Socialudvalget

14-02-2006

Sager 12 - 21

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 12

Beslutning

Taget til efterretning.

Visitation til pladser på plejehjem 2006.
Sag nr. 13

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.12.2005 – 20.01.2006. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Revision af vedtægterne for Handicaprådet i Rødovre
Sag nr. 14

Sagens kerne

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område indeholder nye regler vedrørende handicapråd i kommunerne. Der er fastsat regler i lovgivningen om etablering af handicapråd med virkning fra den 1. april 2006. Disse handicapråd erstatter de eksisterende handicapråd, som er etableret på frivilligt grundlag. Social- og Sundhedsforvaltningen har revideret vedtægterne for det eksisterende handicapråd, således at de er i overensstemmelse med lovændringerne. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til ændring af vedtægter for Handicaprådet forelægges til drøftelse.
  2. at forslag til ændring af vedtægter sendes til høring i Handicaprådet og De Samvirkende Invalideorganisationer – lokalafdeling Rødovre.
  3. at forslag til ændring af vedtægter derefter sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Godkendt

Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Sag nr. 15

Sagens kerne

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2006 er der afsat midler til en pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp. Social- og Sundhedsforvaltningen vil på Socialudvalgets møde orientere om kriterierne for tildeling af midler fra puljen, samt fremlægge hvad Rødovre Kommune søger midler til. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om ældre- og handicapområdet
Sag nr. 16

Sagens kerne

Ældre- og Handicapchef Allan Pedersen giver på mødet en mundtlig orientering om ældre- og handicapområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Budgetomplacering fra anbringelseskontoen til familieplejekontoen
Sag nr. 17

Sagens kerne

Rødovre Kommunes familieplejegruppe har gennem de sidste år oplevet en stor stigning i antallet af tilsyn med børn og unge anbragt i plejefamilier. Da Børne- og Familieafdelingen fortsat ønsker at benytte familiepleje i videst mulige omfang, indstilles der til en økonomisk omfordeling mellem to konti: fra anbringeleskontoen til familieplejekontoen. Der er nemlig færre anbringelser i de dyrere anbringelsessteder som opholdssteder og døgninstitutioner, som hører under anbringelseskontoen, men flere i de billigere familieplejer, som hører under familieplejekontoen. Mindreudgiften ønskes omfordelt til en opnormering af familieplejekonsulenterne i familieplejegruppen. I forbindelse med anbringelsesreformen er der tillagt 100.000 kr. til meropgaver i familieplejegruppen, og der ønskes yderligere overflyttet 325.000 kr. årligt fra 2007 ff, mens beløbet for 2006 anslås til 280.000 kr. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at anbringelseskontoen i 2006 nedsættes med 280.000 kr.
  2. at anbringelseskontoen i 2007 ff nedsættes med 325.000 kr.
  3. at disse midler overflyttes til familieplejekontoen og dermed anvendes til ansættelse af en 37 timers familieplejekonsulent pr. 1.3.2006.

Beslutning

Godkendt

Redegørelse for behandling af pensionsansøgninger.
Sag nr. 18

Sagens kerne

Oversigt over førtidspensionsansøgninger i 2005 fremlægges til orientering. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om den sociale boliganvisning.
Sag nr. 19

Sagens kerne

Socialudvalget har i 2002 besluttet at nedsætte et socialt boliganvisningsudvalg og samtidig overdrage kompetencen til anvisning af de boligsociale lejligheder til udvalget. Udvalget udarbejder årligt en orientering om det foregående års arbejde. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om pensions- og psykiatriområdet
Sag nr. 20

Sagens kerne

Pensions- og Psykiatrichef Jens Damsø Pedersen giver på mødet en mundtlig orientering om pensions- og psykiatriområdet. Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 21

Beslutning

Intet.