Teknik- og Miljøudvalget

09-06-2009

Sager 50 - 58

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 50

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Kompetence og ansvar for brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg (RKI)
Sag nr. 51

Sagens kerne

En tværgående arbejdsgruppe i kommunen har vurderet fordele og ulemper ved forskellige modeller for decentralisering af rengørings- og vedligeholdelsesopgaver på idrætsanlæggene.

Sagen forelægges samtidig for Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Direktionen indstiller,
 1. at budgetansvaret for rengøring og vedligeholdelse af de udendørs arealer på anlæggene flyttes til RKI på vegne af de 6 brugerbestyrelser. Der gives en udgiftsbevilling til Kultur og Fritidsudvalget på 5.127.600 kr. i 2009, og tilsvarende udgiftsbevilling til Økonomiudvalget på -5.127.600 kr. i 2009. Den varige effekt af bevillingsændringerne søges indarbejdet i budgetlægningen for 2010 og frem.

  Hvis budgetansvaret flyttes som følge af punkt 1, indstilles det,
          
 2. at de to leverandører for rengøring og vedligeholdelse sikres et budgetgrundlag i henhold til den samarbejdsaftale, Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet i fællesskab,
 3. at de ændrede rammer for bestyrelsernes arbejde træder i kraft fra 01.07.2009, samt
 4. at evalueringen af brugerbestyrelserne ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg udskydes til 2011. Den oprindelige beslutning var at brugerbestyrelserne skulle evalueres ved valgperiodens udløb, men evalueringen bør udsættes i lyset af de ændrede rammer for decentraliseringen.

Beslutning

Anbefales. (Til økonomiudvalget). Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold.

Høringssvar til Københavns Kommunes forslag til Kommuneplan 2009
Sag nr. 52

Sagens kerne

Københavns Kommunes forslag til kommuneplan 2009 er i høring fra den 14.04.2009 til den 15.06.2009.

Teknisk Forvaltning har den 06.05.2009 afholdt møde med projektlederen for Københavns Kommuneplan for at koordinere planlægning som kan berøre begge parter i de nye kommuneplaner i overensstemmelse med kravet herom i planloven. De indstillede forslag til bemærkninger blev drøftet på mødet.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at der indsendes bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til kommuneplan 2009 vedrørende 1. Naturbeskyttelsesinteresser, 2. Cykelruter, 3. Langsigtet udvidelse af metrosystemet, og 4. Forbudszone mod tung trafik.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Ændringer af affaldsregulativer
Sag nr. 53

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har fundet anledning til at revidere regulativerne for henholdsvis husholdningsaffald og erhvervsaffald. Revisionen er foranlediget af ny lovgivning om bl.a. producentansvar for indsamling af batterier og akkumulatorer og igangsættelse af forsøgsordning for husstandsindsamling af bioaffald og papir. Regelsættet, der knytter sig til forsøgsordningen er udformet som et tillæg til Regulativ for Husholdningsaffald.

Der er endvidere sket en gennemskrivning af begge regulativer, inklusiv Ordensreglement for genbrugsstationen, med det formål at tilrette regler, der i den daglige forvaltningspraksis har vist sig at være uhensigtsmæssige.

Det forventes, at der i forbindelse med udsendelse af statslige ”standardregulativer” vil ske en mere gennemgribende revision af begge regulativer i 2009/2010 afhængig af tidspunktet for standardregulativernes færdiggørelse i Miljøministeriet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Regulativ for Husholdningsaffald godkendes,
 2. at Tillæg 1 til Regulativ for Husholdningsaffald om Forsøgsordning for husstandsindsamling af bioaffald og papir godkendes, samt
 3. at forslag til Regulativ for Erhvervsaffald godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Spildevandscenter Avedøre I/S - Godkendelse af forslag til Budget 2010
Sag nr. 54

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til Budget 2010 for Spildevandscenter Avedøre I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at forslag til Budget 2010 for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes uden bemærkninger.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Klimapolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 55

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Forslag til Klimapolitik. Klimapolitikken kan medvirke til at synliggøre Rødovre Kommunes engagement i klimaudfordringerne, og klimapolitikken giver mulighed for at sikre systematik i arbejdet med forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer. Forslaget til Klimapolitik har været i offentlig høring i perioden 06.04.2009 – 04.05.2009.

Der er indkommet høringssvar fra Agenda 21-gruppen, hvilket giver anledning til mindre ændringer i klimapolitikken.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til klimapolitikken vedtages endeligt med mindre ændringer, samt
 2. at Agenda 21-gruppen oplyses om, at deres bemærkninger er taget til efterretning, og at Teknisk Forvaltning kommenterer Agenda 21-gruppens bemærkninger som beskrevet i det vedlagte bilag ”Oversigt over indkomne bemærkninger og Teknisk Forvaltnings kommentarer”.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Kommunes Agenda 21-plan 2009/2010
Sag nr. 56

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2009/2010” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2008/2009 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2009/2010.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at ”Agenda 21-plan 2009/2010” godkendes.

Beslutning

Anbefales. (Til Økonomiudvalget).

Rødovre Landsby
Sag nr. 57

Sagens kerne

I Budget 2009 er der afsat 3 mio. kr. til Rødovre Landsby, og Teknisk Forvaltning har på denne baggrund udarbejdet vedlagte skitseprojekt for hele Rødovre Landsby.

Skitseprojektet er en konkretisering af retningslinierne i Lokalplan 66. Det forudsættes, at der i det videre projekteringsarbejde indgås et samarbejde med Rødovre Kirke, Rødovre Skole, Rødovregård og det tilgrænsende boligselskab.

Projektet omkring Rødovre Landsby kan opdeles i etaper, som kan udføres uafhængigt af hinanden, idet det ikke er muligt at udføre både vejprojekt, Heerups Plads og parkarealet inden for det afsatte rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at skitseprojektet godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde.

Beslutning

Godkendt med de foreslåede ændringer. Forelægges igen i august med to forslag, med og uden nyttehaver. Område 1. Heerups Plads mv. er første prioritet.

Diverse
Sag nr. 58

Beslutning

Taget til efterretning.