Kommunalbestyrelsen

26-08-2008

Sager 189 (ØU 216/08) - 221 (ØU 249/08)

Fold alle ud

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - ændring af vedtægtens § 6.
Sag nr. 189 (ØU 216/08)

Sagens kerne

Stillingtagen til ændring af vedtægt for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, hvad angår påførte udgifter ved brugeres opsigelse.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at de foreslåede ændringer i § 6 Ophør godkendes.

Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) - frigivelse af anlægsbevilling til Egegårdsvej 60
Sag nr. 190 (ØU 217/08)

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til udførelse af fjernvarmestik og brugerinstallation til ny bruger på Egegårdsvej 60, samt frigivelse af rådighedsbeløb.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr.,
   
 2. at der afsættes rådighedsbeløb på 400.000 kr., samt
   
 3. at der frigives rådighedsbeløb på 400.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
 
Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Haveforeningen Pilemosen, Hammelvej 20 - ændring af deklaration
Sag nr. 191 (ØU 218/08)

Sagens kerne

Bestyrelsen i Haveforeningen Pilemosen har fremsendt et udkast til en ændret deklaration til Rødovre Kommunes godkendelse.

Den ansøgte ændring indebærer, at kravet om medlemskab af Kolonihaveforbundet i Danmark udgår, og at der stilles krav om, at alle havelodder ved salg eller senest 01.01.2013 skal være detailkloakeret.

De oprindelige bestemmelser i deklarationen sikrer blandt andet, at salgspriser og udgifter til tekniske installationer holdes på et niveau, der svarer til områdets status som kolonihaveområde.

Betingelsen i det oprindelige skøde om krav om medlemskab af Kolonihaveforbundet er bortfaldet.

Derimod er der ikke i den nuværende deklaration en tidsbegrænsning for medlemskab af Kolonihaveforbundet.

Rødovre Kommune er påtaleberettiget, og det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at Rødovre Kommune kan modsætte sig at medlemskab af Kolonihaveforbundet udgår af deklarationen.

Kolonihaveforbundet har, til trods for at Rødovre Kommune alene er påtaleberettiget til medlemskab af Kolonihaveforbundet, accepteret en udmelding og bekræftet denne.

For så vidt angår kravet om tilslutning til kloak har Rødovre Kommune givet tilladelse til detailkloakering af haveforeningen i 2005, men tilslutning til kloak er ikke et krav fra Rødovre Kommunes side, men en mulighed.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune ikke modsætter sig, at der i deklarationen indgår et krav om kloakering indenfor en fastsat tidsfrist, men at det præciseres, at det ikke er et krav fra Rødovre Kommune, og at det er Haveforeningen Pilemosen der er påtaleberettiget til dette punkt, samt
   
 2. at Rødovre Kommune som påtaleberettiget til deklarationen fra 1990 ikke godkender, at kravet om medlemskab af Kolonihaveforbundet udgår af den nye deklaration, og at Rødovre Kommune forudsætter at Haveforeningen Pilemosen genindmeldes i Kolonihaveforbundet.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Affaldsplan 2009-2020
Sag nr. 192 (ØU 219/08)

Sagens kerne

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en 12-årig affaldsplan. Der skulle efter bekendtgørelsen være vedtaget en ny plan gældende for perioden 2009 - 2020.

Den 26.06.2008 udsendte Miljøministeren imidlertid et brev med titlen: ”Udmelding til kommunerne om næste runde i affaldsplanlægningen”. I brevet udskydes tidsfristen for de kommunale affaldsplaner med 1 år til 01.01.2010.

Regeringen forventes at udsende første del af en ny national affaldsstrategi inden udgangen af 2008. Denne strategi forventes ifølge ministerens brev at indeholde elementer, der skal tages højde for i de kommunale affaldsplaner. Teknisk Forvaltning vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at udnytte ministerens forlængelse af fristen, således at næste affaldsplan for Rødovre Kommune træder i kraft pr. 01.01.2010.

Ministerens brev fastholder målsætningerne i den nationale Affaldsstrategi 2005-2008. Parallelt hermed indstilles det, at målsætningerne fra Affaldsplan 2005 – 2016 for Rødovre Kommune fastholdes frem til vedtagelsen af næste plan i 2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Miljøministerens brev af 26.06.2008 om udmelding til kommunerne om næste runde i affaldsplanlægningen tages til efterretning,
   
 2. at vedtagelsen af næste affaldsplan for Rødovre Kommune udsættes til 2009 således, at planen kan træde i kraft pr. 01.01.2010, samt
   
 3. at målsætningerne fra Affaldsplan 2005 – 2016 fastholdes frem til vedtagelsen af næste plan i 2009.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018
Sag nr. 193 (ØU 220/08)

Sagens kerne

Trafikstyrelsen har udarbejdet en Trafikplan for passagertrafikken på det statslige banenet. Trafikplanen udgives minimum hvert 4. år.

Rødovre Kommune har modtaget trafikplanen i høring til den 12.09.2008.

Rødovre Kommune ønsker, at en kommende udvidelse af København-Ringstedlinien føres via Køge.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Trafikstyrelsen besvares i overensstemmelse med Rødovre Kommunes ønsker.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Høring om "forbudszone mod tung trafik" i indre København
Sag nr. 194 (ØU 221/08)

Sagens kerne

Københavns Kommune har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg om forbudszone for tung trafik over 18 tons totalvægt i høring frem til den 24.09.2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Københavns Kommunes kommuneplan-tillæg om forbudszone mod tung trafik tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om tilladelse til ændring af iltningsanlægget på Rødovre Vandværk
Sag nr. 195 (ØU 222/08)

Sagens kerne

Rødovre Vandforsyning har søgt om tilladelse til ændring af iltningsanlægget.

Teknisk Forvaltning indstiller,


at Rødovre Vandforsyning gives tilladelse til ændring af iltningsanlægget på Rødovre Vandværk i overensstemmelse med bilag 3.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Renovering af iltningsanlæg - Rødovre Vandværk. Ansøgning om anlægsbevilling 2008
Sag nr. 196 (ØU 223/08)

Sagens kerne

Ansøgning om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til renovering af iltningsanlægget på Rødovre Vandværk i 2008.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til nyt iltningssystem til iltningshuset på Rødovre Vandværk, samt
   
 2. at der frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., som er afsat i Investeringsoversigten 2008.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Stiftelse af et fælles selskab for kommunerne i Vandsamarbejde Sjælland
Sag nr. 197 (ØU 224/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 29.04.2008 besluttet at indgå i Vandsamarbejde Sjælland A/S.

Der afholdes stiftende generalforsamling mandag 08.09.2008 og Rødovre Kommune skal derfor udpege en repræsentant til generalforsamlingen.

Desuden skal Rødovre Kommune udpege en repræsentant til fremtidige aktionærmøder.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til den stiftende generalforsamling, samt
   
 2. at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til fremtidige aktionærmøder.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt, idet Dora Arvidsen (A)
indstilles som repræsentant til henholdsvis generalforsamlingen og fremtidige aktionærmøder.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Brugerbestyrelser ved Rødovre Kommunes Idrætsanlæg - midtvejsevaluering.
Sag nr. 198 (ØU 225/08)

Sagens kerne

Genoptagelse af sag nr. 29 fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15.04.2008, hvor det blev besluttet at afholde en temadag med samtlige brugerbestyrelser for drøftelse af midtvejsevalueringen.

Mødet med brugerbestyrelserne blev afholdt torsdag den 19.06.2008, hvor formanden for Kultur- og Fritidsudvalget forelagde midtvejsevalueringen, og drøftede de fremtidige arbejdsopgaver for repræsentanterne i brugerbestyrelserne.

Midtvejsevalueringen og mødet med brugerbestyrelserne påpeger nødvendigheden af en kompetenceafklaring i forhold til
 • udendørsarealer
 • rengøring
 • egne arbejder for maling og bygningsvedligeholdelse
  inden for de områder, som p.t. er dækket af brugerbestyrelser.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at midtvejsevalueringen drøftes, herunder en afklaring af den fremtidige beslutningskompetence for brugerbestyrelsernes arbejdsopgaver.

Kultur- og Fritidsudvalget:
Det anbefales at kompetencen til at disponere og planlægge for udendørsarealer og rengøring flyttes, samt at der udarbejdes forslag til retningslinjer for udførelse af mindre vedligeholdelsesarbejder af bygninger m.v., som giver medarbejdere og foreningsrepræsentanter mulighed for at udføre dette.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

I/S Vestbad - årsregnskab 2007
Sag nr. 199 (ØU 226/08)

Sagens kerne

Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender i brev af 19.06.2008 årsregnskab 2007 for I/S Vestbad.
 
Beretning nr. 13 fra BDO - Kommunernes Revision A/S og revisionsberetning af 04.06.2008 er vedlagt.
 
Bestyrelsen for I/S Vestbad fremsender årsregnskab 2007 til godkendelse.
 
Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at årsregnskab 2007 godkendes,
   
 2. at de af revisionen fremsatte krav til fremtidig regnskabsaflæggelse afklares på møde i august 2008, samt
   
 3. at kommunerne fastholder, at I/S Vestbad ikke er et § 60 selskab.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:
 
Anbefales.
 
Økonomiudvalget:
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af ny daginstitution ved Rødovrehallen - licitation og tidsplan
Sag nr. 200 (ØU 227/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af licitationsresultat samt tidsplan vedrørende opførelse af den nye daginstitution.

Der er afholdt licitation den 19.06.2008, og der er herefter indgået kontrakt med lavest bydende entreprenør, Scandi Byg A/S, hvis tilbud holdt sig inden for de stipulerede udgifter.

Den nye daginstitution er planlagt færdig til ibrugtagning medio marts 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at licitationsresultatet og tidsplanen tages til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Valhøj Skole - idrætsprofilskole for elever i 7., 8. og 9. klasse.
Sag nr. 201 (ØU 228/08)

Sagens kerne

Med henblik på at styrke Valhøj Skoles profil forelægges forslag til etablering af styregruppe samt forslag til tids- og handleplan med henblik på godkendelse som idrætsprofilskole for 7., 8. og 9. klasse med virkning fra 01.08.2009.

Sagen forelægges samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at den forelagte tids- og handleplan godkendes, og
   
 2. at forslag til styregruppe godkendes.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Børne- og Skoleudvalget anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at forvaltningen i samarbejde med Valhøj Skole udarbejder et forslag til, hvordan motion og idræt generelt kan styrkes for alle elever på Valhøj Skole.

Forslaget skal være klar til politisk behandling i februar måned 2009.

Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ændret finansiering af Hjælpemiddelcentralen fra 2009
Sag nr. 202 (ØU 229/08)

Sagens kerne

I forbindelse med kommunalreformen overgik Hjælpemiddelcentralen 1. januar 2007 fra Københavns Amt til Rødovre Kommune.

I 2007 og 2008 blev finansieringen fordelt ligeligt på baggrund af indbyggerantallet i det tidligere Københavns Amt.

I forbindelse med indgåelse af Rammeaftalen for 2009 skal der tages stilling til finansiering af Hjælpemiddelcentralen på ny, idet det er aftalt, at ydelser under rammeaftalen så vidt muligt skal finansieres efter konkret forbrug.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at den fremtidige finansiering baserer sig på dels en abonnementsordning og dels takstfinansierede ydelser,
   
 2. at de nuværende brugerkommuner anmodes om bindende tilsagn om fremtidig brug af Hjælpemiddelcentralen.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Årsberetning for Klagerådet på hjemmehjælpsområdet 2007
Sag nr. 203 (ØU 230/08)

Sagens kerne

Klagerådet for hjemmehjælpsområdet har udarbejdet sin årsberetning for 2007.

Klagerådet har i 2007 holdt 4 møder, og behandlet 4 sager.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at årsberetningen for Klagerådet tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bruger-Hjælper Formidlingen A/S - Fritvalgsordning - Opsigelse af kontrakt.
Sag nr. 204 (ØU 231/08)

Sagens kerne

Den private leverandør Bruger-Hjælper Formidlingen har meddelt, at kontrakten med Rødovre Kommune om levering af personlig pleje og praktisk hjælp ønskes opsagt. Kontrakten blev indgået den 03.11.2003. Kontrakten opsiges med gældende varsel på 90 dage til ophør den 28.09.2008.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at opsigelsen af kontrakten tages til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fornyelse af kontrakt med leverandør - Dansk HjemmeplejeService
Sag nr. 205 (ØU 232/08)

Sagens kerne

Kontrakten mellem Dansk HjemmeplejeService og Rødovre Kommune om levering af praktisk hjælp og personlig pleje udløber d. 30.09.2008. Dansk HjemmeplejeService har tilkendegivet, at firmaet ønsker at fortsætte kontrakten med Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at kontrakten med Dansk HjemmeplejeService om levering af praktisk hjælp og personlig pleje forlænges med virkning fra den 01.10.2008 - 30.09.2011.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Fornyelse af kontrakt med leverandør - Elite Miljø A/S
Sag nr. 206 (ØU 233/08)

Sagens kerne

Kontrakten mellem Elite Miljø A/S og Rødovre Kommune om levering af praktisk hjælp udløber den 30.09.2008. Elite Miljø A/S har tilkendegivet, at firmaet ønsker at fortsætte kontrakten med Rødovre Kommune.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at kontrakten med Elite Miljø A/S om levering af praktisk hjælp forlænges med virkning fra den 01.10.2008 – den 30.09.2011.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Implementering af handicappolitikken
Sag nr. 207 (ØU 234/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. marts 2008 (sag nr. 78), at sende forslag til implementering af handicappolitikken til høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Specialbørn Rødovre.

Høringssvarene har ikke resulteret i forslag til ændringer i forhold til indholdet i den implementeringsplan, der er beskrevet i det oprindelige forslag. Specialbørn Rødovre stillede sig til rådighed til følgegruppen, og følgegruppen suppleres derfor med en repræsentant fra Specialbørn Rødovre.

Sagen forelægges samtidig i alle fagudvalg.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at forslag til implementering af handicappolitikken godkendes.

Alle udvalg:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Tilskud fra pulje til udvikling af bedre ældrepleje
Sag nr. 208 (ØU 235/08)

Sagens kerne

Velfærdsministeriet har givet tilskud fra puljen til udvikling af bedre ældrepleje til projekt Gruppesupervision som redskab til kompetence- og kvalitetsudvikling.

Pilotprojektet får et tilskud på 678.375 kr.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,


at der gives en indtægtsbevilling på 678.375 kr.

Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Erfaringsopsamling af sundhedsprojekt på Valhøj Skole og i Nyager Børnehave, "Projekt Tarzan Børnehave"
Sag nr. 209 (ØU 236/08)

Sagens kerne

Sundhedsstyrelsen udmøntede i december 2006 en pulje på 2 mio. kr. til tværfaglige samarbejdsprojekter i dagtilbud og en pulje på 3 mio. kr. til at forebygge sundheds- og trivselsmæssige problemer i skolen.

Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdede i tæt samarbejde med Sundhedsplejen og aktivitetstilbuddet Tarzan en ansøgning om midler til to projekter. Det ene i indskolingen på Valhøj Skole og det andet i Nyager Børnehave.

Ansøgningen blev imødekommet og projekterne blev gennemført i perioden fra april 2007 til april 2008.

Der er udarbejdet en erfaringsopsamling af hver af de to projekter, som hermed forelægges til orientering.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at erfaringsopsamling af sundhedsprojektet i indskolingen på Valhøj Skole tages til efterretning,
   
 2. at erfaringsopsamlingen af sundhedsprojektet i indskolingen i Nyager Børnehave tages til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Indstilles taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Udvidelse af det socialpædagogiske skoletilbud i Rødovre Kommune til erstatning for køb af udenbys tilbud
Sag nr. 210 (ØU 237/08)

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet et forslag til etablering af et nyt skoletilbud i Rødovre Kommune.

Baggrunden for forslaget er en indarbejdet effektivisering i budgetforslaget for 2008 FF. Denne effektivisering realiseres ved at oprette et nyt skoletilbud og derved reducere antallet af børn og unge, der visiteres til privat drevne tilbud i andre kommuner.

Forslaget indeholder en beskrivelse af baggrunden og processen for udarbejdelse, økonomiske konsekvenser og tidsplan.

Sagen forelægges samtidig i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at det socialpædagogiske behandlingstilbud, ”Skiftesporet”, udvides med otte pladser med indfasning fra 1. januar 2009,
   
 2. at børn og unge i eksterne tilbud, for hvem det er relevant, orienteres om og tilbydes en plads i det nye skoletilbud,
   
 3. at der administrativt arbejdes på at finde fysiske rammer til skoletilbuddet.
 
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Lønfremskrivning i budget 2008
Sag nr. 211 (ØU 238/08)

Sagens kerne

Overenskomst 08 er blevet 0,7 pct. dyrere end forudsat i budget 2008. Økonomi- og Personaleforvaltningen anbefaler, at lønbudgetterne i budget 2008 fremskrives med ekstra 0,7 pct. så alle enheder får lønmidler ud til at dække de overenskomstmæssige forbedringer i budget 2008.

Rødovre Kommune bliver delvis kompenseret via det statslige bloktilskud for merudgiften.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en tillægsbevilling på -6,2 mio. kr. (indtægt) som tilgår kassebeholdningen,
   
 2. at der gives en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til økonomiudvalget som finansieres af kassebeholdningen.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rykkerprocedure for restancer og afskrivningsbemyndigelse.
Sag nr. 212 (ØU 239/08)

Sagens kerne

Økonomi- og Personaleforvaltningen har vurderet proceduren for opkrævning af restancer, rykkergebyrer samt afskrivningsbemyndigelsen.  
 
Dette har betydet justeringer i rykkerproceduren samt forslag til, at Rødovre Kommune fremadrettet indfører et gebyr på 100 kr. på civilretslige krav samt præcisering af afskrivningsbemyndigelsen og ændring af beløbsgrænse.   
 
Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at orienteringen om rammerne for opkrævningen i Rødovre Kommune tages til efterretning,
   
 2. at Rødovre Kommune fra 1. januar 2009 indfører et rykkergebyr for civilretslige krav. Rykkergebyret udgør 100 kr. i 2009 og reguleres med den generelle prisudvikling inden for de lovgivningsmæssige rammer, dog undtaget restancer under 300 kr.,
   
 3. at forældede/bortfaldne krav forelægges Økonomiudvalget til orientering én gang årligt,
   
 4. at Kommunaldirektøren bemyndiges til at afskrive civilretslige krav under 50.000 kr.,
   
 5. at civilretslige krav over 50.000 kr. forelægges Økonomiudvalget til beslutning.
 
Økonomiudvalget: 
 
Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Udviklingsbidrag og grundbidrag for 2009
Sag nr. 213

Sagens kerne

I henhold til bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. skal kommunalbestyrelserne senest den 10. september 2008 skriftligt meddele regionsrådet deres stillingtagen til forslaget om grundbidrag og udviklingsbidrag.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,


at det meddeles Region Hovedstaden, at Kommunalbestyrelsen ikke har indsigelse mod det foreslåede niveau for udviklingsbidrag og grundbidrag for 2009.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Boligselskabet Rødovre ÆB - Årsregnskab 2007
Sag nr. 214 (ØU 240/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 for Rødovre Ældreboligselskab og afdeling 1 tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Lejerbo, Arbejdernes Boligselskab i Rødovre - Årsregnskab 2007
Sag nr. 215 (ØU 241/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre og afdelingerne 064-0 Islelund og 064-1 Pedersborg tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Lejerbo, Rødovre - Årsregnskab 2007
Sag nr. 216 (ØU 242/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007 for Lejerbo, Rødovre og afdelinger

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 for Lejerbo, Rødovre og afdelinger tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre almennyttige Boligselskab - Årsregnskab 2006-2007
Sag nr. 217 (ØU 243/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2006/2007 for Rødovre almennyttige Boligselskab og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2006/2007 for Rødovre almennyttige Boligselskab med afdelinger tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

Rødovre Boligselskab - afdelinger - Regnskaber 2007
Sag nr. 218 (ØU 244/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af årsregnskab 2007 for Rødovre Boligselskab og afdelinger.

Fællesforvaltningen indstiller,


at årsregnskab 2007 for Rødovre Boligselskab og afdelinger tages til efterretning.

Økonomiudvalget:

Indstilles taget til efterretning.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Taget til efterretning.

AAB afd. 43 - Nedlæggelse af beboelseslejemålet, Ulkær 22, st.tv
Sag nr. 219 (ØU 247/08)

Sagens kerne

Ved brev af 27. maj 2008 har Ekas på vegne af AAB afdeling 43 anmodet Rødovre Kommune om tilladelse til at nedlægge tidligere beboelseslejemål Ulkær 22, st. tv. og indrette dette til kontor.

Årsagen til ansøgningen er, at AAB´s tidligere kontorfaciliteter, som er placeret i Ruskær 37, forsvinder ved nedrivningen af højhuset.

Fællesforvaltningen indstiller

at kommunalbestyrelsen godkender, at lejemålet Ulkær 22, st. tv. nedlægges som lejlighedslejemål og indrettes til kontor for AAB.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Forslag til politisk mødeplan 2009
Sag nr. 220 (ØU 248/08)

Sagens kerne

Forelæggelse af forslag til Rødovre Kommunes politiske mødeplan for udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder for året 2009.

Kommunalbestyrelsens møder begynder kl. 18.00 og offentligheden har adgang kl. 18.30.

Fællesforvaltningen indstiller,


at forslag til politisk mødeplan for 2009 godkendes.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 221 (ØU 249/08)

Beslutning

Taget til efterretning.

Cookies

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Når du benytter sitet, samtykker du til vores anvendelse af cookies. Læs mere om vores cookiepolitik.

OK