Økonomiudvalget

24-05-2006

Sager 84 - 127 (KFU 23/06)

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 84

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - ændring af vedtægt
Sag nr. 85 (RKF 6/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til ændring af vedtægt for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at de i vedtægten viste tilføjelser og sletninger godkendes som foreslået, samt
 2. at de redaktionelle små justeringer foretages.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - frigivelse af anlægsbevilling 2006
Sag nr. 86 (RKF 7/06)

Sagens kerne

Frigivelse af anlægsbeløb på 300.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger på Egegårdsvej 61.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr., samt
 2. at udgiften finansieres over kassebeholdningen.
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Forslag til Kommuneplan 2006-2018. Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 87 (TMU 42/06)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20.12.2005 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2006-2018 i offentlig høring i perioden 11.01.2006 – 08.03.2006. Høringsperioden blev i forbindelse med udsendelse af rettelsesblad den 12.01.2006 forlænget med fem dage til den 13.03.2006.

I løbet af denne periode er der indkommet 21 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, organisationer og borgere.

Direktionen foreslår, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger foretages visse ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fagforvaltningernes kommentarer er samlet i bilaget ”Oversigt over indsigelser og bemærkninger”. Kommentarerne til de indsigelser og bemærkninger, der har givet anledning til at indstille ændringsforslag, er i oversigten markeret med fed tekst.

Direktionen indstiller,

at Kommuneplan 2006-2018 vedtages endeligt med de i mødesagsfremstillingen nævnte ændringer hvilket fremlægges til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget:

Sagen har været behandlet på samtlige fagudvalg, der har taget sagen til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Bortfald af forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 - 2014
Sag nr. 88 (TMU 43/06)

Sagens kerne

I forbindelse med forslag til Lokalplan 103 for Grøndalslund Kirkegård er der vedtaget et forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 – 2014, der fastlægger den eksisterende præstebolig ved Tårnvej 352 og et område ved Schweizerdalsvej til åben-lave boliger.

Forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 – 2014 er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2006 – 2018.

I konsekvens af den samtidig hermed forelagte indstilling om bortfald af forslag til Lokalplan 103, foreslås det at ændre kommuneplanforslaget, således at den eksisterende præstebolig Tårnvej 352, og at området til åben-lave boliger ved Schweizerdalsvej overføres til rammeområde 5D02 til offentlige formål (kirke og kirkegård).

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2002 -2014 bortfalder, samt
 2. at de berørte rammebestemmelser i Forslag til Kommuneplan 2006-2018 føres tilbage til udgangspunktet i Kommuneplan 2002-2014.
     
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Bortfald af Lokalplan 103 for Grøndalslund Kirkegård
Sag nr. 89 (TMU 44/06)

Sagens kerne

I forbindelse med lokalplanforslagets fremlæggelse i offentlig høring har Helsingør Stiftsøvrighed nedlagt veto mod lokalplanforslaget. Det betyder, at lokalplanen først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed med stiftsøvrigheden.

Stiftsøvrigheden er godkendelsesmyndighed i sager om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Lokalplanforslaget er tilvejebragt på grundlag af en ansøgning om bl.a. opførelse af ny præstebolig fra Grøndalslunds Sogns Menighedsråd, men uden tilladelse fra stiftsøvrigheden.

Teknisk Forvaltning har gentagne gange kontaktet stiftsøvrigheden for at få vetoet ophævet, men det har ikke været muligt.

Stiftsøvrigheden har derfor meddelt, at de er indforstået med, at lokalplanforslaget bortfalder, og at der ikke kan opføres en ny præstebolig i området.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Lokalplan 103 for Grøndalslund Kirkegård bortfalder.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

En fælles vision for Harrestrup Å
Sag nr. 90 (TMU 47/06)

Sagens kerne

Rødovre Kommune ønsker at samarbejde og koordinere indsatsen omkring bedre vandkvalitet i Harrestrup Å. Det kan foregå ved at indgå i et samarbejde med de øvrige kommuner, der udleder til Harrestrup Å, om en fælles vision/plan, inden der sættes yderligere initiativer i gang.
     
Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at kommunen indgår i det fælleskommunale samarbejde med udgangspunkt i det udarbejdede kommissorium, under forudsætning af deltagelse fra samtlige de i kommissoriet nævnte kommuner,
 2. at kommunens andel af udgiften til at udarbejde en overordnet visionsplan på 216.000 kr. afholdes over Teknisk Forvaltnings konto til miljø- og vandløbsopgaver, samt
 3. at Teknisk Forvaltning arbejder for, at deltage i koordinationsgruppen, der skal arbejde med visionen for at sikre indflydelse.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Lynettefællesskabet I/S - anlægsbidrag
Sag nr. 91 (TMU 48/06)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr., som er Rødovre Kommunes budgetterede anlægsbidrag for 2006 til Lynettefællesskabet I/S samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til anlægsbidrag til Lynettefællesskabet I/S, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., som en del af det afsatte beløb i Investeringsoversigten 2006.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Spildevandscenter Avedøre I/S - anlægsbidrag
Sag nr. 92 (TMU 49/06)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. som er Rødovre Kommunes finansieringsbidrag for 2006 til Spildevandscenter Avedøre I/S samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til finansieringsbidraget til Spildevandscenter Avedøre I/S, samt
 2. at der frigives 1.050.000 kr., som en del af det afsatte rådighedsbeløb i Investeringsoversigten 2006.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

RKF - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Titusparken
Sag nr. 93 (TMU 52/06)

Sagens kerne

Stillingtagen til projektforslag om ændring af opvarmningsform fra naturgas til fjernvarme i bebyggelsen Titusparken, Rødovrevej/Voldumvej.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at området ændres fra naturgas til fjernvarmeforsyning, samt
 2. at projektforslaget sendes til høring hos HNG.
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

I/S Vestbad - ændring af principper for mellemregning mellem interessenterne.
Sag nr. 94 (KFU 24/06)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad anmoder om en ændring af principperne for mellemregning mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune, således at befolkningstallet pr. 01.01. både anvendes som grundlag for fordeling af budget og regnskab mellem de to interessenter.

De p.t. gældende principper er indeholdt i vedtægter for I/S Vestbad § 12.

Sekretariatet for I/S Vestbad indstiller,
 1. at befolkningstallet 01.01 anvendes som udgangspunkt for budgetlægning og regnskabsaflægning,
 2. at ændringen får gældende virkning fra regnskab 2006.
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Lokalaftale om løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Rødovre Kommune, skoleåret 2006/07
Sag nr. 95 (BSU 58/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Lærerforening har forhandlet løn- og arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i Rødovre Kommune for skoleåret 2006/07.

Forhandlingerne er afsluttet med en fælles aftale om at indgå helhedsaftale for skoleåret 2006/07.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Lokalaftalen for skoleåret 2006/07 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A + B) og 1 stemme imod (O). (Til Kommunalbestyrelsen)

Udpegning af kommunalbestyrelsesmedlemmer til skolebestyrelserne 2006 - 2010
Sag nr. 96 (BSU 60/06)

Sagens kerne

Skolebestyrelsen ved Hendriksholm Skole, Islev Skole, Rødovre Skole, Tinderhøj Skole, Nyager Skole og Valhøj skole anmoder om udpegning af et Kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem for perioden 01.04.2006 - 31.03.2010 fra Kommunalbestyrelsen til hver skolebestyrelse.

Børne- og Skoleudvalget:

Fremsendes med følgende indstilling:
Hendriksholm Skole: Annie Arnoldsen
Petersen
Islev Skole: Jens Jørgen Jensen
Rødovre Skole: Claus Gisselmann Olsen
Tinderhøj Skole: Jan Kongebro
Nyager Skole: Svend Erik Pedersen
Valhøj Skole: Ahmed Dhaqane

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Lektiecafé i Rødovre Kommune
Sag nr. 97 (BSU 61/06)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der fra 1. august oprettes lektiecaféer på skolerne i Rødovre Kommune. Forslaget går ud på, at der på hver skole oprettes to lektiecaféer. En café for de mindste børn (bhkl. – 2. kl.) placeret i lokaler på SFO´en og en café for elever fra 3. – 9. kl. placeret i lokaler på skolen.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at der oprettes lektiecaféer på skolerne i Rødovre Kommune fra og med skoleåret 2006/2007.
 2. at den enkelte skolebestyrelse træffer den endelige beslutning om, hvordan lektiecaféerne etableres på skolen.
Børne- og Skoleudvalget:

4 stemmer (A + V) anbefaler med de faldne bemærkninger.

1 stemme Svend Erik Pedersen (F) tager forbehold.

Der er udarbejdet et supplerende notat vedrørende de indarbejdede bemærkninger i mødesagsfremstillingen jfr. beslutning i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Etablering af fælleskommunalt samarbejde for vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden
Sag nr. 98

Sagens kerne

Kommunekontaktrådet (KKR Hovedstaden) har fremsendt et forslag til etablering af fælleskommunalt samarbejde for den vidtgående specialundervisning i Region Hovedstaden til høring i kommunerne.

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender hermed kommentarer til forslaget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Rødovre Kommune tilslutter sig konstruktionen og indstillingen fra KKR Hovedstaden vedrørende punkterne 1, 2, 3, 5, 6 og 7.
Med hensyn til punkt 4 er Rødovre Kommune betænkelig ved etablering af en fælles koordinerende funktion (KFS), om end en sådan funktion eventuelt kan være nyttig i en overgangsperiode. Omfanget af organisationen, opgavevaretagelsen samt økonomien i denne funktion ønskes i givet fald nærmere belyst.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Den selvejede institution Vuggestuen Bybjerget - Regnskab 2005
Sag nr. 99 (BSU 64/06)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Vuggestuen Bybjerget.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter - Regnskab 2005
Sag nr. 100 (BSU 65/06)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Bybjergets Fritidscenter.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus - Regnskab 2005
Sag nr. 101 (BSU 66/06)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Børnehaven Barnets Hus.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro - Regnskab 2005
Sag nr. 102 (BSU 67/06)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Børnehaven Børnehuset Carlsro.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads - Regnskab 2005
Sag nr. 103 (BSU 68/06)

Sagens kerne

Godkendelse af årsregnskab 2005 for den selvejende institution Rødovre Byggelegeplads.

Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Dorthe Mariehjemmet - budget og regnskab 2005
Sag nr. 104 (SOU 50/06)

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at regnskabet med tilhørende revisionsberetning for året 2005 godkendes,
 2. at det månedlige a/c beløb nedsættes med kr. 882.152 ved førstkommende udbetaling.
Socialudvalget:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, idet pkt. 2 formuleres ”at det førstkommende a/c beløb nedsættes med kr. 882.152”. (Til Kommunalbestyrelsen)

Ny administrativ organisering af arbejdsmarkedsområdet
Sag nr. 105 (SOU 53/06)

Sagens kerne

I forbindelse med strukturreformen på beskæftigelsesområdet og som følge af lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunerne oprette et jobcenter til beskæftigelsesrettede aktiviteter mv. Jobcentret skal være organisatorisk adskilt fra udbetaling af forsørgelsesydelser, råd og vejledning og social behandling af voksne. Ændringen skal senest gennemføres den 1.1.2007.

På baggrund af ovenstående har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet et forslag til en ændret organisering af området. Opgaverne fra den nuværende Arbejdsmarkedsafdeling fordeles mellem 2 afdelinger henholdsvis Jobcentret og den nuværende Pensions- og Psykiatriafdeling - fremover kaldet Rødovre Jobcenter og Social- og Psykiatriafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til ny administrativ organisering af arbejdsmarkedsområdet godkendes, således at området fremover er organiseret i henholdsvis Rødovre Jobcenter og Social- og Psykiatriafdelingen.

Socialudvalget:

Anbefales

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Årsregnskab 2005
Sag nr. 106

Sagens kerne

Årsregnskabet for 2005 forelægges med henblik på fremsendelse til revisionen.

Årsregnskabet består af publikationerne:
 • Årsregnskab 2005
 • Grønt regnskab 2005
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2005 og grønt regnskab 2005 afgives til revisionen.

Beslutning

Indstilles afgivet til revisionen (Til Kommunalbestyrelsen)

A/B Enighed / Årsregnskab 2003
Sag nr. 107

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003 for Andelsboligforeningen Enighed, afdeling 1.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2003 for Andelsboligforeningen Enighed, afdeling 1 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Andelsboligforeningen Enighed/Årsregnskab 2004
Sag nr. 108

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for Andelsboligforeningen Enighed, afdeling 1.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Andelsboligforeningen Enighed, afdeling 1 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Arbejdernes Andels-Boligforening/Årsregnskab 2003
Sag nr. 109

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og dens afdelinger 43 Ruskær og 44 Rødovre Stationscenter.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2003 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og dens afdelinger 43 Ruskær og 44 Rødovre Stationscenter tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Arbejdernes Andels-Boligforening/Årsregnskab 2004
Sag nr. 110

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og dens afdelinger 43 Ruskær og 44 Rødovre Stationscenter.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Arbejdernes Andels-Boligforening Rødovre og dens afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Boligselskabet AKB Rødovre/Årsregnskab 2004
Sag nr. 111

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for Boligselskabet AKB Rødovre og dets afdelinger 4001 Ved Milestedet og 4002 Doktorhaven.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Boligselskabet AKB Rødovre og dets afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

RKE / Årsregnskab for 2003 - 2004
Sag nr. 112

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003/2004 for RKE og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2003/2004 for RKE og afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

RKE / Årsregnskab for 2004-2005
Sag nr. 113

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004/2005 for RKE og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004/2005 for RKE og afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Boligselskab/Årsregnskab 2004
Sag nr. 114

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for Rødovre Boligselskab og selskabets afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for Rødovre Boligselskab og selskabets afdelinger tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 109 / Årsregnskab 2004/2005
Sag nr. 115

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004/2005 for den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 109

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004/2005 for Den almennyttige andelsboligforening VIBO, afdeling 109 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

De Vanføres Boligselskab "Ørbygård" / Årsregnskab 2003
Sag nr. 116

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2003 for De Vanføres Boligselskab Ørbygård og afdeling.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2003 for De Vanføres Boligselskab og afdeling tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

De Vanføres Boligselskab "Ørbygård" / Årsregnskab 2004
Sag nr. 117

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2004 for De Vanføres Boligselskab og afdeling.

Fællesforvaltningen indstiller,

at årsregnskab 2004 for De Vanføres Boligselskab og afdeling tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Kommunalbestyrelsen)

Rødovre Boligselskab, afdeling 22, Skema C
Sag nr. 118

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab har den 1. marts fremsendt skema C ansøgning med tilhørende bilag, om godkendelse af byggeregnskabet vedrørende afdeling 22, bestående af 40 almene familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum er i byggeregnskabet opgjort til kr. 60.158.143, heraf afsatte beløb kr. 652.000. Ved skema B udgjorde anskaffelsessummen kr. 60.235.000.

Boligafgiften udgør 934 kr./m2/år.

Det kommunale grundkapitallån udgør 7 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. 4.211.060.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at det af Rødovre Boligselskab fremsendte skema C, byggeregnskabet, vedrørende afdeling 22, dateret den 1. marts 2006 med tilhørende bilag godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger kapitel 10,
 2. at dokumentation for afsatte beløb i alt kr. 652.000 fremsendes senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse.

Beslutning

Sagen udsat.

Rødovre Boligselskab, afdeling 23, skema C
Sag nr. 119

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab har den 1. marts fremsendt skema C ansøgning med tilhørende bilag, om godkendelse af byggeregnskabet vedrørende afdeling 23, bestående af 12 almene familieboliger.

Den samlede anskaffelsessum er i byggeregnskabet opgjort til kr.17.742.156, heraf afsatte beløb kr. 293.000. Ved skema B udgjorde anskaffelsessummen kr. 17.801.000.

Boligafgiften udgør 1.214 kr./m2/år.

Det kommunale grundkapitallån udgør 7 % af anskaffelsessummen, svarende til kr. 1.241.940.

Boligselskabet har samtidigt anmodet om tilladelse til at indrette yderligere 2 boliger i det oprindeligt planlagte fællesareal, hvorefter boligantallet ændres fra 12 til 14 boliger, boliggennemsnittet forøges fra 45 m2 til 51 m2 og fællesarealet reduceret fra 180 m2 til 90 m2

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at det af Rødovre Boligselskab fremsendte skema C, byggeregnskabet, vedrørende afdeling 23, dateret den 1. marts 2006 med tilhørende bilag godkendes, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger kapitel 10,
 2. at dokumentation for afsatte beløb i alt kr. 293.000 fremsendes senest 6 måneder efter byggeregnskabets godkendelse,
 3. at ændringen fra 12 til 14 boliger godkendes i medfør af lov om almene boliger § 28.

Beslutning

Sagen udsat.

Udpegning af nyt medlem og suppleant til bestyrelsen for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre
Sag nr. 120

Sagens kerne

På det konstituerende møde den 9. december 2005 valgte kommunalbestyrelsen Birthe Larsen, som medlem og Dan Larsen som suppleant til bestyrelsen for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre.

Birthe Larsen har anmodet om fritagelse fra hvervet, hvorfor kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem og suppleant til boligorganisationens bestyrelse for resten af kommunalbestyrelsen funktionsperiode.

Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at Birthe Larsen fritages fra hvervet som medlem af organisationsbestyrelsen for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre samt
 2. at Dan Larsen vælges som medlem og Hanne Kjærulff som suppleant til bestyrelsen for Funktionærernes Boligselskab i Rødovre for resten af kommunalbestyrelsen funktionsperiode.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen)

Anlægsregnskab - IT strategi 2004
Sag nr. 121

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.
Bevilling pr. 31. oktober 20043.000.000 kr.
Forbrug2.887.400 kr.
Mindreforbrug112.600 kr.
Fællesforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes,
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 112.600,
 3. at mindre udgiften tilgår kassebeholdningen, og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

IT samarbejdets årsberetning 2005
Sag nr. 122

Sagens kerne

Det kommunale samarbejde om IT har udarbejdet en årsberetning for 2005. Samarbejdet giver fortsat betydelige såvel økonomiske som organisatoriske fordele.

Et hovedtema for styregruppens arbejde i 2005 har været at afdække samarbejdets fremtid mellem de tre kommuner. Både i henseende til samarbejdets ”dybde” og i henseende til antallet af deltagere i samarbejdet. En afdækning hvor det har trukket ud at få klare tilbagemeldinger fra de potentielle deltagere.

Styregruppen vurderer, at der er muligheder for at øge udbyttet ved samarbejde, ved en intensivering af samarbejdet og ved at udvidet kredsen af deltagere.

Med baggrund i, at opgave- og strukturreformen også giver ekstraopgaver på IT området, ønsker styregruppen, at IT samarbejdet indtil videre fortsætter på de nuværende vilkår og på det nuværende niveau.

De øvrige kommuner inden for Vestegnens Erhvervsknudepunkt tilbydes dog at deltage i samarbejdet.

Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at årsberetningen tages til efterretning, og
 2. at samarbejdet foreløbigt fortsætter på uændret niveau, og
 3. at de øvrige kommuner, indenfor Vestegnens Erhvervsknudepunkt, tilbydes at tilslutte sig fiberringen efter nærmere aftale, og
 4. at de øvrige kommuner, indenfor Vestegnens Erhvervsknudepunkt, tilbydes at deltage i andre dele af IT samarbejdet.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

IT anlæg 2006
Sag nr. 123

Sagens kerne

I investeringsoversigten for 2006, blev på KB mødet 31. januar 2006 (sag nr. 15 ”Genåbning af budget 2006”) på funktion 06.45.51 afsat 3,3 mio. kr. til IT investeringer.

Beløbet foreslås frigivet, til de IT aktiviteter, som blev prioriteret i IT strategien for 2004-2007 (KB mødet 31. august 2004, sag nr. 210). Samt til en investering på 0,3 mio. i nyt sikkerheds/adgangssystem.

Direktionen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til IT anskaffelser, og
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. afsat i investeringsoversigten.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 124

Beslutning

Taget til efterretning.

Kultur i Byens Rum - 2006
Sag nr. 127 (KFU 23/06)

Sagens kerne

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i sit møde den 06.12.2005 at nedlægge Styregruppen for Kulturdagen samt aktiviteten ”Kulturdagen”, og i stedet nedsætte en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med et samlet forslag til ”Kultur i byens rum”.

Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til afholdelse af ”Kultur i byens rum” i perioden juni-august 2006, afholdt på forskellige lokaliteter i kommunen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det udarbejdede forslag danner ramme for arbejdsgruppens endelige planlægning af ”Kultur i byens rum” 2006.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK