Social- og Sundhedsudvalget

12-06-2007

Sager 41 - 56

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 41

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 42

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.04.2007 – 20.05.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Forslag til fremtidig benyttelse af "Rødbo", Slotsherrens Vænge 6
Sag nr. 43

Sagens kerne

I forbindelse med strukturreformen overtog Rødovre Kommune ”Rødbo” som en tom institution fra Københavns Amt 1. januar 2007, da beboerne i december måned 2006 blev flyttet til en nybygget institution i Ballerup Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Teknisk Forvaltning fået udarbejdet rapport over de bygningsmæssige muligheder for en ombygning/udvidelse af institutionen og kan fremkomme med to forslag til anvendelse af bygningen:

1. plejeboliger, rehabiliteringspladser og bofælleskab for udviklingshæmmede, eller

2. alene plejeboliger og rehabiliteringspladser.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk Forvaltning arbejder videre med forslag 1
 2. at lokalplansarbejdet igangsættes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Kommunalt plejehjemstilsyn 2006
Sag nr. 44

Sagens kerne

Forvaltningsledelsen har i 2006 gennemført ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede de kommunale tilsynsrapporter på mødet den 10. april 2007 (sag nr. 31). Tilsynsrapporterne har efterfølgende været til høring i bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene, Seniorrådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne inkl. de indkomne høringssvar tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Embedslægetilsyn 2006 på kommunens plejehjem
Sag nr. 45

Sagens kerne

Embedslægeinstitutionen har i 2006 gennemført uanmeldte tilsyn på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede Embedslægens tilsynsrapporter på mødet den 10. april 2007 (sag nr. 32). Tilsynsrapporterne har efterfølgende været til høring i bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene, i Seniorrådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne inklusiv de indkomne høringssvar tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Sag nr. 46

Sagens kerne

Evalueringen for projektet ”Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp” er sendt til Socialministeriet, der havde bevilget 3,5 mio. kr. til projektet til brug i 2006.

Evalueringen viser, at der har været god effekt af projektet både for borgerne og for medarbejderne.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om projektet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Hjemmeplejens indkøbsordning
Sag nr. 47

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 5. december 2006 (sag nr. 99), at iværksætte udarbejdelse af forslag til omlægning af indkøbsordningen, herunder afdækning af mulighederne for indgåelse af hovedleverandøraftale med et privat firma.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til omlægning af indkøbsopgaven i hjemmeplejen herunder forslag til udbudsmateriale, kravspecifikationer samt kvalitetsstandard for indkøb af dagligvarer

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at forlag til udbudsmateriale, kravspecifikationer samt kvalitetsstandard for indkøb af dagligvarer drøftes af Social- og Sundhedsudvalget
 2. at forslag sendes til høring i Hjemmeplejens MED-udvalg, SeniorRådet og Handicaprådet

Beslutning

Godkendt

Projekt SOSU
Sag nr. 48

Sagens kerne

Rødovre Jobcenter og Ældre- og Handicapafdelingen i Rødovre Kommune har i samarbejde etableret ”Projekt SOSU”. Projektets sigte er at bedre rekrutteringen til den kommunale hjemmepleje ved at optage ledige kontanthjælpsmodtagere via et særligt tilrettelagt forløb i hjemmeplejen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:

at Projekt SOSU godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Socialministeriets pulje til udvikling af bedre ældrepleje
Sag nr. 49

Sagens kerne

Regeringen og Dansk Folkeparti har på finansloven for 2007 afsat 100 mio. kr. i 2007 og 100 mio. kr. i 2008 til en pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Puljen sigter på at fremme gode ideer og initiativer fra borgere og medarbejdere, som kan resultere i en bedre kvalitet i ældreplejen.

Projekterne kan være rettet direkte mod ældre borgere eller mod personalets vilkår og dermed indirekte de ældres vilkår og livskvalitet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har sendt 5 ansøgninger til Socialministeriet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om personalesituationen i ældreplejen
Sag nr. 50

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Mikkelsen, liste Ø, har skriftligt anmodet om en drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget af personalesituationen på ældreområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen vil på Social- og Sundhedsudvalgets møde give en mundtlig orientering og besvare spørgsmål om personalesituationen på ældreområdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen om personalesituationen på ældreområdet tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Forslag til rehabiliteringsindsats for KOL-borgere i Rødovre Kommune
Sag nr. 51

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen i 2007 godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2006 (sag nr. 204) er et af indsatsområderne kroniske sygdomme – herunder en særlig indsats for KOL-borgere i 2007.
      
Ældre- og Handicapafdelingen har på baggrund af de erfaringer, der er opnået med et KOL-projekt gennemført i 2005-2006 udarbejdet 2 notater med forslag til henholdvis KOL-rehabiliteringsindsats og kompetenceudvikling af medarbejdere med kontakt til KOL-borgere.
     
På grundlag af de to notater fremlægges hermed forslag til samlet rehabiliteringsindsats for KOL-borgere i Rødovre Kommune i 2007.
   
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at 1. fase af forslag til KOL-rehabiliterings-indsatsen gennemføres i 2007
 2. at udgifterne til gennemførelse af fase 1 på 141.300 kr. afholdes af de midler, der er afsat til forebyggelse og sundhedsfremme i 2007.
 3. at beslutning om indholdet i fase 2 behandles i Social- og sundhedsudvalget primo 2008.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Sundhedsprojekt for etniske minoriteter
Sag nr. 52

Sagens kerne

I handleplan for sundhedsindsatsen i 2007 godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2006 (sag nr. 204), er et af indsatsområderne kost og motion herunder en særlig indsats for etniske minoriteter
     
Der foreligger nu forslag til et sundhedsprojekt for en gruppe tyrkiske og en gruppe pakistanske borgere, som hermed forelægges Social- og Sundhedsudvalget.   
     
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at  sundhedsprojekt for etniske minoriteter gennemføres i 2007 og 2008
 2. at udgifterne til projektet i indeværende år på 91.500 kr., afholdes af de midler, der er afsat til sundhedsfremme og forebyggelse i 2007
 3. at udgifterne til projektet i 2008 på 80.000 kr. forventes afholdt af midlerne til forebyggelse og sundhedsfremme.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Luna - evt. lukning på grund af manglende indskrivninger
Sag nr. 53

Sagens kerne

LUNA er et dagtilbud indeholdende et undervisnings- og aktivitetstilbud til unge, primært anbragte. Pr. 1. januar 2007 overgik LUNA til Rødovre Kommune som følge af Strukturreformen, da stedet er beliggende i lejede lokaler på Rødovre Ungdomspension.
LUNA er normeret til 7 unge. På trods af gentagen kontakt til andre kommuner om tilbuddet, har der siden 1. januar 2007 kun har været 1 ung indskrevet i hele perioden samt en anden ung i mindre end 1 måned.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at dagtilbuddet LUNA lukkes under hensyntagen til gældende opsigelsesvarsler.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Idrætspolitik for Rødovre Kommune
Sag nr. 54

Sagens kerne

Arbejdsgruppens forslag til ”Idrætspolitik for Rødovre Kommune” har jfr. Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 13.03.2007 været drøftet på temadag den 12.05.2007.

Arbejdsgruppens forslag justeret med bemærkninger fra temadagen den 12.05.2007 forelægges samtlige udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til Idrætspolitik for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Planstrategi 2007 og Agenda 21- strategi 2007- Proces og tidsplan
Sag nr. 55

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en Planstrategi. Det er med Planstrategien kursen sættes for en ny Kommuneplan 2010 - 2022.

Kommunalbestyrelsen skal ligeledes inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Det foreslås, at Agenda 21- strategien indgår i Planstrategien.

Planstrategi inklusiv Agenda 21 - strategi behandler følgende emner:
 • Rødovre – den gode by. Visioner for Rødovre Kommune frem mod 2022.
 • Rødovre Kommunes regionale rolle/ hvordan indarbejdes de overordnede rammer om natur, miljø og trafik.
 • Erhvervsstrategi og erhvervsområder.
 • Agenda 21.
 • Revisionsmetode.
Den hidtidige planlægning, hvilke regionplanretningslinier der vil blive indarbejdet i kommuneplanen, samt proces og tidsplan for Kommuneplan 2010- 2022 vil blive beskrevet.

Der indsamles data, og udarbejdes nødvendige analyser som baggrundsmateriale. Hertil kommer en dialog med overordnede myndigheder, nabokommuner, regionale samarbejder samt relevante nedsatte råd og nævn.

Tidsplan
Forslag til Planstrategi inklusiv Agenda 21- strategi vedtages december 2007, offentliggøres i januar 2008 til endelig vedtagelse i maj 2008.

Forslag til Kommuneplan 2010- 2022 offentliggøres december 2009 til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2010- 2022 i marts 2010.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,

at proces og tidsplan for udarbejdelse af Planstrategi 2007 inklusiv Agenda 21-strategi tages til efterretning i fagudvalgene med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Taget til efterretning (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 56

Beslutning

Intet