Kommunalbestyrelsen

24-06-2008

Sager 157 (ØU 176/08) - 188

Fold alle ud

Regnskab for 2007 for Vestegnens Brandvæsen I/S
Sag nr. 157 (ØU 176/08)

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for 2007 for Vestegnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at regnskab for 2007 godkendes, samt
   
 2. at overskud fra 2007 overføres til 2008 under forudsætning af, at det overførte beløb øremærkes til det forebyggende arbejde såsom brand- og førstehjælpskursus til kommunens ansatte.
 
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vestegnens Brandvæsen I/S - budgetforslag 2009, samt budgetoverslag 2010 - 2012
Sag nr. 158 (ØU 177/08)

Sagens kerne

Godkendelse af budgetforslag for 2009 samt budget for overslagsårene 2010 - 2012 for Vest-egnens Brandvæsen I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at budgetforslag 2009 for Vestegnens Brandvæsen I/S godkendes, samt
   
 2. at budget for overslagsårene 2010 - 2012 godkendes.
 
Beredskabskommissionen:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - frigivelse af anlægsbevilling til Brunevang 72
Sag nr. 159 (ØU 178/08)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 350.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger på Brunevang 72, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr.,
   
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 350.000 kr., samt
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 350.000 kr.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Kommuneplan 2010 - 2022. Program og tidsplan
Sag nr. 160 (ØU 180/08)

Sagens kerne

Vedtagelse af program og detaljeret tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2010 - 2022.

Programmet beskriver kort kommuneplanlægningens rolle i Rødovre Kommune, kommuneplanens overordnede opbygning og nye indhold, en detaljeret tidsplan samt organisering af arbejdet.

Sagen behandles samtidigt i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,

at program og detaljeret tidsplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2010 - 2022 godkendes.

Alle fagudvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 - 2018 for Skovmoseskolen ved Rødovre Parkvej
Sag nr. 161 (ØU 181/08)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 - 2018.

Forslag til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring samtidig med Forslag til Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen.

Forslagene har været fremlagt i offentlig høring i perioden 12.03.2008 - 08.05.2008.

Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 2 til Kommuneplan 2006 – 2018 for Skovmoseskolen ved Rødovre Parkvej vedtages endeligt.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 - 2018 for boliger ved Islevbro Vandværk
Sag nr. 162 (ØU 182/08)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 for nyt rammeområde 2B23, boliger ved Islevbro Vandværk med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Kommuneplantillægget skal muliggøre, at de sidste tjenesteboliger til Islevbro Vandværk kan udstykkes til selvstændige boliger ved at afgrænse et nyt rammeområde 2B23 med anvendelsen åben-lav bolig.

Det nye rammeområde udskilles fra rammeområde 2D01 Islevbro Vandværk, der fortsat er fastlagt til offentlige værker og tekniske anlæg.

Hele den eksisterende bebyggelse er bevaringsværdig og kommuneplantillægget muliggør ikke yderligere bebyggelse i det nye rammeområde.

Ændringen af kommuneplanen er af mindre betydning.

Der er foretaget en undersøgelse af kommuneplantillæggets indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2006 – 2018 for boliger ved Islevbro Vandværk vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 16.07.2008 – 09.09.2008, samt
   
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillæg.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen
Sag nr. 163 (ØU 183/08)

Sagens kerne

Endelig vedtagelse af Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 12.03.2008 - 08.05.2008.

Der er indkommet 4 indsigelser og bemærkninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 120 til offentlige formål (sport og institutioner) ved Rødovrehallen vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forslag til Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Allé
Sag nr. 164 (ØU 184/08)

Sagens kerne

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Allé, med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanens formål er at fastsætte bestemmelser om udformning og placering af ny skiltning, med henblik på at skabe et mere roligt og overskueligt gadebillede i erhvervsområderne ved Islevdalvej og i Valhøjs Allé kvarteret.

Der er foretaget en undersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”. Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Forslag til Lokalplan 121 for skiltning i erhvervsområderne Islevdalvej og Valhøjs Allé vedtages med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden 28.07.2008 – 22.09.2008, samt
   
 2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Regulativ for områdeklassificering
Sag nr. 165 (ØU 185/08)

Sagens kerne

Ny lovgivning betyder, at Rødovre Kommune er forpligtet til at inddrage områder med lettere forurenet jord udenfor byzone i områdeklassificeringen i et regulativ.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26.02.2008 (sag nr. 38) at sende forslag til regulativ til områdeklassificering i høring.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til regulativ for områdeklassificering vedtages.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Spildevandscenter Avedøre I/S - Godkendelse af forslag til Budget 2009
Sag nr. 166 (ØU 186/08)

Sagens kerne

Godkendelse af Budget 2009 for Spildevandscenter Avedøre I/S.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at forslag til Budget 2009 for Spildevandscenter Avedøre I/S godkendes uden bemærkninger.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Agenda 21-plan 2008/2009
Sag nr. 167 (ØU 187/08)

Sagens kerne

”Agenda 21-plan 2008/2009” fremlægges til godkendelse. Planen beskriver opnåede resultater i 2007/2008 og planlagte aktiviteter inden for Agenda 21-området i 2008/2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at ”Agenda 21-plan 2008/2009” godkendes, samt
   
 2. at ”Agenda 21-plan 2008/2009” efter godkendelse fordeles til Agenda 21-gruppen, bibliotekerne og borgerservice samt sendes til orientering til den lokale avis.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om anlægsbevilling, vejpuljen
Sag nr. 168 (ØU 188/08)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 1.500.000 kr til mindre anlægsopgaver og vedligeholdelse af kørebaner og fortove, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til udførelse af de nævnte arbejder, samt
   
 2. at det i investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. frigives.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Orientering om politiets svar vedr. hastighedsnedsættelse på tidligere amtsveje.
Sag nr. 169 (ØU 189/08)

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i november 2007 ansøgt Københavns Vestegns Politi om godkendelse af ændring af den lokale hastighedsbegrænsning på de tidligere amtsveje i kommunen fra 70 km/t til 60 km/t.

Politiet har ved brev af 06.05.2008 svaret, at de finder den lokale hastighedsbegrænsning passende i forhold til vejenes nuværende udformning og har således ikke imødekommet Rødovre Kommunes ønsker.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning gives mandat til at forhandle med politiet om eventuelle tiltag fra Rødovre Kommunes side for at få gennemført de ønskede ændringer af hastighedsbegrænsningerne helt eller delvist.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Lokalt trafiksikkerhedsråd i Vestegnens politikreds
Sag nr. 170 (ØU 190/08)

Sagens kerne

I sommeren 2007 modtog Rødovre Kommune en henvendelse fra Københavns Vestegns Politi om nedsættelse af et lokalt trafiksikkerhedsråd for kommunerne i Københavns Vestegns Politikreds. Det lokale trafiksikkerhedsråd er en erfa-gruppe for trafiksikkerhedsmedarbejdere fra kommunerne i politikredsens regi med navnet ”Københavns Vestegns Trafiksikkerhedsråd”.

Som tilsvarende trafiksikkerhedsråd i landets andre politikredse ønsker rådet at være organ for gennemførelse af fælles trafiksikkerhedskampagner og trafiksikkerhedsarbejde i politikredsens regi.

Kredsrådet for Københavns Vestegns Politikreds vedtog den 28.08.2007, at politikredsens kommuner ansøges om bevilling af 2 kr./ind-bygger til dækning af udgifter i forbindelse med rådets trafiksikkerhedskampagner.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune deltager møderne i Vestegnens Trafiksikkerhedsråd,
   
 2. at Rødovre Kommune deltager i nogle af trafiksikkerhedsrådets kampagner og trafiksikkerheds-opgaver udvalgt fra opgave til opgave, samt
   
 3. at betaling til trafiksikkerhedsrådet sker efter regning fra opgave til opgave med en samlet udgift, der vil kunne afholdes over driften.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Skovly - olieforurening, regnskab
Sag nr. 171 (ØU 191/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
   
Bevilling 27.02.20071.600.000 kr.
Forbrug 964.908 kr.
Mindreforbrug 635.092 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 635.092 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Museumssamarbejde mellem Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner.
Sag nr. 172 (ØU 192/08)

Sagens kerne

Borgmestrene i Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner har drøftet muligheden for et samarbejde mellem de tre kommuner på det kulturhistoriske område med henblik på at etablere et fælles statsanerkendt lokalt kulturhistorisk museum med sidesamlinger og -aktiviteter.

Der er udarbejdet et udkast til vedtægter for Forstadsmuseet Historiens Huse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at udkast til vedtægter for Forstadsmuseet Historiens Huse godkendes med forbehold for § 6 og indgår i det videre arbejde,
   
 2. at borgmesteren bemyndiges til at indgå en endelig aftale om museumssamarbejdet,
   
 3. at aftalen efterfølgende forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fremtidig ungdomsklubstruktur
Sag nr. 173 (ØU 193/08)

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om en ny ungdomsklubstruktur.

Indarbejdet i forslaget er tillige et forslag om et særligt tilrettelagt undervisningstilbud for elever, som dropper ud af folkeskolen.

Sagen forelægges samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til ny ungdomsklubstruktur sendes til høring i klubber, skolebestyrelser, elevråd og MED-struktur.

Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales af 3 medlemmer (A).
1 medlem (F) tog forbehold.
Materialet suppleres i form af et oplysende møde med de ”de unge brugere” primo september.

Økonomiudvalget:

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af håndboldhal - licitation og tidsplan
Sag nr. 174 (ØU 49/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan vedrørende opførelse af håndboldhal.

Efter dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet forelægges resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget på ekstraordinært udvalgsmøde den 12.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Drøftet.

Fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling.

Økonomiudvalget:

Model B med tilkøb nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 indstilles godkendt således,
 • at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 1.032.569 kr., hvorefter den samlede bevilling udgør 17.852.569 kr.,
   
 • at der afsættes et rådighedsbeløb på 1.032.569 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
   
 • at rådighedsbeløbet frigives.
 
4 stemte for (A + B) og 1 (O) tog forbehold.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet 16 stemte for (A, B, C, F, V og Ø) og 2 (O) stemte imod.

Opførelse af skøjte- og tennishal - licitation og tidsplan
Sag nr. 175 (ØU 50/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan vedrørende opførelse af skøjte – og tennishal.

Efter dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet forelægges resultatet for Kultur- og Fritidsudvalget på ekstraordinært udvalgsmøde den 12.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Drøftet.

Fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt med tilkøb nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 således:
 • at der gives en tillægsbevilling på -480.000 kr. (indtægt), idet tilkøb nr. 3 godkendes under forudsætning af RSIK´s finansiering,
   
 • at der afsættes et rådighedsbeløb på -480.000 kr. finansieret af kassebeholdningen,
   
 • at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 8.646.000 kr., hvorefter den samlede bevilling udgør 38.446.000 kr.
   
 • at der afsættes et rådighedsbeløb på 8.646.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
   
 • at begge rådighedsbeløb frigives.
 
4 stemte for (A + B) og 1 (O) tog forbehold.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet 16 stemte for (A, B, C, F, V og Ø) og 2 (O) stemte imod.

Slotsherrenshave Børneinstitution - sammenbygning, regnskab
Sag nr. 176 (ØU 194/08)

Sagens kerne

Godkendelse af anlægsregnskab for ovennævnte projekt.
Bevilling 21.12.2004 150.000 kr.
Bevilling 29.03.2005 3.750.000 kr.
Bevilling 30.08.2005 116.259 kr.
I alt4.016.259 kr.
Forbrug 3.988.664 kr.
Mindreforbrug 27.595 kr.
  
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at anlægsregnskabet godkendes, og
   
 2. at mindreforbruget på 27.595 kr. tilgår kassebeholdningen 2008.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af gymnastiksal ved Rødovre Skole - licitation og tidsplan
Sag nr. 177 (ØU 195/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan til godkendelse.

Da der pt. pågår dialog med entreprenør om økonomi og optimering af projektet vil sagen med Børne- og Kulturforvaltningens indstilling blive forelagt for Børne- og Skoleudvalget på mødet den 10.06.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Børne- og Skoleudvalget:

Endelig sagsfremstilling m.v. blev omdelt på mødet.

Fremsendes til Økonomiudvalget til videre behandling.

Økonomiudvalget:

Fremsendes til Kommunalbestyrelsen
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Model A1 med tilvalg af pergola og sol-afskærmning godkendt, således - at der gives en tillægsbevilling på 920.552 kr., hvorefter den samlede bevilling udgør 11.420.522 kr., - at der afsættes rådighedsbeløb på 920.552 kr., som finansieres af kassebeholdningen, - at rådighedsbeløbet frigives.

Implementering af lokaliseringen som samarbejdsform
Sag nr. 178 (ØU 196/08)

Sagens kerne

Med henblik på at implementere lokaliseringen som fast samarbejdsform i børne- og ungesager med relevans for både Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslås en samarbejdsmodel.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at samarbejdet i lokaliseringsteamene implementeres som beskrevet.

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Omsorgssystem til det samlede ældreområde - ansøgning om bevilling
Sag nr. 179 (ØU 197/08)

Sagens kerne

Godkendelse af indførelse af et omsorgssystem til det samlede ældreområde.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til etablering af et omsorgssystem 
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2008.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Region Hovedstadens høringsudkast til praksisplan for fysioterapi 2008-2011
Sag nr. 180 (ØU 198/08)

Sagens kerne

Region Hovedstaden har anmodet om høringssvar på udkast til praksisplan for fysioterapi.
Praksisplanen indeholder en kapacitetsbeskrivelse, en kapacitetsplan og en udviklingsplan for de praktiserende fysioterapeuter.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at høringsbrev vedrørende udkast til praksisplan for fysioterapi fremsendes til Region Hovedstaden under forudsætning af efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Endelig godkendelse af Resultatrevision 2007
Sag nr. 181 (ØU 199/08)

Sagens kerne

Ifølge lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Rødovre Jobcenter udarbejde en årlig Resultatrevision. Resultatrevisionen skal sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Kommunalbestyrelsen behandlede resultatrevisionen på møde d. 29. april (sag nr. 116), hvorefter den blev sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger hermed Resultatrevision 2007 til endelig godkendelse efter høring.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Resultatrevision 2007 endelig godkendes.

Beskæftigelsesudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forventet regnskab 2008 -Serviceudgifter
Sag nr. 182 (ØU 200/08)

Sagens kerne

Velfærdministeren har fremsat lovforslag om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009, såfremt kommunen overskrider de budgetterede serviceudgifter. Lovforslaget er vedtaget den 4. juni.

For at imødegå en sådan sanktion anbefales det, at der iværksættes initiativer, så de budgetterede serviceudgifter ikke overskrides.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at de enkelte decentrale institutioner forpligtes til at overføre minimum det samme beløb fra 2008 til 2009 som overførslerne fra 2007 til 2008, idet direktionen bemyndiges til at dispensere herfor i særlige tilfælde.
   
 2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6.961.647 mio. kr. til økonomiudvalget, strukturkt.nr. 06.52.70. Beløbet tilgår kassen, strukturkt.nr. 08.22.05.
   
 3. at lønmidler der er sparet ved strejkerne tilgår kassen.
   
 4. at der sker en opbremsning på den centrale drift på 10 mio. kr.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Beretning nr. 3 – Løbende revision i perioden oktober 2007 til marts 2008
Sag nr. 183 (ØU 201/08)

Sagens kerne

BDO Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 3 vedrørende revisionsbesøg i perioden oktober 2007 til marts 2008 - delberetning for regnskabsåret 2007.
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at Beretning nr. 3 vedrørende revisionsbe-søg i perioden oktober 2007 til marts 2008 tages til efterretning.
   
 2. at forvaltningens igangsatte initiativer godkendes.
 
Økonomiudvalget:
 
Pkt. 1 indstilles taget til efterretning.
 
Pkt. 2 indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Pkt. 1 taget til efterretning. Pkt. 2 godkendt.

RAB, afdeling Islevparken – Godkendelse af låneoptagelse til tagudskiftning
Sag nr. 184 (ØU 202/08)

Sagens kerne

DAB har på vegne af Rødovre Almennyttige Boligselskab afdeling Islevparken bedt kommunalbestyrelsen godkende låneoptagelse til finansiering af nye tage i afdeling Islevparken.
 
Anskaffelsessummen er beregnet til 21.000.000 kr., som finansieres med tilskud fra egen trækningsret 1.000.000 kr. og optagelse af 30-årigt kreditforeningslån på. 20.000.000 kr..
 
Lejestigning som følge af låneoptagelsen træder i kraft pr. 1. oktober 2009 og vil i gennemsnit udgøre 773 kr. pr. lejemål pr. måned. Den gennemsnitlige leje forhøjes fra 661 kr. pr. m2 til 794 kr. pr. m2 svarende til en stigning på 20 %.
 
Projektet er godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 28. februar 2008 og på bestyrelsens møde den 13. marts 2008.
 
Fællesforvaltningen indstiller,
 
at kommunalbestyrelsen godkender låneoptagelse på 20.000.000 kr. til tagudskiftning i Rødovre Almennyttige Boligselskab afdeling Islevparken samt heraf følgende lejestigning på 20 %.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Konkurrence om Henry Heerup Vejnavn
Sag nr. 185 (ØU 203/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på aprilmødet godkendt, at Elvergårdsvej ændrer navn til Heerupvej og at forslaget sendes til høring hos beboerne.

Alle husstande på Elvergårdsvej i alt 25 er tilskrevet om forslaget.

Høringsperioden er udløbet den 02.06.2008 og der er indkommet 32 underskrifter, som repræsenterer 16 husstande på Elvergårdsvej, som er imod forslaget.

På baggrund af høringen skal kommunalbestyrelsen nu tage endelig stilling til vejnavneændringen.

Borgmesteren indstiller,

at kommunalbestyrelsen tager stilling til endelig godkendelse af vejnavneændringen samt eventuel dækning af de økonomiske udgifter for de berørte borgere og virksomheder på Elvergårdsvej.

Økonomiudvalget:

På baggrund af høringen indstilles det, at pladsen foran Rødovregaard efter den forestående reetablering navngives til Henry Heerups Plads.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 186 (ØU 204/08)

Beslutning

Taget til efterretning.

Orientering om idrætshaller/gymnastiksal
Sag nr. 187

Beslutning

Taget til efterretning.

Diverse
Sag nr. 188

Beslutning

Taget til efterretning.