballschool udarbejdet et formidlingsprojekt for børn i alderen 8-12 år med titlen ”Ting taler – børn, klima og skraldekunst”.

Målet er at skabe en global platform for børn, hvor de kan komme til orde med deres idéer, bekymringer og fremtidsdrømme i forhold til, hvordan klima/miljøforureningen globalt og lokalt påvirker den verden, de lever i og skal leve i fremover.

Det indirekte formål med projektet er at skabe bred interesse i det globale civilsamfund for klima- og miljøspørgsmål og sætte fokus på børnene som fremtidens borgere. Redskabet er kunsten og dialogen omkring den kunstneriske skabelse.

Projektet omfatter et undervisningsforløb for skoleklasser - tænk internationalt, en webportal, en udstilling af børnenes skraldemodeller, en børneklimakonference med mere.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

   
at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning (til Økonomiudvalget).

Folkeoplysning - retningslinier for tilskud til frivillige folkeoplysende foreningsarbejde
Sag nr. 4

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet forslag til ændring og præcisering af reglerne for tilskud til ”Enkeltstående arrangementer/grupperejser” og ”Transporttilskud” jfr. de p.t. gældende retningslinier § 5 for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger.

Baggrunden for ændringerne er ønsket om en større fleksibilitet samt en præcisering af de p.t. gældende retningslinier.

Sagen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 09.12.2008, hvor sagen blev anbefalet fremsendt til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Etablering af 2 kunstgræsbaner m.v. på Espelundens Idrætsanlæg
Sag nr. 5

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med projektgruppen og ekstern rådgiver afholdt licitation på etablering af 2 kunstgræsbaner på de p.t. etablerede grusbaner på Espelundens Idrætsanlæg.

Herudover skal der i projektet indgå en udskiftning af 18 lysarmaturer samt indkøb af maskiner og teknisk udstyr.

Der er i budget 2009 afsat 8.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er medfinansiering fra Boldklubben Avarta og Dansk Boldspil Union til projektet.

Den samlede udgift til etablering af de 2 kunstgræsbaner inklusiv de nye lysarmaturer samt maskiner og teknisk udstyr, herunder skur til opbevaring udgør:
5.701.650 kr.til 2 FIFA 2** kunstgræsbaner
350.000 kr.til maskiner og teknisk udstyr
100.000 kr.skur til opbevaring af maskiner.
320.000 kr.til nye lysarmaturer
490.000 kr.til ekstern rådgiver
6.961.650 kr.til det samlede projekt
- 1.000.000 kr.indtægtsbevilling jfr. ovenfor
5.961.650 kr.nettoudgift.
Der er for investeringsoversigt II anført, at beløbet er frigivet i forbindelse med budgetvedtagelsen, jfr. det vedtagne budget 2009, side 127.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  1. at tidsplan for arbejdet godkendes,
    at der etableres 2 stk. TB2 FIFA ** baner på de p.t. eksisterende grusbaner i Espelundens Idrætsanlæg,
  2. at der foretages en udskiftning af 18 lysarmaturer med videre samt indkøb af maskiner og teknisk udstyr til den fremtidige pasning af de 2 kunstgræsbaner, herunder etablering af opbevaringsmulighed i Espelunden.

Beslutning

Anbefales (til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 6

Beslutning

Taget til efterretning.