Teknik- og Miljøudvalget

12-02-2008

Sager 13 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 13

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik: Status 2007 og Handleplan 2008
Sag nr. 14

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.10.2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik som forberedelse til kommunernes øgede ansvar for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.

Den 19.12.2006 blev Handleplan for Sundhedspolitikken 2007 vedtaget i Kommunalbestyrelsen (sag nr. 204).

Første år med Sundhedspolitikken er gået, og der fremlægges en status for Handleplan 2007.

Samtidig er der udarbejdet forslag til Handleplan 2008, hvor de prioriterede indsatser er skitseret.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvlaget.

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at status for Handleplan 2007 tages til efterretning
    
 2. at Handleplan for Sundhedspolitikken 2008 godkendes

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Aftalestyring for enhederne på Teknik- og Miljøområdet 2008
Sag nr. 15

Sagens kerne

Aftalestyring i Rødovre Kommune skal skabe synlighed og gensidig accept af enhedens særlige fokusområder, mål og resultater. Aftalerne indeholder fokusområder fra henholdsvis direktionen, fagcheferne og enhederne hvorved der opnås en sammenkædning af kommunens målsætninger fra det overordnede niveau til det udførende niveau.

Der gives en orientering om indholdet af de aftaler, der er indgået på Teknik- og miljøområdet.

Direktionen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillæg 2 til Kommuneplan 2006-2018
Sag nr. 16

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2006-2018.

Kommuneplanforslaget omhandler område 4D10, Rødovre Parkvej – Skovmoseskolen og en ændring af afgrænsningen mellem område 4D10 Rødovre Parkvej – Skovmoseskolen og 4D11 Rødovrehallen m.m.

Kommuneplantillægget muliggør yderligere bebyggelse ved at fastlægge en bebyggelsestæthed på 40 % for område 4D10 Rødovre Parkvej – Skovmoseskolen. Kommuneplan 2006-2018 tillader ikke opførelse af ny bebyggelse.

Der er gennemført en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planen ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 -2018 for Skovmoseskolen ved Rødovre Parkvej vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 12.03.2008 - 08.05.2008, samt
    
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Forslag til Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen
Sag nr. 17

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen med henblik på fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering på baggrund af en screening af lokalplanforslag med en 4 ugers klagemulighed.

Lokalplanforslaget omfatter matr. nr. 12 ar, 12 ef og del af 12 ag samt del af et offentligt stiareal litra ”bt” alle af Rødovre by, Rødovre.

Rødovre Kommune ejer hele arealet.

Lokalplanforslaget muliggør byggeri af to sammenbyggede træningshaller og en ny børneinstitution.

Teknisk Forvaltning indstiller,

   
 1. at Forslag til lokalplan 120 for offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 12.03.2008 – 08.05.2008, samt
     
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Regulativ for områdeklassificering
Sag nr. 18

Sagens kerne

Ny lovgivning betyder at jord i byzone områdeklassificeres som lettere forurenet. Rødovre Kommune er forpligtet til at inddrage områder med lettere forurenet jord udenfor byzone i områdeklassificeringen i et regulativ.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til regulativ for områdeklassificering sendes i høring.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Regulativ for anmeldelse af flytning af jord i Rødovre Kommune
Sag nr. 19

Sagens kerne

Ny lovgivning betyder at Rødovre Kommune er forpligtet til at udarbejde et regulativ for flytning af jord indeholdende et skema til anmeldelse af flytning af jord.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til regulativ for anmeldelse af flytning af jord godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Miljølaboratoriet I/S
Sag nr. 20

Sagens kerne

Godkendelse af reviderede vedtægter for Miljølaboratoriet I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at de reviderede vedtægter godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Parkeringsbekendtgørelse
Sag nr. 21

Sagens kerne

Ved årsskiftet 2006/2007 blev Rødovre Kommune en del af den nye Københavns Vestegns Politikreds. Politikredsen ønsker enslydende parkeringsbekendtgørelser for køretøjer med en vægt over 3500 kg, påhængskøretøjer, motorredskaber og traktorer. Parkeringsbekendtgørelsen giver politiet mulighed for at pålægge ovennævnte køretøjer en afgift, hvis de parkerer på vejarealet i tidsrummet 19.00- 07.00.

Parkeringsbekendtgørelsen ændrer ikke på muligheden for at parkere i Rødovre Kommune, men erstatter blot de tidligere parkeringsbekendtgørelser, der var gældende i de kommuner, der er omfattet af den nye Københavns Vestegns Politikreds.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der tages beslutning om, at vedtage den af politiet foreskrevne parkeringsbekendtgørelse.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Miljøzonen omkring København
Sag nr. 22

Sagens kerne

Københavns Kommune har besluttet sig for, at etablere en miljøzone omkring kommunen. Efter først at have lagt miljøzonen ved Ring 2, kommunegrænsen mod Frederiksberg og Vejlands Allé på Amager, ønsker Københavns Kommune nu at udvide den til kommunegrænsen.

Københavns Kommune har fremsendt et baggrundsnotat og skilteplaner, med forslag til en fremtidig placering af skiltene ved kommunegrænsen til Rødovre, som forvarsling om, at man nu kører ind i miljøzonen.
Københavns Kommune har snarest behov for en tilkendegivelse om, hvorvidt Rødovre Kommune er positive eller ej over for en eventuel udvidelse af miljøzonen og skilteplacering.

Rødovre Kommune har, på et møde med Københavns Kommune den 07.01.2007, gjort opmærksom på, at vi finder en placering af forvarslingsskilte ved M3 mere hensigtsmæssig, idet trafikanterne herved har en reel mulighed for at køre alternative veje, og derved undgå omvejskørsel i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at Rødovre Kommune er positivt indstillet over for en udvidelse af miljøzonen i Københavns Kommune til kommunegrænsen, samt opsætning af ”miljøzoneskilte” i Rødovre Kommune ved kommunegrænsen, med for-varsling ved M3.
    
 2. at Rødovre Kommune tilskriver miljøministeren med henblik på en udvidelse af miljøzonen til ligeledes at være gældende for Rødovre Kommune.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Fredningsforslag for Vigerslevparken, Grøndalsparken mv. i Københavns Kommune - forespørgsel om supplerende fredning af arealer i Rødovre Kommune.
Sag nr. 23

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget forespørgsel fra Roskilde Miljøcenter om, hvorvidt Rødovre Kommune ønsker at udarbejde et fredningsforslag for Stadionparken, træningsbanerne ved Elstedvej, minde arealer langs stien nord for Jyllingevej samt en stiadgang ved Auroravej til supplering af Københavns Kommune og Danmark Naturfredningsforenings forslag om ændring af fredningerne af parkerne langs Harrestrup Å i Københavns Kommune.

Da Københavns Kommune har været undervejs med en udviklingsplan for deres områder gennem de sidste 2 år, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at indgå i en samlet fredning.

Teknisk Forvaltning skønner endvidere, det er muligt at sikre en sammenhæng med de nuværende fredninger, og har for at sikre sammenhængen på tværs af kommunegrænsen deltaget ved udarbejdelsen af udviklingsplanen for Københavns Kommunes arealer.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der sendes et afslag til Miljøcenter Roskilde om at udarbejde et supplerende fredningsforslag for tilgrænsende arealer i Rødovre Kommune.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Klagesag - udskiftning samt finansiering af raftehegn
Sag nr. 24

Sagens kerne

Ved Broparkens opførelse i slutningen af 60érne opsættes, på en del af strækningen, en støttemur på kommunens grund ind imod rækken af ejendomme mod Slotsherrensvej. Der opsættes også på dette tidspunkt et raftehegn på samme strækning. I 2002 er hegnet på grund af alder i en sådan forfatning at det giver anledning til en klage. Efterfølgende har det nye byggeri på Broparken sat sagen i stå.
Byggeriet er nu færdigt og beboerne ønsker sagen endeligt afgjort.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at tilbyde at fjerne hegnet for de beboere der måtte ønske det.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

RKF - konvertering af Islevvænge og Tinderhøj Skole fra naturgas til fjernvarme
Sag nr. 25

Sagens kerne

Stillingtagen til projektforslag om ændring af opvarmningsform fra naturgas/el- og petroleums opvarmning til fjernvarme for ”Islevvænge” (Fortvej/Tårnvej/Knudsbølvej) samt Tinderhøj skole.

Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at området ændres fra naturgasforsyning m.v. til fjernvarmeforsyning, samt
    
 2. at projektforslaget sendes til høring hos HNG, E.ON og VEKS.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Spildevandscenter Avedøre I/S - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 26

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som er Rødovre Kommunes finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S i 2008 samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S, samt
    
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr., som er afsat i investeringsoversigten 2008.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering af vandledninger - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 27

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 5.442 mio. kr. til at fortsætte renoveringen af vandledningsnettet i 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,

  
 1. at der gives en anlægsbevilling på 5.442.000 kr. til renovering af vandledninger, samt
    
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 5.442.000 kr., som er afsat i Investeringsoversigten 2008 med henholdsvis 3.442.000 kr. til Renovering af vandledningsnet og 2.000.000 kr. til Vandforsyning.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 28

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK