Økonomiudvalget

13-12-2006

Sager 241 - 264

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 241

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Afklaring af samarbejde med Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn
Sag nr. 242

Sagens kerne

Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn har på sit Styringskomitémøde den 05.09.2006 vedtaget en navneændring til Vestegnssamarbejdet tillige med flere grundlæggende strukturændringer.

I forhold til det oprindelige grundlag for Erhvervsknudepunktet er antallet af emner i samarbejdet blevet udvidet, udvalgsstrukturen er blevet fastere, sagsgangene tungere og høringsprocedurerne flere.

Kommunalbestyrelsen bør derfor have lejlighed til at drøfte Rødovre Kommunes tilknytning til og indsats i Erhvervsknudepunktet (Vestegnssamarbejdet).

Borgmesteren indstiller,

at samarbejdet med Erhvervsknudepunktet Hovedstadens Vestegn drøftes.

Beslutning

Indstilles godkendt, at Rødovre Kommune udtræder af Vestegnssamarbejdet, idet der ønskes oprettet et mere uformelt samarbejde. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udpegning af medlemmer til taksations- og overtaksationskommissioner efter lov om offentlige veje
Sag nr. 243

Sagens kerne

Transport- og Energiministeriet har ved skrivelse af 14.11.2006 anmodet om udpegning af 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen og 1 person til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen.

Ministeriet skal desuden henlede opmærksomheden på vejlovens § 60, stk. 3, hvoraf det samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge hverv.

Det er intet krav, at repræsentanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der udpeges 2 personer til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen for Hovedstadsområdet, samt
 2. at der udpeges 1 person til optagelse på liste over medlemmer af overtaksationskommissionen for Hovedstadsområdet.

Beslutning

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Udpegning af medlemmer til ekspropriations- og taksationskommissioner efter lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom
Sag nr. 244

Sagens kerne

Transport- og Energiministeriet har ved skrivelse af 14.11.2006 anmodet om udpegning af 1 person til optagelse på liste over medlemmer af ekspropriationskommissionen og 1 person til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen.

Ministeriet henleder opmærksomheden på statsekspropriationslovens § 10, stk.3, hvorefter det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksationskommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til begge erhverv.

Det er intet krav, at repræsentanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der udpeges 1 person til optagelse på listen over medlemmer af ekspropriationskommissionen for Øerne, samt
 2. at der udpeges 1 person til optagelse på liste over medlemmer af taksationskommissionen for Sjælland.

Beslutning

Pkt. 1: Ole Mathiassen (B) indstilles udpeget. Pkt. 2: Per Biener (A) indstilles udpeget. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - ud- og ombygning - ansøgning om rådighedsbevilling 2007
Sag nr. 245 (KFU 61/06)

Sagens kerne

Godkendelse af frigivelse af rådighedsbeløb på 18.018.000 kr. i 2007 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.04.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad.

Den samlede frigivne rådighedsbevilling udgør herefter 50.405.000 kr.
Anlægsbevillingen justeres i overensstemmelse hermed.

Godkendelse af frigivelse af indtægtsbevilling på 8.705.000 kr. i 2007 fra Brøndby Kommune.

Beløbene er afsat i investeringsoversigten 2007.

Derudover ansøges der om en ekstra indtægtsbevilling fra Brøndby Kommune på 304.000 kr., således at indtægtsbevillingen i alt er på 9.009.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der frigives et rådighedsbeløb på 18.018.000 kr. i 2007 til finansiering af den i Kommunalbestyrelsens møde den 30.03.2004 godkendte anlægsbevilling på 55.124.000 kr. til ud- og ombygning af Vestbad, afsat i investeringsoversigten 2007.
 2. at der frigives en indtægtsbevilling på 8.705.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007 samt yderligere 304.000 kr., eller i alt 9.009.000 kr. fra Brøndby Kommune.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udstyr til selvbetjening på Rødovre Kommunebiblioteker - ansøgning om rådighedsbevilling
Sag nr. 246 (KFU 63/06)

Sagens kerne

Der ansøges om frigivelse af en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb til indkøb af selvbetjeningsudstyr til udlånsfunktionen på Hovedbiblioteket og Trekanten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der frigives rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2007
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. til indkøb af selvbetjeningsudstyr til udlånsfunktionen.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Kultur- og Fritidsudvalget – tillægsbevilling og budgetomplaceringer 2006
Sag nr. 247 (KFU 64/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har gennemgået samtlige konti på Kultur- og Fritidsudvalgets område på baggrund af regnskabstal ultimo november 2006. På nogle områder er der konstateret et merforbrug og på andre områder et mindreforbrug – primært indenfor det folkeoplysende område. For at sikre en tæt økonomiopfølgning foreslås det, at der meddeles en +/- bevilling til anlæg på 240.000 kr. samt foretages budgetneutrale omplaceringer indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling til anlæg på 240.000 kr. til forbedringer i køkkenområdet på Skovly - Caretaker
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 240.000 kr. indenfor det folkeoplysende område
 3. at der godkendes følgende omplaceringer indenfor konti under Kultur- og Fritidsudvalgets område:
       
Nettomerudgifter/mindreindtægter
03.38.70 Folkeoplysningen 1.267.900 kr.
03.38.73 Knallertbanen61.000 kr.
I alt1.328.900 kr.
               
Nettomindreudgifter/merindtægter  
00.32.32 I/S Vestbad   51.790 kr.
03.38.72/73/74 Folkeoplysning 1.277.110 kr.
I alt1.328.900 kr.
      
Kultur- og Fritidsudvalget: Anbefales, idet indstillingens pkt. 3 er godkendt

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ændring af kriterierne for indskrivning til børnehaveklasser
Sag nr. 248 (BSU 107/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sagen fra sidste måned, idet sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen:

Den 01.08.2005 trådte loven om mere frit valg inden for og over kommunegrænserne i kraft. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 26.10.2004 skolekapaciteten samt tilhørende retningslinier for optagelse i skolerne i Rødovre Kommune.

På baggrund af de erfaringer Børne- og Kulturforvaltningen har gjort sig siden lovens indførelse har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til ændring af skolekapaciteten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget godkendes.

Børne- og skoleudvalget:

Godkendt, idet udvalget til efteråret 2007 ønsker en orientering om forløbet af indskrivningen.

Uddybende notat af 06.12.2006 fra Børne- og Kulturdirektøren er vedlagt sagen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

IT-plan - folkeskoleområdet
Sag nr. 249 (BSU 111/06)

Sagens kerne

Genoptagelse af sagen fra sidste måned, idet sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen:

Der ansøges om en indtægtsbevilling til anlæg på 1.492.000 kr.. Undervisningsministeriet har med baggrund i den afsatte pulje på Finansloven 2005 - 2006 til anskaffelse af IT i folkeskolerne tildelt Rødovre Kommune 1.492.000 kr. i tilskud.

Tilskuddet er søgt på baggrund af implementering af IT-planen i årene 2004-2008 i folkeskolen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling til anlæg på 1.492.000 kr.,
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen (udgift) på 1.492.000 kr. Herefter udgør den samlede udgiftsbevilling 7.085.000 kr.,
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 1.492.000 kr. til udgiftsbevillingen på funktionen Folkeskoler til implementering af IT-planen i årene 2004-2008 og
 4. at begge rådighedsbeløb frigives. Finansieres af Undervisningsministeriet.
Børne- og Skoleudvalget:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Nyager Skole - ombygning af fysik-/kemilokale m.m. til naturfagsområde - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 250 (BSU 116/06)

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 100.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til igangsætning af projekteringen af ombygning af fysik-/kemilokaler mm. til naturfagsområde på Nyager Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til igangsætning af projekteringen
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 100.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007 med 2.914.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Islev Skole - renovering af hjemkundskabslokale - ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 251 (BSU 117/06)

Sagens kerne

Der ansøges om anlægsbevilling på 75.000 kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb til igangsætning af projekteringen af renovering af hjemkundskabslokalet på Islev Skole.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 75.000 kr. til igangsætning af projekteringen
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 75.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2007.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter - Halvårsregnskab 2006
Sag nr. 252 (BSU 122/06)

Sagens kerne

Godkendelse af halvårsregnskab 2006 for den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter.

Halvårsregnskabet er udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen i forbindelse med, at Bybjergets Fritidscenter pr. 01.07.2006 er overgået fra at være en selvejende institution til en kommunal institution.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at halvårsregnskabet 2006 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ældrecentret Broparken, Ældreboliger og Servicearealer / Skema C
Sag nr. 253 (SOSU 100/06)

Sagens kerne

DAB har som forretningsfører for Rødovre Kommune fremsendt skema C ansøgninger med tilhørende bilag for henholdsvis boligdelen og servicearealet vedrørende udvidelse og modernisering af Plejehjemmet Broparken, nu Ældrecentret Broparken.

Anskaffelsessummen er opgjort til i alt kr. 170.902.352, heraf udgør:

Boligdelen – kr. 120.469.608 (ved skema B kr. 120.496.000), hvorefter den kommunale garantiforpligtelse udgør kr.31.546.464, og den kommunale grundkapital kr. 8.493.376.

Boligafgiften udgør 1.150 kr./m2/år.

Servicearealet – kr. 50.432.744 (ved skema B kr. 50.272.000).

Social- og Sundhedsforvaltningen og Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Social- og Sundhedsudvalget fremsender skema C vedrørende ombygning og udvidelse af boliger og serviceareal på Ældrecentret Broparken til behandling i Økonomiudvalget,
 2. at skema C godkendes, jf. bekendtgørelse om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 53.
 3. at dokumentation for afsatte beløb i alt kr. 1.471.000 fremsendes senest 6 måneder efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema C, jf. bekendtgørelse om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. § 52, stk. 7
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

En sammenhængende børnepolitik
Sag nr. 254 (SOSU 102/06 + BSU 125/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 2006 beslutte og offentliggøre en sammenhængende børnepolitik for børn og unge med særlige behov. Herudover skal der udfærdiges et sæt sagsbehandlingsstandarder, der viser, hvordan denne politik konkret udmøntes i Børne- og Familieafdelingens sagsbehandling.

Børnepolitikken forelægges samtidig til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den sammenhængende børnepolitik gældende fra 1. januar 2007 godkendes.
 2. at sagsbehandlingsstandarderne for Børne- og Familieafdelingens virke godkendes.
 3. at kompetencen vedrørende opfølgning og revision af standarderne delegeres til Social- og Sundhedsudvalget.
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Handleplan for sundhedspolitikken 2007
Sag nr. 255 (SOSU 103/06 + BEU 28/06 + KFU 66/06 + BSU 124/06 + TMU 124/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes sundhedspolitik.

Der er nu udarbejdet forslag til en handleplan for 2007, hvor de indsatser, der foreløbig er prioriteret, er skitseret.

Handleplan for sundhedspolitikken forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Social – og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at handleplanen for sundhedspolitikken 2007 godkendes,
 2. at der nedsættes et administrativt sundhedsråd på tværs af kommunens forvaltninger,
 3. at der af rammen til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007 afsættes 30.000 kr. til abonnement på ”Ung dialog”.
Alle fagudvalg:

Anbefales, idet Svend Erik Pedersen (F) tog forbehold i Teknik- og Miljøudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Kommunes Serviceplan: Status for 2006 og forslag for 2007
Sag nr. 256 (SOSU 104/06 + BEU 27/06 + KFU 65/06 + BSU 123/06 + TMU 112/06)

Sagens kerne

I december 2005 vedtog Kommunalbestyrelsen en Serviceplan for 2006. Serviceplanen fungerer som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for liv i byen, og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2006 samt et forslag til opgaver, der prioriteres i 2007 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2006 til 2007.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan for 2006 tages til efterretning
 2. at forslag til Serviceplan for 2007 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Alle fagudvalg:

Indstilles taget til efterretning

Beslutning

Pkt. 1: Indstilles taget til efterretning. Pkt. 2: Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Kommunes Servicestrategi 2006-2009
Sag nr. 257

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Styrelsesloven senest inden udgangen af kommunalbestyrelsens første år udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvalitet og effektivitet i kommunens opgavevaretagelse, herunder fastsætte en udbudspolitik.

Rødovre Kommune har valgt at indarbejde visioner og målsætninger for udviklingen af den kommunale opgavevaretagelse i Kommuneplan for 2006-2018, som blev endeligt vedtaget i maj 2006 (sag nummer 88). Det drejer sig om temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for liv i byen og Arbejdsliv.

Da der er overlap mellem Kommuneplanens indhold og kravet til indholdet i Servicestrategien er forslaget, at Servicestrategi for 2006-2009 sammensættes af Kommuneplanens overordnede kategorier kombineret med kommunens udbudsovervejelser, der bygger på den udbudspolitik, som blev udarbejdet i forbindelse med den seneste servicestrategi i 2003.

Direktionen indstiller:

at forslag til Servicestrategi for 2006-2009 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Reorganisering af Projekt Vestvolden
Sag nr. 258 (BEU 26/06 + TMU 114/06)

Sagens kerne

Projekt Vestvolden har i en årrække været et beskæftigelsesprojekt for ledige i Rødovre Kommune. Projektet har været administreret i samarbejde med blandt andet Københavns Amt og Arbejdsformidlingen med en nedsat styregruppe som projektansvarlig. Kommunalreformen medfører krav om reorganisering af projektet. Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet en ny projektbeskrivelse, der foreslår projektet anvendt til målgrupper, der er omfattet af Beskæftigelsesministeriets ”Ny Chance til alle” og foreslår samtidig den hidtidige styregruppe nedlagt.

Sagen fremlægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Social. og Sundhedsforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Projekt Vestvolden videreføres som beskrevet, under ledelse af Rødovre Jobcenter.
 2. at Styregruppen for Projekt Vestvolden nedlægges.
 3. at der nedsættes en Koordinationsgruppe med ansvar for de praktiske plejeopgaver på Vestvolden og med deltagelse fra Teknisk forvaltning og Social- og Sundhedsforvaltningen.
Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Arbejdernes Andels-Boligforening / Årsregnskab 2005
Sag nr. 259

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og afdelingerne 43 Ruskær og 44 Rødovre Stationscenter.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og afdelingerne 43 Ruskær og 44 Rødovre Stationscenter tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Boligselskab, afdeling 5 Skoleparken II - Birkmosevej - Sammenlægning af lejemål
Sag nr. 260

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdeling 5 Skoleparken II har bedt Kommunalbestyrelsen godkende nedlæggelse af en bolig i forbindelse med sammenlægning af to lejemål på henholdsvis 3 og 2 rum i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen og boligselskabets bestyrelse har givet tilsagn om sammenlægningen, der skal tilgodese et ønske om at tilvejebringe et større lejemål til en familie med to børn, der ønsker at blive boende i afdelingen. Der er kun 2 (ca. 55,27 m2) og 3 (ca. 65,78 m2) rums boliger i afdelingen.

Godkendelse af nedlæggelse af boliger må, jf. almenboliglovens § 28, kun gives, hvis nedlæggelsen skønnes nødvendig efter en samlet vurdering af hensynet til de boligsøgende og baggrunden for nedlæggelsen.

Der er ikke udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Lejemålene er attraktive, og lejen udgør ca. kr. 3.290 for en 2 rums bolig og kr. 3.829 for en 3 rums bolig.

Fællesforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen giver Rødovre Boligselskab afslag på anmodning om tilladelse til nedlæggelse af en bolig i afdeling 5.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Boligselskab / Årsregnskab 2005
Sag nr. 261

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Rødovre Boligselskab og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 for Rødovre Boligselskab og selskabets afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

De Vanføres Boligselskab "Ørbygård", Rødovre/ Årsregnskab 2005
Sag nr. 262

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for De Vanføres Boligselskab ”Ørbygård”, Rødovre og afdeling.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 for de Vanføres Boligselskab ”Ørbygård”, Rødovre tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen).

Anmodning om placering af bredbåndskabiner på kommunale arealer - Dong Energy
Sag nr. 263

Sagens kerne

Dong Energy har v/LE34 TELE A/S anmodet Rødovre Kommune om indgå aftale om placering af teknikkabiner og nedgravning af kabler, telerør og tilbehør til drift af bredbåndsnet på 8 positioner i Rødovre Kommune beliggende Brandholms Allé 34, Tårnvej 395, Vårfluevej 15, Slotsherrensvej 350, Viemosevej 28, Tæbyvej 67, på grønt område (vejareal) ud mod Vojensvej og på P-pladsen (vejareal) ud mod Brabrandvej. De 8 positioner er udvalgt i samarbejde med Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning.

Arbejderne foretages i forbindelse med kabellægning af el.

Aftalen forudsætter, at arealerne stilles til rådighed for Dong Energy i 30 år mod en erstatning på i alt mellem kr. 35.000 – 65.000.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Økonomiudvalget godkender, at arealerne stilles til rådighed for Dong Energy til ovennævnte formål, og
 2. at borgmesteren bemyndiges til eventuelt at forhandle vilkårene i kontraktforholdet.

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 264

Beslutning

Taget til efterretning.