Teknik- og Miljøudvalget

14-02-2006

Sager 12 - 23

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 12

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hvidovrevej 15 A og B, dispensation fra Byplan 2 og Kommuneplan 2002 - 2014 til indretning af kontorer og boliger
Sag nr. 13

Sagens kerne

Fornyet stillingtagen til ansøgning om dispensation fra Byplan nr. 2 og fravigelse fra Kommuneplan 2002 – 2014 til henholdsvis en arealoverførsel og en overskridelse af den maksimale bebyggelsesprocent. Den ønskede arealoverførsel vil betyde en grundstørrelse for Hvidovrevej 15B på 624 m2 og det forelagte skitseprojekt for Hvidovrevej 15A vil medføre en bebyggelsesprocent på 43. Efter den første behandling i TMU den 13.09.2005 har dispensationsansøgningen været sendt ud i nabohøring i perioden 06.10.2005 – 31.10.2005, hvor der er indgået 6 høringssvar. Sagen forelægges udvalget til fornyet stillingtagen sammen med de indkomne høringssvar.2 til den foreslåede arealoverførsel mellem grundene, samt Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der meddeles dispensation fra byplanens bestemmelse om en mindstegrundstørrelse på 700 m
  2. at der fraviges med 3 % fra kommuneplanens rammebestemmelse om en maksimal bebyggelsesprocent på 40 til at indrette boliger og kontor i den eksisterende bygning på ejendommen Hvidovre 15A.

Beslutning

Godkendt.

Roskildevej 382-388- Dispensation til etablering af taglejligheder
Sag nr. 14

Sagens kerne

På vegne af Ejerforeningen Roskildevej 382-388 har tegnestuen Trio Syd den 08.11.05 ansøgt om dispensation fra rammebestemmelserne for delområde 4B09 i Kommuneplan 2002 – 2014. Formålet er at bebygge hele tagfladen på ejendommen Roskildevej 382-388 med tagboliger og samtidig tilføre ejendommen et glasbeklædt elevator- og trappetårn ved den nordlige gavl. Efter møde i Teknisk Forvaltning den 05.12.2005 ønskes ansøgningen i brev af 19.12.2005 opretholdt med nogle tilføjelser og alternative forslag vedrørende antal boliger. Ansøgningen er siden konkretiseret med brev af 13.01.2006, som indeholder ønsket om tilladelse til et projekt med 16 boliger. Den oprindeligt planlagte bebyggelse af tagfladen med boliger vil føre til en overskridelse af bebyggelsesprocenten på 60 for delområde 4B09 med min. 5,5 %. Der søges om dispensation fra rammebestemmelsen, for at kunne gennemføre projektet. Teknisk Forvaltning indstiller, at der ikke meddeles dispensation fra den i kommuneplanen fastlagte bebyggelsesprocent på 60 for delområde 4B09.

Beslutning

Forvaltningens indstilling anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Islevdalvej 113-117 - Dispensation til facadebeklædning
Sag nr. 15

Sagens kerne

Der søges om dispensation fra Lokalplan 70 til ændret facadebeklædning. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 70 til ændret facadebeklædning.

Beslutning

Godkendt

Højnæsvej 40 - Dispensation til antennehøjde
Sag nr. 16

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om dispensation fra Lokalplan 71 til opsætning af en 24 m høj antennemast. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles afslag på dispensation til opsætning af en 24 m høj antennemast.

Beslutning

Forvaltningens indstilling godkendt.

Bjødstrupvej 7F - Dispensation til tilbygning
Sag nr. 17

Sagens kerne

Stillingtagen til ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning til eksisterende bebyggelse på ejendommen Bjødstrupvej 7F. Projektet er i strid med Lokalplan 95, hvor der kun må opføres åbne, overdækkede terrasser. Projektet kræver en dispensation fra lokalplanen. Teknisk Forvaltning indstiller, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 95, §7.10 til at opføre en tilbygning på 19 m2 istedet for en åben overdækket terrasse.

Beslutning

Godkendt.

Blistrupvej 14 - Påtaleret til tinglyst deklaration om bebyggelse i forhold til grundareal
Sag nr. 18

Sagens kerne

Stillingtagen til anvendelse af påtaleret til deklaration tinglyst den 02.09.1953 for Blistrupvej. Ejeren ønsker at opføre en tilbygning på 79 m med ateliervindue i taget i strid med deklarationen. Teknisk Forvaltning indstiller
  1. at det meddeles ansøger, at kommunen ikke ønsker at gøre brug af sin påtaleret til deklarationen.

Beslutning

Udsat til næste møde.

Private fællesveje - tilstandsrapport 2005 - vejsyn
Sag nr. 19

Sagens kerne

Rødovre Kommune afholdt den 13.10.2005 vejsyn på de private fællesveje Brunevang (sydlige strækning), Juelsmindevej 45-65, Fortly 11-37 og Jyllingevej 140-150. Teknisk Forvaltning har på baggrund af modtagne indsigelser og ændringsforslag udarbejdet nye forslag til udgiftsfordeling. Forslagene fremlægges med anbefaling af, at der afsiges foreløbige vejkendelser med de nye forslag til udgiftsfordeling. Teknisk Forvaltning indstiller, at der afsiges foreløbige vejkendelser i henhold til Teknisk Forvaltnings reviderede forslag af januar 2006 for de private fællesveje:
  1. Brunevang (strækningen mellem Islevbrovej og Harrestrup Å)
  2. Fortly 11-37
  3. Juelsmindevej 45-65
  4. Jyllingevej 140-150

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning.

Tillæg til anlægsbevilling til udgifter til forureningsoprensning på genbrugsstationen
Sag nr. 23

Sagens kerne

Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling på Rødovre Kommunes Genbrugsstation på 1.300.000 kr. Merudgifterne vedrører oprensning af forurening, erstatningsmaterialer og deraf fremkomne ekstraydelser til entreprenørarbejde, kørsel og deponering af forurenet jord. Endvidere ansøges der om frigivelse af rådighedsbeløb på 1.300.000 kr. Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der gives en tillægsbevilling på i alt 1.300.000 kr. til udgifter til oprensning af forurening, erstatningsmaterialer og deraf fremkomne ekstraydelser til entreprenørarbejde, kørsel og deponering af forurenet jord,
  2. at tillægsbevillingen finansieres af overskud på driften for renovation i 2005, samt
  3. at rådighedsbeløbet på 1.300.000 kr. frigives.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK