Kommunalbestyrelsen

16-12-2008

Sager 282 (ØU 326/08) - 301 (ØU 347/08)

Fold alle ud

Udtræden af SMOKA
Sag nr. 282 (ØU 326/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen drøftede på sit møde den 27.05.2008 situationen omkring den fortsatte drift af Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og Kemikalieaffald (I/S SMOKA). Drøftelserne mundede ud i en beslutning om, at de nuværende aktiviteter for indsamling, sortering, omlastning og afsætning af farligt affald i I/S SMOKA bør overføres til I/S AV Miljø.

Rødovre Kommunes indstilling til repræsentantskab og bestyrelse i SMOKA blev meddelt med brev af 03.06.2008. Ballerup Kommune har med brev af 19. maj 2008 meddelt noget tilsvarende til bestyrelsesformand i SMOKA Margit Ørsted.

Teknisk Forvaltning har således konstateret, at der i I/S SMOKA arbejdes i en modsat retning af hvad der er foreslået af Ballerup og Rødovre kommuner.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Rødovre Kommune retter henvendelse til I/S SMOKA med henblik på en udtræden af selskabet senest pr. 01.01.2010, samt
   
 2. at aktiviteterne vedrørende indsamling, sortering, omlastning og afsætning af farligt affald fra virksomhederne i Rødovre Kommune overføres til I/S Vestforbrændings ordning herfor.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Trafikplan 2008
Sag nr. 283 (ØU 327/08)

Sagens kerne

Efter Rødovre Kommunes overtagelse af de tidligere amtsveje har der været behov for at udarbejde en samlet trafikplan, der kan danne grundlag for den overordnede planlægning på vej- og trafikområdet.

Vedlagte ”Udkast til Trafikplan 2008-2020” indeholder derfor både målsætninger og retningslinier for det fremtidige arbejde.

Trafikplanen gælder til 2020 og revideres hvert 4. år.

Teknisk Forvaltning indstiller,

at vedlagte ”Udkast til Trafikplan 2008-2020 sendes i offentlig høring i perioden 05.01.2009 – 02.02.2009.

Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Hastighedsgrænse på tidligere amtsveje
Sag nr. 284 (ØU 328/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30.10.2007, sag nr. 161, besluttet at nedsætte hastighedsgrænserne fra 70 km/t til 60 km/t på de tidligere amtsveje: Jyllingevej, Slotsherrensvej, Roskildevej, Tårnvej og Avedøre Havnevej.

Københavns Vestegns Politi har ved brev af 17.09.2008 godkendt, at Rødovre Kommune ændrer den lokale hastighedsbegrænsning fra 70 km/t til 60 km/t.

Godkendelse sker under forudsætning af, at Rødovre Kommune, inden hastighedsnedsættelsen træder i kraft, iværksætter en borgeroplysningskampagne og opsætter elektroniske fartmålere på de omhandlede strækninger.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der opsættes fartmålere som vist på oversigtskortet,
   
 2. at eksisterende skiltning ændres som beskrevet,
   
 3. at der iværksættes en oplysningskampagne som beskrevet samt,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til opsætning af fartmålere, udskiftning af skilte og gennemførelse af oplysningskampagne,
   
 5. at der afsættes et rådighedsbeløb på 950.000 kr. samt
   
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 950.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opfølgning på Designmanualen 2008 - Stelen
Sag nr. 285 (ØU 329/08)

Sagens kerne

Anvendelse af Jislon City Ø130 stelen i vejbump og i vejarealet i øvrigt.

Jislon City indarbejdes i Designmanualen.

Videreudvikling af Rødovre stelen med henblik på anvendelse i plantebede m.v., hvor stelen er delvist beskyttet mod direkte påkørsel.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at Jislon City Ø130 stelen – Rødovre modellen vælges og der aftales nærmere med leverandøren om produktion og levering af i første omgang 300 antal steler, samt
   
 2. at Rødovre stelen søges videreudviklet til anvendelse i plantebede m.v.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Et sammenhængende stinet i Rødovre, "den halve maraton".
Sag nr. 286 (ØU 330/08)

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til et sammenhængende grønt stinet i Rødovre, samt godkendelse af handlingsplan.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at forslag til et sammenhængende grønt stinet godkendes,
   
 2. at forslag til handlingsplan for motionsruterne godkendes og iværksættes,
   
 3. at forslag til handlingsplan for hjertestien i Rødovre godkendes og realiseres, samt
   
 4. at der frigives et rådighedsbeløb på 20.000 kr. til realisering af hjertestien finansieret af de afsatte midler til sundhedsfremme og forebyggelse.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ansøgning om drift og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen
Sag nr. 287 (ØU 331/08)

Sagens kerne

Ansøgning om drifts- og anlægsbevilling til vand- og spildevandsforsyningen til budget 2009, som blev ”nulstillet” i budgetlægning for 2009.

Teknisk Forvaltning indstiller,
 1. at der til vandforsyningen gives en indtægtsbevilling på 39,5 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 29,3 mio. kr. i budget 2009,
   
 2. at der til spildevandsforsyningen gives en indtægtsbevilling på 24,1 mio. kr. og en driftsudgiftsbevilling på 13,2 mio. kr. i budget 2009,
   
 3. at der gives en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til investeringer i anlæg for vandforsyningen og 12,3 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009,
   
 4. at der afsættes rådighedsbeløb på henholdsvis 4 mio. kr. for vandforsyningen og 12,3 mio. kr. for spildevandsforsyningen i budget 2009, samt
   
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 4 mio. kr. for vandforsyningen og 12,3 mio. kr. for spildevandsforsyningen som finansieres over kassebeholdningen.
 
Teknik- og Miljøudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ny skøjte/tennishal og daginstitution - udearealer/parkeringspladser, ansøgning om bevilling
Sag nr. 288 (ØU 332/08)

Sagens kerne

I forbindelse med opførelsen af ny skøjte- og tennishal samt daginstitution skal udearealerne retableres, herunder etablering af erstatningsparkeringspladser.

Der er i investeringsoversigten i budget 2009 afsat 2.800.000 kr. til projektet.

Der søges om anlægsbevilling på 3.670.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet som vist på plan af 05.10.2008 samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 3.670.000 kr.,
   
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009,
   
 6. at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb på 870.000 kr.,
   
 7. at der frigives rådighedsbeløb på 870.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen i 2009, og
   
 8. at de forelagte tilvalg drøftes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales, idet der samtidig indhentes pris på tilvalg nr. 1, 2, 5 og 6.

Økonomiudvalget:

Kultur- og Fritidsudvalgets anbefaling indstilles godkendt, idet Niels Spittau (O) tog forbehold.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt.

Ny håndboldhal - udearealer/parkerings-pladser, ansøgning om bevilling
Sag nr. 289 (ØU 333/08)

Sagens kerne

I forbindelse med opførelsen af ny håndboldhal ved siden af eksisterende stadionhal på Elstedvej skal udearealerne retableres, herunder etablering af erstatningsparkeringspladser.

Der i investeringsoversigten i budget 2009 afsat 3.000.000 kr. til projektet.

Der søges om anlægsbevilling på 2.510.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at disponering af udearealet som vist på plan af 05.10.2008 samt tidsplan godkendes,
   
 2. at arbejdet udbydes i fagentreprise,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Park og Naturafdelingen varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2.510.000 kr.,
   
 5. at der frigives rådighedsbeløb på 2.510.000 kr. afsat i investeringsoversigten 2009, og
   
 6. at det forelagte tilvalg drøftes.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Opførelse af skøjte- og tennishal - tillæg til anlægsbevilling
Sag nr. 290 (ØU 334/08)

Sagens kerne

Tennisklubben har ønsket en forøgelse af højden i tennishallen i forhold til det tidligere aftalte.

Efter drøftelser med Teknisk Forvaltning samt arkitekt og entreprenør er der mulighed for at forøge den indvendige højde i tennishallen med ca. 1 meter mod en merpris på 468.000 kr.

Tennisklubben har accepteret at afholde denne merudgift.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at projektet ændres, således at tennishallens indvendige højde forøges med ca. 1 meter,
   
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen på 468.000 kr. Herefter udgør den samlede bevilling 37.966.000 kr.,
   
 3. at der afsættes et rådighedsbeløb på 468.000 kr. som finansieres af kassebeholdningen i 2008,
   
 4. at der gives en tillægsbevilling på -468.000 kr. (indtægt) finansieret af Tennisklubben,
   
 5. at der afsættes et rådighedsbeløb på -468.000 kr. som tilgår kassebeholdningen i 2008, og
   
 6. at begge rådighedsbeløb frigives.
 
Kultur- og Fritidsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Hendriksholm Skole - permanent let bygning til specialundervisningen, omdisponering af anlægsbevilling vedrørende ombygning af Øen
Sag nr. 291 (ØU 335/08)

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen bevilgede i sit møde den 25.03.2008 3.896.000 kr. til ombygning af stue-etagen i Øen til undervisningslokaler mm.

I forbindelse med anlægsstoppet blev projektet udsat til 2009.

Skolens specialklasser har været placeret i den gamle inspektørbolig, men på grund af problemer med skimmelsvamp i bygningen har man været nødsaget til at flytte elever og lærere over til Øen i lokaler, der ikke er optimale til formålet.

Der søges om godkendelse af, at tidsfølgeplanen for Hendriksholm Skole omdisponeres, således at permanent let bygning til specialundervisning etableres i 2009 i stedet for ombygning af Øen.

Ombygningen af Øen foreslås i stedet medtaget i investeringsoversigten for 2010.

Der søges om anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til etablering af permanent let bygning til specialundervisningen.

Der søges om frigivelse af 200.000 kr. til nedrivning og projektering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at ændring af tidsfølgeplanen for Hendriksholm Skole godkendes,
   
 2. at der etableres en permanent let bygning til specialundervisning i 2009,
   
 3. at Teknisk Forvaltning, Bygningsafdelingen varetager opgavens gennemførelse i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen,
   
 4. at der gives en anlægsbevilling på 3.100.000 kr. til etablering af permanent let bygning til specialundervisning,
   
 5. at der afsættes rådighedsbeløb på 3.100.000 kr.,
   
 6. at der frigives rådighedsbeløb på 200.000 kr. til nedrivning og projektering, som finansieres af kassebeholdningen i 2009, og
   
 7. at det afsatte beløb på 3.896.000 kr. bevilget til ombygning af stueetagen i Øen tilgår kassebeholdningen i 2009.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Omlægning af skoledistrikter
Sag nr. 292 (ØU 336/08)

Sagens kerne

Med henblik på at opnå en bedre sammensætning af elever med dansk og elever med anden etnisk baggrund end dansk på Rødovre Kommunes folkeskoler fremlægges høringssvarene fra de berørte parter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ændringen af skoledistrikterne iværksættes med indskrivningen til skoleåret 2009/2010.

Børne- og Skoleudvalget:

2 medlemmer Flemming Østergaard Hansen (A) og Annie Arnoldsen Pedersen (A) anbefaler,
 1. at Knud Anchers Vej ikke deles, og at begge sider af vejen fortsat hører til Nyager Skoles distrikt,
   
 2. at det tilføjes, at der ved indskrivningen reserveres 2 pladser pr. klasse på Valhøj, Hendriksholm og Rødovre Skoler til elever med dansk baggrund samt 2 pladser pr. klasse på Tinderhøj, Nyager og Islev Skoler til elever med anden etnisk baggrund, jfr. tidligere praksis på området,
   
 3. at forvaltningen indgår i en dialog med skolerne om ”sikring af skolevejen”, og
   
 4. at forvaltningen vurderer placeringen af modtageklasserne, og at forvaltningen udarbejder et notat i den forbindelse.
 
2 medlemmer Claus Gisselmann Olsen (V) og Svend Erik Pedersen (F) tog forbehold.

Økonomiudvalget:

Børne- og Skoleudvalgets anbefaling indstilles godkendt, idet Niels Spittau (O) tog forbehold.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt, idet 18 (A, B, C, F, O, V og Ø) stemte for og 1 (Helle Skaarup, V) undlod at stemme.

Kriterier for optagelse på anden skole end distriktsskolen
Sag nr. 293 (ØU 337/08)

Sagens kerne

Med henblik på at præcisere administrationen af optagelseskriterierne for optagelse på anden skole end distriktsskolen, fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen hermed et forslag til ændring af kriterierne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at ændringen af kriterierne for optagelse på anden skole end distriktsskolen godkendes.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rødovre Kommunes deltagelse i etablering af fælleskommunale klinikker til tandregulering.
Sag nr. 294 (ØU 338/08)

Sagens kerne

Rødovre Kommune har sammen med de øvrige Vestegnskommuner deltaget i et analysearbejde i forbindelse med vurderingen af mulighederne for etablering af fælleskommunale klinikker i området.

Analysearbejdet er resulteret i et konkret forslag om etablering af to klinikker i Hvidovre, Glostrup eller Albertslund/Vallensbæk kommuner.

De enkelte kommunalbestyrelser skal i den forbindelse give tilsagn om deltagelse i den Fælleskommunale tandregulering.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,
 1. at Rødovre Kommune ikke indgår i en forpligtende aftale om fælleskommunal tandregulering, og
   
 2. at Rødovre Kommune samtidig giver tilsagn om at repræsentanter fra Den Kommunale Tandpleje i Rødovre indgår i relevante arbejdsgrupper, såfremt der er behov herfor.
 
Børne- og Skoleudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
  
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Ansættelse af praksiskonsulent
Sag nr. 295 (ØU 339/08)

Sagens kerne

I Rødovre Kommunes sundhedspolitik er et af de overordnede målsætninger at skabe helhed i sundhedsindsatsen.

Et vigtigt led i bestræbelserne på at skabe helhed i sundhedsindsatsen er samarbejdet med de praktiserende læger.

For at styrke samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen, indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at der ansættes en praksiskonsulent på maksimalt 7 timer om ugen. Det endelige timetal aftales med praksiskonsulenten.

Praksiskonsulenten skal være en alment praktiserende læge i Rødovre Kommune, som kan være med til at udbygge samarbejdet med de alment praktiserende læger vedrørende indsatsen i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
 1. at der ansættes en praksiskonsulent i Rødovre Kommune i maksimalt 7 timer ugentligt og
   
 2. at udgifterne til ansættelse af praksiskonsulenten afholdes indenfor det allerede afsatte lønbudget på konto 6.
 
Social- og Sundhedsudvalget:

Anbefales.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
  

Beslutning

Godkendt.

Serviceplan - status på 2008 samt ny plan for 2009
Sag nr. 296 (ØU 340/08)

Sagens kerne

I december 2007 vedtog Kommunalbestyrelsen Serviceplan 2008. Serviceplanen skal fungere som udmøntning af Kommuneplanens kapitel 1, der under temaerne Livsstil, Borgerservice, Rammer for livet i byen og Arbejdsliv beskriver Kommunalbestyrelsens visioner og mål for udviklingen af den kommunale service.

Der gives hermed en status på Serviceplanens opgaver for 2008 samt forslag til opgaver, der prioriteres i 2009 – herunder de opgaver, der ønskes overført fra 2008 til 2009.

Sagen behandles samtidig i alle fagudvalg.

Direktionen indstiller,
 1. at status på Serviceplan 2008 tages til efterretning,
   
 2. at forslag til Serviceplan 2009 tages til efterretning med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Rykning ved låneomlægning
Sag nr. 297 (ØU 341/08)

Sagens kerne

I henhold til lovgivningen yder Rødovre Kommune lån til betaling af ejendomsskatter til borgere, der er fyldt 65 år, får folkepension, socialpension eller er på efterløn.

Hvis en borger ønsker at omprioritere lån, giver lovgivningen mulighed for, at kommunen kan rykke et skadesløsbrev, der er optaget med hjemmel i lovgivningen, tilbage i prioriteringen i forbindelse med anden låneoptagelse.

Økonomi og Personaleforvaltningen indstiller,

at kommunen fremadrettet kun rykker lån til betaling af ejendomsskatter, når dette følger af lovkrav.

Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Indtægtsbevilling 2008 - FBS
Sag nr. 298 (ØU 342/08)

Sagens kerne

Indtægt i form af en yderligere udlodning fra KommuneForsikring (Foreningen til Begrænsning af Skadeudgifter i kommuner og regioner), på 170 mio. kr., hvoraf det forventes, at der tilfalder Rødovre Kommune en indtægt på 1,864 mio. kr.

Økonomi- og Personaleforvaltningen indstiller,
 1. at der gives en indtægtsbevilling på 1,864 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen,
   
 2. at 8.371,5 kr. overføres til Brøndby Kommune svarende til halvdelen af udlodningen til I/S Vestbad.
 
Økonomiudvalget:

Indstilles godkendt.
 
 
Klik her for at se sagsfremstillingen
 

Beslutning

Godkendt.

Diverse
Sag nr. 299 (ØU 343/08)

Beslutning

Taget til efterretning.

Hendriksholm Skole - permanent let bygning til specialundervisningen, godkendelse af rådgiver
Sag nr. 300 (ØU 347/08)

Beslutning

Dora Arvidsen var ikke til stede under behandlingen af sag nr. 300. Godkendt

Diverse
Sag nr. 301 (ØU 347/08)

Beslutning

Taget til efterretning.