Social- og Sundhedsudvalget

04-03-2008

Sager 26 - 31

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 26

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2008.
Sag nr. 27

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.01.2008 – 20.02.2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 28

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog Rødovre Kommunes handicappolitik på septembermøderækken 2007.
Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til hvordan handicappolitikken kan gøres til virkelighed.

Det vil foregå på følgende måde:
 1. Udvælgelse af konkrete fokusområder
     
 2. I planlægningsfasen, når nye metoder skal indføres, nye bygninger skal bygges og nye arealer/veje skal etableres.
     
 3. Gennem den daglige praksis i udførelse af kommunens opgaver på handicapområdet.
     
I forbindelse med implementeringsprocessen vil der blive nedsat en handicappolitisk følgegruppe, der består af Handicaprådets forretningsudvalg, repræsentanter fra SeniorRådet og repræsentanter fra forvaltningerne.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for følgegruppen.
  
Der fremlægges samtidig et forslag til, hvordan der skal gøres status på handicappolitikken.
  
Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
  
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
 1. at forslag til implementeringsplan sendes til høring i Handicaprådets foretningsudvalg og SeniorRådet.
    
 2. at forslag til implementeringsplan endelig godkendes på majmøderækken 2008.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge 1. juli – 31. december 2007
Sag nr. 29

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.07.2007 – 31.12.2007 fra Børne- og Familieafdelingen, samt status på antal anbragte børn og unge pr. 31.12.2007.
         Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

          at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse 2007 for Integrationsrådets arbejde
Sag nr. 30

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed en redegørelse for Integrationsrådets arbejde i 2007.

Sagen har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 31

Beslutning

Intet