Social- og Sundhedsudvalget

13-02-2007

Sager 8 - 17

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 8

Sagens kerne

Oversigt fremlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Visitation til pladser på plejehjem 2007
Sag nr. 9

Sagens kerne

Oversigt over ansøgninger til kommunens plejehjem, Visitationsudvalgets beslutninger samt opgørelse over plejepladser, der er anvendt til rehabilitering, genoptræning og aflastning i perioden 21.12.2006 – 20.01.2007.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Rammekontrakt med VISO vedrørende ydelser fra Hjælpemiddelcentralen
Sag nr. 10

Sagens kerne

Rødovre Kommunes Hjælpemiddelcentral yder specialrådgivning og vejledning på en lang række hjælpemiddelområder til en del af kommunerne i Region Hovedstaden. Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service driver derudover den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), der har til opgave at rådgive kommuner og borgere i de særligt vanskelige enkeltsager på blandt andet hjælpemiddelområdet.

Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service og Rødovre Kommune har pr. 1. januar 2007 indgået en rammekontrakt om rådgivning vedrørende børnehjælpemidler til målgrupper med meget specielle eller komplekse behov, således at Rødovre Kommunes Hjælpemiddelcentral på vegne af VISO varetager rådgivningen af en større kreds af kommuner på dette område.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at rammekontrakten med Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Orientering om den sociale boliganvisning for 2006.
Sag nr. 11

Sagens kerne

Socialudvalget har i 2002 besluttet at nedsætte et socialt boliganvisningsudvalg og samtidig overdrage kompetencen til anvisning af de boligsociale lejligheder til dette udvalg.

Boliganvisningsudvalget udarbejder årligt en orientering om det foregående års arbejde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Redegørelse for behandling af pensionsansøgninger i 2006.
Sag nr. 12

Sagens kerne

Oversigt over førtidspensionsansøgninger i 2006 fremlægges til orientering.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

SSP Handleplan 2007
Sag nr. 13

Sagens kerne

SSP har udarbejdet Handleplanen for 2007, som indeholder en status på 2006, samt beskriver de såvel kortsigtede som langsigtede mål.

I 2007 sættes der bl.a. fokus på indsatsen i boligsociale områder, Ung til ung mægling samt konflikthåndtering og en fortsat vedligeholdelse af de eksisterende tiltag.

Sagen forelægges både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningens indstiller,

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning (Økomomiudvalget)

Sundhedsaftale 2007
Sag nr. 14

Sagens kerne

Ifølge den nye sundhedslov skal der indgås sundhedsaftaler mellem regionsrådene og de enkelte kommunalbestyrelser inden 1. april 2007.

Sundhedsaftalen indeholder aftaler om de samarbejdsflader, der skal fungere på kort sigt, og derudover udgør den et fælles udgangspunkt for udvikling af sammenhængende sundhedstilbud på længere sigt. Endvidere har det været vigtigt at fastholde og formalisere allerede eksisterende aftaler.

Forslag til sundhedsaftale består af et generelt afsnit fælles med de øvrige kommuner i regionen (godkendt af det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg i møde den 13. december 2006) samt en allonge, der beskriver de 6 obligatoriske indsatsområder tilpasset Rødovre Kommunes forhold og forholdene på de hospitaler, kommunens borgere typisk bruger. Allongen er udarbejdet og forhandlet i et administrativt samarbejde mellem Ballerup Kommune, Herlev Kommune, Gladsaxe Kommune, Furesø Kommune og Rødovre Kommune og Region Hovedstaden. Kommuner, der som fælles træk har Herlev hospital som optageområde. Det skal understreges, at selv om oplægget til sundhedsaftalen er udarbejdet i et fællesskab og behandlet i det midlertidige sundhedskoordinationsudvalg, så er der tale om en aftale, der indgås direkte mellem Rødovre Kommune og Region Hovedstaden.

Efter drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget sendes sundhedsaftalen til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Herefter forelægges den til endelig politisk godkendelse i marts møderækken.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at forslag til Sundhedsaftale 2007 indgået mellem region Hovedstaden og Rødovre Kommune forelægges til drøftelse
  2. at forslag til Sundhedsaftale 2007 efterfølgende sendes til høring i SeniorRådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.
  3. at forslag til Sundhedsaftale 2007 derefter forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i marts møderækken.

Beslutning

Godkendt

Kommunallæge 2007
Sag nr. 15

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i maj 2005 (sag nr. 106) forslag om etablering af fælles kommunallægestilling med Brøndby Kommune.

I forbindelse med at kommunallægestillingen nu er vakant, anbefaler Social- og Sundhedsforvaltningen, at samarbejdsaftalen opsiges, og der i stedet opslås en fuldtids kommunallægestilling alene med ansættelse i Rødovre Kommune. Stillingen finansieres med allerede afsat lønsum.

Kommunallægens arbejdsområde vil fremover kunne opdeles i 2 områder: Den kommunale sundhedstjeneste og som lægelig rådgiver.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  1. at samarbejdsaftale vedrørende fælles kommunallæge stilling indgået mellem Rødovre Kommune og Brøndby Kommune opsiges
  2. at der opslås en stilling som fuldtidsansat kommunallæge i Rødovre Kommune med opgaver indenfor den kommunale sundhedstjeneste og som lægelig rådgiver. Stillingen finansieres med allerede afsatte lønmidler på konto 04 og konto 06.

Beslutning

Anbefales (Økonomiudvalget)

Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden
Sag nr. 16

Sagens kerne

Statsforvaltningen Hovedstaden har indkaldt kommunerne til forberedende møde med henblik på nedsættelse af ”Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden”.

Sagen forelægges til orientering både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Direktionen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen, blandt sine medlemmer, udpeger en repræsentant som medlem af Det Regionale Udviklingsråd for Hovedstaden

Beslutning

Anbefales, idet formanden for Social- og Sundhedsudvalget indstilles. (Økonomiudvalget)

Diverse
Sag nr. 17

Beslutning

Intet