Økonomiudvalget

24-09-2008

Sager 252 - 272

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 252

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om kommissorium for en samlet Byvision for standsningsstederne langs Ring 3 i forbindelse med etablering af letbane
Sag nr. 253 (TMU 104/08)

Sagens kerne

Der er etableret et "Ring 3 Dialogprojekt” som et samarbejde mellem Miljøministeriets By- og Landskabsstyrelse, Region Hovedstaden, Lyngby-Tårbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Vallensbæk kommuner. 

Baggrunden herfor er, at en letbane vil være et afgørende bidrag til at løse trafikproblemer i hovedstadsområdet og muliggøre velbetjente, moderne byområder ved omdannelse af ældre erhvervsområder langs Ring 3.

Som en opfølgning på Fingerplan 2007 er det foreslået at parterne i dialogprojektet sammen udvikler en vision om byvækstpotentialet langs letbanen. Parterne har sammen formuleret oplæg til kommissorium m.v., som blev godkendt på Borgmesterforums møde den 24.06.2008, og herefter forudsættes behandlet af kommunalbestyrelserne i kommunerne med henblik på at byvisionen skal indgå i den igangværende kommuneplanlægning.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at kommissorium og tidsplan godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

I/S Vestbad - forslag til revision af vedtægter
Sag nr. 254 (KFU 60/08)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 28.08.2008 forslag til revision af vedtægter for I/S Vestbad.

Forslag til revision af vedtægter har været behandlet på bestyrelsens møde 22.08.2008, hvor det blev vedtaget at fremsende forslaget med anbefaling.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til revision af vedtægter for I/S Vestbad godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Espelundens Idrætsanlæg - etablering af spillertunnel, ansøgning om bevilling
Sag nr. 255 (KFU 61/08)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen søger om bevilling til etablering af spillertunnel ved Espelundens Idrætsanlæg begrundet i krav til sikkerhed ved afvikling af kampe, således at der kan foretages en sikring af spiller- og dommerpassage fra og til opvisningsbane i forhold til publikum.

I brev af 09.08.2007 ansøgte Rødovre Kommune Fredningsnævnet for København om tilladelse til etablering af spillertunnel, og godkendelse hertil blev meddelt i brev af 25.10.2007.

Borgmesteren har af hensyn til tidsplan, herunder specielt leveringstid på tunnelrør, givet godkendelse til igangsætning af arbejdet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den af borgmesteren meddelte godkendelse til igangsætning af arbejdet tages til efterretning,
   
 2. at projektforslag og tidsplan godkendes,
   
 3. at Teknisk Drift varetager opgavens gennemførelse,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 466.100 kr. til etablering af spillertunnel,
   
 5. at der gives en anlægsbevilling (indtægt) på - 60.000 kr. fra Boldklubben Avarta,
   
 6. at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 466.100 kr. og – 60.000 kr. i budget 2008,
   
 7. at der frigives rådighedsbeløb på 466.100 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
    
 8. at der frigives rådighedsbeløb på – 60.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Børneinstitutionen ved Valhøj Skole - indretning til brug for vuggestuebørn, regnskab
Sag nr. 256 (BSU 104/08)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
  
Bevilling 30.10.2007 1.410.000 kr.
Forbrug 584.207 kr.
Mindreforbrug 825.793 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 825.793 kr. tilgår kassen 2008.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Vuggestuen Solsikken (tidl. Agerkær Vuggestue) - skimmelrenovering, regnskab
Sag nr. 257 (BSU 105/08)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.

Anlægsbevilling:
Bevilling 29.01.2008 5.280.031 kr.
Forbrug 5.635.578 kr.
Merforbrug 355.547 kr.
 
Bevilling til øgede driftsudgifter:
Bevilling 29.01.20081.406.520 kr.
Forbrug 1.265.291 kr.
Mindreforbrug 141.229 kr.
Det samlede regnskab udviser et merforbrug på i alt 214.318 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes,
   
 2. at merforbruget på 355.547 kr. på anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen 2008, og
   
 3. at mindreforbruget på 141.229 kr. på driftsbevillingen tilgår kassen 2008.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovrevej 330 - etablering af Islemark Børneinstitution, regnskab
Sag nr. 258 (BSU 106/08)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 27.09.2005195.000 kr.
Bevilling 20.12.2005  10.977.000 kr.
I alt 11.172.000 kr.
Forbrug 11.259.630 kr.
Merforbrug 87.630 kr.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet godkendes, og
   
 2. at merforbruget på 87.630 kr. finansieres af kassebeholdningen 2008.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Børneinstitutionen Regnbuen / Menighedshuset - istandsættelse og indretning, ansøgning om bevilling
Sag nr. 259 (BSU 107/08)

Sagens kerne

Ansøgning om tillæg til den af Kommunalbestyrelsen givne anlægsbevilling af 29.01.2008 på 4.300.000 kr.

På grund af større renovering af hele taget på den af Rødovre Kommune købte ejendom, beliggende Rødager Allé 123, ansøges om tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr.

Merudgiften foreslås finansieret således, at den modtagne refusion fra Menighedshuset på 500.000 kr. tilgår anlægsbevillingen, og at de resterende 250.000 kr. afholdes af kassebeholdningen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 750.000 kr. Herefter udgør den samlede bevilling til istandsættelse og indretning 5.050.000 kr.,
   
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 750.000 kr. i budget 2008, og at rådighedsbeløbet frigives,
    
 3. at der gives en anlægsbevilling på -500.000 kr. (indtægt) samt at der afsættes rådighedsbeløb i budget 2008, og at rådighedsbeløbet frigives,
    
 4. at indtægten på 500.000 kr. anvendes til at finansiere tillæg til anlægsbevilling i punkt 1, og
    
 5. at den resterende del af tillæg til anlægsbevillingen på 250.000 kr. finansieres af kassebeholdningen 2008.
  
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Kvalitetsrapport for folkeskoleområdet, skoleåret 2007-2008
Sag nr. 260 (BSU 111/08)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har, med afsæt i Lov om folkeskole § 40 a samt Bekendtgørelse nr. 162 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i Kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, udarbejdet kvalitetsrapport for folkeskolerne i Rødovre Kommune, skoleåret 2007/2008.

Kvalitetsrapporten fremlægges til udvalgets behandling.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at kvalitetsrapporten 2007/2008 tages til efterretning, og
   
 2. at der udarbejdes en handlingsplan på tosprogsområdet. Handlingsplanen skal understøtte datagrundlag og opgørelsesmetoder på området, med henblik på at få en mere sikker afdækning af de tosprogede elevers faglige formåen og niveau.
  
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Huslejefastsættelse 2009 - Ældreboligerne Broparken
Sag nr. 261

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsendte budgetforslag for perioden 01.01.2009 – 31.12.2009.

Budgetforslaget er uændret i forhold til budget 2008. Det betyder, at den nuværende m2 pris på 753 kr. pr. m2 fortsætter uændret i 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på 753 kr. pr. m2 i Ældreboligerne Broparken for 2009.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Huslejefastsættelse 2009 - Ældrecenter Broparken
Sag nr. 262

Sagens kerne

Godkendelse af DAB´s fremsendte budgetforslag for perioden 01.01.2009 – 31.12.2009.

Budgetforslaget er uændret i forhold til budget 2008. Det betyder, at den nuværende m2 pris på 1.218 kr. pr. m2 fortsætter uændret i 2009.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede husleje på kr. 1.218 pr. m2 i Ældrecenter Broparken for 2009.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Kommunal overtagelse af ansvaret for vederlagsfri fysioterapi
Sag nr. 263 (SOSU 84/08)

Sagens kerne

Folketinget vedtog den 12. juni 2008 en ændring af Sundhedsloven vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Denne lovændring betyder, at kommunerne med virkning fra 1. august 2008 overtager ansvaret for- og udgifter til vederlagsfri fysioterapi.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen tages til efterretning
   
 2. at der gives en tillægsbevilling på 1,534 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, strukturkontonummer 04.62.82, beløbet finansieres af kassebeholdningen.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Pkt.1. Indstilles taget til efterretning.

Pkt. 2. Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Revision af kvalitetsstandarder 2008
Sag nr. 264 (SOSU 85/08)

Sagens kerne

Kommunens kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp skal revideres en gang om året. Der er forslag om enkelte ændringer samt forslag til overvejelse i forhold til serviceniveauet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de foreslåede ændringer drøftes,
   
 2. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra 1. juli 2008,
    
 3. at krav til leverandører og kvalitetsstandarder sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet,
    
 4. at udtalelserne fra SeniorRådet og Handicaprådet forelægges på den politiske møderække i oktober 2008,
    
 5. at krav til leverandører og kvalitetsstandarderne træder i kraft fra 1. november 2008,
    
 6. at sagen genfremlægges i april 2009 med henblik på at vurdere effekten af de tiltag, der igangsættes/er igangsat.
  
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ombygning og modernisering af Rødbo
Sag nr. 265 (SOSU 86/08)

Sagens kerne

Fornyet stillingtagen til valg af model for om- og tilbygning samt nybygning.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Rødbo ikke om- og tilbygges men i stedet opføres som nybygning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Godkendelse af ældrecenteret Broparken som leverandør af hjemmehjælp
Sag nr. 266 (SOSU 87/08)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til godkendelse af Ældrecenter Broparken som leverandør af hjemmehjælp til beboerne i ældreboligerne Slotsherrens Vænge 2e.

Social og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Ældrecenter Broparken godkendes som leverandør af hjemmehjælp til beboerne i ældreboligerne Slotsherrens Vænge 2e.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Udkast til Sundhedsaftale fra 1. oktober 2008 til 31. december 2011
Sag nr. 267 (SOSU 90/08)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 12. august 2008 (sag nr. 77) forslag til revideret sundhedsaftale version 1.1 indgået mellem Region Hovedstaden og Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte, at sundhedsaftalen skulle sendes til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er efterfølgende indkommet høringssvar fra alle 3 råd.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringssvarene drøftes,
   
 2. at forslag til revideret sundhedsaftale version 1.1 godkendes.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Bedre tværfaglig indsats - puljeansøgning
Sag nr. 268 (SOSU 93/08)

Sagens kerne

Med henblik på at implementere de redskaber og modeller som Rødovre Kommune var med til at udvikle i Projekt Bedre Tværfaglig Indsats iværksat af Servicestyrelsen i september 2006, er der ansøgt om midler fra en udbudt pulje af Velfærdsministeriet.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orientering om ansøgning om puljemidler tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Beskæftigelsesplan 2009
Sag nr. 269 (BEU 38/08)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Beskæftigelsesplan 2009 for Rødovre Jobcenter til endelig godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget behandlede udkast til Beskæftigelsesplan 2009 på mødet den 13. maj 2008 (sag nr. 20).

Beskæftigelsesplanen har været i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at Beskæftigelsesplan 2009 for Rødovre Jobcenter endelig godkendes.

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Beretning nr. 4. Afsluttende revision i perioden april til juli 2008
Sag nr. 270

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 4 vedrørende afsluttende revisionsbesøg i perioden april til juli 2008 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2007.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at beretning nr. 4 vedrørende afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 tages til efterretning, samt
   
 2. at regnskab 2007 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Justering af Principper for Økonomistyring (PFØ)
Sag nr. 271

Sagens kerne

Justering af Principper for Økonomistyring.

Direktionen indstiller,
at de justerede Principper for Økonomistyring tiltrædes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Diverse
Sag nr. 272

Beslutning

Taget til efterretning.