Socialudvalget

06-06-2006

Sager 56 - 61

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 56

Beslutning

Taget til efterretning.

Visitation til pladser på plejehjem 2006.
Sag nr. 57

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.04.2006 – 20.05.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2006
Sag nr. 58

Sagens kerne

Kommunen er forpligtet til at revidere krav til leverandører og kvalitetsstandarder for den personlige og praktiske hjælp en gang om året. Krav til leverandører og kvalitetsstandarder er gennemgået, og der er sket enkelte præciseringer, men ingen ændringer i serviceniveauet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at serviceniveauet for den personlige og praktiske hjælp ikke ændres
  2. at de foreslåede præciseringer af serviceniveauet godkendes
  3. at de nye priser på leverede ydelser godkendes med virkning fra d. 1. juli 2006
  4. at de uændrede krav til leverandører og kvalitetsstandarder sendes til høring i SeniorRådet og Handicaprådet.
  5. at udtalelserne fra SeniorRådet og Handicaprådet forelægges for Socialudvalget på mødet i august

Beslutning

Godkendt.

Plan for udarbejdelse af en sammenhængende børnepolitik
Sag nr. 59

Sagens kerne

Som følge af anbringelsesreformen skal Kommunalbestyrelsen vedtage en sammenhængende børnepolitik inden d. 1.1.2007. Der fremlægges her en plan for udarbejdelsen af politikken.

Planen forelægges samtidig i Socialudvalget og i Børne- og Skoleudvalget til orientering.


Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at planen tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Økonomiudvalget)

Sundhedspolitik - Rødovre Kommune
Sag nr. 60

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts-møderækken 2005 at udarbejde en sundhedspolitik målrettet Rødovres borgere ud fra visionen om Rødovre – den sunde by, som den er formuleret i Kommuneplan 2002-2014 og videreført i Kommuneplan 2006-2018 blandt andet under temaet ”livsstil”.

Arbejdet er mundet ud i en sundhedspolitik samt en faktadel.

Med henblik på at inddrage eventuelle yderligere synspunkter sendes sundhedspolitikken til høring blandt organisationer og/eller grupper, der har særlig interesse på sundhedsområdet.

Høringsmaterialet udsendes ultimo juni. Høringssvar skal afgives skriftligt senest den 22. august 2006, hvor høringsfristen udløber.

Der er som bilag til mødesagen udarbejdet et eksempel på en mulig handleplan for sundhedsindsatsen i 2007.

Direktionen indstiller,
  1. at sundhedspolitik og faktabind sendes til høring blandt relevante organisationer og foreninger med eksempel på handleplan som bilag
  2. at sundhedspolitik og faktabind, på baggrund af de indkomne høringssvar, fremlægges til endelig vedtagelse i oktober 2006

Beslutning

Anbefales med bemærkning om at høringsfristen forlænges med en måned. (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 61

Beslutning

Intet.