Socialudvalget

16-05-2006

Sager 44 - 55

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 44

Sagens kerne

Oversigt fremlagt

Beslutning

Taget til efterretning.

Visitation til pladser på plejehjem 2006.
Sag nr. 45

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.03.2006 – 20.04.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilsyn på kommunens plejehjem 2005
Sag nr. 46

Sagens kerne

Forvaltningsledelsen i Social- og Sundhedsforvaltningen har i 2005 gennemført ét uanmeldt og ét anmeldt tilsynsbesøg på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.

I tilsynene er der dels sat fokus på de sundhedsrelaterede forhold, beboernes trivsel og den dagligdag, de oplever på plejehjemmet, og på personalesituationen.

Socialudvalget drøftede de kommunale tilsynsrapporter på mødet den 14. marts 2006.

Tilsynsrapporterne har efterfølgende været til høring i Seniorrådet og bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Embedslægetilsyn 2005 på kommunens plejehjem
Sag nr. 47

Sagens kerne

Embedslægeinstitutionen har i 2005 gennemført et uanmeldt tilsyn på plejehjemmene Broparken, Engskrænten, Ørbygård og Dorthe Marie Hjemmet.

Socialudvalget drøftede Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter på mødet den 14. marts 2006.
Tilsynsrapporterne har efterfølgende været til høring i Seniorrådet og bruger- og pårørenderådene på plejehjemmene.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at tilsynsrapporterne tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2005
Sag nr. 48

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune har i 2004 besluttet, at der skal føres tilsyn hos et udvalg af de borgere, der modtager personlig og praktisk hjælp fra såvel kommunale som private leverandører.
Rapporten ”Tilsyn med personlig og praktisk hjælp 2005” viser, at der er tilfredshed med den hjælp, der ydes, men at der er en række forhold omkring bl.a. antallet af hjælpere og dokumentation, som bør forbedres.
Det foreslås, at tilsynet fremover føres samtidigt med den revurdering, der foretages hos samtlige borgere, af deres fortsatte behov for personlig og praktisk hjælp i stedet for det stikprøvetilsyn, der blev foretaget i 2005 suppleret med kvalitative interviews.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at den fremlagte rapport om tilsyn med den personlige og praktiske hjælp tages til efterretning
  2. at tilsynsrapporten sendes til orientering til SeniorRådet og Handicaprådet
  3. at en ændring af proceduren godkendes, således at tilsynet fremover føres samtidigt med revurderingen af hjælpen, suppleret med kvalitative interviews

Beslutning

Godkendt.

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene i Rødovre Kommune
Sag nr. 49

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2002 de nuværende vedtægter for bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene i Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen har, på baggrund af forslag til vedtægtsændringer fra bruger- og pårørenderådene, revideret vedtægterne.

Det foreslås desuden, at der afsættes et rammebeløb til dækning af bruger- og pårørenderådenes udgifter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller:
  1. at vedtægtsændringerne tages til efterretning
  2. at der i 2006 ydes et beløb på kr. 6000 til bruger- og pårørenderådene. Finansieringen afholdes inden for Social- og Sundhedsforvaltningens budget

Beslutning

Godkendt.

Dorthe Mariehjemmet - budget og regnskab 2005
Sag nr. 50

Sagens kerne

Fremlæggelse af driftsregnskab og status samt revisionsberetning for Dorthe Mariehjemmet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at regnskabet med tilhørende revisionsberetning for året 2005 godkendes
  2. at det månedlige a/c beløb nedsættes med kr. 882.152 ved førstkommende udbetaling

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Orientering om deltagelse i sammenlignende undersøgelse af Børne- og Familiearbejdet i Norden.
Sag nr. 51

Sagens kerne

Rødovre kommunes Børne- og Familieafdeling indgår i en undersøgelse, som Den Sociale Højskole ved Lunds Universitet foretager i Norden. Formålet er at undersøge, om der er tale om én nordisk model i socialt arbejde ved at afdække forskelle og ligheder i sagsarbejdet.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Udviklingen i anbringelserne i kommunerne i Københavns Amt i perioden 2004 – 2006
Sag nr. 52

Sagens kerne

Børneudvalget i Københavns Amt har gennemført en undersøgelse af anbringelserne i de enkelte kommuner i Københavns Amt.

Det fremgår af tallene, at der samlet set er tale om et svagt fald i anbringelserne opgjort pr. 1.1.2004, 1.1.2005 og 1.1.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ny administrativ organisering af arbejdsmarkedsområdet
Sag nr. 53

Sagens kerne

I forbindelse med strukturreformen på beskæftigelsesområdet og som følge af lov om styring af den aktive beskæftigelsesindsats skal kommunerne oprette et jobcenter til beskæftigelsesrettede aktiviteter mv. Jobcentret skal være organisatorisk adskilt fra udbetaling af forsørgelsesydelser, råd og vejledning og social behandling af voksne. Ændringen skal senest gennemføres den 1.1.2007.

På baggrund af ovenstående har Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet et forslag til en ændret organisering af området. Opgaverne fra den nuværende Arbejdsmarkedsafdeling fordeles mellem 2 afdelinger henholdsvis Jobcentret og den nuværende Pensions- og Psykiatriafdeling - fremover kaldet Rødovre Jobcenter og Social- og Psykiatriafdelingen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Social- og Sundhedsforvaltningens forslag til ny administrativ organisering af arbejdsmarkedsområdet godkendes, således at området fremover er organiseret i henholdsvis Rødovre Jobcenter og Social- og Psykiatriafdelingen.

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Forslag til Kommuneplan 2006-2018. Offentlig høring og endelig vedtagelse
Sag nr. 54

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20.12.2005 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2006-2018 i offentlig høring i perioden 11.01.2006 – 08.03.2006. Høringsperioden blev i forbindelse med udsendelse af rettelsesblad den 12.01.2006 forlænget med fem dage til den 13.03.2006.

I løbet af denne periode er der indkommet 21 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, organisationer og borgere.

Direktionen foreslår, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger foretages visse ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Fagforvaltningernes kommentarer er samlet i bilaget ”Oversigten over indsigelser og bemærkninger”. Kommentarerne til de indsigelser og bemærkninger, der har givet anledning til at indstille ændringsforslag, er i oversigten markeret med fed tekst.

Direktionen indstiller,

at Kommuneplan 2006-2018 vedtages endeligt med de i mødesagsfremstillingen nævnte ændringer hvilket fremlægges til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Til Økonomiudvalget)

Diverse - Socialudvalget
Sag nr. 55

Beslutning

Intet