Kommunalbestyrelsen

26-02-2008

Sager 36 (ØU 40/08) - 66 (ØU 74/08)

Fold alle ud

Tillæg 2 til Kommuneplan 2006-2018
Sag nr. 36 (ØU 40/08)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2006-2018.

Kommuneplanforslaget omhandler område 4D10, Rødovre Parkvej – Skovmoseskolen og en ændring af afgrænsningen mellem område 4D10 Rødovre Parkvej – Skovmoseskolen og 4D11 Rødovrehallen m.m.

Kommuneplantillægget muliggør yderligere bebyggelse ved at fastlægge en bebyggelsestæthed på 40 % for område 4D10 Rødovre Parkvej – Skovmoseskolen. Kommuneplan 2006-2018 tillader ikke opførelse af ny bebyggelse.

Der er gennemført en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planen ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  
 1. at Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 -2018 for Skovmoseskolen ved Rødovre Parkvej vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 12.03.2008 - 08.05.2008, samt
    
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
    
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen
Sag nr. 37 (ØU 41/08)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rød-ovrehallen med henblik på fremlæggelse i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning om, at der ikke gennemføres en miljøvurdering på baggrund af en screening af lokalplanforslag med en 4 ugers klagemulighed.

Lokalplanforslaget omfatter matr. nr. 12 ar, 12 ef og del af 12 ag samt del af et offentligt stiareal litra ”bt” alle af Rødovre by, Rødovre.

Rødovre Kommune ejer hele arealet.

Lokalplanforslaget muliggør byggeri af to sammenbyggede træningshaller og en ny børneinstitution.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  
 1. at Forslag til lokalplan 120 for offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 12.03.2008 – 08.05.2008, samt
    
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
    
   
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Regulativ for områdeklassificering
Sag nr. 38 (ØU 42/08)

Sagens kerne

Ny lovgivning betyder at jord i byzone områdeklassificeres som lettere forurenet. Rødovre Kommune er forpligtet til at inddrage områder med lettere forurenet jord udenfor byzone i områdeklassificeringen i et regulativ.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til regulativ for områdeklassificering sendes i høring.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Regulativ for anmeldelse af flytning af jord i Rødovre Kommune
Sag nr. 39 (ØU 43/08)

Sagens kerne

Ny lovgivning betyder at Rødovre Kommune er forpligtet til at udarbejde et regulativ for flytning af jord indeholdende et skema til anmeldelse af flytning af jord.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til regulativ for anmeldelse af flytning af jord godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
    
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Miljølaboratoriet I/S
Sag nr. 40 (ØU 44/08)

Sagens kerne

Godkendelse af reviderede vedtægter for Miljølaboratoriet I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at de reviderede vedtægter godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Parkeringsbekendtgørelse
Sag nr. 41 (ØU 45/08)

Sagens kerne

Ved årsskiftet 2006/2007 blev Rødovre Kommune en del af den nye Københavns Vestegns Politikreds. Politikredsen ønsker enslydende parkeringsbekendtgørelser for køretøjer med en vægt over 3500 kg, påhængskøretøjer, motorredskaber og traktorer. Parkeringsbekendtgørelsen giver politiet mulighed for at pålægge ovennævnte køretøjer en afgift, hvis de parkerer på vejarealet i tidsrummet 19.00- 07.00.

Parkeringsbekendtgørelsen ændrer ikke på muligheden for at parkere i Rødovre Kommune, men erstatter blot de tidligere parkeringsbekendtgørelser, der var gældende i de kommuner, der er omfattet af den nye Københavns Vestegns Politikreds.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der tages beslutning om, at vedtage den af politiet foreskrevne parkeringsbekendtgørelse.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Miljøzonen omkring København
Sag nr. 42 (ØU 46/08)

Sagens kerne

Københavns Kommune har besluttet sig for, at etablere en miljøzone omkring kommunen. Efter først at have lagt miljøzonen ved Ring 2, kommunegrænsen mod Frederiksberg og Vejlands Allé på Amager, ønsker Københavns Kommune nu at udvide den til kommunegrænsen.

Københavns Kommune har fremsendt et baggrundsnotat og skilteplaner, med forslag til en fremtidig placering af skiltene ved kommunegrænsen til Rødovre, som forvarsling om, at man nu kører ind i miljøzonen.

Københavns Kommune har snarest behov for en tilkendegivelse om, hvorvidt Rødovre Kommune er positive eller ej over for en eventuel udvidelse af miljøzonen og skilteplacering.

Rødovre Kommune har, på et møde med Københavns Kommune den 07.01.2007, gjort opmærksom på, at vi finder en placering af forvarslingsskilte ved M3 mere hensigtsmæssig, idet trafikanterne herved har en reel mulighed for at køre alternative veje, og derved undgå omvejskørsel i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  
 1. at Rødovre Kommune er positivt indstillet over for en udvidelse af miljøzonen i Københavns Kommune til kommunegrænsen, samt opsætning af ”miljøzoneskilte” i Rødovre Kommune ved kommunegrænsen, med forvarsling ved M3.
    
 2. at Rødovre Kommune tilskriver miljøministeren med henblik på en udvidelse af miljøzonen til ligeledes at være gældende for Rødovre Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

RKF - konvertering af Islevvænge og Tinderhøj Skole fra naturgas til fjernvarme
Sag nr. 43 (ØU 47/08)

Sagens kerne

Stillingtagen til projektforslag om ændring af opvarmningsform fra naturgas/el- og petroleums opvarmning til fjernvarme for "Islevvænge” (Fortvej/Tårnvej/Knudsbølvej) samt Tinderhøj skole.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  
 1. at området ændres fra naturgasforsyning m.v. til fjernvarmeforsyning, samt
    
 2. at projektforslaget sendes til høring hos HNG, E.ON og VEKS.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Spildevandscenter Avedøre I/S - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 44 (ØU 48/08)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr., som er Rødovre Kommunes finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S i 2008 samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til finansieringsbidrag til Spildevandscenter Avedøre I/S, samt
    
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr., som er afsat i investeringsoversigten 2008.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Renovering af vandledninger - ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 45 (ØU 49/08)

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 5.442 mio. kr. til at fortsætte renoveringen af vandledningsnettet i 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
  
 1. at der gives en anlægsbevilling på 5.442.000 kr. til renovering af vandledninger, samt
    
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 5.442.000 kr., som er afsat i Investeringsoversigten 2008 med henholdsvis 3.442.000 kr. til Renovering af vandledningsnet og 2.000.000 kr. til Vandforsyning.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af håndboldtræningshal - ansøgning om bevilling
Sag nr. 46 (ØU 50/08)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2008 på opførelse af håndboldtræningshal.

Godkendelse af at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud.

Der er i oktobermøderækken 2007 givet en anlægsbevilling på 14.320.000 kr.

Endvidere blev der i oktobermøderækken frigivet rådighedsbeløb til ekstern konsulent på 1.002.000 kr.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 13.318.000 kr. samt om en yderligere bevilling på 2.500.000 kr. som finansieres af en del af provenuet fra salget af Rødovrevej 354.
Dvs. en samlet bevilling på 16.820.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud,
    
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
    
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen,
    
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 13.318.000 kr.,
    
 6. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 2.500.000 kr., hvorefter den samlede bevilling udgør 16.820.000 kr.
    
 7. at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr., og
    
 8. at der frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A+B) og 1 (O) stemte imod.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt med 17 stemmer (A, B, C, F, V, Ø) og 2 (O) stemte imod.

Opførelse af skøjte- og tennistræningshal - ansøgning om bevilling
Sag nr. 47 (ØU 51/08)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2008 på opførelse af skøjte- og tennistræningshal, samlet i én bygning med skøjtehal i underetagen og tennishal ovenover.

Godkendelse af at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud.

Der er i oktobermøderækken 2007 givet en anlægsbevilling på i alt 29.800.000 kr., fordelt med henholdsvis 18.300.000 kr. til skøjtehal og 11.500.000 kr. til tennishal.

Endvidere blev der i oktobermøderækken 2007 frigivet rådighedsbeløb til ekstern konsulent på i alt 1.581.000 kr. fordelt med henholdsvis 1.000.000 kr. til skøjtehal og 581.000 kr. til tennishal.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på i alt 28.219.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
    
 2. at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud,
    
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
    
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
    
 5. at der frigives rådighedsbeløb på i alt 28.219.000 kr., hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 29.800.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales, idet der som supplement indhentes tilbud på placering af bade- og omklædningsrum i niveau med henholdsvis tennis- og skøjtebane. Endvidere ønskes tilbud på forbindelse til eksisterende skøjtehal i niveau med skøjtebane.

Økonomiudvalget:

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indstilles godkendt med 3 stemmer for (A+B) og 1 (O) stemte imod.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt med 17 stemmer (A, B, C, F, V, Ø) og 2 (O) stemte imod.

I/S Vestbad - takster
Sag nr. 48 (ØU 52/08)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger forslag til nye takster for takstblad 1, jfr. indstillingen fra I/S Vestbads bestyrelse.

Jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning den 29.08.2006 (sag nr. 157) skal takster i henhold til takstblad 1 godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at det fremsendte forslag til takster for takstblad 1 godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
 
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Skole, opførelse af ny gymnastiksal - ansøgning om bevilling
Sag nr. 49 (ØU 53/08)

Sagens kerne

Godkendelse af projektforslag af januar 2008 på opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole.

Godkendelse af at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud.

Der er i oktobermøderækken 2007 givet en anlægsbevilling på 10.500.000 kr.

Endvidere blev der i oktobermøderækken 2007 frigivet rådighedsbeløb til ekstern konsulent på 985.000 kr.

Der søges om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 9.515.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  
 1. at projektforslag samt tidsplan godkendes,
    
 2. at arbejdet udbydes i totalentreprise i tidligt udbud,
    
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager projektets gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
    
 4. at en eventuel nødvendig tilpasning af projektet efter licitation varetages af Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, og
    
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 9.515.000 kr. hvorefter den samlede frigivne bevilling udgør 10.500.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales med bemærkning om, at det af udbudsmaterialet skal fremgå, at omklædningsområdet bør svare til ”mellembygning II”, idet det forudsættes, at Rødovre Skole financierer det ene af de to omklædningsrum.

Økonomiudvalget:

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Omlægning af fjernvarmeledning i forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole - ansøgning om bevilling
Sag nr. 50 (ØU 54/08)

Sagens kerne

I forbindelse med opførelse af ny gymnastiksal ved Rødovre Skole skal fjernvarmeledningen omlægges, idet den pt. er placeret der, hvor den nye gymnastiksal skal opføres.

Der søges om en anlægsbevilling på 920.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning varetager omlægningen af fjernvarmeledningen,
                     
 2. at der gives en anlægsbevilling på 920.000 kr. til omlægning af fjernvarmeledningen,
    
 3. at der afsættes rådighedsbeløb på 920.000 kr., og
    
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 920.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen.
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Islev Skole - Gul bygning, stueetage - etablering af basis- og grupperum, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 51 (ØU 55/08)

Sagens kerne

Der er i 2008 afsat i alt 18.875.000 kr. i investeringsoversigten til Samlet helhedsplan for skoleudbygning.

Heraf er der afsat 5.800.000 kr. til Islev Skole til etablering af basis- og grupperum i Gul bygning, stueetagen.

Beløbet er afsat på grundlag af den reviderede helhedsplan for Islev Skole, udarbejdet maj 2007.

Der søges om frigivelse af 160.000 kr. til ekstern konsulent.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
  
 1. at tidsplanen godkendes,
    
 2. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern arkitekt- og ingeniørrådgiver,
    
 3. at der gives en anlægsbevilling på 160.000 kr. til ekstern konsulent, og
   
 4. at der frigives rådighedsbeløb på 160.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2008.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
    
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes overordnede retningslinier for kost i alderen 0-18 år
Sag nr. 52 (ØU 56/08)

Sagens kerne

De overordnede retningslinier for kost i alderen 0-18 år er udarbejdet af en kostgruppe bestående af repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen.

Formålet med retningslinier for kost er at sikre en sund og ernæringsrigtig kost for børn og unge i kommunens institutioner og skoler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger.

Desuden er det et formål at sikre, at institutioner og skoler bidrager til at skabe en god livsstil for børn og unge. Dette skal blandt andet ske gennem eksisterende og fremtidige kosttilbud i kommunen.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at de udarbejdede retningslinier for kost i alderen 0-18 år godkendes.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales med en bemærkning om, at udmøntningen af de nye retningslinier evalueres primo 2009.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets anbefalinger indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Årsberetning for klagerådet på hjemmehjælpsområdet for 2006
Sag nr. 53 (ØU 57/08)

Sagens kerne

Klagerådet for Hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2006.

Klagerådet holdt i 2006 2 møder; 2 klagerådsmøder blev aflyst, da der ikke var indkommet klager til behandling.

Klagerådet har i 2006 behandlet i alt 2 klager.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Redegørelse til Udviklingsrådet for Hovedstaden
Sag nr. 54 (ØU 58/08)

Sagens kerne

Udviklingsrådet skal udarbejde en årlig redegørelse om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet.

Til brug for udarbejdelsen af de regionale redegørelser er der udarbejdet et spørgeskema, som den enkelte kommune/region skal besvare.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt spørgeskemaerne for Rødovre Kommune og forelægger redegørelsen for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
  
 1. at Kommunalbestyrelsens redegørelse (spørgeskemaerne) fremsendes til Udviklingsrådet
    
 2. at Kommunalbestyrelsens redegørelse fremsendes til høring hos Handicaprådet og Specialbørn Rødovre.

Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
  Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Besvarelse til KKR, vedrørende overblik over de kommunale strategier for det sociale område
Sag nr. 55 (ØU 59/08)

Sagens kerne

KKR har rettet henvendelse til samtlige kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden med henblik på at skaffe overblik over, hvilke strategier den enkelte kommune har for social- og specialundervisningsområdet.

Baggrunden for henvendelsen er at få afklaret hvilke principper, der skal udgøre grundlaget for det fremtidige kommunale samarbejde på social- og specialundervisningsområdet inden for regionens grænser.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udfyldt de af KKR fremsendte spørgeskemaer og forelægger dem for Kommunalbestyrelsen.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at de besvarede spørgeskemaer fremsendes til KKR,
                        
 2. at Rødovre Kommune tilkendegiver ønske om at indgå i samarbejde om kompetence- og kvalitetsudvikling på nærmere afgrænsede områder.
 
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes Sundhedspolitik: Status 2007 og Handleplan 2008
Sag nr. 56 (ØU 60/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. oktober 2006 (sag nr. 176) Rødovre Kommunes Sundhedspolitik som forberedelse til kommunernes øgede ansvar for den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme.

Den 19. december 2006 blev Handleplan for Sundhedspolitikken 2007 vedtaget i Kommunalbestyrelsen (sag nr. 204).

Første år med Sundhedspolitikken er gået, og der fremlægges en status for Handleplan 2007.

Samtidig er der udarbejdet forslag til Handleplan 2008, hvor de prioriterede indsatser er skitseret.

Sagen forelægges samtidig i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at status for Handleplan 2007 tages til efterretning,
                            
 2. at Handleplan for Sundhedspolitikken 2008 godkendes.

Alle fagudvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Beretning nr. 2 Revision af åbningsbalancen 2007
Sag nr. 57 (ØU 61/08)

Sagens kerne

Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 2 Revisionen af åbningsbalancen, der vedrører Rødovre Kommunes åbningsbalance pr. 1. januar 2007, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen d. 27. november 2007.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at Kommunernes Revisions beretning nr. 2 Revisionen af åbningsbalancen tages til efterretning,
                      
 2. at åbningsbalancen for Rødovre Kommune pr. 1. januar 2007 godkendes.

Økonomiudvalget:

Pkt. 1: Indstilles taget til efterretning.

Pkt. 2: Indstilles godkendt.
    
   
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Éngangsudgifter til IT i forbindelse med strukturreformen - anlægsregnskab
Sag nr. 58 (ØU 64/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for IT udgifter i forbindelse med overtagelse af medarbejdere og institutioner fra amtet som følge af strukturreformen.
Bevilling 29.08.2006 3.136.000 kr.
Forbrug3.129.760 kr.
Mindreforbrug        6.240 kr.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes og
                               
 2. at mindreudgiften på 6.240 kr. tilgår kassebeholdningen i 2007.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
   
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

IT anlæg 2008
Sag nr. 59 (ØU 65/08)

Sagens kerne

Der søges om anlægsbevilling på 1.300.000 kr. dels til anskaffelsen/fornyelsen af 5 KMD systemer, dels til forberedelsen af udskiftningen af kommunens ESDH system (”Cirius”) samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Direktionen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til anskaffelse/fornyelse af KMD-systemer og
                                                    
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.300.000 kr., afsat i investeringsoversigten 2008.
   
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
  
Klik her for at se sagsfremstillingen

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 60 (ØU 66/08)

Beslutning

Taget til efterretning.

Optagelse af lån vedrørende budgetår 2007
Sag nr. 61 (ØU 69/08)

Beslutning

Godkendt.

Projektkonkurrence vedr. matr. nr. 8a af Rødovre
Sag nr. 62 (ØU 70/08)

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af håndboldtræningshal - godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 63 (ØU 71/08)

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af skøjte- og tennistræningshal - godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 64 (ØU 72/08)

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Skole, opførelse af ny gymnastiksal - godkendelse af entreprenørliste
Sag nr. 65 (ØU 73/08)

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 66 (ØU 74/08)

Beslutning

Taget til efterretning.