Økonomiudvalget

23-08-2006

Sager 157 - 179

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 157

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Budgetforslag 2007 - overslagsår 2008 - 2010
Sag nr. 158

Sagens kerne

Budgetforslag 2007 er baseret på:
 • Bevillingsniveauet følger det enkelte udvalg.
 • Udskrivningsprocenten for indkomstskat udgør 24,77.
 • Grundskyldepromillen er fastsat til 30,80.
 • Kirkeskatteprocenten udgør 0,72.
 • Et statsgaranteret udskrivningsgrundlag.
Der i 2007 er budgetteret med:
 • Henlæggelser til kassebeholdningen på 0,5 mio. kr.
 • Nettoudgifter til driftsvirksomhed på 1.778,8 mio. kr.
 • Nettoudgifter til anlæg på 57,4 mio. kr.
     
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at Budgetforslaget 2007 overslagsår 2008-2010 fremsendes til 1. behandling.

Beslutning

Budgetforslag 2007 med overslagsårene 2008-2010 fremsendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

RKF - Regnskabsafslutning af anlægsbevilling 2006
Sag nr. 159 (RKF 14/06)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for udført stik og brugerinstallation til ny bruger på Egegårdsvej 61.
Bevilling 30.05.2006   300.000 kr.
Forbrug133.939 kr.
Mindreforbrug166.061 kr.
      
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg til anlægsbevillingen på 166.061 kr., samt
 3. at mindreudgiften på 166.061 kr. tilgår kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
    
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Is-levbrovej og Brunevang, endelig vedtagelse
Sag nr. 160 (TMU 63/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til indkomne indsigelser og endelig vedtagelse af Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang. Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden 10.05.2006 – 05.07.2006. I løbet af denne periode er der indkommet 11 indsigelser, bemærkninger og forslag fra myndigheder, beboere og andre interessenter. Teknisk Forvaltning indstiller, at Lokalplan 109 for et nyt boligområde ved Islevbrovej og Brunevang vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af sagsfremstillingen. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Godkendelse af sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af AV Miljø
Sag nr. 161 (TMU 69/06)

Sagens kerne

Godkendelse af udstedelse af anfordringsgaranti som lovpligtig sikkerhedsstillelse til nedlukning og efterbehandling af AV Miljø. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at det godkendes, at I/S Vestforbrænding sammen med I/S Amagerforbrænding udsteder en anfordringsgaranti på i alt 135 mio. kr. med 50 % af det samlede beløb til hvert anlæg svarende til det maksimale beløb for hele garantiperioden (30 år) regnet fra AV Miljøs lukning (estimeret til 2012) og således, at I/S Vestforbrændings interessentkommuner hæfter pro rata i forhold til indbyggertallet i de respektive interessentkommuner pr. 01.01.2006. Dette beløb vil for Rødovre Kommune svare til et beløb på 2.770.143 kr.,
 2. at det godkendes, at I/S Vestforbrænding en gang årligt orienterer interessentkommunerne om eventuel regulering af garantibeløbet, samt
 3. at bestyrelsesformand og direktør bemyndiges til at underskriver de fornødne dokumenter i forbindelse hermed jævnfør § 10 stk. 14 i vedtægterne for I/S Vestforbrænding, når der er indhentet tilsagn fra samtlige interessenter.
    
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Spildevandscenter Avedøre I/S - Godkendel-se af anlægsregnskab for Rødovre Kommu-nes andel i 2005
Sag nr. 162 (TMU 71/06)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for 2005:
Bevilling i alt960.000 kr.
Forbrug i alt964.584 kr.
Merforbrug4.584 kr.
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet for Rødovre Kommunes andel til Spildevandscenter Avedøre I/S i 2005 godkendes,
 2. at der gives et tillæg på 4.584 kr. til anlægsbevillingen, samt
 3. at merudgiften på 4.584 kr. afholdes af kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
     
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lynettefællesskabet I/S - Godkendelse af an-lægsregnskab for Rødovre Kommunes andel i perioden 2001 - 2005
Sag nr. 163 (TMU 72/06)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for perioden 2001 – 2005:
Bevilling i alt 7.326.000 kr.
Forbrug i alt5.794.749 kr.
Mindreforbrug1.531.251 kr.
Tilgået kasse i tidligere år    1.359.103 kr.
Mindreforbrug172.148 kr.
      
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at anlægsregnskabet for Rødovre Kommunes andel til Lynettefællesskabet I/S i perioden 2001 – 2005 godkendes,
 2. at der gives et negativt tillæg på 1.531.251 kr. til anlægsbevillingen, samt
 3. at mindreudgiften på 172.148 kr. tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.
    
Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - forslag til etablering af forplads og udendørs cafemiljø
Sag nr. 164 (KFU 35/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 05.07.2006 forslag til etablering af forplads og udendørs cafémiljø ved I/S Vestbad. Det samlede forslag vil kunne gennemføres for 1,5 mill. kr., hvoraf Brøndby Kommune skal medfinansiere en andel på 50 %. Principperne i skitseforslaget har forinden Bestyrelsens behandling i mødet den 09.06.2006 været drøftet med repræsentanter for de tekniske forvaltninger i Brøndby Kommune og Rødovre Kommune. Finansiering af Rødovre Kommunes andel er indeholdt i Projekt Kærene med samlet 750.000 kr., som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 31.01.2006 sag nr. 16. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at forslag til etablering af forplads og cafémiljø godkendes,
 2. at finansieringsmodellen godkendes.
    
Kultur- og Fritidsudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - forslag til nye takster i forbindelse med ibrugtagelse af den nye om- og tilbygning
Sag nr. 165 (KFU 36/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 03.07.2006 forslag til nye takster:
 • for wellness og varmtvandssbassin med gældende virkning fra 01.09.2006,
 • for svømmehallen med gældende virkning fra 01.11.2006,
 • for motionscentret med gældende virkning fra 01.02.2007.
Bestyrelsens forslag til nye takster skal ses i forhold til adgangen til de ny faciliteter, som I/S Vestbad tilbyder i forbindelse med den samlede om- og tilbygning. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der  fremover arbejdes med 2 takstblade. Et for de ordinære serviceydelser samt et for de nye serviceydelser, som kan tilbydes i wellness og varmtvandsbassin, som beskrevet i sagsfrem-stillingen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller
 1. at forslag til takster jfr. takstblad 1 godkendes i henhold til de gældende vedtægters § 15, 
 2. at forslag til takster for de nye serviceydelser i wellness og varmtvandsbassin jfr. takstblad 2 godkendes, og at godkendel-seskompetencen fremover overføres til Bestyrelsen for I/S Vestbad.
   
Kultur- og Fritidsudvalget Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet der efter indstilling fra Vestbadets bestyrelse åbnes for, at pensionister og efterlønmodtagere kan benytte faciliteterne uden tidsmæssig begrænsning. (Til Kommunalbestyrelsen).

I/S Vestbad - regnskab 2005
Sag nr. 166 (KFU 37/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 10.07.2006 årsregnskab 2005 for I/S Vestbad. Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen for I/S Vestbad bilagt revisionsberetning nr. 11 af 07.06.2006. Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender årsregnskab 2005 til godkendelse. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskab 2005 godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Retningslinier for Brugerråd ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg
Sag nr. 167

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 16 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 04.04.2006, hvor det blev vedtaget, at sende det udarbejdede forslag til høring i Brugerråd og MED-struktur. De indkomne høringssvar fremgår af sagsfremstillingen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at det af Kultur- og Fritidsudvalget forslag til retningslinier for Brugerråd ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg godkendes, og at Brugerrådet fremover benævnes Brugerbestyrelse,
 2. at medarbejderne jfr. § 2 B får stemmeret,
 3. at de nye retningslinier får gældende virkning fra 01.10.2006,
 4. at der foretages en ny evaluering af retningslinierne pr. 31.12.2009.
   
Kultur- og Fritidsudvalget
Anbefales, idet det samtidigt anbefales, at der udarbejdes en midtvejsevaluering pr. 31.12.2007.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rød-ovre Kommune
Sag nr. 168 (BSU 87/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik, som erstatning for den nugældende, der er fra 1997. Formålet med formuleringen af en ny overordnet børne- og ungepolitik er for det første at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år. For det andet skal politikken sikre en nutidig sam-menhæng i opgaveløsningen på 0-18 års-området, være et handlingsorienteret styringsredskab for de ansatte og kvalificere den faglige indsats. De opstillede fokusområder er:
 • Udvikling og læring
 • Sundhed og trivsel
 • Rummelighed og inklusion
 • Sammenhæng og helhed
 • Sprog og integration
 • Børnekultur og fritid
Børne- og ungepolitikken forelægges samtidig i Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at planen for udarbejdelsen af en ny overordnet børne- og ungepolitik godkendes. Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Oversigt over medlemmer af Det Lokale Be-skæftigelsesråd samt udpegning af suppleant for Kommunalbestyrelsens medlem
Sag nr. 169

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger oversigt samt anmoder om udpegning af suppleant. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at oversigten over de udpegede repræsentanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd tages til efterretning samt
 2. at Kommunalbestyrelsen udpeger en suppleant for Annie Arnoldsen Petersen af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet Ahmed Dhaqane ind-stilles udpeget til suppleant. (Til Kommunalbestyrelsen).

Kvalitetsstandarder for personlig og prak-tisk hjælp 2006
Sag nr. 170 (SOU 64/06)

Sagens kerne

Kvalitetsstandarderne 2006 har været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet der er fremkommet med enkelte bemærkninger. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at høringssvaret drøftes
 2. at kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2006 godkendes
   
Socialudvalget: Pkt. 1. Sagen drøftet. Pkt. 2. Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Engangsudgifter i 2006 i forbindelse med strukturreformen
Sag nr. 171

Sagens kerne

I forbindelse med forberedelsen af strukturreformen vil det på en række områder være nødvendigt at afholde ekstraordinære engangsudgifter i 2006. Formålet med engangsudgifterne er at sikre, at Rødovre Kommune pr. 1. januar 2007 er klar til at overtage medarbejdere og institutioner fra amtet samt løse den række af nye opgaver som kommunerne får som følge af strukturreformen. Der er ikke indarbejdet midler til engangsudgifterne i budget 2006. Økonomi- og Personaleforvaltningen har derfor i samarbejde med de øvrige forvaltninger vurderet behovet for ekstra midler med henblik på at søge en samlet til-lægsbevilling til engangsudgifterne i 2006. En række af vurderingerne er skøn baseret på den nuværende viden. På enkelte områder mangler endnu oplysninger fra amtet før den eksakte udgift kan gøres op. I budget 2007 indarbejdes midler til drift og løn til de nye opgaver og institutioner. Engangsudgifterne er opgjort til 3.136.000 kr. til IT og 2.715.000 kr. til øvrige områder såsom flytning, indretning af lokaler og alarmsystemer. Den samlede udgift er dermed vurderet til 5.851.000 kr. Direktionen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 3.136.000 kr. til engangsudgifter i 2006 til IT,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 2.715.000 kr. til engangsudgifter i 2006 til øvrige områder,
 3. at der frigives rådighedsbeløb på henholdsvis 3.136.000 kr. og 2.715.000 kr., der afholdes af kassebeholdningen i 2006.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Arbejdernes Boligselskab i Rødovre / Års-regnskab for 2005
Sag nr. 172

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg. Fællesforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2005 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

AKB Rødovre og afdelinger / Årsregnskab 2005
Sag nr. 173

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Boligselskabet AKB Rødovre og afdelingerne 4001 Ved Milestedet og 4002 Doktorhaven. Fællesforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2005 for Boligselskabet AKB Rødovre og afdelingerne 4001 Ved Milestedet og 4002 Doktorhaven tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Andelsboligforeningen Enighed / Årsregn-skab 2005
Sag nr. 174

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1 Plovstrupvej. Fællesforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2005 for Andelsboligforeningen Enighed og afdeling 1 Plovstrupvej tages til efterretning

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lejerbo Rødovre / Årsregnskab 2005
Sag nr. 175

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Lejerbo Rødovre og afdelinger. Fællesforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2005 for Lejerbo Rødovre og afdelinger tages til efterretning

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Postfunktionærernes Andels-Boligforening / Årsregnskab 2005
Sag nr. 176

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej. Fælleforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2005 for Postfunktionærernes Andels-Boligforening og afdelingerne 2 Brunevang og 5 Hvidovrevej tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Rødovre Ældreboligselskab / Årsregnskab 2005
Sag nr. 177

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2005 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1. Fællesforvaltningen indstiller, at årsregnskab 2005 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Mødeplan 2007
Sag nr. 178

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes mødeplan for udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder for år 2007. Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30. Fællesforvaltningen indstiller, at forslag til mødeplan 2007 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet ØU-mødet den 18. april rykkes til den 17. april, samme tidspunkt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 179

Beslutning

Taget til efterretning.