Teknik- og Miljøudvalget

16-01-2007

Sager 1 - 6

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 1

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Hjortevænget - Tillæg til Lokalplan 75
Sag nr. 2

Sagens kerne

Stillingtagen til forslaget Tillæg til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget.

Lokalplantillægget er en opfølgning på et forbud efter Planlovens § 14, som Kommunalbestyrelsen nedlagde den 13.02.2006 mod opførelse af et udhus på Nørregårdsvej 283.

Forbuddets retsvirkninger ophører den 31.01.2007 og kan ikke forlænges.

Lokalplantillæggets formål er, at tydeliggøre bestemmelserne i Lokalplan 75 i overensstemmelse med § 14 forbuddet.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslaget Tillæg til Lokalplan 75 for rækkehusbebyggelsen Hjortevænget vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Skiltemanual for erhvervsområder
Sag nr. 3

Sagens kerne

Udsendelse af forslag til en manual for skiltning i erhvervsområder til høring i Erhvervsrådet.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til manual for skiltning i erhvervsområder samt forslag til handlingsplan sendes i høring i Erhvervsrådet.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Drift og vedligeholdelse af signalanlæg på de tidligere amtsveje
Sag nr. 4

Sagens kerne

Sammen med amtsvejene overtager Rødovre Kommune 24 signalanlæg fra amtet. Anlæggene hænger sammen efter et samordningssystem, der forbinder alle signalanlæg på amtsvejene gennem flere kommuner.

I henhold til delingsaftalerne overtager staten ved Vejdirektoratet pr. den 01.01.2007 ansvaret for overvågning og styring af samtlige signalanlæg på amtsvejene. Kommunerne skal indgå aftale med Vejdirektoratet om konkrete vilkår vedr. statens styring og vedligeholdelse af anlæggene for overgangsåret 2007 og fremover.

Endelig stillingtagen til fremtidig samarbejde mellem Rødovre Kommune og Vejdirektoratet efter 2007 afventer afklaring af betingelser og økonomi i samarbejdet. Dette forventes afklaret i løbet af 2007.

Det skal præciseres, at fra den 01.01.2007 og fremover vil Rødovre Kommune fortsat være myndighed og ejer af signalanlæggene.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at 2007 betragtes som et overgangsår, hvor Vejdirektoratet overtager ansvaret for overvågning, drift og vedligeholdelse af signalanlæggene på amtsvejene, som beskrevet i notatets nævnte model 2.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Renovering af kloakledninger 2007 - ansøgning om anlægsbevilling
Sag nr. 5

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til genoptagelse af renoveringsarbejderne af kloakledningerne i 2007.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  1. at der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til fortsættelse af renoveringsarbejder på kloakledninger som det fremgår af tilstandsrapporten fra 2005 og 2006, samt
  2. at der frigives rådighedsbeløb på 4.000.000 kr., som er afsat i investeringsoversigten 2007.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Diverse
Sag nr. 6

Beslutning

Taget til efterretning.