Social- og Sundhedsudvalget

13-05-2008

Sager 47 - 54

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 47

Beslutning

Taget til efterretning

Årsregnskab 2007 - Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 48

Sagens kerne

Fremlæggelse af årsregnskab samt revisionsprotokollat for Rødovre Ungdomspension.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at regnskabet med tilhørende revisionsprotokollat for året 2007 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Høring vedrørende udkast til forebyggelsespolitik og udkast til strategi for kronisk sygdom
Sag nr. 49

Sagens kerne

Region Hovedstaden har anmodet om høringssvar på udkast til henholdsvis forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom med høringsfrist 16. maj 2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar, og anmoder om godkendelse af, at dette - efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget - fremsendes til Region Hovedstaden under forudsætning af endelig godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2008.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at forslag til høringsbrev vedrørende udkast til henholdsvis forebyggelsespolitik og strategi for kronisk sygdom fremsendes til Region Hovedstaden under forudsætning af efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Retningslinier for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune
Sag nr. 50

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet et forslag til fælles retningslinier for tilsyn med døgntilbud og hjemmepleje i Rødovre Kommune.

Baggrunden for udarbejdelsen af retningslinierne er, dels at tilsynsfunktionen med de sociale tilbud pr. 1. januar 2007 overgik til kommunerne, dels at der er fastsat nye lovgivningsmæssige rammer til tilsynet.

Retningslinierne indeholder en beskrivelse af baggrund for udarbejdelse, lovgrundlag, formål, udførelse samt opfølgning og afrapportering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at retningslinierne godkendes.

Beslutning

Godkendt

Dorthe mariehjemmet - Budget og regnskab 2007
Sag nr. 51

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at regnskabet med tilhørende revisionsberetning for året 2007 godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Strategi 2007 - Planstrategi og Agenda 21 - strategi
Sag nr. 52

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Strategi 2007.

Strategien har været fremlagt i høring i perioden 23.01.2008 til den 20.03.2008. Der er indkommet 3 høringssvar.

Teknisk Forvaltning anbefaler på baggrund af henvendelserne, at der i det videre kommuneplanarbejde fastlægges retningslinier for den kommunale detailhandelsstruktur, der sikrer Rødovre Centrums status og konkurrenceevne, at der fastlægges retningslinier der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier, at der sættes fokus på hvorledes bydelscenteret ved Islev Torv kan styrkes, samt at der tages stilling til borger- og interessentinddragelse i kommuneplanarbejdet. Der vil blive inddraget mange andre emner og ovenstående præciseringer vurderes ikke at være i modstrid med den vedtagne Strategi 2007.

Jf. Planlovens § 23a skal Kommunalbestyrelsen efter udløbet af fristen tage stilling til, om der skal vedtages ændringer af den offentliggjorte strategi.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at der ikke sker ændringer i den vedtagne Strategi 2007.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Regional udviklingsplan for Region Hovedstaden
Sag nr. 53

Sagens kerne

Region Hovedstaden har den 13.03.2008 fremlagt et forslag til regional udviklingsplan for Region Hovedstaden med titlen ”Danmarks hovedstadsregion – en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst”.

I forbindelse med strukturreformen blev den regionale udviklingsplan indført som et strategisk instrument, der skal opstille visioner for den ønskelige regionale udvikling, efter bortfaldet af egentlige regionplaner.

Den regionale udviklingsplan har været i høring i alle forvaltninger, og Teknisk Forvaltning har på baggrund af forvaltningernes tilbagemeldinger udarbejdet forslaget til høringssvar.

Sagen forelægges samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,


at Rødovre Kommunes høringssvar til Forslag til regional udviklingsplan for hovedstadsområdet vedtages til fremsendelse til Region Hovedstaden.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 54

Beslutning

Intet