Teknik- og Miljøudvalget

05-12-2006

Sager 111 - 116

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 111

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status for 2006 og forslag for 2007
Sag nr. 112

Sagens kerne

I december 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen en Serviceplan for 2006. Serviceplanen fungerer som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for liv i byen, og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2006 samt et forslag til opgaver, der prioriteres i 2007 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2006 til 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
  1. at status på Serviceplan for 2006 tages til efterretning, samt
  2. at forslag til Serviceplan for 2007 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Handleplan for sundhedspolitikken 2007
Sag nr. 113

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.10.2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik.
Der er nu udarbejdet forslag til en handleplan for 2007, hvor de indsatser der foreløbig er prioriteret er skitseret.

Handleplan for sundhedspolitikken forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at handleplanen for sundhedspolitikken 2007 godkendes,
  2. at der nedsættes et administrativt sundhedsråd på tværs af kommunens forvaltninger, samt
  3. at der af rammen til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 afsættes 30.000 kr. til abonnement på ”Ung dialog”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget). Svend Erik Pedersen (F) tog forbehold.

Reorganisering af Projekt Vestvolden
Sag nr. 114

Sagens kerne

Projekt Vestvolden har i en årrække været et beskæftigelsesprojekt for ledige i Rødovre Kommune. Projektet har været administreret i samarbejde med blandt andet Københavns Amt og Arbejdsformidlingen med en nedsat styregruppe som projektansvarlig. Kommunalreformen medfører krav om reorganisering af projektet. Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet en ny projektbeskrivelse, der foreslår projektet anvendt til målgrupper, der er omfattet af Beskæftigelsesministeriets ”Ny Chance til alle” og foreslår samtidig den hidtidige styregruppe nedlagt.

Sagen fremlægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at Projekt Vestvolden videreføres som beskrevet, under ledelse af Rødovre Jobcenter,
  2. at Styregruppen for Projekt Vestvolden nedlægges, samt
  3. at der nedsættes en Koordinationsgruppe med ansvar for de praktiske plejeopgaver på Vestvolden og med deltagelse fra Teknisk Forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ansøgning om fritagelse af vandafgifter som følge af ledningsbrud - Ejerforeningen Valhøjs Allé 88-90
Sag nr. 115

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om fritagelse for vandafgifter.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der i lighed med tidligere sager, og i overensstemmelse med den tidligere trufne beslutning, ikke gives reduktion i betaling af vandafgifterne.

Beslutning

Tiltrådt.

Diverse
Sag nr. 116

Beslutning

Intet.