Social- og Sundhedsudvalget

11-09-2007

Sager 68 - 78

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 68

Sagens kerne

Oversigt vedlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 69

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.07.2007 – 20.08.2007.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Hjemmeplejens indkøbsordning
Sag nr. 70

Sagens kerne

Social og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 12. juni 2007 (sag nr. 47), Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til udbud af indkøbsopgaven i hjemmeplejen, samt forslag til udbudsmateriale, kravspecifikationer og kvalitetsstandard for indkøb af dagligvarer.

Forslaget har efterfølgende været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Hjemmeplejens MED-udvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til udbudsmateriale, kravsspecifikationer samt kvalitetsstandard for indkøb godkendes.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Handicappolitik
Sag nr. 71

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 24. april 2007 (sag nr. 66) at sende oplæg til en handicappolitik i høring. I perioden fra primo maj til medio august har handicappolitikken således været til høring blandt organisationer og grupper, der har særlig interesse for handicapområdet samt blandt medarbejderne i kommunen.

Handicappolitikken med de indarbejdede høringssvar forelægges hermed til godkendelse.

Handicappolitikken forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller

at handicappolitikken godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Den fremtidige organisering af dagcenter- og træningsindsatsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 72

Sagens kerne

I forbindelse med Kommunalreformen, som trådte i kraft 1.1.2007, fik kommunerne overdraget nye opgaver på genoptræningsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget fik på den baggrund forelagt forslag til den fremtidige organisering af dag- og træningscentrene på mødet den 12. september 2006 (sag nr. 70), og Social- og Sundhedsforvaltningen har på den baggrund pr. 1. september 2007 ændret organiseringen på dag- og træningsområdet i henhold til principbeslutningen af september 2006.
      Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at den fremtidige organisering af dagcenter- og træningsindsatsen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Plejehjemmet Engskrænten - diverse bygningsmæssige forbedringer - anlægsregnskab
Sag nr. 73

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes
  2. at der gives en negativ tillægsbevilling til anlægsbevillingen på kr. 628.243
  3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Plejehjemmet Ørbygård - diverse bygningsmæssige forbedringer - anlægsregnskab
Sag nr. 74

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for ovennævnte anlæg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at anlægsregnskabet godkendes
  2. at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 587.605
  3. at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen og at rådighedsbeløbet reguleres i overensstemmelse hermed

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Indstilling af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Tårnvejskollegiet
Sag nr. 75

Sagens kerne

Udpegning af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Tårnvejskollegiet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen udpeger Handicapkonsulenten i Social- og Psykiatriafdelingen som kommunens andet medlem af bestyrelsen for Tårnvejskollegiet.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge 1. januar – 30. juni 2007
Sag nr. 76

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.01.2007 – 30.06.2007 fra Børne- og Familieafdelingen, samt status på antal anbragte børn og unge pr. 30.06.2007.
     
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
    
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - Efterår 2007
Sag nr. 77

Sagens kerne

Fremlæggelse af forslag til halvårlig fordeling af foreningstilskud kr. 236.800,- pr. år og tilskud til frivilligt socialt arbejde kr. 547.900,- pr. år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Forvaltningens fordeling af midlerne godkendes.

Beslutning

Godkendt Derudover blev det besluttet: At Forvaltningens forslag til ændret tidsfrist godkendes At Rødovre Kommunes frivillighedskoordinator indtræder i komiteen for ”Årets Ildsjæl”

Diverse
Sag nr. 78

Beslutning

Intet