Socialudvalget

15-08-2006

Sager 62 - 67

Fold alle ud

Meddelelser - Socialudvalget
Sag nr. 62

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2006 - fra 01.06.2006.
Sag nr. 63

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.05.2006 – 20.07.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2006
Sag nr. 64

Sagens kerne

Kvalitetsstandarderne 2006 har været til høring i SeniorRådet og Handicaprådet der er fremkommet med enkelte bemærkninger.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at høringssvaret drøftes
  2. at kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2006 godkendes

Beslutning

Ad 1. Sagen drøftet Ad 2. Anbefales (til Økonomiudvalget)

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2005
Sag nr. 65

Sagens kerne

SeniorRådet har sendt bemærkninger til tilsynsrapporten.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at SeniorRådets bemærkninger tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Ny overordnet børne- og ungepolitik i Rødovre Kommune
Sag nr. 66

Sagens kerne

Rødovre Kommune skal udarbejde en ny overordnet børne- og ungepolitik, som erstatning for den nugældende, der er fra 1997.

Formålet med formuleringen af en ny overordnet børne- og ungepolitik er for det første at beskrive visioner, mål og værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år. For det andet skal politikken sikre en nutidig sammenhæng i opgaveløsningen på 0-18 års-området, være et handlingsorienteret styringsredskab for de ansatte og kvalificere den faglige indsats.

De opstillede fokusområder er:
  • Udvikling og læring
  • Sundhed og trivsel
  • Rummelighed og inklusion
  • Sammenhæng og helhed
  • Sprog og integration
  • Børnekultur og fritid
Børne- og ungepolitikken forelægges samtidig i Socialudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at planen for udarbejdelsen af en ny overordnet børne- og ungepolitik godkendes.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Diverse - Socialudvalget
Sag nr. 67

Beslutning

Mødeplan for 2007 taget til efterretning