Social- og Sundhedsudvalget

13-03-2007

Sager 20 - 28

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 20

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 21

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.01.2007 – 20.02.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Offentlig høring vedr. ny hospitalsplan og psykiatriplan
Sag nr. 22

Sagens kerne

Region Hovedstaden er på vej mod henholdsvis en ny hospitalsplan og en psykiatriplan. Regionsrådet godkendte på sit møde den 6. februar 2007 at udsende forslag i offentlig høring hos alle relevante parter. Høringsfristen løber frem til den 4. april 2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen har i et samarbejde med de kommuner, som Rødovre Kommune også arbejder sammen med på embedsmandsniveau i forbindelse med sundhedsaftalen, gennemgået hospitalsplanen og psykiatriplanen, og Social- og Sundhedsforvaltningen har med udgangspunkt i dette samarbejde udarbejdet bemærkninger til hospitalsplanen og psykiatriplanen.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til ny hospitalsplan og psykiatriplan drøftes
  2. at Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejder høringssvar med udgangspunkt i drøftelserne og de tilkendegivelser, der fremgår af mødesagsfremstillingen

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Sundhedsaftale 2007
Sag nr. 23

Sagens kerne

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 13. februar 2006 (sag nr. 14) forslag til Sundhedsaftale 2007 og godkendte, at sundhedsaftalen skulle sendes til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er efterfølgende fremkommet høringssvar fra alle 3 råd.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at høringssvarene drøftes
  2. at Sundhedsaftale 2007 godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget)

Indstilling af bestyrelsesmedlem til den selvejende institution Rødovre Ungdomspension
Sag nr. 24

Sagens kerne

Som følge af nedlæggelsen af Københavns Amt er Rødovre Kommune indtrådt i Amtets tidligere forpligtelser i forhold til den selvejende institution Rødovre Ungdomspension. Bestyrelsen for den selvejende institution har på møde den 27. februar 2007 tilrettet dens vedtægter i henhold her til, herunder godkendt et tillæg til den hidtidige driftsaftale mellem Københavns Amt og Rødovre Ungdomspension der præciserer, at Rødovre Kommune indtræder i Københavns Amts rettigheder og forpligtelser i forhold til institutionen.

Tidligere har Københavns Amtsråd og Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune hver udpeget 1 medlem til bestyrelsen, mens den selvejende institution har udpeget 3 medlemmer. Fremover udpeger Rødovre Kommune 2 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf den ene fortsat udvælges blandt medlemmerne af de politiske partier. Med henblik på at sikre et tæt og smidigt samarbejde mellem Rødovre Ungdomspension og Forvaltningen foreslås det, at den anden plads besættes af Rødovre Kommunes Børne- og Familiechef.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at de af bestyrelsen ændrede vedtægter af 27. februar 2007 godkendes
  2. at kommunalbestyrelsen udpeger Rødovre Kommunes Børne- og Familiechef som kommunens andet medlem af bestyrelsen for Rødovre Ungdomspension
  3. at tillæg til tidligere indgået driftsaftale mellem Københavns Amt og Rødovre Ungdomspension godkendes

Beslutning

Anbefales (Til Økonomiudvalget) Britt Jensen deltog ikke under dette punkt.

Halvårlig redegørelse for anbringelse af børn og unge
Sag nr. 25

Sagens kerne

Forelæggelse af anbringelsessager for perioden 01.07.2006 – 31.12.2006 fra Børne- og Familieafdelingen, samt status på antal anbragte børn og unge pr. 31.12.2006.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Virksomhedsplaner 2006 - 2007 fra skolesocialprojekterne Annexet og Skiftesporet
Sag nr. 26

Sagens kerne

Skolesocialprojekternes virksomhedsplaner for 2006 – 2007 forelægges til orientering.
Forelæggelsen sker såvel i Børne- og Skoleudvalget som i Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Indstilles taget til efterretning. (Til Økonomiudvalget)

Tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 og foreningstilskud § 79 - Forår 2007
Sag nr. 27

Sagens kerne

Fremlæggelse af forslag til halvårlig fordeling af foreningstilskud kr. 236.800,- pr. år og tilskud til frivilligt socialt arbejde kr. 547.900,- pr. år.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Forvaltningens fordeling af midlerne godkendes

Beslutning

Godkendt

Diverse
Sag nr. 28

Beslutning

Intet