Økonomiudvalget

20-06-2007

Sager 109 - 130

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 109

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Energistyringsprojekter i 2007 - Anlægsbevilling
Sag nr. 110

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til at gennemføre projekter, der medfører mindre energiforbrug. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 919.300 kr. til energiprojekter, samt
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 919.300 kr. som er overført fra 2006.

Beslutning

Godkendt.

Planstrategi 2007 og Agenda 21- strategi 2007 - Proces og tidsplan.
Sag nr. 111 (TMU 38/07 +KFU 31/07 + BSU 59/07 + SOSU 55/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er med Planstrategien kursen sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås, at Agenda 21- strategien indgår i Planstrategien. Planstrategi inklusiv Agenda 21 - strategi behandler følgende emner:
 • Rødovre – den gode by. Visioner for Rødovre Kommune frem mod 2022.
 • Rødovre Kommunes regionale rolle/ hvordan indarbejdes de overordnede rammer om natur, miljø og trafik.
 • Erhvervsstrategi og erhvervsområder.
 • Agenda 21.
 • Revisionsmetode.
Den hidtidige planlægning, hvilke regionplanretningslinier der vil blive indarbejdet i kommuneplanen, samt proces og tidsplan for Kommuneplan 2010- 2022, vil blive beskrevet. Der indsamles data, og udarbejdes nødvendige analyser som baggrundsmateriale. Hertil kommer en dialog med overordnede myndigheder, nabokommuner, regionale samarbejder samt relevante nedsatte råd og nævn. Tidsplan
Forslag til Planstrategi inklusiv Agenda 21-strategi vedtages december 2007, offentliggøres i januar 2008 til endelig vedtagelse i maj 2008. Forslag til Kommuneplan 2010- 2022 offentliggøres december 2009 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010- 2022 i marts 2010. Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg. Direktionen indstiller, at proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2007 inklusiv Agenda 21-strategi tages til efterretning i fagudvalgene med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Alle udvalg: Taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vestegnens Vandsamarbejde I/S - Godkendelse af budget
Sag nr. 112 (TMU 42/07)

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2008 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S. Teknisk Forvaltning indstiller, at forslag til Budget 2008 for Vestegnens Vandsamarbejde I/S godkendes uden bemærkninger. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Lovliggørelse af vejbump
Sag nr. 114 (TMU 45/07)

Sagens kerne

Vejbump skal i henhold til lovbekendtgørelse opfylde nye normer og skal være ombygget i overensstemmelse hermed i løbet af 2007. Midlerne er afsat i budget 2007. Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.950.000 kr. til ombygning af vejbump så disse lever op til de nye normer, samt
 2. at der frigives et rådighedsbeløb på 1.950.000 kr. svarende til beløb afsat i investeringsoversigten 2007.
   
Teknik- og Miljøudvalget:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Vurdering af hastighedsbegrænsninger på tidligere amtsveje
Sag nr. 115 (TMU 46/07)

Sagens kerne

Der er behov for en vurdering af det fremtidige ønskelige hastighedsniveau på de tidligere amtsveje med henblik på at opnå det hastighedsniveau, der tilgodeser trafiksikkerheden og et godt trafikmiljø i bysamfundet under hensyntagen til fremkommeligheden. Analysen omfatter trafiksikkerhed, støj, trafikbelastning, vejens funktion og fremkommelighed. Teknisk Forvaltning indstiller, at vurderingen af trafikforhold på de tidligere amtsveje igangsættes. Teknik- og Miljøudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 116 (KFU 30/07 + TMU 37/07 +\line BSU 58/07 + SOSU 54/07)

Sagens kerne

Arbejdsgruppens forslag til ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune” har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13.03.2007 været drøftet på temadag den 12.05.2007. Arbejdsgruppens forslag justeret med bemærkninger fra temadagen den 12.05.2007 forelægges samtlige udvalg. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslag til Idrætspolitik for Rødovre Kommune godkendes. Alle udvalg: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Pædagogisk tilsyn med de kommunale dagtilbud
Sag nr. 117 (BSU 56/07)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med de kommunale dagtilbud. Tilsynsforpligtelsen omfatter både indholdet af tilbudene og den måde opgaverne løses på. Af lovforslaget til den nye dagtilbudslov fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet. Børne- og Kulturforvaltningen har i den anledning udarbejdet forslag til gennemførelse af tilsynsforpligtelsen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at forslaget til gennemførelse af den kommunale tilsynsforpligtelse godkendes. Børne- og Skoleudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen af Ungdomsbyen af 2007”
Sag nr. 118 (BSU 57/07)

Sagens kerne

Statens Pædagogiske Forsøgscenter har i brev af 16. maj 2007 anmodet om, at Rødovre Kommune udpeger en repræsentant til bestyrelsen for den nystiftede forening ”Ungdomsbyen af 2007”. Der har været afholdt stiftende generalforsamling torsdag den 24. maj 2007, og Børne- og Kulturdirektøren har givet tilsagn til foreningen ”Ungdomsbyen af 2007” om, at Rødovre Kommune vil udpege en repræsentant til den nye bestyrelse.
Bestyrelsen nedsættes for et år ad gangen. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen for foreningen ”Ungdomsbyen af 2007”. Børne- og Skoleudvalget: Skolechef John Kronbak indstilles.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Projekt SOSU
Sag nr. 123 (BSU 56/07)

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter og Ældre- og Handicapafdelingen i Rødovre Kommune har i samarbejde etableret ”Projekt SOSU”. Projektets sigte er at bedre rekrutteringen til den kommunale hjemmepleje ved at optage ledige kontanthjælpsmodtagere  via et særligt tilrettelagt forløb i  hjemmeplejen. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Projekt SOSU godkendes. Social- og Sundhedsudvalget: Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Budgetneutrale omplaceringer - tjenestemandspensioner
Sag nr. 124

Sagens kerne

Fra 1. januar 2007 skal udbetalingen af tjenestemandspensioner samles. Dette sker som følge af en regnskabsteknisk ændring fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling på -885.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget
 2. at der gives en tillægsbevilling på -5.457.800 kr. til Børne- og Skoleudvalget
 3. at der gives en tillægsbevilling på -3.952.100 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget
 4. at der gives en tillægsbevilling på -2.461.600 kr. til Social- og Sundhedsudvalget
 5. at der gives en tillægsbevilling på 12.756.500 kr. til Økonomiudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Finansiel strategi
Sag nr. 126

Sagens kerne

Den finansielle strategi fastsætter rammerne for en aktiv styring af Rødovre Kommunes finansielle portefølje (aktivpleje og passivpleje). Strategien indeholder endvidere en bemyndigelse til Kommunaldirektøren og Økonomi- og Personaledirektøren i forening om at måtte foretage dispositioner inden for strategiens rammer. Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller, at den finansielle strategi godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Udpegning af 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer til deltagelse i venskabsbybesøg i Järvenpää Kommune den 30. august - 1. september 2007.
Sag nr. 128

Sagens kerne

Järvenpää Kommune har indbudt til venskabsbybesøg i dagene 30. august – 1. september 2007. I lighed med tidligere år er der indbudt 5 politikere og 2 embedsmænd. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at der deltager 5 politikere og 2 embedsmænd til venskabsbybesøget, samt
 2. at der udpeges 5 politikere. Direktionen udpeger de 2 embedsmænd.

Beslutning

Det indstilles godkendt, at Svend Erik Pedersen (F) Jan Kongebro (A) Flemming Østergaard (A) Alex Nielsen (A) Erik Nielsen (A) deltager i besøget.

Projektkonkurrence vedr. matr. nr. 8a af Rødovre
Sag nr. 129

Sagens kerne

Igangsætning af udarbejdelse af konkurrencebetingelser for udbud af matr. nr. 8a af Rødovre og nærliggende parkeringsareal (hjørnet af Roskildevej og Avedøre Havnevej) i en projektkonkurrence. Kommunaldirektøren indstiller,
 1. at grunden, matr. nr. 8a af Rødovre og nærliggende parkeringsareal (hjørnet af Roskildevej og Avedøre Havnevej), udbydes i en projektkonkurrence,
 2. at der gives en anlægsbevilling på 1,79 mio. kr. til tekniske forundersøgelser, udarbejdelse af konkurrenceprogram, annoncering og bedømmelse af indkomne tilbud,
 3. at processen gennemføres med bistand af Akademisk Arkitektforening og i henhold til tidsplan foreslået af foreningen,
 4. at der nedsættes en følgegruppe bestående af Økonomiudvalgets medlemmer, samt
 5. at konkurrenceprogrammet godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstilles godkendt. (Til Kommunalbestyrelsen).

Diverse
Sag nr. 130

Beslutning

Taget til efterretning.